• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Devkund Falls

ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ ൊലവറ്റിൽ ിരയ്ക്ക് സമീപും സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ലവള്ളച്ചാട്ടമാണ് നദവ്ക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടും. ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന്ലെ ഒര തരും ലവള്ളച്ചാട്ടമാണിത്, അതിന് താലഴയ ള്ള പാെലക്കട്ടുകളിൽ വെിയ അളവിൽ ലവള്ളും ഒഴ ക ന്ന . ഒര ലേെിയ പിക്ടനിക്കിന ള്ള ഒര ജനപ്പിയ സ്ഥെമാണിത്. ഇത് പദവങ്ങളുലട ക ളിക്കടവാലണന്ന് വിശവസിക്ക ന്നവർ ക െവാണ്.

Districts/Region

ൊയ്ഗഡ് ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ.

History

മൂന്ന് ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുലട സുംഗമസ്ഥാനത്താണ് നദവക ണ്ഡ് എന്ന് വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന , ക ണ്ഡെിക നദി ഇവിലട നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്ക ന്നത് എന്ന് പെയലപ്പട ന്ന . മഴക്കാെത്ത് ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏറ്റവ ും മികച്ചതാണ്. സമീപലത്ത ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട മനനാഹരമായ പച്ചപ്പ് കാണാൻ കഴിയ ന്നതിനാൽ മഴക്കാെത്ത് ഇത് മികച്ച കാഴ്ന്േ നൽക ന്ന

Geography

നദവ്ക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ൊയ്ഗഡിലെ നൊഹയിലെ ിരയിൽ ക ണ്ഡെിക നദിയിൊണ് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. നദവക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന്ലെ ഉയരും 2,700 അടിയാണ്. സഹയാപ്ദിയിലെ മെപ്മ്പനദശങ്ങളാൽ േ റ്റലപ്പട്ട ഇത് ിരയ ലട ലതക്ക ും മ ൾഷി അണലക്കട്ടിന്ലെ പടിഞ്ഞാെ ും സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന . ഇതിന് കിഴക്ക് പൂലന, വടക്ക് നൊണാവാെ, പടിഞ്ഞാ് നകാൊഡ്, ലതക്ക് മഹാദ് എന്നിവയ ണ്ട്

Weather/Climate

ഈസ്ഥെലത്തകാൊവസ്ഥേൂട ള്ളത ും ഈർപ്പമ ള്ളത മാണ്, ധാരാളും മഴ ലപയ്യുന്ന , ലകാങ്കൺ ലബൽറ്റിൽ ഉയർന്ന മഴഅന വലപ്പട ന്ന , ഇത്ഏകനദശും 2500 മിെലിമീറ്റർ മ തൽ 4500 മിെലിമീറ്റർ വലരയാണ്. ഈസീസണിൽ താപനിെ 30 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര എത്ത ന്ന

നവനൽക്കാെും േൂട ള്ളത ുംഈർപ്പമ ള്ളത മാണ്, താപനിെ 40 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസിൽഎത്ത ന്ന

പശതയകാെത്ത് താരതനമയന മിതമായ കാൊവസ്ഥയാണ് (ഏകനദശും 28 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ്), കൂടാലത കാൊവസ്ഥതണ ത്തത ും വരണ്ടത മായിരിക്ക ും.

Things to do

ഗുംഗഡ് നകാട്ട, നദവ്ക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടും, ിരാ ഡാും ത ടങ്ങിയ രസകരമായസ്ഥെങ്ങൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് സന്ദർശിക്കാും. ിര െിസർനവായെിന് സമീപും വിനനാദസഞ്ചാരികൾക്ക് കയാമ്പ് ലേയ്യാും. ിര-നദവ്ക ണ്ഡ് ലപ്ടക്ക്- നദവ്ക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താന ള്ളഏറ്റവ ും ജനപ്പിയവ ും സാധയതയ ള്ളത മായ ഏക മാർഗും ിര പ്ഗാമത്തിൽ നിന്ന ള്ള4.5 കിനൊമീറ്റർ ലപ്ടക്കിുംഗ് ആണ്. ലപ്ടക്കിുംഗിന ും നഫാനട്ടാപ്ഗാഫിക്ക മ ള്ള പസറ്റുകളുുംഈസ്ഥെും വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന.

● കർണാെ നകാട്ടയ ും വനയജീവി സനങ്കതവ ും: - ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ ൊയ്ഗഡ് ജിെലയിലെ പൻനവൽ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകനദശും 10 കിനൊമീറ്റർ അകലെയ ള്ള ഒര ക ന്നിൻ നകാട്ടയാണ് കർണാെ നഫാർട്ട് (ഫണൽ ഹിൽഎന്ന ും അെിയലപ്പട ന്ന ). നിെവിൽ, ഇത് കർണാെ പക്ഷി സനങ്കതത്തിന ള്ളിൽ സ്ഥിതിലേയ്യുന്ന ഒര സുംരക്ഷിതസ്ഥെമാണ്. നകാട്ടയ ലട ഉയരും 439 മീറ്റർ (1,440 അടി) ആണ്. കാൽനടയാപ്തയ്ക്ക ും വിനനാദസഞ്ചാരത്തിന ും ഈനകാട്ട ഒര പ്പശസ്തമായസ്ഥെമാണ്. നദവ്ക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടവ ും കർണാെ നകാട്ടയ ും തമ്മിെ ള്ളദൂരും 2 മണിക്കൂർ 19 മീറ്റർ (96.31 കി.മീ) ആണ്.

Nearest tourist places

● ൊയ്ഗഡ് നകാട്ട: - ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ ൊയ്ഗഡ് ജിെലയിലെ മഹദിലെ ഒര ക ന്നിൻ മ കളിൊണ് ൊയ്ഗഡ് നകാട്ടസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ലഡക്കാൻ പീഠ ൂമിയിലെ ഏറ്റവ ും കഠിനമായ നകാട്ടകളിൽ ഒന്നാണിത്. 400 മീറ്റർ ഉയരവ ും 750 മീറ്റർ നീളവ മ ള്ളൊയ്ഗഡ് നൊപ്പ്്‌നവ, ഒര ഏരിയൽ പ്ടാുംനവ, സന്ദർശകർക്ക് നാല് മിനിറ്റിന ള്ളിൽ നിെത്ത നിന്ന് നകാട്ടയിനെക്ക് എത്താൻ കഴിയ ും.

  • നാനഗാൺ ബീച്ച്: - ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ വടക്കൻ ലകാങ്കൺ നമഖെയിലെ ബീച്ചിന് നപര നകട്ട അെബിക്കടെിന്ലെ തീരത്ത ള്ളഒര പട്ടണമാണ് നാനഗാൺ. അെിബാഗിൽ നിന്ന് 9 കിനൊമീറ്റെ ും മ ുംപബയിൽ നിന്ന് 114 കിനൊമീറ്റെ ും അകലെയാണ് ഇത്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. പ്പധാനമായ ും വൃത്തിയ ും ജെ കായിക പ്പവർത്തനങ്ങളുും കാരണും നാനഗാൺ ബീച്ച് ജനപ്പിയമാണ
  • കാഷിദ് ബീച്ച്: - ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ വടക്കൻ ലകാങ്കൺ നമഖെയിലെ വൃത്തിയ ള്ള ബീച്ചുകൾക്ക് നപര നകട്ടഅെബിക്കടെിന്ലെ തീരത്ത ള്ളമ ര ദ് താെൂക്കിലെ ഒര പ്ഗാമമാണ് കാഷിദ്. മനനാഹരവ ും പ്പാകൃതവ മായ കടൽത്തീരമ ള്ളഇത് ശാന്ത്തയ്ക്ക ും പ്പകൃതി സൗന്ദരയത്തിന ും നപര നകട്ടതാണ്.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

നഹാട്ടെ കൾ, നകാനട്ടജ കൾ, നഹാുംസ്നറ്റകൾ, നദീതീര കയാമ്പിുംഗ് എന്നിവയ ലട രൂപത്തിൽ താമസസൗകരയും െ യമാണ്. നിരവധിആശ പപ്തികൾ നകാൊഡിന് േ റ്റുമ ണ്ട്. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാേ് ഓഫീസ് 1 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ്. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ 1.4 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ലസപ്‌തുംബർ അവസാനവ ും ഒക്ടനടാബർ മ തൽ ഏപ്പിൽ വലരയാണ് നദവക ണ്ഡ് ലവള്ളച്ചാട്ടും സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയും. ഈമാസങ്ങൾ മൺസൂണിന് ലതാട്ടുപിന്നാലെ ആയതിനാൽ, കാൊവസ്ഥഎെലാ വശങ്ങളിെ ും സ ഖകരമാണ്. മഴക്കാെത്ത്, ക ന്ന കളുലട ൂമിശാസ്പ്തപരമായ പ്കമീകരണും കാരണും ലവള്ളത്തിന്ലെ അളവ് ലപലട്ടന്ന് വർദ്ധിക്ക ന്ന , അതിനാൽ ലവള്ളച്ചാട്ടും കാണ ന്നത് സ രക്ഷിതമെല. മ മ്പ ും ഇവിലട ക െച്ച് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്; അതിനാൽ കനത്തമഴയ ള്ള സമയത്ത് വിനനാദസഞ്ചാരികൾ ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിനെക്ക് ഇെങ്ങര ലതന്ന് നിർനേശിക്ക ന്ന

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി