Paithani - DOT-Maharashtra Tourism

  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

WeatherBannerWeb

Asset Publisher

Paithani

Districts / Region

ఔరంగాబ్దద్ జిల్లాలోని పైథాన్ నగరం నుండ్చ పైథాని అనే పేరు వచిి ంద్ధ. ఇపుు డు దాని తయార్ల కంక్దం న్నసిక్ జిల్లాలోని యోల్లకు మారి బడ్చంద్ధ.

Unique Features

మౌరయ స్తక్మాజయ ం రతనం తరాు త ీు రరలు భారతదేశ్వనిా
న్నలుగునా ర శతాబ్దాలకు పైగా రరిరలించిన క్రఖయ త
శ్వతవాహన రాజవంశంయొరక రాజధాని నగరం పైథాన్. పైథాని
అనే పేరు పైథాన్ నుండ్చ ఉదభ వించింద్ధ మరియురటరచీరల
పై క్రత్యయ రమైన నమూన్నల జర్ల రనికి క్రసిద్ధిచంద్ధంద్ధ. పైథాని
యొరక రంగు చాల్ల లోతుగా ఉంటంద్ధ మరియు మృదువైన
నిగనిగల్లడే ముగింపుని రలిగి ఉంటంద్ధ. రదర్ అని
పిలువబడే చీర యొరక ఒర చివర జర్ల రనిని రలిగి ఉంటంద్ధ
మరియు రండు అంచులు లేదా కాత్్‌లు పూల నమూన్నలను
రలిగి ఉంటాయి. ఈ నమూన్నల గొరు తనం ఏమిట్ంటే అవి
రండు వైపుల నుండ్చ చూడడానికి ఒక విధ్ంగా రనిపిస్తుయి. 
పైథాని స్తధారణంగా మహారాష్ట్రసంక్రదాయంలో వివాహాలతో
ముడ్చరడ్చ ఉంటంద్ధ.
స్తంక్రదాయ పైథాని 9 గజాల పొడవు మరియు 2.5 గజాల
వడలుు తో రదార్ మరియు కాత్్‌ లేదా అంచులపై పుషాు లు
మరియు జంతువులు & రక్షి నమూన్నలను రలిగి ఉంటంద్ధ. 
ీని బరువు 3.3 కిలోల వరకు ఉంటంద్ధ మరియు ీనికి 250
క్గాముల వండ్చ మరియు 17 క్గాముల వరకు బంగారం
అవసరమవుతుంద్ధ. న్నణయ తా వైవిధాయ లను బరామసి, 
చూడామణ, ఎకీు స్్‌మసి అని పిలుస్తురు మరియుఈ వైవిధాయ ల
ఆధారంగా ధ్ర నిరయిి ంచబడుతుంద్ధ. 130 సంఖ్య ల రటరతో
చటీసర మసి పైథాని నేయడం చాల్ల ఉనా తమైన న్నణయ తను
సూచించే రాజరిర రికారుాలు ఉన్నా యి.
పైథాని రదార్్‌ను అస్తవాలి, బంగి, ా మోర్, అక్కోటి మరియు
క్గావల్ వంటి అరవా ంతమైన పేరతోా పిలుస్తురు. అధర-న్నణయ త
గల రటరను ఉరయోగించి చేతితో తయారు చేసిన
నమూన్నలను మీన్నకారి పేరుతో పిలుస్తురు. ఆకురచి, రస్తపు, 
ఎరుపు ,బూడ్చద ,న్నరింజ మరియు అంజీర్ రంగులు
స్తధారణంగా పైథాని తయార్లలో ఉరయోగించబడతాయి
మరియు కూరగాయల రంగులను కూడా ఉరయోగించి
తయారు చేస్తురు.
పైథాని తయార్లకి స్తధారణంగా ఇరవై ఒరక రోజులు రడుతుంద్ధ
మరియు వంద సంవత్ రాల రట ఇద్ధ కొనస్తగుతుంద్ధ. 
రదార్ తయార్లకి దాదాపు ఒర వారం రడుతుంద్ధ. పైథాని
తయార్లలో చాల్ల మంద్ధ రళాకారులు రల్ాంటారు. 
సురకాి రులు/రంస్తలి బంగారం మరియు వండ్చని మెరిసే
చరక టి దారాలుగా మారుస్తురు. వాట్వే అనే పేరుగల ఒర
రళాకారుడు దారానిా బ్దబిన్్‌పైకి చుటిరనేతకు అరుగిస్తుడు. 
సిల్క దారాలను నేయడానికి సిదంి గా ఉంచే క్రక్కియకు పూరిు
సహనం మరియురటరదల ఎంతో అవసరం, ఎందురంటే దాని
క్రత్యయ ర న్నణయ తను కారడుకోవడానికి అనేర దశలను
అనుసరించాలి్ వస్తుంద్ధ . 
పైథాని తయార్ల స్తావరం 17వ శతాబంా లో బహుశ్వ న్నసిక్
జిల్లాలోని బలేవాడ్చకి మారింద్ధ. పైథాన్ నుండ్చ కొంతమంద్ధ
అతయ ంత నైపుణయ ం రలిగిన నేత కారిమ కులను ఒర మరాఠా
సైనికుల దాు రా యోల్లకు తీస్తకువచాి రు. పీషాు రలనలో
పైథాని యొరక క్రజాదరణ గరి్రస్తాయికి చేరుకుంద్ధ. 20వ
శతాబపుా మొదటి దశ్వబంా వరకు సంక్రదాయ నమూన్నలు
మరియు తరగతి వాడురలో ఉన్నా యి కానీ క్రజల రర్లక్షలో
వచిి న మారుు లు మొతంు రూరరలు నలో మరియు
నమూన్నలలో మారుు లను తీస్తకువచాి యి. తయార్లలో ఉనా
దురభ రమైన/ర్మైర న క్రక్కియల కారణంగా, పైథాని ధ్ర కూడా
ఎకుక వగా ఉంద్ధ మరియు యాంక్తిర ఆవి్క రణల
రరిచయంతో చౌకైన సంసక రణలు వాయ రరానిా ముంచతడు ం
క్రరంభించాయి మరియు ీని ఫలితంగా ఒరపుు డు క్రసిది
స్తంసక ృతిర చిహా ం రతనమైంద్ధ.
ఈ క్రచీన రళకు మదాతుగా క్రత్యయ ర రాష్ట్ంర గా ఏరు డ్చన తరాు త
మహారాష్ట్రక్రభుతు ం వివిధ్ రకాల రథకాల దాు రా సమిష్టగార
చేసిన క్రయతాా లు ఫలించడం క్రరంభించాయి.

Cultural Significance

పైథాని అనేద్ధ స్తధారణంగా మహారాష్ట్ర సంక్రదాయంలో వివాహాలతో ముడ్చరడ్చ ఉంటంద్ధ.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image