• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

കാർലെ ഗുഹകൾ

15 പുരാതന ബുദ്ധ ഗുഹകളുടട ഒരു കൂട്ടമാണ് കാർട യിട ഗുഹ. ഇത് ഏകലദശം. ല ാണാവാ യിൽ നിന്ന് 11 കില ാമീറ്റർ, ലറാഡ് മാർഗം വളടര എളുെത്തിൽ എത്തിലച്ചരാം. ഗുഹ 8 ആണ് ഇവിടുടത്ത ത്പധ്ാന പെതയ (ബുദ്ധമത ത്പാർത്ഥനാ ഹാൾ), അതിനടറ കാ ഘട്ടത്തിട ഏറ്റവും വ ുതും മികച്ചതുമായ പെതയമായി ഇത് കണക്കാക്കടെടുന്നു

Districts / Region

പൂടന ജി ല, മഹാരാത്ര, ഇന്തയ.

History

കാർട യിട 15 ഗുഹകൾ സിഇ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. പടിൊറൻ തീരടത്ത തുറമുഖ നഗരങ്ങടള ടെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിട വാണിജയ ലകത്ന്ദങ്ങളുമായി ബന്ധിെിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന വയാപാര പാതയി ാണ് ഈ പസറ്റ്. വിലനാദസഞ്ചാരികടള ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ബഹുനി ഗുഹയുണ്ട്. കാർട യിട ത്പധ്ാന പെതയ ഗുഹ നിരവധ്ി ശിൽപ പാന ുകൾ ടകാണ്ട് അ ങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുഹയുടട വരാന്തയി ുള്ള ദാതാദമ്പതികളുടട പാന ുകൾ ടപാതുയുഗത്തിനടറ ആദയവർഷങ്ങൾ മുത ുള്ള ആദയകാ ടെക്കാൻ ക യുടട മാസ്റ്റർപീസുകളാണ്. CE ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിട തടി കുടലയാടുകൂടിയ മലനാഹരമായ ഒരു ഏകശി ാ സ്തൂപം പെതയയി ുണ്ട്. മൃഗങ്ങളാ ും സവാരിക്കാരാ ും അ ങ്കരിച്ച ഗുഹകളിട സ്തംഭ ത സ്ഥാനങ്ങൾ ഗാന്ധാര ക യുടട സവാധ്ീനം ത്പകടിെിക്കുന്നു. പെതയ ഗുഹയുടട വരാന്തയിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിട ബുദ്ധമത ത്തയങ്ങളും ബുദ്ധൻ ടെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും പഴക്കമുള്ള ശിൽപ പാന ുകൾ ഉണ്ട്. പെതയമണ്ഡപത്തിട തൂണുകളിൽ െി െിത്തങ്ങളുടട അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ഗുഹയുടട ത്പലവശന കവാടത്തി ുള്ള വ ിയ ഏകശി ാ സ്തംഭം ഒരു വാസ്തുവിദയാ വിസ്മയമാണ്. സനയാസിമാരും കനയാസ്ത്തീകളും വയാപാരികളും രാജാക്കന്മാരും അവരുടട കുടുംബാംഗങ്ങളും നൽകിയ സംഭാവനകടളക്കുറിച്ച് പസറ്റിട നിരവധ്ി ിഖിതങ്ങൾ പറയുന്നു. രസകരമായ ഒരു ിഖിതത്തിൽ അടുത്തുള്ള ത്ഗാമത്തിൽ നിന്ന് കൃഷിഭൂമി ദാനം ടെയ്തതായി ലരഖടെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർട യിട ത്പധ്ാന പെതയ ഗുഹയുടട കവാടത്തിൽ; വളടര ത്പശസ്തമായ ഒരു നാലടാടി ലദവതയ്ക്ക് സമർെിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മധ്യകാ ആരാധ്നാ യവും ഉണ്ട് - എകവീര. ഈ മധ്യകാ സമുച്ചയത്തിൽ ഏക്വീര ലദവിയുടട ലക്ഷത്തവും നാഗർഖാനയും (ത്െം ഹൗസ്) ഉൾടെടുന്നു. സന്ദർശകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ത്പധ്ാനമായും ലദവിടയ വണങ്ങാനാണ് പസറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നത

Geography

ല ാണാവാ യിട മാവ ിട സഹയാത്ദി മ നിരകളി ാണ് കാർട ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത്. ഏകലദശം 500 പടികൾ കയറി ലവണം ഒരാൾക്ക് ഗുഹകളിൽ എത്താൻ. ഇവ മുംപബ - പൂടന പഹലവലയാട് ലെർന്നാണ്, ഏകലദശം. ല ാണാവാ യിൽ നിന്ന് 10- 11 കില ാമീറ്ററും പൂടനയിൽ നിന്ന് 58 കില ാമീറ്ററും മുംപബയിൽ നിന്ന് 94 കില ാമീറ്ററും

Weather / Climate

പൂടനയിൽ വർഷം മുഴുവനും െൂട്- അർദ്ധ വരണ്ട കാ ാവസ്ഥയുണ്ട്, ശരാശരി താപനി 19-33 െിത്ഗി ടസൽഷയസ് വടരയാണ്. ഏത്പിൽ, ടമയ് മാസങ്ങളാണ് പൂടനയിട ഏറ്റവും െൂലടറിയ മാസങ്ങൾ, താപനി 42 െിത്ഗി ടസൽഷയസ് വടര എത്തുന്നു. ശീതകാ ം അതിരൂക്ഷമാണ്, രാത്തിയിൽ താപനി 10 െിത്ഗി ടസൽഷയസ് വടര താഴ്‌ലന്നക്കാം, എന്നാൽ ശരാശരി പകൽ താപനി ഏകലദശം 26 െിത്ഗി ടസൽഷയസാണ്. പൂടന ലമഖ യിൽ വാർഷിക മഴ 763 മി ലിമീറ്ററാണ്.

Things to do

● കാർട ഗുഹകളിട വിവിധ് ഗുഹകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് തടന്ന ആസവാദയകരമായ അനുഭവമാണ്.

● മുകളിൽ നിന്ന് പച്ചെും മലനാഹരമായ ഭൂത്പകൃതിയും നിറെവഴിക്ക് സാക്ഷയം വഹിക്കുക

● ല ാണാവാ യും ഖണ്ടാ യും വിലനാദസഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ ത്പശസ്തമായഹിൽ ലസ്റ്റഷനുകളാണ്. കാർട ഗുഹകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന എകവിര ലദവി ലക്ഷത്തങ്ങളിൽഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധ്ിക്കടെടുന്നത്.

Nearest tourist places

● ല ാഹഗഡ് ലകാട്ടയും (10.3 കി.മീ) വിസാപൂർ ലകാട്ടയും (10 കി.മീ) സന്ദർശനത്തിനും ടത്ടക്കിംഗിനും അടുത്തുള്ളലകാട്ടകളാണ്.

● 8 കില ാമീറ്റർ അകട യാണ് ഭടജ ഗുഹകൾ. പശ്ചിമഘട്ടത്തിട ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതും മികച്ചതുമായ കയാമ്പിംഗ്സ്ഥ ം വാൽവൻ അണടക്കട്ടാണ് [9.9 കില ാമീറ്റർ]

● ഭൂഷിഅണടക്കട്ട് ഒരു വിലനാദസഞ്ചാര ലകത്ന്ദമാണ് [16.7 കില ാമീറ്റർ]

● ല ാണാവാ യിട [11.9 കില ാമീറ്റർ] മലനാഹരമായ മടറ്റാരു പിക്നിക്സ്ഥ മാണ് ടറയ്വുഡ് പാർക്ക്.

● ടബഡ്ടസ ഗുഹകളും കാർട യുടട പരിസരത്താണ്. (21 കി.മീ.) പൂടന നഗരവും പരിസരവും (58 കി.മീ
 

Special food specialty and hotel

പശ്ചിമഘട്ടത്തി ും ല ാണാവാ യി ുമായി സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വർഷം മുഴുവനും നിരവധ്ി സീസണൽ പഴങ്ങൾ ആസവദിക്കാം. ഇവിടുടത്ത ടറലസ്റ്റാറനറുകൾ ത്പാലദശിക മഹാരാത്രൻ പാെകരീതികളും പവവിധ്യമാർന്ന പാെകരീതികളും നൽകുന്നു. വിവിധ്തരം െിക്കികൾക്കും (മധ്ുരമുള്ള ഘുഭക്ഷണങ്ങൾ) ഫഡ്ജുകൾക്കും ല ാണാവാ ത്പസിദ്ധമാണ്.

Accommodation facilities nearby & Hotel / Hospital / Post Office / Police station

● കിടക്കയും ത്പഭാതഭക്ഷണവും  ഭയമ ല.
● ല ാണാവാ യിൽ നിരവധ്ി ലഹാട്ട ുകൾ ഭയമാണ്.
● ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലപാ ീസ് ലസ്റ്റഷൻ സിറ്റി ലപാ ീസ് ലസ്റ്റഷൻ,  ല ാണാവാ - 12.2 കി.മീ
● ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളആശുപത്തി ത്പാഥമികാലരാഗയ ലകത്ന്ദം, കർള -3.5 കി.മീ
ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് ലപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇന്തയ ലപാസ്റ്റ്, ല ാണാവാ - 12.4 കി.മീ.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

● ഗുഹകൾ രാവിട 9:00 മണിക്ക്  തുറക്കുകയും പവകുലന്നരം 7:00  മണിക്ക് അടയ്ക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. ഈത്പലദശത്ത് മഴ വളടര ശക്തമാണ്, അതിനാൽ ഒക്ലടാബർ മുതൽ ടമയ് വടരയാണ് ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുലയാജയം.

Language spoken in area 

ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഹിന്ദി, മറാത്തി.