• સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Dashavatar

ભગિદ્ગીતા મ િિ , દિાયેલા લોકોને િચાિિા, જ લમીઓનો નાશ કરિા અને ધમગને પ નઃસ્થાવપત કરિા માટે પરમ આત્મા પ્રગટ થશે . ભારતીય પૌરાબણક કથાઓએ એ િ તર્જ પર ભગિાન વિષ્ટ્ણ , તારણહારના દિ અિતારોન ાં િણગન કર્ ું છે. મત્સ્ય, ક રમા, િરાહ, નરવિિંહ, િામન, પરશ રામ, રામ, કૃષ્ટ્ણ, બ દ્ અને કલ્કી એ ભગિાન વિષ્ટ્ણ ના દિ અિતાર છે. દશાિતાર એ મહારાષ્ટ્ર અને ગોિાના દબિણ કોંકણ પ્રદેશમાાંથી વથયેટરન ાં લોકવપ્રય સ્િરૂપ છે. તેનો આશરે આઠિો િષગનો ઈવતહાિ છે. દશાિતાર શબ્દ ભગિાન વિષ્ટ્ણ ના દિ અિતારોનો ઉલ્લેખ કરે છે, જે રહિંદ ભગિાનના િાંરિણ છે.ભગિદ્ગીતા િિ , દિાયેલા લોકોને િચાિિા, લમીઓનો નાશ કરિા અને ધમગને નઃસ્થાવપત કરિા માટે પરમ આત્મા પ્રગટ થશે . ભારતીય પૌરાબણક કથાઓએ િ તર્જ પર ભગિાન વિષ્ટ્ણ , તારણહારના દિ અિતારોન ાં િણગન કર્ ું છે. મત્સ્ય, રમા, િરાહ, નરવિિંહ, િામન, પરશ રામ, રામ, કૃષ્ટ્ણ, દ્ અને કલ્કી ભગિાન વિષ્ટ્ણ ના દિ અિતાર છે. દશાિતાર મહારાષ્ટ્ર અને ગોિાના દબિણ કોંકણ પ્રદેશમાાંથી વથયેટરન ાં લોકવપ્રય સ્િરૂપ છે. તેનો આશરે આઠિો િષગનો ઈવતહાિ છે. દશાિતાર શબ્દ ભગિાન વિષ્ટ્ણ ના દિ અિતારોનો ઉલ્લેખ કરે છે, જે રહિંદ ભગિાનના િાંરિણ છે. નાટય સ્િરૂપ મધ્યરાવત્ર પછી માંરદર પરરિરમાાં ગ્રામ દેિતાના િાવષિક ઉત્િિ દરવમયાન કરિામાાં આિે છે. તે કોઈપણ તકનીકી પ્રોપ્િ વિના કરિામાાં આિે છે. દરેક પાત્ર િે વ્યસ્તતઓ દ્વારા રાખિામાાં આિેલા પડદાની પાછળથી સ્ટેિ પર પ્રિેશ કરે છે. દશાિતાર પ્રદશગનમાાં િે િત્રોનો િમાિેશ થાય છે: ગરીિ - રાંગ ( પ્રારાંબભક િત્ર) અને ઉિર-રાંગ (પછીન ાં િત્ર). ગરીિ-રાંગ પ્રારાંબભક રજૂઆત છે જે યોગ્ય પ્રદશગનની પહેલાાં આિે છે. ગરીિ-રાંગ રાિિ શાંખાસ રના િધની િાતાગ છે . અવધવનયમમાાં ભગિાન ગણેશ , રરદ્ધદ્ , વિદ્ધદ્ , બ્રાણ, શારદા (વશિણની દેિી), બ્રદેિ અને ભગિાન વિષ્ટ્ણ જેિા પાત્રોનો પણ િમાિેશ થાય છે . ઉિર -રાંગ , જેને અખ્યાન તરીકે ઓળખિામાાં આિે છે, તે રહિંદ
પૌરાબણક કથાઓ પર આધારરત ખ્ય પ્રદશગન માનિામાાં આિે છે, જે ભગિાન વિષ્ટ્ણ ના દિ અિતારોમાાંના એકને પ્રકાવશત કરે છે. પ્રદશગન તેિસ્િી મેક-અપ અને કોસ્ચ્ર્ મનો ઉપયોગ કરે છે. તેની િાથે ત્રણ િાંગીતનાાં િાધનો છે: એક ચપ્પ હામોવનયમ, તિલા અને ઝાાંઝ.

જિલ્લાઓ/ પ્રદેશ

મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

િાાંસ્કૃવતક મહત્િ

દશાિતાર મહારાષ્ટ્ર અને ગોિાના દબિણ કોંકણ પ્રદેશમાાંથી વથયેટરન ાં લોકવપ્રય સ્િરૂપ છે. તેનો આશરે આઠિો િષગનો ઈવતહાિ છે.


Images