ધોતર કે ધોતી - DOT-Maharashtra Tourism

  • સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ
  • A-AA+
  • Title should not be more than 100 characters.


    0

ધોતર કે ધોતી

Districts / Region

મહારાષ્ટ્ર, ર્ારિ.

Unique Features

ગ્રામીણ મહારાષ્ટ્રમાાં પરુુષો ધોિર અથવા ધોિી પહેરેલા િોવા મળે છે. ધોિી એ કમર ફરિે બાાંધેલ કાપડનો એક ટુકડો છે. ધોિી પગની ઘ ૂાંટી સધુ ી આખા પગનેઢાાંકે છે. ધોિીનો રાંગ સામાન્ય રીિે કેસર, િીમ અથવા સફેદ હોય છે. ધોિી એ કપડાનો એક તસલાઇ વગરનો ટુકડો છેજેનેકોઈ યોગ્ય માપની િરૂર નથી.ફેટા મરાઠી પરુુષો પહેરે છેિેમાથાના કપડાાં છે. ફેટાને'ટોપી' િરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છે. િે સામાન્ય રીિે કપાસનુાં બનેલુાં હેડકવર છે. પ્રવાસીઓ અનેબહાર કામ કરિા લોકો, સ ૂયભની નીિે ખાસ કરીને આ પહેરે છે. િે સમારાંર્ો અને િહેવારોમાાં પણ પહેરવામાાં આવેછે.
મહારાષ્ટ્રીયન પરુુષો સામાન્ય રીિેધોિીની સાથેકોટન ટોપ અથવા કુિાભ પહેરે છે. િેઓ મહારાષ્ટ્રમાાં અસ્સ્િત્વમાાં છે િે ગરમ અને ર્ેિવાળી પદરસ્સ્થતિઓમાાં ઉપયોગી છે. આ ટોતસ પાિળા અને ઢીલા અનેસામાન્ય રીિેસફેદ રાંગના હોય છે. મહારાષ્ટ્રીયન પરુુષો ક્યારેક ક્યારેક કમરકોટ પહેરે છે જે મહારાષ્ટ્રીયન પોશાકને વધુ ઔપિાદરક અને યોગ્ય બનાવે છે. િે સ્થાતનક આબોહવાની પદરસ્સ્થતિઓનેધ્યાનમાાં રાખીનેઉપયોગી છેજે પરુુષોનેસામાન્ય કોટ અથવા ઓવરકોટ પહેરવાની મજાં ૂરી આપિી નથી. પરાંપરાગિ રીિે પરુુષો સાદા પરાંતુ મિબ ૂિ પગરખા પહેરે છે. િેમના પગરખા ખલ્ુલા સેન્ડલ છે જે િેમને પહેરવા માટે આરામદાયક બનાવેછે. સેન્ડલ મિબ ૂિ છેજે િામડામાાંથી િૈયાર કરવામાાં આવેછે.
પરાંપરાગિ રીિે સ્ત્રીઓ નવ ગિ લાાંબી સાડી પહેરે છે. સ્ત્રીઓ િેમની સાડી કેવી રીિેપહેરે છેિેમાાં ઘણી તવતવધિાઓ છે. કેટલાક માત્ર ઘ ૂાંટણની લ ાંબાઈની સાડી પહેરે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ િેનેસ્કટભની રીિેપહરે વાનુાં પસ ાંદ કરે છે, જેમાાં મધ્યમાાં ટક ન હોય. િો કે, ૯ ગિ ની સાડી એ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની મદહલાઓનો પરાંપરાગિ પોશાક છે. સ્ત્રીઓ પરુુષોની જેમ અલગ હેડવેરનો ઉપયોગ કરિી નથી અનેિેથી, િેનોંધ્યુાં છેકે િેઓ ફક્િ િેમના માથાનેઢાાંકવા માટેિેમની સાડીના છેડાનો ઉપયોગ કરે છે. મહારાષ્ટ્રીયન સ્ત્રીઓ શરીરના ઉપરના અડધા ર્ાગનેઢાાંકવા માટે સાડીની નીિેિોલી અથવા બ્લાઉઝ પહેરે છે. પરૂુષોના કપડાાંની જેમ, સ્ત્રીઓના કપડાાં પણ સિુ રાઉ અનેક્યારેક રેશમથી બનેલા હોય છે.
નથ અથવા નાકની વીંટી એ મદહલાઓ માટે પરાંપરાગિ મહારાષ્ટ્રીયન પોશાકનો એક ર્ાગ છે. િેઓ સામાન્ય રીિેસોના, મોિી, માણેક અનેનીલમચણથી બનેલા હોય છે. તવતવધ પ્રકારની જ્વેલરી પણ િેમના પરાંપરાગિ પોશાકનો એક ર્ાગ છે. એક મ ાંગલસ ૂત્ર, લીલી બ ાંગડીઓ અને કપાળ પરનુાં તસિંદૂર પદરણીિ મહારાષ્ટ્રીયન સ્ત્રીનેઓળખવા માટે પરૂતુાં છે. અંગ ૂઠાની વીંટી પણ મહારાષ્ટ્રીયન મદહલાના પોશાકનો મહત્વનો ર્ાગ છે.િે એક વાસ્િતવકિા છે કે, શહેરીકરણને કારણે, મહારાષ્ટ્રીયન લોકોએ પતિમી શૈલીના વસ્ત્રોનેઅનકુૂચલિ કયાભ છેઅનેર્ારિીય અનેપતિમી શૈલીઓ (કુિાભ અનેપેન્ટ વગેરે)નુાં તવલીનીકરણ પણ કયુંુ છે. િો કે, વદ્ધૃ લોકો હજુ પણ પરાંપરાગિ કપડાાં પહરે વાનુાં  પસ ાંદ કરે છે. િેમના માટે, આરામ એ પરાંપરાની પેટા કાંપની છે.

Cultural Significance

પોશાક આબોહવાની પદરસ્સ્થતિઓ અને જીવનતનવાભહ અનસુ ાર દડઝાઇન કરવામાાં આવ્યો છે જેનાથી સામાન્ય મહારાન્દ્ષ્ટ્રયનો ટેવાયેલા છે. સામાન્ય સાસ્ાં કૃતિક વલણ જાળવી રાખવા છિાાં િહેવારોની મોસમ તવતવધિા આપેછ
  • Image
  • Image