• A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

WeatherBannerWeb

Asset-Herausgeber

Kushti

ક શ્તી (ક સ્તી) નો લાાંિો ઈવતહાિ છે અને તેણે ઘણા જાણીતા ક સ્તીિાિોન ાં વનમાગણ કર્ ું છે. છત્રપવત શાહ મહારાિ (૧૮૯૪- ૧૯૨૨ન ાં શાિન)ના શાિન દરવમયાન આ રમતનો વિકાિ થયો હતો, જેમને એક પ્રગવતશીલ શાિક તરીકે યાદ કરિામાાં આિે છે જેમણે ઘણા િામાજિક સ ધારાઓ કયાગ હતા. આ િમયગાળા દરવમયાન, શાહ મહારાજે િમગ્ર કોલ્હાપ રમાાં અખાડાઓ િાાંધ્યા અને િમગ્ર ભારતમાાંથી સ પ્રવિદ્ ક સ્તીિાિોને આમાંવત્રત કરીને ક સ્તીની ટ નાગમેન્ટન ાં આયોિન કર્ ું. ત્યારથી, કોલ્હાપ રની ક સ્તી િાંસ્કૃવતમાાં ગાંગાિેિ અખાડા, શાહ પ રી અખાડા, મોતી િાગ અખાડા અને નિા મોતી િાગ અખાડાન ાં પ્રભ ત્િ છે. આ દરેક અખાડામાાં ઘણા ક સ્તીિાિો તાલીમ અથિા તાલીમ લે છે. તેથી, અખાડાને િોલચાલની ભાષામાાં તાલીમ તરીકે પણ ઓળખિામાાં આિે છે .


ક શ્તી (ક સ્તી) નો લાાંિો ઈવતહાિ છે અને તેણે ઘણા જાણીતા ક સ્તીિાિોન ાં વનમાગણ કર્ ું છે. છત્રપવત શાહ મહારાિ (૧૮૯૪- ૧૯૨૨ન ાં શાિન)ના શાિન દરવમયાન આ રમતનો વિકાિ થયો હતો, જેમને એક પ્રગવતશીલ શાિક તરીકે યાદ કરિામાાં આિે છે જેમણે ઘણા િામાજિક સ ધારાઓ કયાગ હતા. આ િમયગાળા દરવમયાન, શાહ મહારાજે િમગ્ર કોલ્હાપ રમાાં અખાડાઓ િાાંધ્યા અને િમગ્ર ભારતમાાંથી સ પ્રવિદ્ ક સ્તીિાિોને આમાંવત્રત કરીને ક સ્તીની ટ નાગમેન્ટન ાં આયોિન કર્ ું. ત્યારથી, કોલ્હાપ રની ક સ્તી િાંસ્કૃવતમાાં ગાંગાિેિ અખાડા, શાહ પ રી અખાડા, મોતી િાગ અખાડા અને નિા મોતી િાગ અખાડાન ાં પ્રભ ત્િ છે. આ દરેક અખાડામાાં ઘણા ક સ્તીિાિો તાલીમ અથિા તાલીમ લે છે. તેથી, અખાડાને િોલચાલની ભાષામાાં તાલીમ તરીકે પણ ઓળખિામાાં આિે છે . નાનપણથી િ તેમના િાળકોને તાલીમમાાં મોકલિાની ઈચ્છા રાખે છે. તાલીમમાાં દૈવનક જીિન િમતાિાદ, કડક વશસ્ત, તાંદ રસ્ત આહાર, ઉચ્ચ નૈવતકતા અને નૈવતક જીિન પર આધારરત છે. જ્યારે પહેલિાન અથિા ક સ્તીિાિ તાલીમમાાં તેમનો કાયગકાળ પૂણગ કરે છે , ત્યારે તે િમગ્ર પરરિાર માટે ઉચ્ચ િામાજિક દરજ્િો લાિે છે. કોલ્હાપ રના ઘણા પરરિારો ક સ્તીમાાં ઇવતહાિ ધરાિે છે અને તેઓ આ પરાંપરાને ચાલ રાખિા માાંગે છે, ભલે ગમે તેટલી રકિંમત અને િબલદાન આપિામાાં આિે. ગ ર ઓને ચૂકિિામાાં આિતી ફી નજીિી હોિા છતાાં, ક સ્તીિાિની ઉંમર અને કદના આધારે ખોરાક અને આહાર પૂરિણીઓ પર માવિક ખચગ ૧૦ થી ૨૫ હજાર રૂવપયાની િચ્ચે હોય છે. કૃવષ અથગવ્યિસ્થા આ પ્રદેશમાાં ક સ્તીના વનિાગહ માટે જીિનરેખા તરીકે કામ કરે છે. મોટાભાગના પહેલિાન ખેડૂત પરરિારોના છે અને તેમની આિક િારી કૃવષ લણણી પર આધારરત છે. મરાઠિાડા પ્રદેશમાાં
ગાંભીર દ ષ્ટ્કાળ દરવમયાન, ઘણા પહેલિાન તાલીમ છોડીને ઘરે પાછા ફયાગ કારણ કે તેમના ખેડૂત માતાવપતા તેમને ટેકો આપી શકતા ન હતા. ખરાિ પાકના િષો દરવમયાન ટ નાગમેન્ટો પણ રદ થઈ શકે છે. િો કે, ક સ્તીએ છેલ્લા એક દાયકામાાં નિીિમાાં પરરિતગન િોર્ ાં છે. સ શીલ ક મારે િળાંગ ઓબલસ્પપક (૨૦૦૮, ૨૦૧૨) માાં બ્રોન્ઝ અને વિલ્િર મેડલ જીત્યા િાદ અને યોગેશ્વર દિે બ્રોન્ઝ મેડલ (૨૦૧૨ ઓબલસ્પપતિ) જીત્યા પછી આ રમતમાાં નિી ર બચ જાગી. રમતની લોકવપ્રયતામાાં થયેલા િધારાથી ક સ્તીમાાં કારરકદી િનાિિા માટે નિો ઉત્િાહ પણ આવ્યો છે. િરકારી િેત્રમાાં, ક સ્તીિાિોને સ્પોટટગિ તિોટા દ્વારા નોકરી પણ મળી શકે છે. ઘણા ક સ્તીિાિો િરકારી િાંસ્થાઓ િાથે કામ કરીને કોચ િની જાય છે અથિા તેઓ સ્િતાંત્ર રીતે રમતની િેિામાાં તેમના અખાડા ચલાિે છે.

જિલ્લાઓ/ પ્રદેશ

મહારાષ્ટ્ર, ભારત .

િાાંસ્કૃવતક મહત્િ

ક શ્તી (ક સ્તી) નો લાાંિો ઈવતહાિ છે અને તેણે ઘણા જાણીતા ક સ્તીિાિોન ાં વનમાગણ કર્ ું છે. છત્રપવત શાહ મહારાિ (૧૮૯૪-૧૯૨૨ શાવિત) ના શાિન દરવમયાન આ રમતનો વિકાિ થયો હતો, તેને એક પ્રગવતશીલ શાિક તરીકે યાદ કરિામાાં આિે છે જેણે ઘણા િામાજિક સ ધારાઓ કયાગ હતા.


Images