• સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ
  • A-AA+
  • Title should not be more than 100 characters.


    0

ગંગાપુર બોટ ક્લબ

 

્રવાસન સ્થળ/સ્થળન ું નામ અને સ્થળ વવશે ૩-૪  લાઇનમાું ટુંક ું વર્ણન:

નાવસકમાું ગગું ાપર ડેમમાું ગગું ાપર બોટ ક્લબ આવેલ ું છે, જે નાવસક  શહરે ની બહાર સ્સ્થત છે. તમામ પ્રકારની વોટર સ્પોટણટસ પ્રવવૃિઓ માટે MTDC દ્વારા બોટ ક્લબન ું સચું ાલન કરવામાું આવેછે.

જિલ્લો / પ્રદેશ :

નાવસક, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

ઈવતહાસ :

ગગું ાપર ડેમ એવશયાનો સૌથી લાબું ો બધું છે. તે૧૯૬૫ માું પત્થરને  બદલે રેતી અને માટીના સ્તરોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાું આવ્યો હતો. ડેમનો હતે વસિંચાઈનો છે. આ સ્થળે બોટ ક્લબનો ખ્યાલ વર્ણ ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૪માું રજ કરવામાુંઆવ્યો હતો. અંતે, ૨૨મી ડડસેમ્બર ૨૦૨૦ના રોિ ડેમના પાછળના ભાગના પાર્ીમાું બોટ રાઈડ શરૂ થઈ.

ભ ગોળ :

ગગું ાપર બધું ગોદાવરી નદી પર બાધું વામાું આવ્યો છે જે તેની આસપાસના ટેકરીઓ અને અન્ય બ ુંધો જેમ કે ગૌતમી અને કશ્યપી નદીથી ઘેરાયેલો છે. ડેમ નાવશક શહેરની ઉિર-પવિમમાું ૧૬ ડકમી  દ ર સ્સ્થત છે.

હવામાન/આબોહવા :

આ પ્રદેશમાું સરેરાશ વાવર્િક તાપમાન ૨૪.૧ ડડગ્રી સેલ્લ્સયસ છે. આ પ્રદેશમાું વશયાળો ભારે હોય છે, અને તાપમાન ૧૨ ડડગ્રી સેલ્લ્સયસ  જેટલ ું નીચ ું જાય છે. ઉનાળામાું સ યણ ખ બ ઉગ્ર હોય છે. આ પ્રદેશમાું વશયાળા કરતાું ઉનાળામાું વધ વરસાદ પડે છે. ઉનાળામાું તાપમાન 30 ડડગ્રી  સેલ્લ્સયસથી ઉપર જાય છે. સરેરાશ વાવર્િક વરસાદ લગભગ ૧૧૩૪ મીમી છે.

કરવા જેવ ું :

બોટ ક્લબ પાસેતમામ વયજ થના બાળકો, વયસ્કો અથવા વડરષ્ટ્ઠ  નાગડરકોનેકરવા માટેઘણ ું બધ ું છે. આ સ્થાન બનાના ટયબ , બમ્પર, જેટ સ્કીઇંગ, ડ્રેગન બોટીંગ અને કાયાડકિંગ જેવી વોટર સ્પોટણટસ પ્રવવૃિઓ ઓફર કરે છે. આ ઉપરાુંત, તે સ્પીડ બોટ તેમિ પાટી બાર્જસણમાું તળાવ ફરવાની સેવા  પર્ આપે છે.આ ઉપરાતું નજીકના કાફેમાથું ી નાસ્તો અને પીર્ાઓ સાથે બોટ ક્લબમાું સ યાણસ્તનો આન ુંદ માર્ી શકાય છે.
 
નજીકન ું પ્રવાસી સ્થળ :
 
 ગગું ાપર બોટ ક્લબ સાથેનીચેના પયણટન સ્થળોની મલ ાકાત લેવાન ું આયોિન કરી શકાય છે.
• સોમેશ્વર: ગગું ાપર બોટ ક્લબથી ૮ ડકમી ના અંતરે આવેલ  સદ ું ર વપકવનક સ્થળની મલ ાકાત લઈ શકાય છેજયાું તમેશ્રી સોમેશ્વરની મલ ાકાત લઈ શકો છો જયાું ગોદાવરી નદીના ડકનારે વક્ષૃ ોથી ઘેરાયેલ ું ભગવાન વશવન ું મડુંદર આવેલ ું છે.
• બાલાજી મ ુંડદર અને ધોધ: ડેમથી ૬ ડકમી દ ર ભગવાન બાલાજીન ું સદ ું ર રીતેબાધું ેલ ું મડુંદર છે, જે ડદવાળી દરવમયાન  હજારો રોશનીથી પ્રકાવશત થાય છે. આ મ ુંડદર સોમેશ્વર ધોધ  સાથેસકું ળાયેલ ું છેજે ચોમાસાની ઋત દરવમયાન અનેપછી મલ ાકાત લેવા જેવ ું સ્થળ છે.
• સલ ા વાઇનયાર્ટણસ: નાવસક દ્રાક્ષ અનેવાઇનના મોટા પાયે ઉત્પાદનને કારર્ે 'ભારતની વાઇન કેવપટલ' તરીકેજાર્ીત ું છે. તમેસલ ા વાઇનયાર્ટણસમાું માગણદવશિત પ્રવાસ લઈ શકો છો જયાું તમે વાઇનની ઉત્પાદન પ્રડિયા િોઈ શકો છો. દર વર્ે  જાન્યઆ રી દરવમયાન, આ સ્થળેસલ ા ફેસ્ટન ુંઆયોિન કરવામાું આવેછેજયાું પ્રખ્યાત આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યઝ િક બેન્ડ આ સ્થળે પરફોમણ કરે છે. તે બોટ ક્લબથી ૮ ડકમી દ ર સ્સ્થત છે.
• સોમા વાઇનયાર્ટણસ: સલ ા વાઇન્સની જેમ સોમા વાઇન્સ એ ગગું ાપર ડેમથી લગભગ ૫ ડકમી દ ર આવેલી બીજી વાઇનરી છે. આ િગ્યાએ સારી રેસ્ટોરાું અનેદ કાનો છે.
• ત્ર્ય ુંબકેશ્વર મ ુંડદર: શ્રી ત્ર્ય ુંબકેશ્વર મ ુંડદર નાવસક, મહારાષ્ટ્રથી  લગભગ ૨૮ ડકમીના અંતરે ગોદાવરી નદીના ઉદ્ગમ સ્થાન  બ્રહ્મઝગરી નામના પવણત પાસેઆવેલ ું છે. ત્ર્યબું કેશ્વર મડુંદર એ  બાર જયોવતઝલિંગોમાનું એક ધાવમિક કેન્દ્ર છે.

અંતર અને િરૂરી સમય  સાથે રેલ, હવાઈ, રસ્તા 
(રેન, ફ્લાઇટ, બસ) દ્વારા  પ્રવાસન સ્થળે કેવી રીતે  મસ ાફરી કરવી :

નાવસક દરેક પ્રકારની મસ ાફરીથી િઈ શકાય છે.માગણદ્વારા: નાવસક રસ્તાઓન ુંસાર ું નેટવકણ પર ું પાડેછે, તેમબ ું ઈ આગ્રા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગણપર મબ ું ઈથી ૧૬૭ ડકમી (૪ કલાક) દ ર છે. પર્ ેથી ૨૧૨ ડકમી (૫ કલાક ૨૦ વમવનટ) દ ર આવેલ ુંછે. નાવસકથી, બોટ ક્લબ  લગભગ ૧૬ ડકમી દ ર છે. ખાનગી વાહનો અથવા વસટી બસ દ્વારા પહોંચી શકાય છે. હવાઈ માગે: સૌથી નજીકન ું એરપોટણ ઓિર એરપોટણ છે અને તે
નાવસકથી ૧૫ ડકમી દ ર છે, છત્રપવત વશવાજી મહારાિ એરપોટણ મબ ું ઈ,  ૧૬૬ ડકમી (૪ કલાક)
રેલ્વેસ્ટેશન: સૌથી નજીકન ું રેલ્વેસ્ટેશન નાવસક રોડ પર ૮.૪ ડકમી (૨૦ વમવનટ) ના અંતરે છ ખાસ ખોરાક વવશેર્તા અને 
હોટેલ  :

નાવસક મહારાષ્ટ્રીયન ભોિન માટે પ્રખ્યાત છે. વમસલપાઉ અને  વડાપાઉ જેવા સ્રીટ ફૂડની સાથે પાઉ પર્ અહીંની ખાસ વાનગીઓ  છે. નાવસક ચેવડા માટે પર્ પ્રખ્યાત છે

નજીકમાું રહેવાની સગવડો અને  હોટેલ/હોસ્સ્પટલ/પોસ્ટ ઓડફસ/પોલીસ સ્ટેશન :


ડેમની આસપાસ વવવવધ ફામણ હાઉસ અને ડરસોટણ ઉપલબ્ધ છે. બોટ ક્લબથી ઘર્ી હોસ્સ્પટલો ૮ થી ૧૦ ડકમી ના અંતરે છે. નજીકની પોસ્ટ ઓડફસ બોટ ક્લબથી ૩ ડકમી ના અંતરે છે. આનદું વલ્લીમાું સૌથી નજીકન ું પોલીસ સ્ટેશન ૧૦ ડકમીના અંતરે  આવેલ ું છે.

MTDC ડરસોટણ નજીકની 


માડહતી :

MTDC નો ગ્રેપ પાકણ ડરસોટણ ડેમની ડકનારે બોટ ક્લબ પાસે છે.

મલ ાકાત માટેના વનયમ અને સમય, મલ ાકાત લેવા માટે શ્રેષ્ટ્ઠ મડહનો


હોડીની સવારી બધા ડદવસો સવારે ૧૦:૦૦ સવાર થી ૬:૦૦ રાત્રેસધ ી ઉપલબ્ધ છે. કાયાડકિંગ માટેતરતા આવડવ ું િરૂરી છે. લેક ક્રુિીંગ અનેસ્પીડ બોટીંગ માટે લઘિ મ વય બેવર્ણ છેઅને બાકીની રાઈડ માટે તે પાુંચ વર્ણ છે. સ યાણસ્તનો આન ુંદ માર્વા માટે સાુંજે ૬:૦૦ થી ૭:00 ની વચ્ચે સનસેટ  ક્રુિ છે. તમામ સલામતી ધોરર્ો ફરજિયાત છે. પ્રવાસીઓ આખા વર્ણ દરવમયાન મલ ાકાત લઈ શકે છે, પરુંત 
સપ્ટેમ્બરથી માચણ મલ ાકાત લેવા માટેશ્રેષ્ટ્ઠ મડહના છ.

 
વવસ્તારમાું બોલાતી 
ભાર્ાઓ :

ંગ્રેજી, ડહન્દી, મરાઠી