• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Juhu

മഹാരാപ്രയിലെ മുംശ സ ർ ൻ ബമഖെയിൽ
ഇരയയുലട പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന
ഒരു തീരപ്പബദശമാണ് ജുഹു. ജുഹു നഗരത്തിലെ
ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പ്പബദശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, 
കൂടാലത നിരവധി ബ ാളിവുഡ് ലസെിപ് ിറ്റികളുലട
ആവാസ ബകപ്ന്ദവുമാണ്. മുംശ യിെും
പരിസരത്തുമുള്ള വിബനാദസഞ്ചാരികൾക്കും
സന്ദർശകർക്കും ബവണ്ടിയുള്ള ഒരു ജനപ്പിയ
വാരാരയ അവധിക്കാെം.

Districts/Region

മുംശ സ ർ ൻ ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇരയ.

History

പലത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജുഹു ഒരു
ദവീപായിരുന്നു. സാൽലസറ്റിന്ലറ പടിഞ്ഞാറൻ
തീരത്ത് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന, സമുപ്ദനിരപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട്
മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉയരുന്ന നീളബമറിയ, ഇടുങ്ങിയ
മണൽപ്പാറയായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ഇത്
വീലണ്ടടുക്കെുമായി മുംശ യുലട പ്പധാന
ഭൂപ്പബദശവുമായി ന്ധിപ്പിച്ചു. ഇരയയിലെ
ആദയലത്തസിവിൽ ഏവിബയഷ്ൻ എയർബപാർട്ട് 1928-
ൽ ഇവിലട സ്ഥാപിതമായി. വർഷ്ാവർഷ്ം നടക്കുന്ന
ഗബണശ വിസർജന െടങ്ങുകൾക്ക് നഗരത്തിലെ
ഏറ്റവും പ്പശസ്തമായ സ്ഥെങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ീച്ച്. 
കടൽത്തീരത്ത് കടൽ.

Geography

ജുഹു ീച്ച് മഹാരാപ്രയുലട പടിഞ്ഞാറൻ
തീരപ്പബദശത്ത് അറ ിക്കടെിൽ മൊഡ് ബതാടിനും
മീതി നദിക്കും ഇടയിൊണ്. ഇതിന് വടക്ക്
ലവർബസാവ ീച്ച് ഉണ്ട്.

Weather/Climate

ഈ ബമഖെയിലെ പ്പധാന കാൊവസ്ഥ മഴയാണ്, 
ലകാങ്കൺ ല ൽറ്റിൽ ഉയർന്ന മഴ െഭിക്കുന്നു
(ഏകബദശം 2500 മിെലിമീറ്റർ മുതൽ 4500 മിെലിമീറ്റർ
വലര), കാൊവസ്ഥഈർപ്പവും െൂടും തുടരുന്നു. ഈ
സീസണിൽ താപനിെ 30 ഡിപ്ഗി ലസൽഷ്യസ് വലര
എത്തുന്നു.
ബവനൽക്കാെം െൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമാണ്, 
താപനിെ 40 ഡിപ്ഗി ലസൽഷ്യസിൽഎത്തുന്നു.
ഈ പ്പബദശലത്ത ശശതയകാെത്ത് താരതബമയന
ബനരിയ കാൊവസ്ഥയാണ് (ഏകബദശം 28 ഡിപ്ഗി
ലസൽഷ്യസ്), കൂടാലത കാൊവസ്ഥ തണുത്തതും
വരണ്ടതുമായി തുടരുന്നു.

Things to do

 നാന ബ ാട്ട് ശറഡുകൾ, ലജറ്റ്-സ്കീയിംഗ്, 
പാരാലസയിെിംഗ്, കൂടാലത മ്പർ ബ ാട്ട്, ശൈ-
േിഷ്ിംഗ് ശറഡുകൾ തുടങ്ങിയ ജെ കായിക
വിബനാദങ്ങൾക്ക് ജുഹു ീച്ച് പ്പശസ്തമാണ്.
 ാസ്ക്കറ്റ്ബ ാൾ, പ്കിക്കറ്റ്, േുട്ബ ാൾ തുടങ്ങിയ
കായിക വിബനാദങ്ങൾ കളിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക്
കഴിയുന്ന ീച്ചിന്ലറ വടബക്ക അറ്റത്താണ് ഗാന്ധി
പ്ഗാം.
കുതിര, ഒട്ടക സവാരി തുടങ്ങിയ ആബവശകരമായ
വിബനാദങ്ങളും ജുഹു ീച്ചിൽ െഭയമാണ്.
ഇവിലടലയത്തുന്ന ആളുകൾ ബജാഗിംഗ്, ബറാപ്പ്
സ്കിപ്പിംഗ്, ശസക്ലിംഗ്, ബയാഗ തുടങ്ങിയ
പ്പവർത്തനങ്ങളും ലെയ്യുന്നു.

