• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Gangapur Dam

ന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ നാസിക്കിനട ത്ത് നഗാദാവരി നദിയിൊണ് ഗുംഗാപൂർ അണലക്കട്ട്. നാസിക്ട നഗരത്തിന് ക ടിലവള്ളും നൽക ന്ന മഹാരാപ്രയിലെ ഏറ്റവ ും പഴക്കും ലേന്ന അണലക്കട്ടുകളിലൊന്നാണ് ഈ അണലക്കട്ട്. പെ നദശാടന പക്ഷികലളയ ും പവക നന്നരങ്ങളിൽ കാണാു

Districts/ Region

നാസിക്ട ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ

History

നഗാദാവരി നദിയിൽ ഗുംഗാപൂർ, താെൂക്ക്, ജിെലാ നാസിക്ക് പ്ഗാമത്തിന് സമീപും ഒര അണലക്കട്ട് നിർമ്മിക്ക ന്നതിന ള്ളപദ്ധതി 1949-ൽ നബാുംലബ സർക്കാർഅന വദിച്ചു. അണലക്കട്ടിന്ലെ ആലക സും രണനശഷി 5.5 ടിഎുംസി ജെമാണ്. മണ്ണ് നിെയ്ക്ക ന്ന അണലക്കട്ടാണിത്, അതായത് മണ്ണ് പാളികൾ ലകാണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അണലക്കട്ടിന്ലെ ഉയരും 36.59 മീറ്റെ ും അണലക്കട്ടിന്ലെ നീളും ഏകനദശും 3,902 മീറ്റെ മാണ്. േരിപ്താതീത കാെലത്തേിെ ശിൊയ ധങ്ങൾ അണലക്കട്ടിന്ലെ പരിസരത്ത് നിന്ന് െിനപ്പാർട്ട് ലേയ്യലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

Geography

ഗുംഗാപൂർഅണലക്കട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്ക ന്നത് നഗാദാവരി നദിക്ക് േ റ്റുമായി ക ന്ന കളാെ ും അതിന്ലെ സമീപത്ത ള്ളഗൗതമി, കശയപി ത ടങ്ങിയഅണലക്കട്ടുകളാെ ും േ റ്റലപ്പട്ടതാണ്. നാസിക്ട നഗരത്തിൽ നിന്ന് 16 കിനൊമീറ്റർ വടക്ക പടിഞ്ഞാൊയാണ് അണലക്കട്ട്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത

Weather/Climate 

കാൊവസ്ഥേൂട ള്ളത ും വരണ്ടത മാണ്, പരമാവധി 32 ° C ഉും ക െഞ്ഞതാപനിെ 14 ° C ഉും ആണ്. പ്പതിവർഷും ശരാശരി 1200-1500 മിെലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇവിലട െ ിക്ക ന്നത്

Things to do

● അണലക്കട്ടിന് സമീപും മനനാഹരവ ും ആകർഷകവ മായ ഒര പൂനന്ത്ാട്ടമ ണ്ട്, അവിലട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുലട ക ട ുംബനത്താലടാപ്പും ഒഴിവ സമയും ലേെവഴിക്കാും, നദിയ ലടആനന്ദകരവ ും മനനാഹരവ മായ പ്പകൃതിദൃശയങ്ങൾ ആസവദിക്കാും.

● MTDC നിയപ്ന്ത്ിക്ക ന്ന മനനാഹരമായ നബാട്ട് േബ്ുും വാട്ടർ സ്നപാർട്സ് പ്പവർത്തനങ്ങളുും ഡാും വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന .

● അണലക്കട്ട് നക്ഷപ്തനിരീക്ഷണത്തിന ള്ള അസാധാരണസ്ഥെമായി വർത്തിക്ക ന്ന , കൂടാലത ഏറ്റവ ും ഉയർന്നസ്ഥെത്ത് നിൽക്ക നമ്പാൾ േനപ്ന്ദാദയും കാണാന ും കഴിയ ും. മനനാഹരമായ അന്ത്രീക്ഷും നിരവധി വിനനാദസഞ്ചാരികലളയ ും പ്പനദശവാസികലളയ ുംപിക്ടനിക്ക കൾക്കാ യിആകർഷിക്ക ന്ന .

● നഷാപ്പിുംഗ് ലതര വ കൾക്ക് നപര നകട്ട നാസിക്ക് നഷാപ്പിുംഗ് നപ്പമികൾക്ക് ഏറ്റവ ും മികച്ചസ്ഥെമാണ്. കരകൗശെ വസ്ത ക്കൾ, ലവള്ളി വസ്ത ക്കൾ, സ വനീെ കൾ മ തൽ പ രാതന ലേമ്പ് അവശിരങ്ങൾ, പിച്ചള പ്പതിമകൾ ത ടങ്ങി നിരവധി ഇനങ്ങൾ ഇവിലട കാണാു

Nearest tourist place

● പാണ്ഡവ് ലെനി: ഗുംഗാപൂർ ഡാമിൽ നിന്ന് പാണ്ഡവ ലെനിയിനെക്ക് ഏകനദശും 19 കിനൊമീറ്റർ യാപ്ത ലേയ്യാും. മഹാരാപ്രയിലെ നാസിക്കിൽ പതിക്ക ന്ന ഒര സ്ഥെമാണ് പാണ്ഡവ് ലെനി. ബ ദ്ധ കാെഘട്ടത്തിലെ 24 ഗ ഹകളുലട ഒര ശൃുംഖെയാണിത്. ഒര സന്ദർശനും അർഹിക്ക ന്ന വളലര അജ്ഞാതമായ ഒര സൗന്ദരയമാണിത്.

