• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Jayakwadi Dam

ന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ ഔെുംഗബാദ് ജിെലയിലെ പപത്താൻ തഹസിൽ നഗാദാവരി നദിയിലെ ഒര അണലക്കട്ടാണ് ജയക്ടവാദി. മഹാരാപ്രയിലെ ഏറ്റവ ും വെിയ ജെനസേന പദ്ധതിയാണിത്. പക്ഷിസനങ്കതത്താൽ േ റ്റലപ്പട്ടതാണ്ഈഅണലക്കട്ട്.

Districts/Region

ഔെുംഗബാദ് ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ.

History

വരൾച്ച നനരിട ന്ന മൊത്ത്്‌വാഡ പ്പനദശലത്ത ജെനസേനആവശയങ്ങൾ നിെനവറ്റുന്നതിനായി ഒര അണലക്കട്ട് നിർമ്മിച്ചു. ജയക്ടവാദി പ്ഗാമത്തിനട ത്ത ള്ളബീഡ് ജിെലയിൽ പഹദരാബാദ് സുംസ്ഥാനത്തിന്ലെ രണകാെത്താണ് യഥാർത്ഥപദ്ധതിക്ക് രൂപും നൽകിയത്. ഇതിന ള്ളപദ്ധതി നിർനേശും 1964- ഓലട പൂർത്തിയായി. 1965 ഒക്ടനടാബർ 18-ന് അന്നലത്തഇന്ത്യൻ പ്പധാനമപ്ന്ത്ി ൊൽ ബഹദൂർ ശാസ്പ്തിയാണ് അണലക്കട്ടിന്ലെ അടിത്തെയിട്ടത്, 1976 ലഫപ്ബ വരി 24-ന്അന്നലത്തപ്പധാനമപ്ന്ത്ി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനും ലേയ്ത . വിവിനധാനേശയ പദ്ധതിയാണിത്. ഏഷയയിലെ ഏറ്റവ ും വെിയ മണ്ണുലകാണ്ട ള്ള അണലക്കട്ടുകളിലൊന്നായാണ് ജയക്ടവാദിലയ കണക്കാക്ക ന്നത്. ഇതിന്ഏകനദശും 41.30 മീറ്റർ ഉയരമ ണ്ട്, ഇതിന് 9.998 KM (ഏകനദശും 10 KM) നീളമ ണ്ട്, ലമാത്തും സും രണ നശഷി 2,909 MCM (മിെയൺ കയൂബിക്ട മീറ്റർ) ആണ

Geography

മഹാരാപ്രയിലെ ഔെുംഗബാദ് ജിെലയിലെ പപത്താൻ ലതഹ്‌സിെിൊണ് ജയക്ടവാദി, ഔെുംഗബാദിന്ലെ ലതക്ക ും അഹമ്മദ്നഗെിന്ലെ വടക്ക കിഴക്ക ുംസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്

Weather/Climate

ഈ പ്പനദശത്തിന് േൂട ള്ളത ും വരണ്ടത മായ കാൊവസ്ഥയ ണ്ട്. 40.5 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര താപനിെയ ള്ള നവനൽക്കാെും പശതയകാെനത്തക്കാളുും മൺസൂണിലനക്കാളുും തീപ്വമാണ്.

ശീതകാെും സൗമയമാണ്, ശരാശരി താപനിെ 28-30 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസിൽ വയതയാസലപ്പട ന്ന .

മൺസൂൺ സീസണിൽ തീപ്വമായ കാൊന സൃതമായ വയതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, വാർഷിക മഴഏകനദശും 726 മിെലിമീറ്റൊണ

Things to do

ജയക്ടവാദി അണലക്കട്ടിൽ നിന്ന് രൂപലപ്പട്ട തടാകമായ നാഥ്‌സാഗർ െിസർനവായർ സഞ്ചാരികൾക്ക് സന്ദർശിക്കാും. െിസർനവായെിന്ലെ പരിസരത്ത് ഏകനദശും 37 ഇനും സസയജാെങ്ങൾ െിനപ്പാർട്ട് ലേയ്യലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. സമീപത്ത് വികസിപ്പിച്ചജ്ഞാനനശവർ ഉദയാനും കാണാന ും വിനനാദസഞ്ചാരികൾക്ക് സന്ദർശിക്കാും.

Nearest tourist places

● ജയക്ടവാദി പക്ഷി സനങ്കതും: - ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്ര സുംസ്ഥാനത്തിലെഔെുംഗബാദ് ജിെലയിലെ പപത്താൻ താെൂക്കിലെ ജയക്ടവാദി പ്ഗാമത്തിന് സമീപുംസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ഒര പക്ഷി സനങ്കതമാണ് ജയക്ടവാദി പക്ഷി സനങ്കതും. വിവിധ വെിപ്പത്തിെ ള്ളദവീപ കളിൊണ് വനയജീവി സനങ്കതുംസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. അണലക്കട്ടിൽ വിവിധ നദശാടന പക്ഷികൾ വസിക്ക ന്ന , ഈപക്ഷികളിൽ േിെത് അന്ത്ാരാപ്ര ക ടിനയറ്റക്കാരായി കണക്കാക്കലപ്പട ന്ന

● സന്ത്്ജ്ഞാനനശവര് ഉദയാനും:- പമസൂരിലെ ബൃന്ദാവൻ ഉദയാനത്തിന് സമാനമായ മഹാരാപ്രയിലെ ഒര ഉദയാനമാണ് സന്ത്് ജ്ഞാനനശവര് ഉദയാനും. ജയക്ടവാദി അണലക്കട്ട് രൂപീകരിച്ച െിസർനവായൊയ നാഥ്‌സാഗെിനനാട് നേർന്ന് സുംസ്ഥാന സർക്കാർ 1970-കളിൽഎവിലടനയാ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത്. വർണശബളമായ പൂക്കളങ്ങളുും വിശാെമായ പ ൽത്തകിടികളുും സുംഗീത ജെധാരകളുും വിനനാദസഞ്ചാരികലളഏലെആകർഷിച്ചു. ക ട്ടികൾക്ക ള്ളകളിസ്ഥെും, നീന്ത്ൽക്ക ളും, നബാട്ട് സവാരി എന്നിവയ ും ഇവിലടയ ണ്ട്

● ബീബി കാ മഖ്ബെ: - ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെഔെുംഗബാദിെ ള്ളഒര ശവക ടീരമാണ് ബീബി കാ മഖ്ബെ ("സ്പ്തീയ ലട ശവക ടീരും"). 1660-ൽ മ ഗൾ േപ്കവർത്തിയായഔെുംഗനസബ് തന്ലെ ാരയ ദിൽൊസ് ബാന ബീഗത്തിന്ലെ സ്മരണയ്ക്കായി ഇത് കമ്മീഷൻ ലേയ്ത . ബാദ്ഷാഹി മസ്ജിദിന് മ മ്പായി ഔെുംഗനസബ് നിർമ്മിച്ച രണ്ടാമലത്ത വെിയ നിർമിതിയാണ് ബീബി കാ മഖ്ബെ എന്ന് വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന

● അജന്ത് ഗ ഹകൾ: - അജന്ത്യിലെ ബ ദ്ധ ഗ ഹകൾ, ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്ര സുംസ്ഥാനത്തിലെഔെുംഗബാദ് ജിെലയിൽ ബിസി രണ്ടാും നൂറ്റാണ്ട് മ തൽഏകനദശും 480 സിഇ വലരയ ള്ള30 പാെകളാൽ മ െിച്ച ബ ദ്ധ ഗ ഹാ സ്മാരകങ്ങളാണ്. ഈ ഗ ഹകളിൽ പ രാതന ഇന്ത്യൻ കെയ ലട ആദയ സുംരക്ഷിത ഉദാഹരണങ്ങളായി കണക്കാക്കാൻ പാെയിൽ മ െിച്ച ശില്പങ്ങളുും േിപ്തങ്ങളുും ഉണ്ട്, പ്പനതയകിച്ച് ഓനരാ വികാരങ്ങലളയ ും േിപ്തീകരിക്ക ന്ന ാവങ്ങൾ നിെഞ്ഞ ലപയിന്െിുംഗ കൾ

● എനെലാെ ഗ ഹകൾ: - ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെഔെുംഗബാദ് ജിെലയിൽ സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന യ ലനസ്നകായ ലട നൊക പപതൃകസ്ഥെമാണ് എനെലാെ. ഒര പാെയിൽ ലകാത്തിലയട ത്തനൊകത്തിലെ ഏറ്റവ ും വെിയഹിന്ദ നക്ഷപ്ത ഗ ഹകളിൽ ഒന്നാണിലതന്ന് വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന , ഇതിൽ ൂരി ാഗവ ും ഹിന്ദ വ ും േിെ ബ ദ്ധ, പജന സ്മാരകങ്ങളുും ഉൾലക്കാള്ളുന്ന , ഇത് 600-1000 CE കാെഘട്ടനത്താളും പഴക്കമ ള്ളതാണ്. ഒര ീമാകാരമായ പാെയിലെ ഏറ്റവ ും വെിയ ഖനനും 16-ാാാും നമ്പർ ഗ ഹയിൽ കാണാും, ആരൂപും ശിവലന പ്പതിനിധീകരിക്ക ന്ന

● ഘൃഷ്നണശവർ നക്ഷപ്തും: - ഘ ഷ്നമശവര നക്ഷപ്തും എന്ന ും അെിയലപ്പട ന്ന ഘൃഷ്നണശവർ നജയാതിർെിുംഗ നക്ഷപ്തും, ശിവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന പ ണയ സ്ഥെങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, ശിവപ രാൻ നപാെ ള്ളപ രാണങ്ങളിൽ ഇവയ ലട പരാമർശങ്ങൾ കാണാും. ഘൃഷ്നണശവർ എന്ന വാക്കിന്ലെ അർത്ഥും 'കര ണയ ലട അധിപൻ' എന്നാണ്. എനെലാെ ഗ ഹകൾക്ക് സമീപമാണ് നക്ഷപ്തുംസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത

● ദൗെതാബാദ് നകാട്ട: - ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെഔെുംഗബാദിനട ത്ത ള്ള ദൗെതാബാദ് (നദവഗിരി) പ്ഗാമത്തിൽ സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന േരിപ്തപരമായ നകാട്ടയാണ് നദവഗിരി അലെലങ്കിൽ ദിനയാഗി എന്ന ും അെിയലപ്പട ന്ന ദിനയാഗി നകാട്ട. 12- ആും നൂറ്റാണ്ടിൊണ് മനനാഹരമായ വാസ്ത വിദയ നിർമ്മിച്ചത്. യാദവ രാജവുംശത്തിന്ലെ (9-ആും നൂറ്റാണ്ട്-14-ആും നൂറ്റാണ്ട്) തെസ്ഥാനമായി ഇത് പ്പവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഹാരാപ്രയിലെ ഏഴ്ന് അത്ഭ തങ്ങളിൽ ഒന്നായ ും ഇത് അെിയലപ്പട ന്ന . ഏകനദശും 200 മീറ്റർ ഉയരമ ള്ളഒര നകാണിക ക ന്നിൻ മ കളിൊണ് നകാട്ടസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത

Special food speciality and hotel

 ഔെുംഗബാദി ക്ഷണും മ ഗളിനയാ പഹദരാബാദിനയാ നപാലെയാണ് മണമ ള്ള പ ൊവ ും ബിരിയാണിയ ും ഉള്ള പാേകരീതി. നാൻ-ഖാെിയ അലെലങ്കിൽ (നാൻകവാെിയ) നഗരത്തിന് മാപ്തും സവന്ത്മായി വിളിക്കാവ ന്ന എക്ടസ്േൂസീവ് നനാൺ-ലവജ് വി വും. ഇത് ആട്ടിെച്ചിയ ലടയ ും പെതരും മസാെകളുലടയ ും ഒര മിപ്ശിതമാണ്.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

യകവഡി അണലക്കട്ടിന് സമീപും വിവിധ നഹാട്ടെ കൾ െ യമാണ്. 1.5 കിനൊമീറ്റർ േ റ്റളവിൽ ജയക്ടവാദി അണലക്കട്ടിന് സമീപും നിരവധി ആശ പപ്തികൾ െ യമാണ്. ജയകവഡി അണലക്കട്ടിന് സമീപമ ള്ള നപാേ് ഓഫീസ് 3.2 കി.മീ. ജയക്ടവാദി അണലക്കട്ടിന് സമീപും െ യമായ നപാെീസ് നേഷൻ 2.8 കിനൊമീറ്റൊണ

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ക്ടനടാബർ, മാർച്ച് മാസങ്ങളാണ് ഇവിടും സന്ദർശിക്കാൻ അന നയാജയമായ സമയും.

Language spoken in area 

ക്ടനടാബർ, മാർച്ച് മാസങ്ങളാണ് ഇവിടും സന്ദർശിക്കാൻ അന നയാജയമായ സമയും.