• સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Kirtana

રકતગન એ ૧૪મી િદીમાાં ઉદ્દભિેલા ધાવમિક ગીતો રજૂ કરિાનો દબિણ ભારતીય પ્રકાર છે. કીતગનનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાથગના અને ઇષ્ટ્ટને આહ્વાન કરિાનો છે દેિતા, જે દેિતા માને છે. કીતગનમાાં રચના કરતાાં શબ્દોન ાં મહત્િ િધારે છે . કીતગનની રચનાઓ િરળ છે, તેથી કોઈપણ ગાયક આને પ્રસ્ત ત કરી શકે છે. ૧૫મી અને ૧૬મી િદીના લગભગ ૨૦ હજાર કીતગનો તાાંિાની પ્લેટ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તલ્લાપાક્કમા િાંગીતકારો દ્વારા રબચત છે . દરેક ગીત િાથે એિી સૂચનાઓ હોય છે કે તે કયા ચોક્કિ રાગમાાં ગાવ ાં િોઈએ . અન્નમાચાયગ, પેદ્દા વતર માલા અંગાર, બચન્મય, પ રાંદરદાિ, ભદ્રાચલમા રામદાિ, નારાયણ તીથગ, બગરરરાજા કવિ, વિિય ગોપાલા સ્િામી, ત્યાગરાજા, ગોપાલકૃષ્ટ્ણ ભારતી, અર ણાચલ કવિરાયરા, રામબલિંગસ્િામી દબિણ ભારતના કેટલાક પ્રખ્યાત રકતગનકાર છે.


રકતગન એ ૧૪મી િદીમાાં ઉદ્દભિેલા ધાવમિક ગીતો રજૂ કરિાનો દબિણ ભારતીય પ્રકાર છે. કીતગનનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાથગના અને ઇષ્ટ્ટને આહ્વાન કરિાનો છે દેિતા, જે દેિતા માને છે. કીતગનમાાં રચના કરતાાં શબ્દોન ાં મહત્િ િધારે છે . કીતગનની રચનાઓ િરળ છે, તેથી કોઈપણ ગાયક આને પ્રસ્ત ત કરી શકે છે. ૧૫મી અને ૧૬મી િદીના લગભગ ૨૦ હજાર કીતગનો તાાંિાની પ્લેટ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તલ્લાપાક્કમા િાંગીતકારો દ્વારા રબચત છે . દરેક ગીત િાથે એિી સૂચનાઓ હોય છે કે તે કયા ચોક્કિ રાગમાાં ગાવ ાં િોઈએ . અન્નમાચાયગ, પેદ્દા વતર માલા અંગાર, બચન્મય, પ રાંદરદાિ, ભદ્રાચલમા રામદાિ, નારાયણ તીથગ, બગરરરાજા કવિ, વિિય ગોપાલા સ્િામી, ત્યાગરાજા, ગોપાલકૃષ્ટ્ણ ભારતી, અર ણાચલ કવિરાયરા, રામબલિંગસ્િામી દબિણ ભારતના કેટલાક પ્રખ્યાત રકતગનકાર છે. કીતગન એ નિવિધા ભસ્તતના વિદ્ાાંતનો પણ એક ભાગ છે , જેમાાં નિ જ દી જ દી રીતે ભગિાનન ાં આહ્વાન કરીને મોિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. િિગશસ્તતમાનની સ્ત વત કરિી અને તેમના ગ ણો અને િાંિાંવધત િાતાગઓન ાં િણગન કરવ ાં, તેમના નામનો જાપ કરિો એ કીતગન પરાંપરાનો એક ભાગ છે. થોડા િમય પછી, તે એક િામાજિક િાંસ્થા િની ગઈ છે, જે તે લોકોની િચ્ચે ધમગનો ફેલાિો કરિા માટે પૂરી પાડે છે તે િેિાઓને કારણે. મહારાષ્ટ્રમાાં , કીતગન કરનાર વ્યસ્તતને હરરદાિ અથિા કાઠેકરીબ િા કહેિામાાં આિે છે . તે લોક િમૂહમાાં
વિિીધાભાિી હોિાને કારણે, ભીડ પર છાપ િનાિિા માટે તેને િારી રીતે િાાંચન, તીક્ષ્ણ, વિનોદી હોવ ાં િરૂરી છે. કીતગન ધાવમિક તહેિારોના પ્રિાંગોએ કરિામાાં આિે છે અને િામાન્ય રીતે માંરદરમાાં, યાત્રાઓમાાં , તીથગિેત્રમાાં અથિા કોઈ ચોક્કિ દેિતાના ઉત્િિ દરવમયાન કરિામાાં આિે છે. િામાન્ય રીતે, તે િનતા માટે હોય છે પરાંત અપિાદ તરીકે, તે પોતાના માટે પણ કરી શકાય છે. નૃત્ય પણ કીતગનનો એક ભાગ છે જે િનતા માટે છે. નારદ ઋવષને આ િાંસ્થાના સ્થાપક માનિામાાં આિે છે. શ્રીમદ જેિા પવિત્ર પ સ્તકો ભાગિત કીતગનન ાં મહત્િ િણગિે છે. મહારાષ્ટ્રમાાં જ્ઞાનેશ્વર, નામદેિ, એકનાથ, ત કારામ, રામદાિ જેિા િાંતોનો પ્રખ્યાત િાંશ અને તેમના અન યાયીઓ કીતગનની પરાંપરાને અન િરે છે અને ફેલાિે છે. િાંત નામદેિને મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ કીતગનકાર માનિામાાં આિે છે . નારદ પરાંપરામાાં કીતગનના િે ભાગ છે. પ્રથમ અધગ પૂિગ-રાંગ છે, અને િીિો અધગ ઉિર-રાંગ છે . િારકારી િાંપ્રદાયના કીતગનમાાં , વનરૂપણ અને ભિનને મહત્િ આપિામાાં આિે છે, અને અખ્યાન અથિા િાતાગનો ભાગ હાંમેશા ગૌણ હોય છે. કીતગન િાંસ્થા એ જાહેર વશિણ અને ધાવમિક વશિણન ાં શસ્તતશાળી િાધન છે. આ પરાંપરા ભારતના તમામ ભાગોમાાં સ્થાવનક વિવિધતાઓ અને નામો િાથે અન િરિામાાં આિે છે.

જિલ્લાઓ/ પ્રદેશ

મહારાષ્ટ્ર, ભારત .

િાાંસ્કૃવતક મહત્િ

કીતગન િાંસ્થા એ જાહેર વશિણ અને ધાવમિક વશિણન ાં શસ્તતશાળી િાધન છે. આ પરાંપરા ભારતના તમામ ભાગોમાાં સ્થાવનક વિવિધતાઓ અને નામો િાથે અન િરિામાાં આિે છે.


Images