● അഞ്ജനനരി: ഗുംഗാപൂർ ഡാമിൽ നിന്ന് അഞ്ജനനരിയിനെക്ക ള്ളദൂരും 33.7 കിനൊമീറ്റൊണ്, ഏകനദശും 47 മിനിറ്റ് പപ്ഡവ്. നാസിക്ക് നഗരത്തിനട ത്ത ള്ള ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അഞ്ജനനരി. ഹന മാന്ലെ ജന്മസ്ഥെമാണിലതന്ന് വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന . അഞ്ജനനരിയിലെ ക ന്ന കൾക്കിടയിെൂലടയ ള്ളഒര ലപ്ടക്ക്, പ്ഗാമത്തിന്ലെ ശവാസുംമ ട്ടുന്ന പനനാരമ അന വിച്ചെിയാൻ. ഈലപ്ടക്കിുംഗിൽ മനനാഹരമായ പൂക്കളാൽ ലപാതിഞ്ഞഒര വെിയ പ ൽനമട ും കാണാും. മഞ്ഞ കാെവ ും മഴക്കാെവ മാണ് ഇവിടും സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയു

● മ ക്തിധാും: ഗുംഗാപൂർഅണലക്കട്ടിൽ നിന്ന് 23.9 കിനൊമീറ്റർഅകലെസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന . ഇന്ത്യയിലെ പ്പധാന ഹിന്ദ തീർത്ഥാടന നകപ്ന്ദങ്ങലള േിപ്തീകരിക്ക ന്ന ഒര അത െയ നക്ഷപ്തമാണ് മ ക്തിധാും. രാജസ്ഥാനിലെ മപ്കാനയിൽ നിന്ന ള്ളശ ദ്ധമായ മാർബിൾ ലകാണ്ട് നിർമ്മിച്ചഈനക്ഷപ്തും നാസിക്ട നഗരത്തിലെ പ്പധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ അത്ഭ തകരമായ നക്ഷപ്തത്തിന ള്ളിൽ, വിശ ദ്ധ പ്ഗന്ഥമായ ഗവത് ഗീതയിൽ നിന്ന ള്ളപതിലനട്ട് അധയായങ്ങളുും (അധയായങ്ങൾ) നിങ്ങൾക്ക് കാണാും, പപ്ന്ത്ണ്ട് നജയാതിർെിുംഗങ്ങളുലട പകർപ്പിലനാപ്പും േ വര കളിൽ ലകാത്തിലയട ത്തിട്ടുണ്ട്

● സ െ മ ന്ത്ിരിനത്താട്ടങ്ങൾ:മ ന്ത്ിരിയ ലടയ ും പവന കളുലടയ ും വെിയ നതാതിെ ള്ള ഉൽപ്പാദനും കാരണും നാസിക്ക് 'ഇന്ത്യയ ലട പവൻ തെസ്ഥാനും' എന്നാണ് അെിയലപ്പട ന്നത്. ഒരാൾക്ക് സ െ മ ന്ത്ിരിനത്താട്ടങ്ങളിനെക്ക് ഒര പഗഡഡ് ടൂർ നടത്താും, അവിലട വീഞ്ഞിന്ലെ നിർമ്മാണ പ്പപ്കിയ കാണാൻ കഴിയ ും. എെലാ വർഷവ ും ജന വരിയിൽ സ െ ലഫേ് ഇവിലട സുംഘടിപ്പിക്കാെ ണ്ട്, അവിലട പ്പശസ്ത അന്ത്ാരാപ്ര സുംഗീത ബാൻഡ കൾഈ സ്ഥെത്ത് അവതരിപ്പിക്ക ന്ന .

Special food speciality and hotel

നാസിക്ക് ലതര വ് ക്ഷണത്തിന് നപര നകട്ടതാണ്. നാസിക്കിൽ നിന്ന ള്ള ഏറ്റവ ും പ്പിയലപ്പട്ട െഘ ക്ഷണമാണ് േിവാഡയ ും മിസൽ പാവ ും. പവവിധയമാർന്ന ക്ഷണവി വങ്ങൾ വിളമ്പ ന്ന നിരവധി ലെനോെന്െ കളുും ലതര വ് കച്ചവടക്കാര മ ണ്ട്.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ുംഗാപൂർ ഡാമിന് സമീപും വിവിധ നഹാട്ടെ കളുും െിനസാർട്ടുകളുും െ യമാണ്. ക െഞ്ഞദൂരത്തിൽആശ പപ്തികൾ െ യമാണ്. ഡാമിൽ നിന്ന് 3 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് അട ത്ത ള്ളനപാേ് ഓഫീസ്. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ 10.7 KM ആണ

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ഡാമിൽ കയെണലമങ്കിൽ നമയെ ലട അന മതി നവണും. മൺസൂൺ കാെമാണ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയും.

Language spoken in area

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി.