• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Ganeshpuri Hot Water Spring

ന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്ര സുംസ്ഥാനലത്ത താലന ജിെലയിലെ ിവണ്ടി താെൂക്കിൊണ് ഗനണശപ രി േൂട ലവള്ള നീര െവ. പ്പകൃതിദത്തമായ േൂട നീര െവകൾക്ക് നപര നകട്ട സ്ഥെമാണിത്. ഈ നീര െവകൾ ക ണ്ഡ (ടാങ്ക കൾ) ആയി വികസിപ്പിലച്ചട ത്തിട്ടുണ്ട്, അവയ്ക്ക് ഹിന്ദ ക്കൾക്കിടയിൽ മതപരമായ കാഴ്ന്േപ്പാടിൽ പ്പാധാനയമ ണ്ട്. ഈ ലവള്ളും തവക്ക് നരാഗങ്ങലള ശമിപ്പിക്ക ലമന്ന ും സന്ദർശകർ അതിനായി ക ളിക്ക ലമന്ന ും വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന

Districts/Region

ിവണ്ടി താെൂക്ക്, താലന ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ.

History

1936-ൽ സവാമി നിതയാനന്ദ ബാബ വനപ്ജശവരിയിൽ നിന്ന് ഇവിലടലയത്തിയനപ്പാൾ വികസിപ്പിലച്ചട ത്തതാണ്ഈേൂട ലവള്ള നീര െവകൾ എന്ന് വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന . ഈ നീര െവകളുും അവയ ലട സവിനശഷതകളുും കലണ്ടത്തിയ നശഷും അനേഹും അവ വികസിപ്പിക്ക കയ ും പ്ഗാമവാസികൾക്കിടയിൽ ഇതിലന ക െിച്ചുും അതിന്ലെ പവിപ്തതലയക്ക െിച്ച് അവനബാധും വളർത്ത കയ ും ലേയ്ത . പ്പകൃതിയ ലടഈമാപ്ന്ത്ികലന അന വിക്കാൻ സുംസ്ഥാനത്തിന്ലെ വിവിധ ാഗങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള ആളുകൾ ഇവിലടലയത്ത ന്ന .

Geography

തൻസ നദിയ ലടഅടിത്തട്ടിൊണ്ഈേൂട ലവള്ള നീര െവസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ജെത്തിന്ലെ താപനിെ 52 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസാണ്. അവിലടയ ള്ള കെ ത്തഅഗ്നിപർേത പാെയിൽ നിന്ന് ഉര കിയ നഗാളാകൃതിയിെ ള്ളദവാരങ്ങളിൽ േിെ േൂട നീര െവകൾ ക മിളകളുണ്ടാക ന്ന ; ഇതാണ് ഗനണശപ രിയിലെ േൂട ഉെവയ്ക്ക് കാരണും.

Weather/Climate

ഈ നമഖെയിലെ പ്പധാന കാൊവസ്ഥ മഴയാണ്, ലകാങ്കൺ ലബൽറ്റിൽ ഉയർന്ന മഴ െ ിക്ക ന്ന (ഏകനദശും 2500 മിെലിമീറ്റർ മ തൽ 4500 മിെലിമീറ്റർ വലര), കാൊവസ്ഥ ഈർപ്പവ ും േൂട ും ത ടര ന്ന . ഈ സീസണിൽ താപനിെ 30 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര എത്ത ന്ന .

നവനൽക്കാെും േൂട ള്ളത ും ഈർപ്പമ ള്ളത മാണ്, താപനിെ 40 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസിൽഎത്ത ന്ന .

പശതയകാെത്ത് താരതനമയന മിതമായ കാൊവസ്ഥയാണ് (ഏകനദശും 28 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ്), കൂടാലത കാൊവസ്ഥ തണ ത്തത ും വരണ്ടത മായിരിക്ക ു

Things to do

വസന്ത്കാെത്ത് ഒരാൾക്ക് േൂട ള്ള വെള്ളത്തിൽ - കുളിക്കാും. പ്പനദശവാസികൾ േൂട ലവള്ള ഉെവകൾക്ക് പെ നരാഗങ്ങളുും സ ഖലപ്പട ത്താന ള്ളകഴിവ ലണ്ടന്ന് പെയലപ്പട ന്ന . സന്ദർശിനക്കണ്ടസ്ഥെമാണിത്, പ്പനതയകിച്ച് മഴക്കാെത്ത് ഒനന്നാ രനണ്ടാ ദിവസലത്തപിക്ടനിക്കിന്. ഈസ്ഥെത്ത് നിരവധി ആപ്ശമങ്ങളുും മറ്റ് മത നക്ഷപ്തങ്ങളുും ഉണ്ട്. മതവിശവാസികൾക്ക് ഇത് സന്ദർശിനക്കണ്ടതാണ

Nearest tourist places

❖ വനപ്ജശവരി നക്ഷപ്തും: ഗനണശപ രി േൂട നീര െവയ ും വനപ്ജശവരി നക്ഷപ്തവ ും തമ്മിെ ള്ളദൂരും 3.1 കിനൊമീറ്റർആണ്. വനപ്ജശവരി നദവിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന ഒര ഹിന്ദ നക്ഷപ്തമാണ് പ്ശീ വനപ്ജശവരി നയാഗിനി നദവി മന്ദിർ. സമീപ പ്പനദശങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള നിരവധി സഞ്ചാരികലളഈനക്ഷപ്തും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

❖ െിനസാർട്ടുകളുും അമയൂസ്ലമന്് പാർക്ക കളുും: സമീപത്ത് നിരവധി െിനസാർട്ടുകളുും അമയൂസ്ലമന്് പാർക്ക കളുും ഉണ്ട്, അവ നെലവാരാന്ത്യ അവധിക്കാെമാണ

Special food speciality and hotel

ഗനണശപ രി പഹനവകളിെൂലട നന്നായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന കൂടാലത അപ്ഗി, നകാെി, മഹാരാപ്രൻ ത ടങ്ങിയ വിവിധ വി വങ്ങൾ വിളമ്പ ന്ന നിരവധി ലെനോെന്െ കളുും ധാബകളുും ഉണ്ട്.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ഗനണശപ രിക്ക് സമീപും വിവിധ നഹാട്ടെ കളുും െിനസാർട്ടുകളുും െ യമാണ്. അട ത്ത ള്ള ആശ പപ്തി 21 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ്. അട ത്ത ള്ളനപാേ് ഓഫീസ കൾ 2.6 കി.മീ ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ 180 മീറ്റെിൽ െ യമാണ്. 

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ഗനണശപ രി േൂട ലവള്ളനീര െവകൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയും മൺസൂണ ും പശതയകാെവ മാണ്, അതായത് ജൂൺ മ തൽ ലഫപ്ബ വരി വലര

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി.