• સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Kudmude Joshi

ક ડમ ડે િોશી એ મહારાષ્ટ્ર િરકાર દ્વારા િગીકૃત કરાયેલ વિચરતી જાવત છે. આ િનજાવતના પ રૂષ િભ્યો નિીિદાર છે અને વ્યિિાયમાાં વ્યસ્ત રહીને તેમની આજીવિકા કમાય છે. મેંદગી, િડબ ડકે, ડમર િાલે, િરોદે, િહદેિ િોશી, િરિદે, િરોડા આ જાવતમાાં િોિા મળતા કેટલાક પેટા િાંપ્રદાયો છે. િોકે મ ખ્યત્િે મહારાષ્ટ્રમાાં િોિા મળે છે, તેઓ કણાગટક અને આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યો િાથે પણ િોડાણ ધરાિે છે. તેઓ મહારાષ્ટ્રમાાં તેમિ મહારાષ્ટ્રની િહાર ખીિારી તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ આરદજાવત મરાઠી, કન્નડ તેમિ તેલ ગ ભાષાઓ િોલી શકે છે. તેઓ પોતાની િચ્ચે સ રબિત િાતચીત કરિા માટે ખીિારી અથિા પારિી તરીકે ઓળખાતી વિબચત્ર િાાંકેવતક ભાષાનો પણ આશરો લે છે. તેઓ ભાગ્યે િ િામાન્ય લોકો િાથે ભળે છે અને ગામડાની િહાર રહેિાન ાં પિાંદ કરે છે. ચોમાિા દરવમયાન પણ, તેમના માટે િાંધ સ્થળોએ રહેિાની મનાઈ છે, અને તેઓ માને છે કે તે તેમના ભાગ્ય પર ખરાિ અિર લાિશે.


ક ડમ ડે િોશી એ મહારાષ્ટ્ર િરકાર દ્વારા િગીકૃત કરાયેલ વિચરતી જાવત છે. આ િનજાવતના પ રૂષ િભ્યો નિીિદાર છે અને વ્યિિાયમાાં વ્યસ્ત રહીને તેમની આજીવિકા કમાય છે. મેંદગી, િડબ ડકે, ડમર િાલે, િરોદે, િહદેિ િોશી, િરિદે, િરોડા આ જાવતમાાં િોિા મળતા કેટલાક પેટા િાંપ્રદાયો છે. િોકે મ ખ્યત્િે મહારાષ્ટ્રમાાં િોિા મળે છે, તેઓ કણાગટક અને આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યો િાથે પણ િોડાણ ધરાિે છે. તેઓ મહારાષ્ટ્રમાાં તેમિ મહારાષ્ટ્રની િહાર ખીિારી તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ આરદજાવત મરાઠી, કન્નડ તેમિ તેલ ગ ભાષાઓ િોલી શકે છે. તેઓ પોતાની િચ્ચે સ રબિત િાતચીત કરિા માટે ખીિારી અથિા પારિી તરીકે ઓળખાતી વિબચત્ર િાાંકેવતક ભાષાનો પણ આશરો લે છે. તેઓ ભાગ્યે િ િામાન્ય લોકો િાથે ભળે છે અને ગામડાની િહાર રહેિાન ાં પિાંદ કરે છે. ચોમાિા દરવમયાન પણ, તેમના માટે િાંધ સ્થળોએ રહેિાની મનાઈ છે, અને તેઓ માને છે કે તે તેમના ભાગ્ય પર ખરાિ અિર લાિશે. લગ્નની પ્રરિયા દરવમયાન, લિાદીની િાતન ાં િિન હોય છે. આ લિાદીઓ અને ક ળના લોકો લગ્ન િમારોહમાાં મદદ કરે છે. લગ્ન િમારોહ દરવમયાન દારૂ અપગણ કરિાની પરાંપરા હતી અને તેને લગનઘડા કહેિામાાં આિત ાં હત ાં . આ જાવતમાાં દહેિ પ્રથા અસ્સ્તત્િમાાં નથી. પરાંત દહેિની એક વિસ્ટમ છે , જ્યાાં કન્યાના વપતા િરરાજાના
વપતા પાિેથી પૈિા મેળિે છે. લગ્નનો ખચગ િાંને પિો િમાન રીતે િહેંચે છે. લગ્ન િમારોહમાાં ક ળના દરેક લોકો ભાગ લે છે. આ ક ળના લોકોને દેિકા ક ાંભાર કહેિામાાં આિે છે . ક ડમ ડે િોશીઓ બભિા દ્વારા તેમની આજીવિકા કમાય છે, જે એક પ્રકારની ભીખ માાંગે છે. તેઓ તેમના રદિિની શરૂઆત િહેલી િિારે એક હાથમાાં ફાનિ, નાન ાં ડમર , િીજા હાથમાાં પર્ક્ ગશન િાદ્ય િાથે કરે છે. તેઓ બભિા તરીકે રોકડ અથિા પ્રકારની કોઈપણ િસ્ત સ્િીકારે છે. તેઓ ઘરે-ઘરે િતા હોય ત્યારે તેમના ગળા પર દેિતાન ાં બચત્ર અથિા માસ્ક િાથેન ાં લોકેટ લટકાિે છે. તેઓ વપિંગલા નામના દેિતાની પૂજા કરે છે અને માને છે કે તેમના આશીિાગદથી તેઓ વપિંગલાની ભાષા પણ િમજે છે, જે ઘ િડની પેટાજાવત પણ છે. આ િનજાવતના મોટાભાગના પ રૂષો ભવિષ્ટ્યકથન કરનારા છે અને સ્ત્રીઓ જૂના કપડાના િેપારમાાં છે. ક ડમ ડે િોશી રહિંદ અને મ સ્સ્લમ િાંનેના રરિાિોન ાં પાલન કરે છે અને િાંને ધમગના તહેિારોની ઉિિણી કરે છે. તેમના મ ખ્ય દેિતા મરરયાઈ છે અને તેમના દેિહરા લગભગ દરેક ઘરમાાં િોિા મળે છે. ક ડમ ડે િોશીના જીિનમાાં જાવત પાંચાયતનો હાંમેશા પ્રભાિ રહ્મો . તેમ છતાાં આ પ્રકારન ાં કોઈ િાંધારણ ન હત ાં પરાંત અબલબખત માગગદવશિકા અસ્સ્તત્િમાાં હતી, આ િાંધ િમ દાયના રોજિિંદા કામમાાં. આધ વનક િમયમાાં આ િમ દાયમાાં પરરિતગન લાિિામાાં આધ વનકીકરણ અને વશિણે પોતાનો પ્રભાિ પાડયો છે.

જિલ્લાઓ/ પ્રદેશ

મહારાષ્ટ્ર, ભારત .

િાાંસ્કૃવતક મહત્િ

ક ડમ ડે િોશી એ મહારાષ્ટ્ર િરકાર દ્વારા િગીકૃત કરાયેલ વિચરતી જાવત છે. આ િનજાવતના પ રૂષ િભ્યો નિીિદાર છે અને આ વ્યિિાયમાાં વ્યસ્ત રહીને તેમની આજીવિકા કમાય છે.


Images