• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Bhira Dam

മഹാരാപ്രയിലെ ൊയ്ഗഡ് ജിെലയിൽ ഇന്ത്യയ ലട പടിഞ്ഞാെൻ തീരത്തിനട ത്ത ള്ള നൊഹ താെൂക്കിൊണ് ിര അണലക്കട്ട്. ക ണ്ഡെിക നദിയിൽ സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ഈ അണലക്കട്ട് ടാറ്റ പവർഹൗസ് അണലക്കട്ട് എന്ന ും അെിയലപ്പട ന്ന . ജെപവദയ ത ഉൽപാദനത്തിന് നപര നകട്ട ഈ അണലക്കട്ട്, അനത സമയും ഒര വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദലമന്ന നിെയിൽ ഇത് വളലര ജനപ്പിയമാണ

Districts/Region

ൊയ്ഗഡ് ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ

History

ടാറ്റ പവർഹൗസ് അണലക്കട്ട് എന്നെിയലപ്പട ന്ന ിര അണലക്കട്ട്, നകാൊഡിനട ത്ത ള്ളഅത്ഭ തകരമായ ലവള്ളച്ചാട്ടമ ള്ളഒര ലേെിയ മനനാഹരമായ പ്ഗാമത്തിൊണ്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ടാറ്റ പവർ കമ്പനി 1927-ൽ നിർമ്മിച്ചഈഅണലക്കട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ീമൻ ജെപവദയ ത പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാലണന്ന് വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന . ഈഅണലക്കട്ടിൽ നിന്ന ള്ളലവള്ളും സമീപ പ്ഗാമങ്ങളിൽ ജെനസേന ആവശയങ്ങൾക്കായി ഉപനയാഗിക്ക ന്ന . ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്ക ന്ന പവദയ തി മ ുംപബ പൂലന നമഖെയിലെ നിരവധി വയാവസായിക പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവ ും വെിയ പിന്ത് ണയാണ്.

Geography

പശ്ചിമ മഹാരാപ്രയിലെ സഹയാപ്ദിയിലെ പർവതപ്പനദശത്താണ് ിര. മ ുംപബയിൽ നിന്ന് 132 കിനൊമീറ്റർ ലതക്ക കിഴക്ക ും പൂലനയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാ് 104 കിനൊമീറ്റെ മാണ് ഇത

Weather/Climate

ഈ സ്ഥെലത്ത കാൊവസ്ഥ േൂട ള്ളത ും ഈർപ്പമ ള്ളത മാണ്, ധാരാളും മഴ ലപയ്യുന്ന , ലകാങ്കൺ ലബൽറ്റിൽ ഉയർന്ന മഴ അന വലപ്പട ന്ന , ഇത്ഏകനദശും 2500 മിെലിമീറ്റർ മ തൽ 4500 മിെലിമീറ്റർ വലരയാണ്. ഈ സീസണിൽ താപനിെ 30 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര എത്ത ന്ന .

നവനൽക്കാെും േൂട ള്ളത ും ഈർപ്പമ ള്ളത മാണ്, താപനിെ 40 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസിൽഎത്ത ന്ന

പശതയകാെത്ത് താരതനമയന മിതമായ കാൊവസ്ഥയാണ് (ഏകനദശും 28 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ്), കൂടാലത കാൊവസ്ഥ തണ ത്തത ും വരണ്ടത മായിരിക്ക ു

Things to do

ിര അതിന്ലെ സൗന്ദരയത്തിന് നപര നകട്ടതാണ്, പ്പനതയകിച്ച് മഴക്കാെത്ത് സഹയാപ്ദി പർവതനിരകൾ നമഘങ്ങളാൽ മൂടലപ്പട ും, പച്ചപ്പ് നിെഞ്ഞപച്ചപ്പ് മ ുംപബ, പൂലന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ളസഞ്ചാരികലള ഇവിനടക്ക്ആകർഷിക്ക ന്ന . നബാട്ടിുംഗ്, ലപ്ടക്കിുംഗ്, നഫാനട്ടാപ്ഗാഫി, പിക്ടനിക്ക കൾഎന്നിവയ്ക്ക്ഈസ്ഥെും പ്പശസ്തമാണ്. േിെ സീസണൽ ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുും അണലക്കട്ടിന് േ റ്റുും രൂപും ലകാള്ളുന്ന .

