• Screen Reader Access
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

Nagpur Central Museum

নাগপুৰ মকন্দ্ৰীয় সংগ্ৰহালয় নাগপুৰ চহৰত অৱমস্থত মৰ্ মিমভন্ন খ্ণ্ডৰ িহুশতা মেল্পকলাৰ িাশি এক মিমেষ্ট আৱাস মহচাশপ মেয় সহ আশে। সংগ্ৰহালয়শটাত ভাস্কৰ্ য, িুদ্ৰা আৰু িহুশতা িাচীন আৰু অমিশ্বাসয িস্তু অন্তভুিয আশে। নাগপুৰ মকন্দ্ৰীয় সংগ্ৰহালয়ৰ ৰ্ত্ন িহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব আৰু সংগ্ৰহালয় সঞ্চালকালশয় গ্ৰহণ কমৰশে।

Districts/Region

নাগপুৰ জজলা, িহাৰাষ্ট্ৰ, ভাৰত।

History

নাগপুৰ মকন্দ্ৰীয় সংগ্ৰহালয়শটা ১৮৬২ চনত নাগপুৰৰ িুখ্য আয়ুি োৰ মৰচাডযমটম্পশল িমতিা কমৰমেল। এই ঠাইখ্ন 'আজি িাংলা' নাশিশৰ ৰ্শেষ্ট জনমিয়। এইশটাও লক্ষণীয় মৰ্ এইশটা ভাৰতৰ আটাইতকক পুৰমণ সংগ্ৰহালয়সিূহৰ এটা। আনমক এইশটাও মিশ্বাস কৰা হয় মৰ্ োৰ মৰচাডয মটম্পশল মতওাঁৰ িযজিগত সংগ্ৰহ এই সংগ্ৰহালয়কল দান কমৰমেল আৰু আনমক অঞ্চলশটাৰ ৰাজপমৰয়ালশিাৰক মতওাঁশলাকৰ িযজিগত মেল্পকলাৰ সংগ্ৰহ সংগ্ৰহালয়কল দান কমৰিকল সসিান কমৰমেল।

িতযিান সিয়ত, এই সংগ্ৰহালয়ত মিমভন্ন িকাৰৰ মগশলৰী মৰ্শন িাকৃ মতক ইমতহাস, স্তনযপায়ী, এমভয়ান আৰু সৰীস প ৃ , মেলামলমপ, জনজাতীয় কলা আৰু স ং স্কৃমত, অস্ত্ৰ আৰু অস্ত্ৰ, মচত্ৰকলা, কলা আৰু মেল্প, পুৰাতাজিক আৰু নাগপুৰ ঐমতহয মগশলৰী আমদ অন্তভুিয আশে। ি নাগপুৰ মকন্দ্ৰীয় সংগ্ৰহালয়ত মকেু িান িিন্ধ ৰখ্া সহশে মৰ্শিাৰ চালশকামলমেক ৰ্ুগকল ঘূমৰ আমহশে।

িিয িশদেত মপাৱা ডাইশনাচৰ জীৱাশ্মশিাৰ মদখ্াশটা ৰ্শেষ্ট আশিাদজনক মৰ্শিাৰ এই সংগ্ৰহালয়ত ৰখ্া সহশে। এই সংগ্ৰহালয়ৰ িাকৃ মতক ইমতহাস োখ্াত ৰখ্া 'মজশনাচ'ৰাে'ৰ মসাাঁভমৰ আশে। ইয়াৰ উপমৰও, হাতী নািামডকােৰ খ্ুমলও ৰখ্া হয়। এই সংগ্ৰহালয়ত িশম্ব স্কু ল অৱ আটযৰ মকেু িান অননয মচত্ৰ সংৰমক্ষত আশে। নাগপুৰ মকন্দ্ৰীয় সংগ্ৰহালয়ৰ মচৌহদৰ মভতৰত এটা ভালদশৰ িজতু েকা পুমেভাঁ ৰাল আশে মৰ্ ময় পৰ্ যটকসকলক অঞ্চলশটাৰ ইমতহাস আৰু মদেৰ ইমতহাসৰ মিষশয় ও মনশদযেনা মদশয়।

Geography

নাগপুৰ মকন্দ্ৰীয় সংগ্ৰহালয় িহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ চহৰত অৱমস্থত।

Weather/Climate

অঞ্চলশটা মগাশটই িেৰশটাত মিমেভাগ শুকান, আৰু গ্ৰীষ্মকাল অতযামিক। গ্ৰীষ্মকালত তাপিাত্ৰা িায় ৩০-৪০ মডগ্ৰী মচলমচয়াে হয়। ইয়াত েীতকাল ১০ মডগ্ৰী মচলমচয়ােকলশক কি সহমেল। এই অঞ্চলত গ়ি িামষ যক িৰষুণ িায় ১০৬৪.১ মি.মি.।

Things to do

সংগ্ৰহালয়ৰ মিমভন্ন মগশলৰীশিাৰ অশেষণ কৰক মৰ্শয় মিমভন্ন মিষয়িস্তু িদে যন কশৰ।

● মিৰল আৰু গুৰুত্বপূণ যঅস্ত্ৰ আৰু কিচ চাওক।

● সংগ্ৰহালয়ৰ সুন্দৰ পুমেভাঁ ৰালত মহৰাই ৰ্াওক।

Nearest tourist places

সংগ্ৰহালয়ৰ ওচৰত িহুশতা পৰ্ যটন স্থল আশে

 •  িহাৰাজ িাগ মচমৰয়াখ্ানা - ১.২ মক.মি., সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা িায় ৫ মিমনট
 •  দীক্ষভুিী িজন্দৰ - ৩.৮ মক.মি., সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা িায় ১০ মিমনট
 •  ফু টালা হ্ৰদ - ৪.২ মক.মি., সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা িায় ১০ মিমনট
 •  আিিাজাৰী হ্ৰদ - ৫.৩ মক.মি., সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা িায় ১৫ মিমনট
 •  জজশৰা িাইল মষ্টান - ০.৩ মক.মি., ২ মিমনট দৰূ ত। 
 • সীতািুলমদ দগূ -য ১.২ মক.মি., ৫ মিমনট দৰূ ত।

Special food speciality and hotel

িািামণক িহাৰাষ্ট্ৰীয় খ্াদয, লগশত অনযানয ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰন্ধনিণালী উপলব্ধ।

Visiting Rule and Time, Best month to visit

 •  িেৰৰ মৰ্শকাশনা সিয়শত সংগ্ৰহালয়শটা দে যন কমৰি পামৰ। ফশটাগ্ৰাফীৰ অনুিমত আশে মকন্তু মেে অমিহশন, ইয়াৰ িাশি আগশত কমৰি লামগি।
 •  িশৱে িাচুল ₹৫।
 •  সংগ্ৰহালয়শটাৰ সিয় সহশে পুৱা ১০:০০ িজাৰ পৰা ৫:০০ িজা।
 • এই সংগ্ৰহালয়শটা িঙলিাৰৰ পৰা মদওিাৰকল িুকমল োশক। এইশটা ৰাজহুৱা িন্ধৰ মদনত িন্ধ োশক।


Language spoken in area 

ইংৰাজী, মহন্দী আৰু িাৰাঠী