• ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಪ್ರವೇಶ
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Balutedari and Alutedari

ಒಬ್ಬರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಏಣಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಕೃಷಿಯೇತರ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ. ಅವರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಗಳು ನಂತರ ಜಾತಿಗಳು/ಉಪಜಾತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.


ಒಬ್ಬರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಅವಧಿಯಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಏಣಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಕೃಷಿಯೇತರ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ. ಅವರ
ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರು ಒಂದು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ
ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಗಳು ನಂತರ ಜಾತಿಗಳು/ಉಪಜಾತಿಗಳು ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದನ್ನು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ಅದು ಅದರ ಕಡ್ಡಿಗಳ
ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಥವಾ
ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಲುತೆದಾರಿ
ಮತ್ತು ಅಲುತೆದಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ
ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೃಷಿಯೇತರ ವೃತ್ತಿಪರ
ಆಧಾರಿತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಲುತೇದಾರ್ ಅಥವಾ ಕರು ಮತ್ತು ಅಲುತೇದಾರ್
ಅಥವಾ ನಾರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರು-ನಾರು ಎಂದು
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ವರ್ಗಗಳು ಇದ್ದವು, ಇದು
ರೈತನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಲುತೇದಾರರು
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾಟೀಲರು ಮತ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಲ್ಲದೆ,
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ, ಚೌಗುಲೆ, ಮಹಾರ್, ಸುತಾರ್,

ಲೋಹರ್, ಚಂಬಾರ್, ಕುಂಬಾರ್, ನ್ಹವಿ, ಸೋನಾರ್, ಜೋಶಿ, ಪರಿತ್, ಗುರವ್
ಮತ್ತು ಮುಲಾನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಬಲುತೇದಾರರು. ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಪರರು ವರ್ಷವಿಡೀ ತಮ್ಮ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಅವರ
ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಲುತೇದಾರರೊಳಗೆ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳು
ಅಥವಾ ಹಂತಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಯ ಆಯಾ ವರ್ಗ ಅಥವಾ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಲುತೇದಾರರು ಮತ್ತು
ಅಲುತೇದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ
ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ,
ಬಲುತೇದಾರರು ಗ್ರಾಮದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮದುವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ-ಚಕ್ರಗಳು, ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ಮತ್ತು
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಲುತೇದಾರರು ಮತ್ತು ಅಲುತೇದಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್
ಅವಲಂಬನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ, ಈ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಿತು.

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು/ಪ್ರದೇಶ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಮಹತ್ವ

ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಲುತೇದಾರರು ಮತ್ತು
ಅಲುತೇದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನದ ಗಾಡಿ-ಚಕ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಗಮ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

 


Images