• Screen Reader Access
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

ജവഹർ

ഇന്ത്യയിലെ ലകാങ്കൺ െിവിഷനിലെ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനലത്ത രാൽഘർ ജിെലയിലെ ഒരു ന രവും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിെുമാണ് ജവഹർ. ജവഹർ അെിന്ലറ മസ്റ്റനാഹരവും രസ്റ്റനാരമിക് ഷ്ട്കമീകരണത്തിനും ഊർജ്ജസവെമായ രുരാെന സാംസ്കാരിക സരെൃകത്തിനും സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ടൊണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും രഴയ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിെുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

Districts/Region

രാൽഘർ ജിെല, മഹാരാഷ്ട്രഇന്ത്യ

History

1343-ൽ ജവഹർ െെസ്ഥാനമായി രാജാ ജയ ാ മുക്ലനയാണ് ജവഹർ സംസ്ഥാനം സ്ഥാരിച്ചത്. 600 വർഷത്തിസ്റ്റെലറ നീണ്ട ആയുസ്സിൽ സംസ്ഥാനം നിരവധി ഉയർച്ച ൊഴ്‌െകളിെൂലട കടന്നുസ്റ്റരായി. 1947-ൽ ഇത് യൂണിയൻഓഫ്റ ഇന്ത്യയുമായി െയിച്ചു. ഷ്ട് ിട്ടീഷ് രാജിന്ലറ കാെത്ത്, ഒരു നാട്ടുരാജയലമന്ന നിെയിൽ, ഇത് സ്റ്റ ാംല ഷ്ട്രസിെൻസിയിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി, 9- ൺ സെയൂട്ട് രേവി ഉണ്ടായിരുന്നു. െെസ്ഥാന ന രമാലണങ്കിെും, കുറഞ്ഞവരുമാനവും വിസ്റ്റവെനരഹിെമായ കൂട്ടുലകട്ടും കാരണം രുസ്റ്റരാ മന ഭരണാധികാരികൾ ജവഹറിന്ലറ വികസനം അവ ണിച്ചു. രാജ രെംഗ് ഷാ നാൊമന്ലറ ഭരണത്തിൽ ജവഹർ ണയമായ രുസ്റ്റരാ െി കണ്ടു. 1947-ൽ യൂണിയൻ ഓഫ്റ ഇന്ത്യയുമായി ഔരൊരികമായ സംസ്റ്റയാജനത്തിന് മുമ്പ് ജവഹറിന്ലറ അവസാന സ്റ്റനൊവായിരുന്നു രാജ രെംഗ് ഷാ വി (യശവന്ത്് റാവു) മുക്ലന

Geography

ജവഹർ ഒരു ഉഷ്ണസ്റ്റമഖൊ ഷ്ട്രസ്റ്റേശമാണ്, ലരാെുലവ ഇെലരാഴിയും രച്ച സസയങ്ങളാൽ െുറ്റലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇെിന് ശരാശരി 447 മീറ്റർ (1466 അടി) ഉയരമുണ്ട്. ഇത് ഏകസ്റ്റേശം 80 ആണ്ലക.എംനാസിക്കിൽ നിന്നും 145ലക.എംമുംസ യിൽ നിന്ന് സ്റ്ററാഡ് മാർ ം

Weather/Climate

ഈ സ്റ്റമഖെയിലെ ഷ്ട്രധാന കാൊവസ്ഥ മഴയാണ്, ലകാങ്കൺ ല ൽറ്റിൽ ഉയർന്ന മഴ െഭിക്കുന്നു (ഏകസ്റ്റേശം 2500 മിെലിമീറ്റർ മുെൽ 4500 മിെലിമീറ്റർ വലര), കാൊവസ്ഥ ഈർപ്പവും െൂടും െുടരുന്നു. ഈ സീസണിൽ ൊരനിെ 30 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര എത്തുന്നു. സ്റ്റവനൽക്കാെം െൂടുള്ളെും ഈർപ്പമുള്ളെുമാണ്, ൊരനിെ 40 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസിൽ എത്തുന്നു. സശെയകാെത്ത് ൊരെസ്റ്റമയന സ്റ്റനരിയ കാൊവസ്ഥയുണ്ട് (ഏകസ്റ്റേശം 28 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ്), കാൊവസ്ഥ െണുത്തെും വരണ്ടെുമായി െുടരുന്നു

Things to do

ഭൂരട് ഡ് സ്റ്റകാട്ട, ജയ് വിൊസ് ലകാട്ടാരം, ഹനുമാൻ സ്റ്റരായിന്്, സൺലസറ്റ് സ്റ്റരായിന്് െുടങ്ങിയ നിരവധി മസ്റ്റനാഹരമായസ്ഥെങ്ങളും ജവഹറിൽ ഏറ്റവും കൂടുെൽ സരർശിക്കുന്ന സ്ഥെങ്ങളാണ് ജവഹർ.

Nearest tourist places

 • കൽ മാണ്ഡവി ലവള്ളച്ചാട്ടം: - കൽ മാണ്ഡവി
  ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏകസ്റ്റേശം 100 മീറ്റർ
  ഉയരമുണ്ട്, ഇത് മഴക്കാെത്ത് മാഷ്ട്െമെല
  വർഷം മുഴുവനും ഒഴുകുന്നു. 
  എന്നിരുന്നാെും, ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന്ലറ
  ഏറ്റവും മസ്റ്റനാഹരമായ കാഴ്‌െകൾ
  മഴക്കാെത്താണ്. കൽ മണ്ഡവി എന്നത്
  അരൊലെ ാസ്റ്റവാണിനടുത്തുള്ള ഒരു
  ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന്ലറ സ്റ്റരരാണ്. ജവഹർ മുെൽ
  കൽമാണ്ടി വലര ഏകസ്റ്റേശം 5-6 
  ആണ്ലക.എംജവഹർ-സാപ്പ് സ്റ്ററാഡ് വഴി.
  ● ഖാഡ്-ഖാഡ് അണലക്കട്ട്: - ജവഹർ
  ന രത്തിനടുത്തുള്ള ഷ്ട്രധാന
  അണലക്കട്ടുകളിലൊന്നാണിത്. 
  ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന്ലറ രൂരത്തിൽ കാണുന്ന
  കൂറ്റൻ രാറകളിെൂലട (അണലക്കട്ടിന്
  ലൊട്ടുമുമ്പ്) അണലക്കട്ടിലെ അധികജെം
  ഒഴുകുന്നു.
  ● സൂരയാസ്െമയ സ്റ്റരായിന്്: - ഏകസ്റ്റേശം
  0.5ലക.എംരടിഞ്ഞാ് ഭാ സ്റ്റത്തക്ക്, 
  ന രത്തിന്ലറ ഹൃേയഭാ ത്ത് നിന്ന്, 
  സൺലസറ്റ് സ്റ്റരായിന്് എന്നറിയലപ്പടുന്ന
  ഷ്ട്രണയികളുലട ഒരു സരെൃകമുണ്ട്. 
  സൂരയാസ്െമയ സ്റ്റരായിന്റിന് െുറ്റുമുള്ള
  ൊഴ്‌വരയുലട ആകൃെി വിെലിന് സമാനമാണ്, 
  അെിനാൽ മുമ്പ് ഇത് ധനുകമൽ എന്നാണ്
  അറിയലപ്പട്ടിരുന്നത്. സൂരയാസ്െമയ
  സമയത്ത്, േഹാനുവിനടുത്തുള്ള
  മഹാെക്ഷ്മിയുലട രർവ്വെം കാണാൻ
  കഴിയും, അത് ഏകസ്റ്റേശം 60 
  ആണ്ലക.എംജവഹറിൽ നിന്ന്.
  ● ജയ് വിൊസ് രാെസ്: - ജവഹറിലെ
  െരിഷ്ട്െരരമായ വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാര സ്റ്റകഷ്ട്രമാണ്
  ജയ് വിൊസ് രാെസ്. നിസ്റ്റയാലാസിക്കൽ
  സശെിയിെുള്ളഈലകാട്ടാരം
  രണികഴിപ്പിച്ചത് രാജ യശവന്ത്് റാവു
  മുക്ലനയാണ്. ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ
  നിർമ്മിച്ചഈലകാട്ടാരം, ാംഭീരയമുള്ള രിങ്ക്
  കെലുകളിൽ രാശ്ചാെയ, ഇന്ത്യൻ
  വാസ്െുവിേയകളുലട സമനവയസ്റ്റത്താലട
  വാസ്െുവിേയയുലട ഒരു മാേർരീസ് ആണ്. 
  മുക്ലന കുടും ത്തിലെ സ്റ്റ ാഷ്ട്െ
  രാജാക്കോരുലട സമ്പന്നമായ സംസ്കാരവും
  ജീവിെസശെിയുംഈലകാട്ടാരത്തിന്ലറ
  അകത്തളങ്ങൾ ഷ്ട്രേർശിപ്പിക്കുന്നു. 
  എെലായിടത്തും മരങ്ങളുള്ള, ഇടെൂർന്ന വനം
  സ്റ്റരാലെയുള്ള സസയജാെങ്ങളുള്ള ഒരു
  രൂസ്റ്റന്ത്ാട്ടത്താൽ െുറ്റലപ്പട്ടൊണ് ലകാട്ടാരം. 
  വാസ്െുവിേയാ സശെിയുംസ്ഥെവും
  കാരണം, ലകാട്ടാരം മറാത്തിയിെും
  ഹിരിയിെും നിരവധി സിനിമകളിൽ ഇടം
  സ്റ്റനടിയിട്ടുണ്ട്.
  ● ശിർരാമൽ: - െരിഷ്ട്െ ഷ്ട്രാധാനയമുള്ള
  സ്ഥെമാണ് ശിർരമാൽ. സൂറത്ത്
  ലകാള്ളയടിക്കാനുള്ള വഴിയിൽ ശിവാജി
  മഹാരാജ് രാഷ്ട്െി ൊമസിച്ചു. 1995-ൽ ജവഹർ
  മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ഷ്ട്രസിെന്റായിരുന്ന
  അെവസ്റ്റക്കറ്റ് മുക്ലനയാണ്ഈസ്റ്റരായിന്്
  വികസിപ്പിച്ചത്.
  ● ംഭീർ ഡ്: - 58 സ്ഥിെി ലെയ്യുന്ന ഒരു
  സ്റ്റകാട്ടയാണ് ംഭീർ ഡ്
  സ്റ്റകാട്ടലക.എംമഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാൽഘർ
  ജിെലയിലെ േഹാനുവിൽ നിന്ന്. രാൽഘർ
  ജിെലയിലെ അഷ്ട്െ ഷ്ട്രാധാനയം കുറഞ്ഞ
  സ്റ്റകാട്ടയാണ്ഈസ്റ്റകാട്ട. സ്റ്റകാട്ട െകർന്ന
  നിെയിൊണ്, രുനരുദ്ധാരണം
  നടസ്റ്റത്തണ്ടെുണ്ട്. 2252 ആണ് സ്റ്റകാട്ടയുലട
  ഉയരംഅടി.
  േസ്റ്റഭാസ ലവള്ളച്ചാട്ടം: - ഇന്ത്യയിലെ
  മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാൽഘർ ജിെലയിലെ
  ജവഹർ ലെഹ്‌സിെിലെ േസ്റ്റഭാസ ഷ്ട് ാമത്തിൽ
  സ്ഥിെി ലെയ്യുന്ന ലവള്ളച്ചാട്ടമാണ് േസ്റ്റഭാസ
  ലവള്ളച്ചാട്ടം. മുംസ യ്ക്ക് സമീരംസ്ഥിെി
  ലെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള
  ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ലെരി നേിക്ക്
  മുകളിെൂലടസ്ഥിെി ലെയ്യുന്നഈ
  ലവള്ളച്ചാട്ടം 300 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന്
  ൊസ്റ്റഴക്ക് രെിക്കുന്നു. കയാക്കിംഗ്, ഷ്ട്ടക്കിംഗ്, 
  വാെി സ്റ്റഷ്ട്കാസിംഗ്, മീൻരിടുത്തം
  എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാഹസികസ്ഥെമാണ്
  േസ്റ്റഭാസ ലവള്ളച്ചാട്ടം

 

Special food speciality and hotel

രാൽഘർ രാെകരീെിയുലട ഷ്ട്രസ്റ്റെയകെ, ഷ്ട്രാസ്റ്റേശിക രച്ചക്കറി ഉൽരന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വെവാളിന്ലറ ഷ്ട്രസ്റ്റെയകെ. അെിന്ലറ ൈുഡ് ലൈേിവൽ അരൂർവ മത്സ്യ അച്ചാറുകളും െട്ണികളും വാഗ്ോനം ലെയ്യുന്നു. രെെരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവയിൽ െിെത് രാൻസ്റ്റമാെി (സാസ്റ്റവെി)- വറ്റല് ലവള്ളരിക്ക, ശർക്കര, അരിലപ്പാടി എന്നിവയുലട ആവിയിൽ സ്റ്റവവിച്ച മിഷ്ട്ശിെം. ഇൻെൽ- വസായ് ഷ്ട്കിസ്െയാനികൾ മാരിസ്റ്റനറ്റ് ലെയ്െ സ്റ്റകാഴിയിറച്ചിയുലട ഒരു ഷ്ട്രസ്റ്റെയക െയ്യാലറടുപ്പ്. ഇവിലടയുള്ള ലറസ്റ്റോറന്റുകളിൽ രെെരം വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്നു - രുളിപ്പിച്ച സ്റ്റജാവർ അലെലങ്കിൽ സ്റ്റെനലപ്പാടി അടങ്ങിയ ഊർജ ഭക്ഷണം, ഉ ാദ് ഹാൻെി മാരിസ്റ്റനറ്റ് ലെയ്െ െിക്കൻ ഷ്ട്രസ്റ്റെയക ഇെയിൽ ലരാെിഞ്ഞ് ഇെകൾ ലകാണ്ട് മുഷ്ട്േലവച്ച ഒരു മൺരാഷ്ട്െത്തിൽ ലവച്ചാണ് രാെകം ലെയ്യുന്നത്. മൺരാഷ്ട്െം, സരസ്ലി മാരിസ്റ്റനറ്റ് ലെയ്െ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു രാെസ്ഇെയിൽ ലരാെിഞ്ഞ് െീയിൽ വറുലത്തടുക്കുന്നു.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ജവഹറിൽ വിവിധ സ്റ്റഹാട്ടെുകൾ െഭയമാണ്. ജവഹറിൽ ഏകസ്റ്റേശം 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആശുരഷ്ട്െികൾ െഭയമാണ് (1.2ലക.എം) ജവഹറിൽ നിന്ന്. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റരാേ് ഓൈീസ് 5 മിനിറ്റ് െഭയമാണ് (1.1ലക.എം) ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റരാെീസ് സ്റ്റേഷൻ 4 മിനിറ്റ് െഭയമാണ് (0.9 കി.മീ)

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ഒക്സ്റ്റടാ ർ മുെൽ ലൈഷ്ട് ുവരി വലരയുള്ള
ശീെകാെമാണ് ജവഹർ സരർശിക്കാൻ ഏറ്റവും
അനുസ്റ്റയാജയമായ സമയം, കാൊവസ്ഥ െണുപ്പും
ഈർപ്പം കുറവുമാണ്.
ജൂസെ, ലസപ്റ്െം ർ മാസങ്ങളിൽ കനത്തമഴയാണ്
കൂടുെെും
വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾ ഒഴിവാക്കി.

Language spoken in area 

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിരി, മറാത്തി.