Nearest tourist places

● ഇസ്ബകാൺ ബക്ഷ്പ്തം: ഇത്ഹബര രാമ ഹബര
ക ഷ്ണ ബക്ഷ്പ്തം എന്നും അറിയലപ്പടുന്നു. ഈ
മബനാഹരമായ മാർ ിൾ ഘടനയിൽ
പ്പാർത്ഥനകൾക്കും പ്പസംഗങ്ങൾക്കുമായി
നിരവധി ഹാളുകൾ ഉണ്ട്.
● േിെിം സിറ്റി: ജുഹു ീച്ചിൽ നിന്ന് 14.2 
കിബൊമീറ്റർഅകലെയാണ്ഈസ്ഥെം. 
മുംശ യിലെ ബഗാബരഗാവ്ഈസ്റ്റിൽസ്ഥിതി
ലെയ്യുന്ന ഇത് ദാദാസാഹിബ് ോൽലക്ക
െിപ്തനഗരി എന്നും അറിയലപ്പടുന്നു. 
സ്റ്റുഡിബയാകളും തീയറ്ററുകളും
ലറബക്കാർഡിംഗ് റൂമുകളും സജ്ജീകരിച്ചാണ്
മിക്ക ബ ാളിവുഡ് സിനിമകളും
െിപ്തീകരിക്കുന്നത്.
● പ്ശീ സിദ്ധിവിനായക് ബക്ഷ്പ്തം: ജുഹു ീച്ചിൽ
നിന്ന് 16 കിബൊമീറ്റർ ലതക്ക് പ്പഭാബദവി
പ്പബദശത്ത്സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നഈഗബണശ
ബക്ഷ്പ്തം ഏകബദശം 18-ാാാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
നിർമ്മിച്ച മുംശ യിലെ ഏറ്റവും അഭിവ ദ്ധി
പ്പാപിച്ച ബക്ഷ്പ്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
● ലപാവായ്‌ തടാകം - പ് ിട്ടീഷ്ുകാർ നിർമ്മിച്ച
ഒരു ക പ്തിമ തടാകമാണ് ജുഹു ീച്ചിൽനിന്ന്
15 കിബൊമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലപാവായ്‌
തടാകം. താറാവ്, കിംഗ്േിഷ്ർ, ോൽക്കൺ
തുടങ്ങിയ പക്ഷ്ികൾ ഇവിലട പതിവായി
എത്താറുണ്ട്.
● സഞ്ജയ്‌ ഗാന്ധി നാഷ്ണൽ പാർക്ക് - ജുഹു
 ീച്ചിൽ നിന്ന് ഏകബദശം 19 കിബൊമീറ്റർ
അകലെയാണ്ഈപ്പക തിരമണീയമായ
ബദശീബയാദയാനം, മുംശ ക്കാരുലട വാരാരയ
അവധിക്കാെം എന്ന നിെയിൽ ഇത്
പ്ശബദ്ധയമാണ്. സഞ്ജയ്‌ ഗാന്ധി നാഷ്ണൽ
പാർക്കിൽ നിരവധി ഇനം മ ഗങ്ങളും
പക്ഷ്ികളും െിപ്തശെഭങ്ങളുമുണ്ട്

Special food speciality and hotel

പാനിപ്പൂരി, ബഭൽപുരി, പാവ്ഭാജി തുടങ്ങി നാടൻ
സ്നാക്സുകളുലടയും നാടൻ വിഭവങ്ങളുലടയും
വിവിധ സ്റ്റാളുകൾ ഇവിലട െഭയമാണ്. ഇബതാലടാപ്പം
ദക്ഷ്ിബണരയൻ, ശെനക്കാരുലട സ്റ്റാളുകളും
െഭയമാണ്.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ജുഹു ീച്ചിന് െുറ്റും നിരവധി ബഹാട്ടെുകൾ
െഭയമാണ്.
 ീച്ചിന്ലറ പരിസരത്താണ്ആശുപപ്തികൾ.
ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബപാസ്റ്റ് ഓേീസ് 1.6 
കിബൊമീറ്റർ അകലെയാണ്.
താരാ ബറാഡ് ബപാെീസ് ബസ്റ്റഷ്ൻ 0.75 കിബൊമീറ്റർ
അകലെയാണ്.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

വർഷ്ം മുഴുവനും ഇവിലട എത്തിബച്ചരാം. 
അനുബയാജയമായ സമയം
ഒക്ബടാ ർ മുതൽ ലേപ് ുവരി വലരയാണ് ജുഹു
 ീച്ചിബെക്കുള്ളയാപ്ത.
മുംശ യിലെ കനത്ത മൺസൂൺ സമയത്ത്
സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
ഉയർന്ന ബവെിബയറ്റം അപകടസാധയത
വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ബവനൽക്കാെം വളലര െൂടാണ്, അതിനാൽ ഈ
സമയത്ത്ഈസ്ഥെം സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് നെലത്
അതിരാവിലെ അലെലങ്കിൽ ശവകുബന്നരം.

Language spoken in area 

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മറാത്തി.