• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

മഥേരൻ

ഹാരാഷ്ട്രയുലട രടിഞ്ഞാറൻ ഭാ ത്തുള്ള മുംസ യ്ക്ക് സമീരമുള്ള ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് മാസ്റ്റെരൻ. ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റമാസ്റ്റട്ടാർ വാഹനങ്ങൾ നിസ്റ്റരാധിച്ചിരിക്കുന്നെിനാൽ െണുത്ത കാൊവസ്ഥയും മെിനീകരണ രഹിെ വായുവും ഇത് ജനഷ്ട്രിയമാണ്. ലനറെിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റെരനിസ്റ്റെക്ക് സ്റ്റടായ് ലഷ്ട്ടയിനിൽ യാഷ്ട്െ ലെയ്യുസ്റ്റമ്പാൾ, ഈ സ്ഥെം നിരവധി മസ്റ്റനാഹരമായ സ്ഥെങ്ങൾ വാഗ്ോനം ലെയ്യുന്നു.

Districts/ Region

റായ് ഡ് ജിെല, മഹാരാഷ്ട്രഇന്ത്യ.

History

രലത്താൻരൊം നൂറ്റാണ്ടിന്ലറ മധയത്തിൽ ൊലന ഷ്ട്രസ്റ്റേശലത്ത ജിെലാ കളക്ടറായിരുന്ന ഹഗ് സ്റ്റരായന്്സ് മാലെറ്റാണ് മാസ്റ്റത്തരൻ കലണ്ടത്തിയത്. സ്റ്റ ാംല വർണർ സ്റ്റൊർഡ് എൽൈിൻേണാണ് ഈ സ്ഥെത്തിന്ലറ സ്ഥാരനം സ്ഥാരിച്ചത്, അസ്റ്റേഹത്തിന്ലറ മാർ നിർസ്റ്റേശഷ്ട്രകാരം ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ വിസ്റ്റനാേത്തിനായി വികസിപ്പിലച്ചടുത്തു. സ്റ്റവനൽക്കാെലത്ത കത്തുന്ന െൂടിലന മറികടക്കാൻ ഷ്ട് ിട്ടീഷുകാർ ഒരു സ്റ്റഹാട്ടൊയി ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശം സൃരിച്ചു. നിെവിലെ സ്റ്റടായ് ലഷ്ട്ടയിൻ അലെലങ്കിൽ നാസ്റ്റരാ സ്റ്റ ജ് ലഷ്ട്ടയിൻ 1907 ൽ ആേംജി രീർസ്റ്റ ായ് നിർമ്മിച്ചൊണ്, ഇത് ലനറെിനും മാസ്റ്റത്തരനും ഇടയിെുള്ള മസ്റ്റനാഹരമായ ഷ്ട്രകൃെി സ്ഥെങ്ങൾ നൽകുന്ന

Geography

ഇന്ത്യയിലെ ലെറുെും എന്നാൽആകർഷകവുമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് മാസ്റ്റത്തരൻ. രശ്ചിമഘട്ട മെനിരകളിൽ െുറ്റും ഉയരത്തിൊണ് ഇത് സ്ഥിെി ലെയ്യുന്നത്2,624 അടിശരാശരി സമുഷ്ട്േനിരപ്പിന് മുകളിൽ. മുംസ യുലട കിഴക്കും രൂലനയുലട വടക്കുരടിഞ്ഞാറുമായി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ്ഥിെി ലെയ്യുന്നു.


Weather/Climate

ഈ സ്റ്റമഖെയിലെ ഷ്ട്രധാന കാൊവസ്ഥ മഴയാണ്, ലകാങ്കൺ ല ൽറ്റിൽ ഉയർന്ന മഴ െഭിക്കുന്നു (ഏകസ്റ്റേശം 2500 മിെലിമീറ്റർ മുെൽ 4500 മിെലിമീറ്റർ വലര), കാൊവസ്ഥ ഈർപ്പവും െൂടും െുടരുന്നു. ഈ സീസണിൽ ൊരനിെ 30 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര എത്തുന്നു. സ്റ്റവനൽക്കാെം െൂടുള്ളെും ഈർപ്പമുള്ളെുമാണ്, ൊരനിെ 40 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസിൽ എത്തുന്നു. സശെയകാെത്ത് ൊരെസ്റ്റമയന സ്റ്റനരിയ കാൊവസ്ഥയുണ്ട് (ഏകസ്റ്റേശം 28 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ്), കാൊവസ്ഥ െണുത്തെും വരണ്ടെുമായി െുടരുന്നു

 

Things to do

്ട്രകൃെിേത്തമായ െുറ്റുരാടുകൾക്ക് സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട മാസ്റ്റത്തരൻ സാഹസിക സ്റ്റഷ്ട്രമികൾക്ക് രറ്റിയ സ്ഥെമാണ്. ഷ്ട്ടക്കിംഗ്, സഹക്കിംഗ്, റാലപ്പെലിംഗ് എന്നിവ കൂടാലെ സ്റ്ററാക്ക് സലം ിം ും സ്റ്റരാകാം. വാഹന നിസ്റ്റരാധിെ സ്റ്റമഖെയായെിനാൽ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മലറ്റാരിടസ്റ്റത്തക്ക് കുെിരപ്പുറത്ത് യാഷ്ട്െ ലെയ്യണം. രസ്റ്റനാരമ സ്റ്റരായിന്്, മാസ്റ്റത്തരൻ ലവള്ളച്ചാട്ടം, ാർല റ്റ് സ്റ്റരായിന്്, സ്റ്റൊർഡ്സ് സ്റ്റരായിന്് െുടങ്ങി നിരവധി വയൂ സ്റ്റരായിന്റുകൾ ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് െഭിക്കും.


Nearest tourist place

● കർണാെ രക്ഷി സസ്റ്റങ്കെം: 64 ആണ്ഈ
വനയജീവി സസ്റ്റങ്കെംലക.എംമാസ്റ്റത്തരന്ലറ
ലെക്കുരടിഞ്ഞാ്. 200-െധികം ഇനം
രക്ഷികൾക്ക് ആെിഥയമരുളുന്നഈസ്ഥെം
സമ്പന്നമായ ജന്ത്ുജാെങ്ങൾക്കും
സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ടൊണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഷ്ട്രകൃെി
സ്സ്റ്റനഹിയും കാൽനടയാഷ്ട്െ
ഇരലപ്പടുന്നവരുമാലണങ്കിൽ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
ഏറ്റവും അനുസ്റ്റയാജയമായസ്ഥെമാണ്.
● Imagica: 46.5 സ്ഥിെി ലെയ്യുന്ന ഒരു െീം
രാർക്കാണിത്ലക.എംസ്റ്റഖാസ്റ്റരാളിക്ക് സമീരം
മാസ്റ്റത്തരന്ലറ ലെക്ക്. വാട്ടർ സറെുകൾ
ഉൾലപ്പലട വിവിധ സറെുകൾഈസ്ഥെം
വാഗ്ോനം ലെയ്യുന്നു. വാരാന്ത്യ അവധിക്ക്
ഏറ്റവും അനുസ്റ്റയാജയമായസ്ഥെം
മുംസ യ്ക്കും രൂലനയ്ക്കും സമീരമാണ്. 
അമയൂസ്ലമന്് രാർക്ക്, വാട്ടർ രാർക്ക്, 
സ്സ്റ്റനാ രാർക്ക് എന്നിവയുലട
സംസ്റ്റയാജനമാണിത്.
● സ്റ്റൊണാവാെ: സ്ഥിെി ലെയ്യുന്നത്
60.3ലക.എംമാസ്റ്റെരന്ലറ ലെക്ക് രൂലന
ജിെലയിലെ ഷ്ട്രശസ്െമായ ഹിൽ
സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ്. മുംസ യിൽ നിന്നും
രൂലനയിൽ നിന്നുമുള്ള
വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾക്ക് സസറ്റ്
കാണുന്നെിലനാപ്പംഈസ്ഥെം ധാരാളം
വാഗ്ോനം ലെയ്യുന്നു. ഈസീസണിൽ
ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുലട എണ്ണം
ലരരുകുന്നെിനാൽ മഴക്കാെത്ത് ഇത്
കൂടുെൽ ആകർഷകമാകും. 
മുംസ യിലെയും രൂലനയിലെയും
െുറ്റുമുള്ള ഷ്ട്രസ്റ്റേശങ്ങളിലെയും ആളുകൾക്ക്
ഇത് ഒരു വാരാന്ത്യ അവധിക്കാെമാണ്.
മുംസ : ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ്ഥിെി ലെയ്യുന്നത്
83 ആണ്ലക.എംമഹാരാഷ്ട്രയുലട െെസ്ഥാന
ന രിയിൽ നിന്ന് അകലെ. ീച്ചുകൾക്കും ഷ്ട്ശീ
സിദ്ധിവിനായക്, മഹാെക്ഷ്മി, ൊൽ ാഗ്
രാജ െുടങ്ങിയആരാധനാെയങ്ങൾക്കും
 സ്റ്റണസ്റ്റശാത്സ്വം, സ്റ്റ ാകുൊരമി െുടങ്ങിയ
ഉത്സ്വങ്ങൾക്കും മുംസ ഷ്ട്രശസ്െമാണ്. 
ഏറ്റവും ഷ്ട്രധാനമായി, ഇത് സ്റ്റ ാളിവുഡ്
വയവസായത്തിനും സ്റ്റേശീയ രാർക്കിനും
ഷ്ട്രശസ്െമാണ്. വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾക്ക്
ന രത്തിന് ധാരാളം ഓൈറുകൾ ഉണ്ട്.

Special food speciality and hotel

ആധികാരികവും സമ്പന്നവുമായ ക ാ ുകൾക്കും ലവജിസ്റ്ററ്ററിയൻ മഹാരാഷ്ട്രൻ രാെകത്തിനും ഈ സ്ഥെം ഷ്ട്രശസ്െമാണ്. ശർക്കരയും നിെക്കടെയും അലെലങ്കിൽ മാസ്റ്റത്തരനിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് സഷ്ട്െ ഷ്ട്ൈൂട്ട്്‌സും ലകാണ്ട് നിർമ്മിച്ച െിക്കി എന്ന മധുരരെഹാരവും ഷ്ട്രശസ്െമാണ

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

വിവിധ റിസ്റ്റസാർട്ടുകളും സ്റ്റഹാട്ടെുകളും മാസ്റ്റത്തരനിൽ െഭയമാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആശുരഷ്ട്െി 31 അകലെയാണ്ലക.എംമാസ്റ്റത്തരനിൽ നിന്ന്. സ്റ്റരാേ് ഓൈീസും ആണ്0.5 കി.മീമാസ്റ്റത്തരനിൽ നിന്ന് അകലെ. േൂരത്തിൽ സ്റ്റരാെീസ് സ്റ്റേഷൻ െഭയമാണ്0.9 കി.മീ

Visiting Rule and Time, Best month to visit

വർഷം മുഴുവനും നെല കാൊവസ്ഥയാണ് മാസ്റ്റെരൻ ഉള്ളലെങ്കിെും സരർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുസ്റ്റയാജയമായ സമയം ഒക്സ്റ്റടാ റിനും ലമയ് മാസത്തിനും ഇടയിൊണ

 

Language spoken in area

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിരി, മറാത്തി.