Nearest tourist places

▪ നദവ്ക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടും: അണലക്കട്ടിൽ നിന്ന് 1.2 കിനൊമീറ്റർ അകലെസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന നദവ്ക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടും പച്ചപ്പ് നിെഞ്ഞ വയെ കളാെ ും ഉയർന്ന പാെകളാെ ും േ റ്റലപ്പട്ട ഒര മനനാഹര ലവള്ളച്ചാട്ടമാണ്. വിനനാദസഞ്ചാരികൾക്ക് മനനാഹരമായ പ്പകൃതിദൃശയങ്ങളുും ലപ്ടക്കിുംഗ ുംആസവദിക്കാും

▪ തുംഹിനി ഘട്ട്: ിരാ അണലക്കട്ടിൽ നിന്ന് 23.7 കിനൊമീറ്റർ ലതക്ക്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നഈസ്ഥെും അതിന്ലെ പ്പകൃതി സൗന്ദരയത്തിന ും ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക ും നപര നകട്ടതാണ്. ലപ്ടക്കിുംഗ് യാപ്തക്കാർക്ക ും പ്പകൃതി സ്നനഹികൾക്ക ും ഇത് ഒര വാരാന്ത്യ അവധിക്കാെമാണ്

▪ നകാൊഡ്: ിരയിൽ നിന്ന് 29.4 കിനൊമീറ്റർ പടിഞ്ഞാ്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന . െിവർ ൊഫ്ററ്റിുംഗ ും ബുംഗീ ജമ്പിുംഗ ും നപാലെയ ള്ള സാഹസിക വിനനാദങ്ങൾക്ക് നകാൊഡ് വളലര പ്പശസ്തമാണ്. ൊപ്പിഡ കൾക്ക ും െിവർ ൊഫ്ററ്റിുംഗിന ും മഹാരാപ്രയിലെ ഋഷിനകശ് എന്ന ും ഇത് അെിയലപ്പട ന്ന

▪ പ്ലസ്-വാെി ലപ്ടക്ക്: ിരയിൽ നിന്ന് 31.3 കിനൊമീറ്റർ അകലെയ ള്ള ഇടത്തരും ലെവൽ ലപ്ടക്കിുംഗ് പ്ടയൽ അതിമനനാഹരമായ പ്പകൃതിദൃശയങ്ങൾക്ക് നപര നകട്ടതാണ്. തുംഹിനി ഘട്ടിന് സമീപമാണ് ഇത്.

▪ ൊയ്ഗഡ് നകാട്ട: ിരയിൽ നിന്ന് 51.7 കിനൊമീറ്റർ ലതക്ക് മാെിസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നഈനകാട്ട 1674-ൽ ഛപ്തപതി ശിവാജി മഹാരാജിന്ലെ രണത്തിൻ കീഴിൊണ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇത് സവരാജയത്തിന്ലെ തെസ്ഥാനമായിര ന്ന . ഈനകാട്ടയിൽഛപ്തപതി ശിവാജി മഹാരാജ് കിരീടമണിഞ്ഞ .

Special food speciality and hotel

വിലട അധികും ലെനോെന്െ കൾ ലഭ്യമല്ല വിനനാദസഞ്ചാരികൾ അവര ലട സവന്ത്ും ക്ഷണും അവനരാലടാപ്പും ലകാണ്ട നപാകണും. നിങ്ങൾ മ ൻകൂട്ടി ഓർഡർ ലേയ്താൽ മാപ്തനമ സമീപലത്ത നഹാട്ടെ കളിൽ ക്ഷണും നൽകൂ

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

നഹാട്ടെ കൾ, നകാനട്ടജ കൾ, നഹാുംസ്നറ്റകൾ, നദീതീര കയാമ്പിുംഗ് എന്നിവയ ലട രൂപത്തിൽ താമസസൗകരയും െ യമാണ്. നിരവധിആശ പപ്തികൾ നകാൊഡിന് േ റ്റുമ ണ്ട്. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാേ് ഓഫീസ് 1 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ്. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ 1.4 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ

Visiting Rule and Time, Best month to visit

മറ്റു സീസണ കലളഅനപക്ഷിച്ച് ഇവിലട നവനൽക്കാെും അല്പുംഈർപ്പമ ള്ളതാലണങ്കിെ ും, മൺസൂൺആണ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയും. മഴക്കാെത്ത്ഈപ്പനദശും മ ഴ വന ും ജീവസ റ്റതാക നമ്പാൾ, ഉയർന്ന നവഗതയിൽ ഒഴ ക ന്ന നിരവധി ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുും നദികളുും കാണാൻ കഴിയ ും. മഞ്ഞ കാെത്ത്, താഴ്ന്ന്ന ഊഷ്മാവിൽഈ പ്പനദശത്തിന്ലെ ദൃശയ ുംഗിആസവദിക്കാും

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി