• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

ಬೆಡ್ಸೆ ಗುಹೆಗಳು

ബിസി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പഴക്കമുള്ള ബുദ്ധ ഗുഹകളുടട ഒരു കൂട്ടമാണ് ടബഡ്ടസ ഗുഹകൾ. ബുദ്ധ വാസ്തുവിദയയുടട മലനാഹരമായ ഉദാഹരണമാണ് ഗുഹ സമുച്ചയം.

Districts/Region

മാവൽ താ ൂക്ക്, പൂടന ജി ല, മഹാരാത്ര, ഇന്തയ.

History

വിസാപൂർ കുന്നിൻ മുകളി ാണ് ടബഡ്ടസയിട ഗുഹകൾ. പവന നദിയുടട മലനാഹരമായ താഴ്‌വര ടെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിട വാണിജയ ലകത്ന്ദങ്ങളില ക്കും ടകാങ്കണിട ൌൾ തുറമുഖത്തില ക്കും ലെരുന്ന പുരാതന വയാപാര പാതയുടട ദൃശയങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇന്ന്, പവന തടാകംഈ ത്പലദശടത്ത മുഴുവൻ ഫ ഭൂയിഷ്‌ഠമായ കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റി. പുരാതന കാ ത്ത് ഈ ത്പലദശം ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ത്പലദശടത്ത മറ്റ് ത്പശസ്തമായ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമായി, ഭാടജ, കാർട എന്നീ ലപരുകളിൽ അറിയടെടുന്ന ബുദ്ധമത വിശവാസത്തിനടറ ഒരു വനവിഹാരമായിരുന്നു ടബഡ്ടസ അന്ന്. പടികളുടട ഒരു പറക്കൽ നിങ്ങടള ഗുഹാ സമുച്ചയത്തില ക്ക് ടകാണ്ടുലപാകുന്നു. ഒരു വ ിയ പെതയയും (ബുദ്ധമത ത്പാർത്ഥനാ ഹാളും) അതു യമായ ഒരു വിഹാരവുമുണ്ട്. സമുച്ചയത്തിനടറ തുറന്ന ലകാർട്ടിൽ ലമാലണാ ിത്തിക്ക് സ്തൂപവും ജ സംഭരണികളും നിറെ ഒരു മൂ യുണ്ട്. ആത്ശമത്തിനടറ സാംസ്കാരിക െരിത്തം വിവരിക്കുന്ന രണ്ട് ിഖിതങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഇടുങ്ങിയ പാറ ടവട്ടിയ പാത നടമ്മ ൊരിറ്റിയുടട മുറ്റലത്തക്ക് ടകാണ്ടുലപാകുന്നു. വ ിയ തൂണുകളുടട ത സ്ഥാനങ്ങളുള്ള മലനാഹരമായി ടകാത്തിടയടുത്ത തൂണുകൾ ലപർഷയൻ സവാധ്ീനടത്തക്കുറിച്ച് നടമ്മ ഓർമ്മിെിക്കുന്നു. പെതയ മുൻഭാഗം നന്നായി അ ങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഗുഹയുടട മുറ്റത്ത് പാറയിൽ ടകാത്തിയ കുറച്ച് ടെറിയ മുറികളുണ്ട്. മുൻഭാഗം പെതയ ജാ കത്തിൽ പുഷ്‌പ രൂപത്തിനടറ വിപു മായ അ ങ്കാരമുണ്ട്. ആരാധ്നയുടട ത്പധ്ാന ക്ഷയം സ്തൂപം മധ്യഭാഗത്ത്, ഒരു നിര തൂണുകളാൽ െുറ്റടെട്ട, ത്പാർത്ഥനാ ഹാളി ാണ്. ഈ ഗുഹ ബിസി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില താണ്. ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് വളടര അകട യ ല അസാധ്ാരണമായ വിഹാരം. സാധ്ാരണയായി, വിഹാര ഗുഹകൾ െതുരാകൃതിയി ുള്ള മുറികളും മറ്റ് വാസ്തുവിദയാ ഘടകങ്ങളും ക ലിൽ ടകാത്തിടയടുത്തതാണ്. ഈ ഗുഹയിൽ, പാറകൾ മുറിച്ച മുറികളുടട മധ്യഭാഗത്തുള്ള ടപാതു ഇടം ആകൃതിയിൽ വിപരീതമാണ്. പാറ മുറിച്ച 13 മുറികളുണ്ട്, അവയിൽ പ തും നന്നായി സംരക്ഷിക്കടെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മുറികളുടട ത്പലവശന കവാടങ്ങൾ പെതയ കമാനങ്ങളും മറ്റ് ജയാമിതീയ പാലറ്റണുകളും ടകാണ്ട് അ ങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇത്തരത്തി ുള്ള ഒലരടയാരു ബുദ്ധ വിഹാരമാണിത്. ഈ ഗുഹ ലപാ ും അയൽപക്കടത്ത പെതയത്തിനടറ അലത കാ ഘട്ടത്തില താണ്.

Geography

വിസാപൂർ ലകാട്ടയുടട കുന്നിൻ മുകളി ാണ് ഈ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത്. ഭലജ ഗുഹകളുടട കൂട്ടം സമീപത്താണ് സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത്. ടെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിട ബസാൾട്ടിക് പാറയിൽ കുഴിടച്ചടുത്തതാണ് ഗുഹകൾ

Weather/Climate

പൂടനയിൽ വർഷം മുഴുവനും െൂട്-അർദ്ധ വരണ്ട കാ ാവസ്ഥയുണ്ട്, ശരാശരി താപനി 19-33 െിത്ഗി ടസൽഷയസ് വടരയാണ്. ഏത്പിൽ, ടമയ് മാസങ്ങളാണ് പൂടനയിട ഏറ്റവും െൂലടറിയ മാസങ്ങൾ, താപനി 42 െിത്ഗി ടസൽഷയസ് വടര എത്തുന്നു. ശീതകാ ം അതിരൂക്ഷമാണ്, രാത്തിയിൽ താപനി 10 െിത്ഗി ടസൽഷയസ് വടര താഴ്‌ലന്നക്കാം, എന്നാൽ ശരാശരി പകൽ താപനി ഏകലദശം 26 െിത്ഗി ടസൽഷയസാണ്.പൂടന ലമഖ യിൽ വാർഷിക മഴ 763 മി ലിമീറ്ററാണ്.

Things to do

സങ്കീർണ്ണമായ ടകാത്തുപണികൾ, പെതയഗൃഹം, വിഹാരം എന്നിവ ത്ശദ്ധയും അഭിനന്ദനവും അർഹിക്കുന്നു. ഈ ഗുഹകളുടട ടൂർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകലദശം 3 മണിക്കൂർ എടുക്കും. പവന താഴ്‌വരയിട ഗുഹകളിൽ നിന്നുള

Nearest tourist places

ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിലനാദസഞ്ചാര ലകത്ന്ദങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾടെടുന്നു:
● ല ാണാവാ ഹിൽ ലസ്റ്റഷൻ (26 കി.മീ.)
● കാംലഷത് ടവള്ളച്ചാട്ടം (9.2 കി.മീ.)
● വിസാപൂർ ലകാട്ട (21.6 കി.മീ.)
● ല ാഹ്ഗഡ് ലകാട്ട (20.5 കി.മീ.)
● തുങ് ലകാട്ട (33.7 കി.മീ.)
● ടിലക്കാണ ലകാട്ട (14.2 കി.മീ.)
● കാൾ ഗുഹകൾ (21 കി.മീ.)
ഭടജ ഗുഹകൾ (22.4 കി.മീ.)

Special food speciality and hotel

മഹാരാത്രൻ പാെകരീതിയിൽ സസയാഹാരവും ലനാൺ ടവജ് ഭക്ഷണവും ഉൾടെടുന്ന പവവിധ്യമാർന്ന ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ല ാണാവാ യിൽ മഹാരാത്രിയൻ, മിക്സഡ് വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന ധ്ാരാളം ന ല ടറലസ്റ്റാറനറുകൾ ഉണ്ട്. െിക്കി, ഫഡ്ജ്, ടജ ലി ലൊലേറ്റ് തുടങ്ങിയ മധ്ുരപ ഹാരങ്ങൾക്കും ല ാണാവാ അറിയടെടുന്നു.ഹാരങ്ങൾക്കും
ല ാണാവാ അറിയടെടുന്നു.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ല ാണാവാ യിൽ നിരവധ്ി താമസ സൗകരയങ്ങൾ ഭയമാണ്.


9.1 കില ാമീറ്റർ അകട യുള്ള കാംലഷത് ലപാ ീസ് ലസ്റ്റഷൻ ആണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലപാ ീസ് ലസ്റ്റഷൻ.
8.9 കില ാമീറ്റർ അകട യുള്ള ഇത്ന്ദായണി ആശുപത്തിയാണ് അടുത്തുള്ളആശുപത്തി

Visiting Rule and Time, Best month to visit

● ഗുഹകൾ രാവിട 8:00 ന തുറക്കുകയും പവകുലന്നരം 6:30 നഅടയ്ക്കുകയും
ടെയ്യുന്നു
● ഗുഹകളില ക്ക് ത്പലവശന ഫീസ് ഇ ല, ഗുഹകൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും
അനുലയാജയമായ സമയം മഴക്കാ മാണ്, കാരണം ത്പകൃതിയുടട മലനാഹാരിത കാണാൻ കഴിയും

Language spoken in area 

ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഹിന്ദി, മറാത്തി.