આદિવાસી સંસ્કૃતિ - DOT-Maharashtra Tourism

 • સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

આદિવાસી સંસ્કૃતિ

Districts / Region

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાાં સદીઓથી અનેક જાતિઓ રહે છે. મહારાષ્ટ્રમાાં પાલઘર અને ગઢચિરોલી જેવા કેટલાક આદદવાસી જિલ્લાઓ છે. ઉત્તર કોંકણ, ખાનદેશ અને તવદર્ભમાાં કેટલાક આદદવાસી પટ્ટાઓ આદદવાસી સસ્ાં કૃતિ માટેજાણીિા છે.

Unique Features

મહારાષ્ટ્રમાાં ર્ીલ અને ગોંડ િરીકે ઓળખાિી જાતિઓના બે  આદદવાસી વશાં ીય જૂથો છે. આ વશાં ીય જૂથોમાાં િેમની અંદર ઘણી જાતિઓનો સમાવેશ થાય છે. પતિમ મહારાષ્ટ્રમાાં આદદવાસી જૂથો મખ્ુયત્વેકોંકણના ખાનદેશ અનેપાલઘર જિલ્લામાાં નદાં ુરબાર અને આસપાસના તવસ્િારોમાાં કેન્દ્ન્િિ છે. જ્યારે પ ૂવભ મહારાષ્ટ્રમાાં, આદદવાસીઓ મધ્ય ર્ારિીય આદદવાસી પટ્ટામાાં છે, જે િિાં પરુ, તવદર્ભ, ગોંદદયા અને મહારાષ્ટ્રના અન્ય જિલ્લાઓમાાં કેન્દ્ન્િિ છે.વારલી, ધેડા, દુબાલા, કોંકણા, મહાદેવ કોળી અને અન્ય ર્ીલ જૂથની નોંધપાત્ર જાતિઓ છેઅનેપતિમ મહારાષ્ટ્રમાાં િોવા મળેછે. ગોંડ અને પ્રધાનના તવતવધ પેટાજૂથો, કોલમ તવદર્ભમાાં આદદવાસીઓના ગોંડ જૂથોનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરિી કેટલીક જાતિઓ છે.
આદદવાસીઓનો પોશાક સાદો અને પયાભવરણ િેમિ િેમના તનવાભહનેઅનરૂુપ છે. ધોિી અથવા પેન્ટ જેવા સાદા પાવર ગારમેન્ટ  એ સામાન્ય લક્ષણ છે. ગરીબીને લીધે સામાન્ય રીિે િેમાાંના ઘણા  ધોિી કે િેથી વધુરાખિા નથી. મદહલાઓ સાડી પહેરે છે, જે શહેરી અથવા ગ્રામીણ મદહલાઓ દ્વારા પહેરવામાાં આવિી સાડી કરિાાં લબાં ાઈમાાં ટાંકૂ ી હોય છે. કેટલીકવાર િેમખ્ુયત્વે નીિલા વસ્ત્રો િરીકે પહેરવામાાં આવે છે, અને ઉપલા વસ્ત્રો બ્લાઉઝ જેવા હોય છે. આદદવાસીઓ િેમના અનન્ય આભ ૂષણો માટે જાણીિા છે. આ મખ્ુયત્વેિાદાં ી, િાબાં , ુ ટેરાકોટા, ફૂલો, માળા, છીપ વગેરેથી બનેલા  હોય છે. આદદવાસીઓ િેમના શરીરને સામાજિક-ધાતમિક મહત્વ  ધરાવિા ટેટથૂ ી શણગારે છે.

 

Cultural Significance

આદદવાસીઓની વસ્ત્રો, આભ ૂષણો અનેટેટની ૂ સસ્ાં કૃતિ-તવતશષ્ટ્ટ છે. િે દરેકના સામાજિક-ધાતમિક સ ાંદર્ભ પ્રમાણે બદલાય છે. િેઓ માત્ર કૌટુાંચબક પરાંપરા િ નહીં પરાંતુિેમની આદદજાતિની વ ાંશીય ઓળખ પણ જાળવી રાખેછે. િો કેિાજેિરના સમયમાાં શહેરી પ્રર્ાવ આને નષ્ટ્ટ કરી રહ્યો છ
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image