• Screen Reader Access
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

പഞ്ച്ഗനി

ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിലെ മുംസ യുലട ലെക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിെിലെയ്യുന്ന ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് രാഞ്ച് നി. ലെക്കുകിഴക്ക്, രാജരുരി ുഹകൾ രവിഷ്ട്െമായ െടാകങ്ങളാൽ െുറ്റലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാലെ ഹിരു സേവമായ കാർത്തിസ്റ്റകയൻ ഷ്ട്രെിഷ്ഠയുള്ള ഒരു സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െമുണ്ട്. രഞ്ച ണിഎന്ന സ്റ്റരര് യഥാർത്ഥഅർത്ഥത്തിൽ 'അഞ്ച് കുന്നുകൾ' എന്നാണ് സൂെിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റൊകത്തിന്ലറ വിവിധ ഭാ ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികലള ആകർഷിക്കുന്ന ഷ്ട്രകൃെി സൗരരയത്തിന് സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ടസ്ഥെമാണ് രാഞ്ച ണി

Districts/Region

സൊര ജിെല, മഹാരാഷ്ട്രഇന്ത്യ.

History

1860-കളിൽ സ്റ്റജാൺ ലെസ്സൻ ഷ്ട്രഭുവിന്ലറ സ്റ്റമൽസ്റ്റനാട്ടത്തിൽ അനുസ്റ്റയാജയമായ സ്റ്റവനൽക്കാെ റിസ്റ്റസാർട്ടായി ഷ്ട് ിട്ടീഷുകാർ ഇത് കലണ്ടത്തി. വർഷം മുഴുവനും മസ്റ്റനാഹരമായി നിെനിന്നെിനാൊണ് രഞ്ച ണി ഒരു റിട്ടയർലമന്് സ്ഥെമായി വികസിപ്പിലച്ചടുത്തത്. അസ്റ്റേഹം റുസ്സ്റ്റൊംജി േു ാഷുമായി സ്റ്റെർന്ന് ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശലത്ത കുന്നുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു, ഒടുവിൽ അഞ്ച് ഷ്ട് ാമങ്ങൾക്ക് െുറ്റുമുള്ള സ്റ്റരരിെലാത്ത ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശം െീരുമാനിച്ചു: േസ്റ്റണ്ഡഘർ, സ്റ്റ ാോവെി, അംഷ്ട് ാൽ, ഖിം ാർ, ൊയ്ഘട്ട്. "അഞ്ച് ഷ്ട് ാമങ്ങൾക്കിടയിെുള്ള ഭൂമി" എന്നർത്ഥം വരുന്ന രഞ്ച ണി എന്ന സ്റ്റരര് ഈ സ്ഥെത്തിന് അനുസ്റ്റയാജയമാക്കുകയും ലെസ്സലന സൂഷ്ട്രണ്ടായി നിയമിക്കുകയും ലെയ്െു. 1860 -കളിൽ സ്റ്റജാൺ ലെസ്സൻ ഷ്ട്രഭുവിന്ലറ സ്റ്റമൽസ്റ്റനാട്ടത്തിൽ അനുസ്റ്റയാജയമായ സ്റ്റവനൽക്കാെ റിസ്റ്റസാർട്ടായി ഷ്ട് ിട്ടീഷുകാർ രഞ്ച ണി കലണ്ടത്തി. വർഷം മുഴുവനും മസ്റ്റനാഹരമായ ഷ്ട്രകൃെിലയ രരയസ്റ്റവക്ഷണം ലെയ്യുന്നെിനാൽ രഞ്ച ണി ഒരു റിട്ടയർലമന്് സ്ഥെമായി വികസിപ്പിലച്ചടുത്തു. റുസ്സ്റ്റൊംജി േു ാഷുമായി സ്റ്റെർന്ന് അസ്റ്റേഹം ഈ ജിെലയിലെ കുന്നുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു, അവസാനമായി േസ്റ്റണ്ഡഘർ, സ്റ്റ ാോവെി, അംഷ്ട് ാൽ, ഖിം ാർ, ൊയ്ഘട്ട് എന്നീ അഞ്ച് ഷ്ട് ാമങ്ങൾക്ക് െുറ്റുമുള്ള ഈ അജ്ഞാെ ഷ്ട്രസ്റ്റേശത്ത് ൊമസമാക്കി. "അഞ്ച് ഷ്ട് ാമങ്ങൾക്കിടയിെുള്ള ഭൂമി" എന്നെിലന സൂെിപ്പിക്കുന്ന രഞ്ച ണി എന്ന സ്റ്റരര് ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശികയ്ക്ക് അനുസ്റ്റയാജയമാക്കുകയും ലെസ്സലന സ്ഥെത്തിന്ലറ സൂഷ്ട്രണ്ടായി നിയമിക്കുകയും ലെയ്െു.

Geography

രഞ്ച ണിയാണ്4242.1 അടിസമുഷ്ട്േനിരപ്പിന് മുകളിൽ. സഹയാഷ്ട്േി രർവെനിരകളിലെ അഞ്ച് കുന്നുകൾക്കിടയിൊണ് രഞ്ച ണി. േസ്റ്റണ്ഡഘർ, ഖിങ് ർ, സ്റ്റ ാോവെി, അംഷ്ട് ാൾ, ൊയ്ഘട്ട് എന്നിങ്ങലന അഞ്ച് ഷ്ട് ാമങ്ങൾ രാഞ്ച ണിക്ക് െുറ്റുമുണ്ട്. 9 ന് െുറ്റും സ്റ്റധാം അണലക്കട്ട് നിർമ്മിച്ച ൊഴ്‌വരയിൽ കൃഷ്ണ നേി ഒഴുകുന്നുലക.എംവായിൽ നിന്ന്. രഞ്ച ണിയുലട കിഴക്ക് വായ്, വ്ധാൻ, നാസ്റ്റ വാെി അണലക്കട്ടുകൾ , രടിഞ്ഞാ് ുസ്റ്റരഘർ, ലെക്ക് ഖിം ർ, രാജ്രുരി, വടക്ക് സ്റ്റധാം ൊം എന്നിവയാണ്.

Weather/Climate

രൂലനയിൽ വർഷം മുഴുവനും െൂട്-അർദ്ധ വരണ്ട കാൊവസ്ഥയുണ്ട്, ശരാശരി ൊരനിെ 19-33 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലരയാണ്. ഏഷ്ട്രിൽ, ലമയ് മാസങ്ങളാണ് രൂലനയിലെ ഏറ്റവും െൂസ്റ്റടറിയ മാസങ്ങൾ, ൊരനിെ 42 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര എത്തുന്നു. ശീെകാെം അെിരൂക്ഷമാണ്, രാഷ്ട്െിയിൽ ൊരനിെ 10 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര ൊഴ്‌സ്റ്റന്നക്കാം, എന്നാൽ ശരാശരി രകൽ ൊരനിെ ഏകസ്റ്റേശം 26 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസാണ്. രൂലന സ്റ്റമഖെയിൽ വാർഷിക മഴ 763 മിെലിമീറ്ററാണ്.

Things to do

രാരാസഗ്ലെിംഗ്, ലഷ്ട്ടക്കിംഗ്, വാട്ടർ സർൈിംഗ് െുടങ്ങിയ ഷ്ട്രവർത്തനങ്ങൾ രാഞ്ച് ണി വാഗ്ോനം ലെയ്യുന്നു. സ്സ്റ്റരാർട്സ് ലബ്ബുകൾ സ്കൂട്ടർ സ്റ്റ ാട്ടുകസ്റ്റളാ സ്രീഡ് സ്റ്റ ാട്ടുകസ്റ്റളാ സ്റ്റമാസ്റ്റട്ടാർ സ്റ്റ ാട്ട് സവാരികസ്റ്റളാ ഷ്ട്കമീകരിക്കുന്ന മലറ്റാരു മസ്റ്റനാഹരമായ ജെരാെയാണ് സ്റ്റധാം ൊം. രാഞ്ച ണിയിലെ ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന്ലറ ഭം ി ആസവേിക്കാം. കയാമ്പിംഗ്, രാഞ്ച് നിക്ക് െുറ്റും ജീപ്പ് സൈാരി, കുെിര സൈാരി, രാരാസഗ്ലെിംഗ് എന്നിവ ഷ്ട്കമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കായിക സ്റ്റകഷ്ട്രങ്ങൾ രാഞ്ച് ണിയിെുണ്ട്. രാഞ്ച ണിയിലെ ഏറ്റവും ഷ്ട്രശസ്െമായ കായിക വിസ്റ്റനാേങ്ങളിലൊന്നാണ് രാരാസഗ്ലെിംഗ്.

Nearest tourist places

 • ദേബിൾ ലോൻഡ്:മഹാ സ്റ്റെശവറിന്
  സമീരമുള്ള രാഞ്ച ണിക്ക് െുറ്റുമുള്ള അഞ്ച്
  കുന്നുകൾക്ക് മുകളിൊണ് അഗ്നിരർവ്വെ
  രീഠഭൂമി, ഇത് ടി റ്റൻ രീഠഭൂമിക്ക് സ്റ്റശഷം
  ഏഷയയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയൊണ്. 
  ഈരീഠഭൂമികൾ, "സ്റ്റമശഭൂമി" 
  എന്നറിയലപ്പടുന്നു. സാഹസികെയിെും
  സ്റ്റൈാസ്റ്റട്ടാഷ്ട് ാൈിയിെും ൊൽപ്പരയമുള്ളവർ
  ഇവിലടലയത്തുന്നു, ഷ്ട്രസ്റ്റെയകിച്ച് മഴയുള്ള
  മാസങ്ങളിൽ അെിമസ്റ്റനാഹരമായ
  കാഴ്‌െകൾക്കും അെി ംഭീരമായ
  കാഴ്‌െകൾക്കുമായി. നിരവധി സ്റ്റ ാളിവുഡ്
  സിനിമകൾ സ്റ്റട ിൾ ൊൻെിൽ
  െിഷ്ട്െീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി കൃഷി, 
  ഷ്ട്രശസ്െ രബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ, മാസ്റ്റഷ്ട്രാ & മാെ
  ജാം എന്നിവയ്ക്കും രഞ്ച ണി
  ഷ്ട്രശസ്െമാണ്.(1.5 കി.മീ.)
  ● പ് തോപ്ഗഡ് ദ ോട്ട:ഛഷ്ട്െരെി ശിവജി
  മഹാരാജ് നിർമ്മിച്ച രർവെ സ്റ്റകാട്ടയാണ്
  ഷ്ട്രൊപ്റ് ഡ് സ്റ്റകാട്ട. 24 അകലെയാണ്
  സ്റ്റകാട്ടലക.എംമഹാ സ്റ്റെശവർ ഹിൽ
  സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്. ലകാങ്കൺ െീരത്തിന്ലറ
  േൃഢമായ കാഴ്‌െയാണ് സ്റ്റകാട്ടയ്ക്കുള്ളത്. 
  ഭവാനി സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െം, അഫ്റസൽ ഖാന്ലറ
  ശവകുടീരം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ആകർഷണ
  സ്റ്റകഷ്ട്രങ്ങൾ. ഇവിലടയുള്ള ഭവാനി സ്റ്റേവിയുലട
  സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െത്തിൽ ഛഷ്ട്െരെി ശിവജി മഹാരാജാവ്
  െിളങ്ങുന്ന വാളുലകാണ്ട്
  അനുഷ്ട് ഹിക്കലപ്പട്ടൊയി
  വിശവസിക്കലപ്പടുന്നു. ഛഷ്ട്െരെി ശിവജി
  മഹാരാജും ീജാരൂർ സുൽത്താസ്റ്റനറ്റിന്ലറ
  െമ്മിെുള്ള െരിഷ്ട്െരരമായ യുദ്ധം നടന്നത്
  ഷ്ട്രൊപ്റ് െിൊണ്.
  ● ോസ് തേോ വ ും ീഠഭൂമിയ ും:കാസ്
  രീഠഭൂമി 25 ആണ്ലക.എംസത്താറയുലട
  രടിഞ്ഞാ്, യുലനസ്സ്റ്റകായുലട സ്റ്റൊക
  ഷ്ട്രകൃെി സരെൃകസ്ഥെമാണ്. ആ സ്ത്, 
  ലസപ്റ്െം ർ മാസങ്ങളിൽ വർഷം സ്റ്റൊറും
  രൂക്കുന്ന വിവിധ െരം കാൊനുസൃെ
  കാട്ടുരൂക്കൾക്കും നിരവധി ഇനം ഷ്ട്രാസ്റ്റേശിക
  െിഷ്ട്െശെഭങ്ങൾക്കും സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട ഒരു
  സജവസവവിധയ സ്റ്റഹാട്ട്്‌സ്സ്റ്റരാട്ടാണിത്. 
  ഉയരത്തിൊണ് രീഠഭൂമിസ്ഥിെി
  ലെയ്യുന്നത്3,937 അടികൂടാലെ ഏകസ്റ്റേശം 10 
  െെുരഷ്ട്ശ കിസ്റ്റൊമീറ്റർ വിസ്െൃെിയുണ്ട്. 
  കാസിൽ 850-െധികം വയെയസ്െ ഇനം
  രൂലച്ചടികളുണ്ട്. ഓർക്കിെുകൾ, കാർവി
  സ്റ്റരാെുള്ള കുറ്റിലച്ചടികൾ, സ്റ്റഷ്ട്ൊലസറ
  ഇൻെിക്ക സ്റ്റരാെുള്ള മാംസസ്റ്റഭാജികളായ
  സസയങ്ങൾ എന്നിവ ഇെിൽ ഉൾലപ്പടുന്നു. ഇത്
  ഉയർന്ന കുന്നിൻ രീഠഭൂമിയിൊണ്, 
  മഴക്കാെത്ത്, ഷ്ട്രസ്റ്റെയകിച്ച് ഓ േ് മുെൽ
  ഒക്സ്റ്റടാ ർ ആേയം വലര രുൽസ്റ്റമടുകൾ
  'രൂക്കളുലട ൊഴ്‌വര' ആയി മാറുന്നു. കാസ്
  രീഠഭൂമിയിൽ 150-െധികസ്റ്റമാ അെിെധികസ്റ്റമാ
  െരം രൂക്കളും കുറ്റിലച്ചടികളും രുെലുകളും
  ഉണ്ട്. ഈസീസണിൽ 3-4 ആഴ്‌െ വലര
  ഓർക്കിെുകൾ ഇവിലട രൂത്തും. കാസ്
  െടാകം (100 വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചത്) 
  സത്താറ ന രത്തിന്ലറ രടിഞ്ഞാറൻ
  ഭാ സ്റ്റത്തക്കുള്ള ജെവിെരണത്തിന്ലറ
  വറ്റാത്തഉറവിടമാണ്.
  ● സിഡ്നി ദ ോയിന്റ്:2 
  അകെത്തിൽലക.എംമഹാരാഷ്ട്രയിലെ
  സത്താറ ജിെലയിലെ രാഞ്ച ണി ഹിൽ
  സ്റ്റേഷനിലെ ഷ്ട്രശസ്െമായ വയൂ
  സ്റ്റരായിന്റുകളിലൊന്നാണ് സിഡ്നി
  സ്റ്റരായിന്്. കൃഷ്ണ ൊഴ്‌വരയ്ക്ക്
  അഭിമുഖമായുള്ള ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൊണ്
  സിഡ്നി സ്റ്റരായിന്്. 1830-ൽ സ്റ്റ ാംല 
   വർണറായി സർ സ്റ്റജാൺ മാൽക്കമിന്ലറ
  രിൻ ാമിയായി വന്ന കമാൻെർ ഇൻ െീഫ്റ
  സർ സിഡ്നി ല ക്വാർത്തിന്ലറ സ്റ്റരരിൊണ്
  ഇത് അറിയലപ്പടുന്നത്. കൃഷ്ണ ൊഴ്‌വര, 
  സ്റ്റധാം ൊം, കമൽ ഡ് സ്റ്റകാട്ട, വായ് ന രം
  എന്നിവയുലട മസ്റ്റനാഹരമായ കാഴ്‌െകൾ
  ഷ്ട്രോനം ലെയ്യുന്നെിനാണ് സിഡ്നി സ്റ്റരാണ്ട്
  അറിയലപ്പടുന്നത്. രാണ്ഡവ് ഡ്, മരർേിസ്റ്റയാ
  എന്നീ മെനിരകളുലട മസ്റ്റനാഹരമായ
  കാഴ്‌െകളുംഈകുന്ന് ഷ്ട്രോനം ലെയ്യുന്നു.
  ● മഹോബദലശ്വർ:മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹിൽ
  സ്റ്റേഷനുകളുലട രാജ്ഞി എന്നാണ്ഈ
  മസ്റ്റനാഹരമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷലന
  വിസ്റ്റശഷിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റകാൊപ്പൂർ, രൂലന,
  മുംസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സരർശിക്കാൻ
  രറ്റിയസ്ഥെങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. െരിഞ്ഞ
  ലകാടുമുടികളും െുറ്റുമുള്ള കാടുകളും ഉള്ള
  സമെെങ്ങളുലട വിശാെമായ കാഴ്‌െ ഇത്
  ഷ്ട്രോനം ലെയ്യുന്നു. മഹാ സ്റ്റെശവർ മൂന്ന്
  ഷ്ട് ാമങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു - മാൽക്കം സ്റ്റരത്ത്, 
  രഴയ മഹാ സ്റ്റെശവർ, ഷിൻസ്റ്റൊെ
  ഷ്ട് ാമത്തിന്ലറ െിെ ഭാ ങ്ങൾ. ആർെർ സീറ്റ്, 
  െിങ്മെ ലവള്ളച്ചാട്ടം, ഷ്ട്രൊപ്റ് ഡ് സ്റ്റകാട്ട
  െുടങ്ങിയവ.(19 കി.മീ.)
   ോർസി
  ദ ോയിന്റ്:മഹാ സ്റ്റെശവറിസ്റ്റെക്കുള്ള
  രാെയിൽ കിടക്കുന്ന രാഞ്ച ണി, രാഴ്‌സി
  സ്റ്റരായിന്് ഇന്ത്യയിലെ അറിയലപ്പടുന്ന ഒരു
  വയൂ സ്റ്റരായിന്റാണ്. ഈമസ്റ്റനാഹരമായ
  വയൂസ്റ്റരായിന്് സരർശകർക്ക് സ്റ്റധാം
  അണലക്കട്ടിലെ ലെളിഞ്ഞലവള്ളത്തിന്ലറയും
  കൃഷ്ണ ൊഴ്‌വരയുലട
  മസ്റ്റനാഹാരിെയുലടയും മസ്റ്റനാഹരമായ
  കാഴ്‌െകൾ ഷ്ട്രോനം ലെയ്യുന്നു. എെലാ
  വശങ്ങളിെും ഉയരം കൂടിയ രച്ച മെകളാൽ
  െുറ്റലപ്പട്ടഈസ്ഥെം ജീവിെകാെം മുഴുവൻ
  ഓർത്തിരിസ്റ്റക്കണ്ട ഒരു കാഴ്‌െയാണ്. ഈ
  സ്ഥെത്തിന്ക്ഷീണിെരായ യാഷ്ട്െക്കാർക്ക്
  ഉസ്റ്റേഷം നൽകാനും സേനംേിന ജീവിെത്തിലെ
  എെലാ സമ്മർേങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും
  െകർത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവലര
  രുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും കഴിയും.(1.8 കി.മീ.)

 

Special food speciality and hotel

മഹാരാഷ്ട്രയുലട രടിഞ്ഞാറൻ െീരഷ്ട്രസ്റ്റേശമായെിനാൽ മഹാരാഷ്ട്രൻ ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടുലത്ത ഷ്ട്രസ്റ്റെയകെ. കൂടാലെ, ഇവിലടയുള്ള ലറസ്റ്റോറന്റുകൾ രെെരം വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്നു. വട രാവ്, മിസൽ രാവ്, ഷ്ട് ിൽ ലെയ്െ െീസ് സാൻഡ്വിച്ചുകൾ, ഐസ്ഷ്ട്കീമിലനാപ്പം സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി, ർ റുകൾ, സ്റ്ററാൾസ്, ുജറാത്തി ൊെി എന്നിവയും അെിസ്റ്റെലറയും ഉൾലപ്പടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രൻ രാെകരീെിയാണ് ഇവിടുലത്ത ഷ്ട്രസ്റ്റെയകെ. സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റിക്ക് സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട രാഞ്ച ണി മൾ റി, റാസ്ല റി, ബ്ലൂല റി, ലനെലിക്ക എന്നിവയും വളർത്തുന്നു.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ിവിധ സ്റ്റഹാട്ടെുകളും റിസ്റ്റസാർട്ടുകളും രഞ്ച ണിയിൽ െഭയമാണ്. രഞ്ച് നിയിെും സത്താറ സ്റ്റമഖെയിെും ആശുരഷ്ട്െികളുണ്ട്. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റരാേ് ഓൈീസ് ആണ്0.3 കി.മീരഞ്ച ണിയിൽ നിന്ന് അകലെ. േൂരത്താണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റരാെീസ് സ്റ്റേഷൻ0.3 കി.മീരഞ്ച ണിയിൽ നിന്ന്.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

വർഷം മുഴുവനും ഇവിലട എത്തിസ്റ്റച്ചരാം. രഞ്ച ണി സരർശിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നെലസീസൺ/ സമയം സശെയകാെവും സ്റ്റവനൽക്കാെത്തിന്ലറ െുടക്കവുമാണ്. ൊരനിെ സുഖകരവും കാഴ്‌െകൾ കാണാൻ അനുസ്റ്റയാജയവുമാണ്. ലസപ്റ്റ്റം ർ, ഒക്സ്റ്റടാ ർ, നവം ർ, ജനുവരി, ലൈഷ്ട് ുവരി, മാർച്ച്, ഏഷ്ട്രിൽ, ലമയ് മാസങ്ങളാണ്സരർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുസ്റ്റയാജയം. കനത്ത മഴയുള്ള സമയത്ത് ലഷ്ട്ടക്കിം ും ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സരർശിക്കുന്നെും ഒഴിവാക്കണം.

Language spoken in area 

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിരി, മറാത്തി