• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Gosekhurd Dam

ഗാനശഖ ർദ് അണലക്കട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ ണ്ഡാര ജിെലയിൽ പൗനിക്ക് സമീപും പവൻഗുംഗ നദിയിൊണ്. മധയ ഇന്ത്യയിലെ ഒര പ്പധാന പദ്ധതിയായി ഇത് കണക്കാക്കലപ്പട ന്ന . വർഷും മ ഴ വന ും നദിയിനെക്ക ള്ള ജെനസേന ജെും പ്കമീകരിക്ക ന്നതിന് അണലക്കട്ടിന് 33 സ്പിൽനവ നഗറ്റുകളുണ്ട്

Districts/Region

ണ്ഡാര ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ

History

ഈപ്പനദശലത്തജെനസേനും ലമച്ചലപ്പട ത്ത ക എന്നതായിര ന്ന ഈഅണലക്കട്ടിന്ലെഈെക്ഷയും. മണ്ണ് നിെഞ്ഞഅണലക്കട്ടാണിത്. അണലക്കട്ടിന്ലെ അടിത്തെ പാകിയത് പ്ശീമതി. 1984 ഒക്ടനടാബർ 23-ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. 92 മീറ്റർ ഉയരവ ും 653 മീറ്റർ നീളവ മ ണ്ട് അണലക്കട്ടിന്. ഈഅണലക്കട്ട് നിർമ്മിക്ക നമ്പാൾ സമീപലത്തഏകനദശും 250 പ്ഗാമങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലപ്പട്ടു

Geography

ണ്ഡാരയ ലട ലതക്ക ും നാഗ്പൂരിന്ലെ ലതക്ക പടിഞ്ഞാെ മായി പവുംഗുംഗ നദിയിൊണ് അണലക്കട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്ക ന്നത്. 22.5 മീറ്റൊണ് ഏറ്റവ ും താഴ്ന്ന്ന അടിത്തെയ്ക്ക് മ കളിെ ള്ള അണലക്കട്ടിന്ലെ ഉയരു

Weather/Climate

ഈപ്പനദശും വർഷും മ ഴ വന ും വരണ്ടതാണ്, നവനൽക്കാെും അതിരൂക്ഷമാണ്. നവനൽക്കാെത്ത് താപനിെ 30-40 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസാണ്.

ഇവിലട പശതയകാെും 10 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര താഴ്ന്ന്ന .

ഈപ്പനദശലത്തശരാശരി വാർഷിക മഴ ഏകനദശും 1064.1 മിെലിമീറ്റൊണ്.

Things to do

നഗാനശഖ ർദ് അണലക്കട്ട് മനനാഹരമായ പ്പകൃതിദൃശയങ്ങൾ പ്പദാനും ലേയ്യുന്ന . ഒനന്നാ രനണ്ടാ ദിവസലത്തപിക്ടനിക്കിന് പറ്റിയ സ്ഥെമാണിത്. ഈസ്ഥെത്തിന് േ റ്റുമ ള്ള ലെനോെന്െ കൾ അത്ഭ തകരമായ സാവ്ജി ക്ഷണും നൽക ന്ന . അട ത്ത ള്ള ലെനോെന്െ കളിൽ പ്ഫഷ് മീൻ, ലകാഞ്ച് മ തൊയവആസവദിക്കാു

Nearest tourist places

  • നഗാനശഖ ർദ് അണലക്കട്ട് മനനാഹരമായ പ്പകൃതിദൃശയങ്ങൾ പ്പദാനും ലേയ്യുന്ന . ഒനന്നാ രനണ്ടാ ദിവസലത്തപിക്ടനിക്കിന് പറ്റിയ സ്ഥെമാണിത്. ഈസ്ഥെത്തിന് േ റ്റുമ ള്ള ലെനോെന്െ കൾ അത്ഭ തകരമായ സാവ്ജി ക്ഷണും നൽക ന്ന . അട ത്ത ള്ള ലെനോെന്െ കളിൽ പ്ഫഷ് മീൻ, ലകാഞ്ച് മ തൊയവആസവദിക്കാു
  • ● സവാമിനാരായണ നക്ഷപ്തും; നഗാനശഖ ർദ് ഡാമിൽ നിന്ന് സവാമിനാരായണ നക്ഷപ്തത്തിനെക്ക ള്ളദൂരും ഏകനദശും 90 കിനൊമീറ്റൊണ്. ഇന്നലത്തകാെലത്ത ഏറ്റവ ും മനനാഹരമായി നിർമ്മിച്ച അത്ഭ തങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പിങ്ക് മണൽക്കെലിൽ അെങ്കരിച്ച മനനാഹരമായ ലകാത്ത പണികൾ നക്ഷപ്തത്തിന്ലെ േ വര കൾ അെങ്കരിച്ചിരിക്ക ന്ന , കൊപരവ ും സർഗ്ഗാത്മകതയ ും വളലര ഉയർന്നസ്ഥാനും വഹിക്ക ന്ന , ആധ നിക കാെത്ത് അത്തരും പവദഗ്ദ്ധയും വളലര അപൂർവമായി മാപ്തനമ കാണാൻ കഴിയൂ. സവാമിനാരായണ നക്ഷപ്തും കെലിൽ നിർമ്മിച്ച കരകൗശെത്തിന്ലെ ഏറ്റവ ും മികച്ച രൂപമാണ്, നൊകത്തിന്ലെഈ ാഗനത്തക്ക് നിങ്ങൾ യാപ്ത ലേയ്യുകയാലണങ്കിൽ തീർച്ചയായ ും സന്ദർശിനക്കണ്ടസ്ഥെമാണിത
  • ● ഗാന്ധിസാഗർ തടാകും: നഗാനശഖ ർദ് അണലക്കട്ടിൽ നിന്ന് 94.3 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് ഗാന്ധിസാഗർ തടാകും. മനനാഹരമായ ദീർഘേത രാകൃതിയിെ ള്ള ഗാന്ധിസാഗർ െിസർനവായർ ഇനപ്പാൾ കൽ ിത്തികളുും ഇര മ്പ് ലെയിെിുംഗ കളുും ലകാണ്ട് േ റ്റലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന . തടാകത്തിന് നട വിൽ ശിവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന ആകർഷകമായ നക്ഷപ്തനത്താട കൂടിയ ഒര ലേെിയ ദവീപ ും കാണാും. ഈതടാകത്തിൽ നബാട്ടിുംഗ്ആസവദിക്കാും, പ്പനതയകിച്ച് പവക നന്നരങ്ങളിെ ും രാപ്തിയ ലട ത ടക്കത്തിെ ും ഇര ട്ടിൽ, േ റ്റുമ ള്ള വിളക്ക കളുലട പ്പകാശത്തിൽ, സ്ഥെും കൂട തൽ മനനാഹരമാക ു
  • ഖിൻഡ്സി തടാകും: നഗാലസഖ ർദ് അണലക്കട്ടിൽ നിന്ന് ഖിൻഡ്സി തടാകത്തിനെക്ക ള്ളദൂരും ഏകനദശും 91 കിനൊമീറ്റർആണ്. മനനാഹരവ ും വെ ത മായ തടാകും എെലാ വശങ്ങളിെ ും തഴച്ചുവളര ന്ന വനങ്ങളാൽ േ റ്റലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന . വർഷങ്ങളായി വിദർ യിലെ ജനങ്ങളുലടഏറ്റവ ും ഇരലപ്പട്ട വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദമാണിത്. നമാനട്ടാർ നബാട്ടുകൾ, ലപഡൽ നബാട്ടുകൾ, ത ഴച്ചിൽ നബാട്ടുകൾ, വാട്ടർ സ്കൂട്ടെ കൾ ത ടങ്ങിയ വിവിധ ഓപ്‌ഷന കൾ നബാട്ടിങ്ങിന് െ യമായതിനാൽ വിനനാദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഖിൻഡ്സി തടാകത്തിൽ നബാട്ടിുംഗ് ആസവദിക്കാും. സാഹസികത ഇരലപ്പട ന്നവർക്കായി ജുംഗിൾ ലപ്ടക്കിുംഗ ും െ യമാണ്. ക ട്ടികൾക്കായി ഒര അഡവഞ്ചർ പാർക്ക ും ഇവിലടയ ണ്ട്.

Special food speciality and hotel

ടവ് നപാഹയാണ് ഇവിട ലത്തപ്പനതയകത. അരിഞ്ഞഉള്ളി, അരിഞ്ഞഉര ളക്കിഴങ്ങ കൾ, പരന്ന അരി, സ ഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങൾ, സസയങ്ങൾ എന്നിവ ഉപനയാഗിച്ച്ആവിയിൽ ഉണ്ടാക്ക ക. നിെക്കടെയ ും േതച്ച നതങ്ങയ ും ലകാണ്ട് അെങ്കരിച്ചിരിക്ക ന്നലെനോെന്െ കളുും ഫ ഡ് നജായിന്െ കളുും വിദർ യ ലട സ്ലപഷയാെിറ്റിയായ മീൻ ക്ഷണവ ും സവാജി ക്ഷണവ ും നൽക ന്ന .

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

നഗാലസഖ ർദ് അണലക്കട്ടിന് സമീപും വളലര ക െച്ച് നഹാട്ടെ കളുും െിനസാർട്ടുകളുും മാപ്തനമ െ യമാകൂ. 30 കിനൊമീറ്റർ േ റ്റളവിൽ നെല നഹാട്ടെ കൾ െ ിക്ക ും. 11 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് അട ത്ത ള്ള ആശ പപ്തി. ലപൗനിയിൽ 11.8 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാേ് ഓഫീസ്. ലപൗനിയിൽ 11.5 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

മൺസൂൺആണ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയും. ഇവിലട േൂട് വളലര കൂട തൊയതിനാൽ നവനൽക്കാെും ഒഴിവാക്കണു

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി