• A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

WeatherBannerWeb

असेट प्रकाशक

Mridangam or Pakhawaj

મૃદાંગમ અથિા પખાિાિ અને કરતાલ જેિા િાદ્યોની િાથે િિગશસ્તતમાનની સ્ત વત કરતા ગીતો ગાિા એ ભિન છે . ભિન એ ભસ્તતમય િાંગીત અને ભસ્તત િાંપ્રદાયન ાં મહત્િન ાં ઘટક છે. િો કે તેન ાં મૂળ િામિેદમાાં શોધી શકાય છે , ભિનનો પ્રથમ સ્પષ્ટ્ટ ઉલ્લેખ શ્રીમદ ભાગિતના દશમ સ્કાંધમાાં છે, જે ચોથી િદી િીિીઈનો છે. ત્યારથી ભિનનો ખ્યાલ દેશભરમાાં ફેલાયો છે. દેિતાની છિીને એક પ્લેટફોમગ પર મૂકિામાાં આિે છે અને ધાવમિક વિવધઓ અન િાર પૂજા કરિામાાં આિે છે. િીણેકરી અથિા િીણા િગાડનાર વ્યસ્તત પૂજા કરે છે . દેિતાની પૂજા પછી તે િ રીતે િીણાની પૂજા કરે છે . ભિનની શરૂઆત ઈષ્ટ્ટ -દેિતા , િાંસ્કૃતમાાં


મૃદાંગમ અથિા પખાિાિ અને કરતાલ જેિા િાદ્યોની િાથે િિગશસ્તતમાનની સ્ત વત કરતા ગીતો ગાિા એ ભિન છે . ભિન એ ભસ્તતમય િાંગીત અને ભસ્તત િાંપ્રદાયન ાં મહત્િન ાં ઘટક છે. િો કે તેન ાં મૂળ િામિેદમાાં શોધી શકાય છે , ભિનનો પ્રથમ સ્પષ્ટ્ટ ઉલ્લેખ શ્રીમદ ભાગિતના દશમ સ્કાંધમાાં છે, જે ચોથી િદી િીિીઈનો છે. ત્યારથી ભિનનો ખ્યાલ દેશભરમાાં ફેલાયો છે. દેિતાની છિીને એક પ્લેટફોમગ પર મૂકિામાાં આિે છે અને ધાવમિક વિવધઓ અન િાર પૂજા કરિામાાં આિે છે. િીણેકરી અથિા િીણા િગાડનાર વ્યસ્તત પૂજા કરે છે . દેિતાની પૂજા પછી તે િ રીતે િીણાની પૂજા કરે છે . ભિનની શરૂઆત ઈષ્ટ્ટ -દેિતા , િાંસ્કૃતમાાં
ક લ- દેિતાને યાદ કરીને થાય છે અને પછી પ્રાદેવશક ભાષામાાં ભિન શરૂ થાય છે. િીણેકરીની િાથે કરતાલ િગાડતા લોકોન ાં જૂથ છે અને િમૂહગીત પણ પ્રદાન કરે છે. ભિન કરતા જૂથોને ઉિર ભારતમાાં ભિન માંડળી કહેિામાાં આિે છે. ચૈતન્યના ગીતો ઉિરમાાં મહાપ્રભ , ચાંડીદાિનો પાઠ કરિામાાં આિે છે. િાંગાળમાાં ગૌરડયા ભિનન ાં પઠન કરિામાાં આિે છે. િાાંપ્રદાવયક અખાડા ત લિીદાિ દ્વારા લખાયેલ ભિન , મીરાિાઈ , સ રદાિ અને કિીરના ભિનની િાથે મૃદાંગમ અને કરતલા િાથે પઠન કરિામાાં આિે છે . શૈિ અખાડા બચમતા , મૃદાંગમ અથિા ઢોલ િગાડતા ભિનમાાં વશિની સ્ત વત કરે છે . ભિનના ગાયકોને કણાગટકમાાં ભાગિતાર કહેિામાાં આિે છે . મ ખ્ય ભાગિતાર મૃદાંગમ , િીણા , કરતાલ અને હામોવનયમની ધૂન પર નૃત્ય કરે છે. િારકરીઓ દ્વારા શરૂ કરિામાાં આિી હતી ૧૩મી િદીમાાં િાંત નામદેિના િમયથી િાંપ્રદાય . તે પહેલા મહાન ભાિ િાંપ્રદાય તેમના મઠમાાં ભસ્તત ગીતો રાખતો હતો , અને તે ફતત તેમના અન યાયીઓ પૂરતો મયાગરદત હતો , કારણ કે મઠમાાં િહારના લોકોને માંજૂરી ન હતી . િારકરી િાંપ્રદાયએ તે અિરોધ તોડી નાખ્યો, અને ભિનમાાં ભાગ લેિાન ાં દરેક માટે ખ લ્લ ાં થર્ ાં. નામસ્મરણ હાંમેશા નિવિધા ભસ્તતનો અબભન્ન અંગ હત ાં અને િારકરીની પરાંપરામાાં તેન ાં મ ખ્ય સ્થાન હત ાં. િાંપ્રદાય. પાાંડ રાંગની છિી કેક્ન્દ્રય સ્થાન પર રાખિામાાં આિી છે. િીણેકરી મધ્યમાાં ઊભી રહે છે, અને ભિનની શરૂઆત કરતાલ, િીણા અને પખાિાિની િાથે િય િય રામ કૃષ્ટ્ણ હરરના માંત્રોચ્ચાર િાથે થાય છે . અભાંગ -ઓ િમૂહ િમમાાં ગિાય છે, અને િામાન્ય રીતે, મોટાભાગના િાંતો દ્વારા લખાયેલા અભાંગન ાં પઠન કરિામાાં આિે છે .
િારકરીઓના જ દા જ દા જૂથો છે જેને ફડ કહેિામાાં આિે છે . જૂથો પ્રત્યે િફાદારી એ ભિનીમાાંથી અપેબિત અબલબખત ધોરણ છે. દિાત્રેયના અન યાયીઓ પાિે િમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાાં ભિન માંડળો પણ છે. અને તેઓ એ િ પરાંપરાઓન ાં પાલન કરે છે જેમ કે િરકારીઓની પરાંપરાઓ માત્ર દેિતાની છે. ક્યારેક દિ િાંપ્રદાય ભિનોની િાથે ભસ્તતમય નૃત્ય પણ થાય છે. રામદાિી િાંપ્રદાય , શસ્તત િાંપ્રદાય , ગણપત્ય િાંપ્રદાય તેમના દેિતાઓની સ્ત વત કરતી િખતે તેમની પરાંપરાઓ અને શૈલીઓન ાં પાલન કરે છે. ભિન ગાિાની િરટલતાઓ શીખિે છે. ભિનની સ્પધાગઓ માંડળો મોટા શહેરોમાાં યોજાય છે.

જિલ્લાઓ/ પ્રદેશ

મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

િાાંસ્કૃવતક મહત્િ

મૃદાંગમ અથિા પખાિાિ અને કરતાલ જેિા િાદ્યોની િાથે િિગશસ્તતમાનની સ્ત વત કરતા ગીતો ગાિા એ ભિન છે . ભિન ભસ્તત િાંગીત અને ભસ્તત િાંપ્રદાયન ાં એક મહત્િપૂણગ ઘટક છે .


Images