• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

ഔറംഗബാദ് ഗുഹകൾ

ഈ ഗുഹകൾ ഔറംഗബാദ് നഗരത്തിനടറ ത്പാന്തത്പലദശത്താണ്, ബീബി കാ മഖ്ബറയിൽ നിന്ന് വളടര അകട യ ല; ബുദ്ധ ഗുഹകളിൽ മൂന്ന് ത്ഗൂെുകളുണ്ട്. കിഴക്ക് നിന്ന് പടിൊലറാട്ട് വയാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പത്ന്തണ്ട് ഗുഹകൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. ഔറംഗബാദ് ഗുഹകൾ എന്നാണ് ഇവ അറിയടെടുന്നത്.

Districts/ Region

ഔറംഗബാദ് ജി ല, മഹാരാത്ര, ഇന്തയ

History 

CE യുടട ആരംഭം മുതൽ 8-ആം നൂറ്റാണ്ട് വടരയുള്ള കാ ഘട്ടത്തിൽ 12 ബുദ്ധ ഗുഹകൾ മൂന്ന് ത്ഗൂെുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്പലദശടത്ത ഗുഹ 4 ബിസി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു പെതയമാണ്. 1-ഉം 3-ഉം ഗുഹകൾ CE അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടില താണ്, അവ മഹായാന പാരമ്പരയവുമായി ബന്ധടെട്ടിരിക്കുന്നു. 6 മുതൽ 10 വടരയുള്ള ഗുഹകൾ പിൽക്കാ ലത്തതാണ്, ഹിന്ദു പദവങ്ങളുടട ശിൽപങ്ങൾ െിത്തീകരിക്കുന്നു. ഗുഹകളുടട അവസാന കൂട്ടം വീണ്ടും ബുദ്ധമത ബന്ധമുള്ളതും നിഗൂഢമായ ബുദ്ധമതത്തിനടറ സവാധ്ീനം പസറ്റിൽ ത്പദർശിെിക്കുന്നതുമാണ്. എല ലാറയിട ബുദ്ധ ഗുഹകളുടട സമകാ ികമാണ് ഇവ. ഈ ത്ഗൂെിട ശിൽപ പാന ുകൾ ആശയപരമായി അജന്തയിൽ നിന്ന് എല ലാറയില ക്കുള്ള പരിവർത്തന ഘട്ടടത്ത അടയാളടെടുത്തുന്നു. ബുദ്ധനടറ മഹാപരിനിർവാണത്തിനടറ പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പാനൽ ഉണ്ട്, രക്ഷകനായ പദവമായി ലബാധ്ിസതവ അവല ാകിലതശവരൻ, ലബാധ്ിസതവ പരിൊരകർ, വിവിധ് ബുദ്ധലദവതകൾ. ബുദ്ധൻ ത്ശീലകാവി ിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു അതു യമായ ഗുഹാലക്ഷത്തമാണ് ലകവ് 3. പാർശവഭിത്തികളിൽ രണ്ട് നിരകളി ായി ഇരിക്കുന്ന ഭക്തരുടട ജീവനുള്ള ശിൽപങ്ങൾ ടകാണ്ട് സലങ്കതം നിറെിരിക്കുന്നു. ഗുഹ 7 മഹായാന ബുദ്ധമത ലദവതകളുടട ശിൽപങ്ങളാൽ അ ങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്പലവശന കവാടത്തിൽ ബുദ്ധ ലദവതകൾ പരിൊരകരായി ഒരു ഏകശി ാ ലകത്ന്ദമുണ്ട്. ബുദ്ധലദവതകളായി തിരിച്ചറിയടെടുന്ന നൃത്തം ടെയ്യുന്ന സ്ത്തീകളുടട പാനൽ െിത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലദവാ യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ബുദ്ധനടറ ഒരു െിത്തമുണ്ട്. ഗുഹ 6 ന സമീപമുള്ള ഒരു ടെറിയ ഗുഹയിൽ, ഗലണശൻ, ഏഴ്‌ അമ്മ ലദവതകൾ, ദുർഗ തുടങ്ങിയ വിവിധ് പഹന്ദവ ലദവതകളുടട ശിൽപങ്ങളും ബുദ്ധനടറ ഒരു ശില്പവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 11-ഉം 12-ഉം ഗുഹകൾ കുന്നിനടറ പിൻഭാഗത്താണ്, ളിതമായ ഒരു ഹാളും ടപ്ലയിൻ തൂണുകളും ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. ഇതിന ടകാത്തുപണികടളാന്നുമി ല.

Geography

ഔറംഗബാദ് ഗുഹകൾ മൃദുവായ ബസാൾട്ട് പാറകളിൽ ടകാത്തിടയടുത്ത പാറടക്കട്ടുകളാണ

Weather/Climate 

ഔറംഗബാദ് ത്പലദശം െൂടുള്ളതും വരണ്ടതുമായ കാ ാവസ്ഥയാണ്. 40.5 െിത്ഗി ടസൽഷയസ് വടര താപനി യുള്ള ലവനൽക്കാ ം പശതയകാ ലത്തക്കാളും മൺസൂണിടനക്കാളും തീത്വമാണ്. ശീതകാ ം സൗമയമാണ്, ശരാശരി താപനി 28-30 െിത്ഗി ടസൽഷയസിൽ വയതയാസടെടുന്നു. മൺസൂൺ സീസണിൽ തീത്വമായ കാ ാനുസൃതമായ വയതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഔറംഗബാദിട വാർഷിക മഴഏകലദശം 726 മി ലിമീറ്ററാണ

Things to do 

ഈ പസറ്റിന എ ലാ വശങ്ങളും സന്ദർശിക്കാനും ആസവദിക്കാനും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആവശയമാണ്. പുരാതന ബുദ്ധ ശില്പങ്ങളും ടകാത്തുപണികളും പരയലവക്ഷണം ടെയ്യാം. മലനാഹരമായ മ ടഞ്ചരിവുകളും ഗുഹകളുടട പുരാതന വാസ്തുവിദയയും ഇതിടന രസകരമായ ഒരു പുരാവസ്തു പസറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു.

Nearest tourist places

ഔറംഗബാദ് അതിനടറ െരിത്തത്തിന ലപരുലകട്ടതാണ്, താൽെരയമുള്ളവർക്ക് ഔറംഗബാദിന സമീപമുള്ള നിരവധ്ി സ്ഥ ങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം:
● ലസാലനരി മഹൽ (1.5 കി.മീ.)
● ബീബി കാ മഖ്ബറ (2.5 കി.മീ.)
● പഞ്ചക്കി (3.5 കി.മീ.)
● ഹിമായത്ത് ബാഗ് (4 കി.മീ.)
● ജുമാ മസ്ജിദ് (4 കി.മീ.)
● ഗുൽ മണ്ഡി (5 കി.മീ.)
● ഔറംഗബാദ് പജനലക്ഷത്തം (5 കി.മീ.)
● ഛത്തപതി ശിവജി മയൂസിയം (5 കി.മീ.)
● സിദ്ധാർത്ഥ് ഗാർെനും മൃഗശാ യും (6 
കി.മീ.)
● ദർഗ ബാബ ഷാ മുസാഫിർ (6 കി.മീ.)
സ ിം അ ി തടാകം (6.5 കി.മീ.)

Special food speciality and hotel

നാൻ ഖ ിയ (ലനാൺ ടവജ് വിഭവം) ജൽഗാവിൽ നിന്നുള്ളവാഴെഴം.
ഹുർദ, ദാൽ ബട്ടി, വഴുതന (വാംഗി) ഭരത,  ടഷവ് ഭാജി. (ടവജ്. വിഭവം

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

പസറ്റിൽ ത്പലതയക സൗകരയങ്ങടളാന്നും  ഭയമ ല. ഔറംഗബാദ് നഗരത്തിട 
ഗുഹകൾക്ക് സമീപം ലഹാട്ട ുകളും ടറലസ്റ്റാറനറുകളും ല ാഡ്ജുകളും കാണാം

Visiting Rule and Time, Best month to visit

● 9:00 AM മുതൽ 5:00 PM വടരയാണ് ഗുഹ സന്ദർശിക്കാനുള്ളസമയം പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, പസറ്റിന ലകടുപാടുകൾ വരുത്താതിരിക്കുക, സ്ഥ ത്തിനടറ ശുെിതവം നി നിർത്തുക തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ സന്ദർശകർ പാ ിക്കണം

Language spoken in area 

ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഹിന്ദി, മറാത്തി.