Diwali - DOT-Maharashtra Tourism

  • স্ক্রিন রিডার অ্যাক্সেস
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Diwali

Districts / Region

সারা মহারাষ্ট্র েডু়ে

Unique Features

দীপাৈশল আডলার উৎসৈ শহডসডৈ পশরশিত। ভারত একটি কৃ শিপ্রধান জদি এৈ নতন ন সসল কৃ িকডদর েনয সমৃি শনড আডস। এই সমৃি র উদযাপডনর েনয দীপাৈশল পালন করা হ ।
  • Image
  • Image
  • Image

Ingredients and Short Recipes

দীপাৈশল ভারডতর একটি শৈডিি উৎসৈ যা সম্প্রদা ডক একিিত 
কডর। উপহার ও শমটষ্ট্ শৈশনম করা হ । দীপাৈশলর সাডে যুক্ত 
শৈডিি জরশসশপর সম্ভার ঐশতহযগতভাডৈ সমড র সাডে শৈকশিত 
হড ডে। দীপাৈশলর েলখাৈার শমটষ্ট্ এৈ মিলাদার খাৈাডরর 
স শমশ্রণ।
লাড্ডন এৈ শিৈ়ো হল জমৌশলক স শমশ্রণ। শমটষ্ট্ লাড্ডন শৈশভন্ন
উপাদান শদড বতশর করা হ জযমন রাভা (সুিে) জৈসন (ডৈসন) 
মশতিনর ইতযাশদ। শিৈ়ো মিলাদার হ এৈ জপাহা (শিিঁ ড়ে) ৈা কন ন 
জেক্স শদড বতশর হ ।
অনযানয শমটষ্ট্র মডধয করািে এৈ আনারসা দুটি েনশপ্র শমটষ্ট্। 
িাকশল এৈ কদডৈাশলর সাডে একিিত মিলাদার জরশসশপ। 
দীপাৈশলর েনয শৈশভন্ন ধরডণর ভাো ভাপা এৈ জরাডেড জরশসশপ 
প্রস্তুত করা হ । এটি একটি নতন ন ৈেডরর উদযাপন এৈ এই 
উৎসডৈ অশতশেডদর স্বাগত োনাডনা। এটি ভারডত সসল জতালার 
পডরর ঋতন যা সমৃি শনড আডস এৈ উপশরউক্ত প্রস্তুশতগুশল দ্বারা 
দীপাৈশল উদযাপন করা হ ।

History

ভারডত শদও াশল উদযাপডনর একটি ইশতহাস রড ডে। এটি ভারতী কযাডলন্ডারগুশলর একটি অনুসাডর নতন ন ৈেডরর শুরু শহসাডৈ শৈডৈশিত হ যা ২০০০ ৈেডররও জৈশি পুরাডনা। দীপাৈশলর েলখাৈাডরর এই জরশসশপগুশলর মডধয অডনকগুশল খুৈ পুরাডনা।

Cultural Significance

মূলধারার পািাপাশি আশদৈাসী স স্কৃশতডতও শৈশভন্ন নাডম দীপাৈশল উদযাপন করা হ । এটি সসল জতালার পডরর ঋতন যা নতন ন ৈেডরর শুরুডক শিশিত কডর। সমস্ত সম্প্রদা এৈ োশত দীপাৈশলর েলখাৈার প্রস্তুত কডর এৈ এডক অপডরর প্রশত এৈ প্রকৃ শত মাড র প্রশত কৃ তজ্ঞতা প্রকাি করার েডনয।