• સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

જુહુ

્રવાસન સ્થળ/સ્થળન ું નામ સ્થળ સ્થળ ૩ ૩ લાઇનમાું લાઇનમાું ટુંક વર્ણન:

જ હ એ મહારાષ્ટ્રના મબઈ ું ઉપનગરીય પ્રદેશમાું પવિમ ડકનારા પર સ્સ્થત એક દડરયાઇ સ્થળ છે. જ હ શહેરના સૌથી સમદ્ધૃ પૈકીન ું ું છેઅનેઘર્ી બોલીવડ હસ્તીઓન ું ઘર છે. મબ ું ઈ અનેતેની આસપાસના અનેમલ ાકાતીઓ માટે સપ્તાહનાઅંતેલોકવપ્રય રજાન ું છે છે.

જિલ્લો / પ્રદેશ:

મબ ું ઈ ઉપનગરીય જિલ્લો, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

ઈવતહાસ:

19મી સદી દરવમયાન જ હ એક ટાપ હતો. તેએક લાુંબી, સાુંકડી રેતીની પટ્ટી હતી જે દડરયાની સપાટીથી બે-બેમીટરની ઉંચાઈએ વધી રહી હતી, જે સાલ્સેટના પવિમ ડકનારે સ્સ્થત હતી. બાદમાું તેનેમબ ું ઈની મખ્ ભ વમ સાથેિોડવામાું આવ્ય ું હત. ું ભારતના પ્રથમ લોકો માટે સ્થાપના અહીં ૧૯૨૮ માું કરવામાું આવી હતી. આ બીચ વાવર્િક ગર્ેશ વવસર્જન સમારોહ માટે શહેરના સૌથી લોકવપ્રય સ્થળોમાુંનો એક છેજયારે હજારો ભક્તો શોભાયાત્રામાું આવેછે આવેછે આવેછે જેમાું જેમાું કદની ભગવાન મ વતિઓન ું વવસર્જન દડરયામાુંકરવામાું આવેછે ..

ભગોળ:


જ હ બીચ અરબી સમદ્ર મલાડ ખાડી ખાડી નદીની વચ્ચે મહારાષ્ટ્રના પવિમ તટીય પ્રદેશમાું છે. તેની ઉિરમાું વસોવા બીચ છે.


કરવા જેવ ું:

જ હ બીચ હોડીની સવારી, જેટ-સ્કીઇંગ, પેરાસેઝલિંગ અનેબમ્પર અનેફ્લાય અનેફ્લાય રાઇડ્સ રાઇડ્સ વગેરે જેવી વોટર સ્પોટટણસ પ્રખ્યાત છે છે.ગાુંધીગ્રામ બીચના છે છે છે છે જે એક એવી છેજયાું બાળકો બાસ્કેટબોલ બાસ્કેટબોલ બાસ્કેટબોલ બાસ્કેટબોલ બાસ્કેટબોલ બાસ્કેટબોલ ડિકેટ અનેફૂટબોલ રમતો રમી શકેછે શકેછે શકેછે જ હ બીચ પર ઘોડા સવારી જેવી આકર્ણક પ્રવવૃિઓ પર્ ઉપલબ્ધ છે. અહીં આવનારા લોકો િોઝગિંગ, રોપ-ષ્સ્કવપિંગ, સાઇકઝલિંગ અનેયોગા જેવી પ્રવવૃિઓ પર્ કરેછે.
 
નજીકન ું પ્રવાસી સ્થળ:
 
● ઇસ્કોન મ ુંડદરઃ તેનેહરે રામા હરે કૃષ્ટ્ર્ ુંડદર તરીકેપર્ તરીકેપર્ આવેછે. આ સદ ું ર આરસની પ્રાથણના અનેઉપદેશ માટેઅસ ુંખ્ય હોલ છે.
● ડફલ્મ વસટીઃ આ સ્થળ જ હ બીચથી ૧૪.૨ ડકમી દ ર છે. તે ગોરેગાુંવ પ વણ, મબ ું ઈમાું આવેલ છેઅનેતેનેદાદાસાહેબ ફાળકેઝચત્રનગરી પર્ કહેવામાું આવેછે. મોટાભાગની બોઝલવ ડ ડફલ્મોન ું શ અહીં અહીં સ્ટ, વથયેટર અનેરેકોડડિંગ રૂમથી કરવામાું આવેછે.
● શ્રી વસદ્ધદ્ધવવનાયક મ ુંડદર: આ ગર્ેશ મ ુંડદર જ હ બીચથી ડકમી ડકમી દઝક્ષર્ેપ્રભાદેવી વવસ્તારમાું આવેલ છેઅનેતેમબ ું ઈના સૌથી વવકસતા મડુંદરોમાનું ું એક છે છે જેન ું લગભગ ૧૮ મી મી સદીમાું થય ું ું હત ું ું ું ું ું. ું
● પવઇ તળાવ - જ હ બીચથી ૧૫ ડકમી દ ર ું પવઇ તળાવ અંગ્રેિો દ્વારા બનાવવામાું આવેલ તળાવ છે. બતક, ડકિંગડફશર અનેફાલ્કન જેવા પક્ષીઓ અવારનવાર આ સ્થળે આવેછે.
● સ ુંિય ગાુંધી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન - આ રમર્ીય રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જ હ બીચથી લગભગ ૧૯ દ ર છેઅનેતેમબ છેઅનેતેમબ ઈવાસીઓ માટે અંતમાું રજાઓ માટેનોંધપાત્ર છે. સ ુંિય ગાુંધી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાું પ્રાર્ીઓ, પક્ષીઓ અનેપત અસ ુંખ્ય પ્રજાવતઓ છે છે

અંતર અને િરૂરી સમય સાથે રેલ, હવાઈ, રસ્તા (રેન, ફ્લાઇટ, બસ) દ્વારા પ્રવાસન સ્થળે કેવી રીતે ાફરી કરવી:

 
જ હ રોડ અનેરેલ્વેદ્વારા પહોચી શકાય છે. આ સ્થાન માટે Best બસો અનેટેક્સીઓ ઉપલબ્ધ છે.નજીકન ું એરપોટણ: છત્રપવત વશવાજી મહારાિ એરપોટણ મબ ૫ ૫ ૫.૫ કીમી નજીકન રેલ્વેસ્ટેશન વવલેપાલે વવલેપાલે ૨.

ખાસ ખોરાક વવશેર્તા અને હોટેલ:

.
પાર્ીપર ી, ભેલપર ી, પાવભાજી અનેસ્થાવનક વાનગીઓ જેવા સ્થાવનક વવવવધ સ્ટોલ અહીં ઉપલબ્ધ છે. આ સાથેસાઉથ ઈષ્ન્ડયન ઉપરાુંત ચાઈનીિના સ્ટોલ પર્ છે છે.

નજીકમાું રહેવાની સગવડો અને હોટેલ/હોસ્સ્પટલ/પોસ્ટ ઓડફસ/પોલીસ સ્ટેશન:


જ હ બીચની આસપાસ અસ ુંખ્ય હોટેલો ઉપલબ્ધ છે. હોસ્સ્પટલો બીચની નજીકમાું છે. સૌથી નજીકની પોસ્ટ ઓડફસ ૧.૬ ડકમી ના અંતરેછે. તારા રોડ પોલીસ સ્ટેશન ૦.૭૫ ડકમી ના અંતરે છે.


MTDC ડરસોટણ નજીકની માડહતી:

નજીકની MTDC હોટેલ ખારઘર ખાતેઆવેલી છે.


મલ ાકાત લેવાનો સમય, વનયમ અને, મલ લેવા માટેશ્રેષ્ટ્ઠ મડહનો મડહનો

આ સ્થળ સમગ્ર વર્ણ દરવમયાન સલ ભ છે. ??? મબ ું ઈના ભારે ચોમાસા દરવમયાન મલ ાકાત લેવાન ું, કારર્ કે ઉચ્ચ ભરતી છે છે. ઉનાળામાું ખ બ ગરમી હોય હોય હોય તેથી તેદરવમયાન આ સ્થાનની મલ ાકાત ી સવારેઅથવા સાુંજે લેવી વધ સાર છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે.

વવસ્તારમાું બોલાતી ભાર્ા

 ંગ્રેજી, ડહન્દી, મરાઠી.