• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Khindsi Lake

നാഗ്പൂർ ജിെലയിലെ രാുംലടക്ട നഗരത്തിനട ത്ത ള്ള ഒര തടാകമാണ് ഖിൻഡ്സി തടാകും. മധയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവ ും വെിയ നബാട്ടിുംഗ് ലസന്െർ ആയ ും അമയൂസ്ലമന്് പാർക്കായ ും ഇത് അെിയലപ്പട ന്ന . എെലാ വർഷവ ും നിരവധി സഞ്ചാരികൾ ഈ തടാകും സന്ദർശിക്ക ന്ന . നബാട്ടിുംഗ്, വാട്ടർ സ്നപാർട്സ് മ തൊയ പവവിധയമാർന്ന പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഇത് വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന കൂടാലത ഇതിന് ഒര െിനസാർട്ടുും ഉണ്ട്

Districts/Region

നാഗ്പൂർ ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ

History

രാുംലടക്ട ജെനസേന പദ്ധതി പ്പാനദശികമായ ും ജനപ്പിയമായ ും ''ഖിൻഡ്സി തടാകും'' എന്നാണ് അെിയലപ്പട ന്നത്. അതിന്ലെഔനദയാഗിക പദവി ''ൊുംലടക്ട ഡി 01103'' എന്നാണ്. 1923-ൽ പ്ബിട്ടീഷ് ഗവൺലമന്് ജെനസേനത്തിന്ലെആവശയകത നിെനവറ്റുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചതാണ് രാുംലടക്ട അണലക്കട്ട്. മഹാരാപ്രയിലെ രാുംലടക്ട ജിെലയിൽ സൂർ നദിയിൊണ് ഇത്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ൂമി നിെയ്ക്ക ന്ന അണലക്കട്ടാണ് അണലക്കട്ട്

Geography

എെലാ വശങ്ങളിെ ും ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളാൽ േ റ്റലപ്പട്ട വിശാെമായ ീമാകാരമായ തടാകമായ ഖിൻഡ്സി, രാുംലടക്കിൽ നിന്ന് ഏകനദശും 3.5 കിനൊമീറ്റെ ും നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് 53 കിനൊമീറ്റെ ും അകലെയാണ് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ലപഞ്ച് നാഷണൽ പാർക്കിന്ലെ ലതക്ക് ാഗത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്.

Weather/Climate

ഈ പ്പനദശും വർഷും മ ഴ വന ും വരണ്ടതാണ്, നവനൽക്കാെും അതിരൂക്ഷമാണ്. നവനൽക്കാെത്ത് താപനിെ 30-40 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസാണ

ഇവിലട പശതയകാെും 10 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര താഴ്ന്ന്ന .

ഈ പ്പനദശലത്ത ശരാശരി വാർഷിക മഴ ഏകനദശും 1064.1 മിെലിമീറ്റൊണ്.

Things to do

സഞ്ചാരികൾക്ക് തടാകത്തിലെ സൂരയാസ്തമയത്തിന് സാക്ഷയും വഹിക്കാും, ഓെഞ്ച് നതാട്ടത്തിൽ ഒര ടൂർ നടത്താും. മനനാഹരമായ ഒര പിക്ടനിക്ട സ്നപാട്ട് പ്പദാനും ലേയ്യുന്ന മനനാഹരമായ പ്പകൃതിദൃശയങ്ങൾ കാരണും ഇത് നിരവധി സഞ്ചാരികലള ആകർഷിക്ക ന്ന

Nearest tourist places

● വാകി വ ഡ്സ്: - നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് ഏകനദശും 30 കിനൊമീറ്റർ അകലെസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന വാകി വ ഡ് തീർച്ചയായ ും സന്ദർശിനക്കണ്ടസ്ഥെമാണ്. അലമ്പയ്ത്ത്, നബാട്ടിുംഗ്, ലപ്ടക്കിുംഗ്, നഫാനട്ടാപ്ഗാഫി ത ടങ്ങിയ വിനനാദങ്ങൾ ഈമനനാഹരമായ സ്ഥെും വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന .

● രാുംലടക്ട നകാട്ട നക്ഷപ്തും: - നഗരത്തിലെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അകലെ, ക ന്നിൻ മ കളിൽസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ഈനക്ഷപ്തും സമ്പന്നമായ പ രാണ േരിപ്തത്തിന് പ്പശസ്തമാണ്. പ്ശീരാമൻ പ്ശീെങ്കയിനെക്ക ള്ള യാപ്താമനധയ ഈനക്ഷപ്തത്തിൽ വിപ്ശമിച്ചതായി വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന , അതിനാൽ ഈനക്ഷപ്തത്തിന് േിെ മതപരമായ പ്പാധാനയമ ണ

● അുംബസാരി തടാകും: - നാഗ്പൂർ നഗരത്തിലെ പതിലനാന്ന് തടാകങ്ങളിൽഏറ്റവ ും വെ താണ് അുംബസാരി തടാകും. സന്ദർശകര ലട ഇടയിൽ പ്പശസ്തമായ വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്, കൂടാലത ത ഴ നബാട്ടുകളിെ ും പാഡിൽ നബാട്ടുകളിെ ും നബാട്ടിുംഗ് നപാെ ള്ളവിനനാദ പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് നപര നകട്ടതാണ

● അക്ഷർധാും നക്ഷപ്തും: - സവാമിനാരായണ നക്ഷപ്തും അലെലങ്കിൽ അക്ഷർധാും നക്ഷപ്തും നാഗ്പൂരിലെ െിുംഗ് നൊഡിൊണ്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. പ ത തായി നിർമ്മിച്ച നക്ഷപ്തത്തിൽ ഒര കൂറ്റൻ അട ക്കള, പാർക്കിുംഗ്സ്ഥെും, ലെനോെന്്, ക ട്ടികൾക്ക ള്ളകളിസ്ഥെും എന്നിവയ ും ഉണ്ട്. അതിമനനാഹരമായ ലവളിച്ചത്തിൽ നക്ഷപ്തും കൂട തൽ മനനാഹരവ ും ആകർഷകവ മാണ്, പവക നന്നരങ്ങളിൽഈ നക്ഷപ്തും സന്ദർശിനക്കണ്ടതാണ്.

● രാമൻ സയൻസ് ലസന്െർ: - മ ുംപബയിലെ ലനഹ്‌െ സയൻസ് ലസന്െെ മായി അഫിെിനയറ്റ് ലേയ്തിരിക്ക ന്ന നാഗ്പൂരിൽ സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ഒര ഇന്െൊക്ടറ്റീവ് സയൻസ് ലസന്െർആണ് രാമൻ സയൻസ് ലസന്െർ. 1992 മാർച്ച് 7 നാണ്ഈനകപ്ന്ദും സ്ഥാപിതമായത്, ഇന്ത്യയ ലട പ്പശസ്തനായ ലനാനബൽ സമ്മാന നജതാക്കളിലൊരാളായ േപ്ന്ദനശഖർ ലവങ്കട്ട രാമന്ലെ നപരിൊണ് ഇത് അെിയലപ്പട ന്നത്.

● ലബാഹ്‌െ മസ്ജിദ്: - നാഗ്പൂരിലെ ദാവൂദി ലബാഹ്‌െ സമൂഹും കൂട തെ ുംആരാധിക്ക ന്ന ഈഅത്ഭ തകരമായ വാസ്ത വിദയ പ്പധാനമായ ും സമൂഹ സനമ്മളനങ്ങൾക്ക ും വിവാഹങ്ങൾക്ക ും ഉപനയാഗിക്ക ന്ന .

Special food speciality and hotel

ാജി, വട പാവ്, മിസൽ പാവ്, പാവ് ാജി, സബ ദാന ഖിച്ഡി, നപാലഹ, ഉപ്പുമാ, ഷീര, പാനിപ്പൂരി ത ടങ്ങി പെതരും െഘ ക്ഷണങ്ങൾ ഇവിലട െ യമാണ്. സവാജി പാേകരീതി വിദർ യിൽ നിന്ന ള്ള പ്പശസ്തമാണ്, സമീപത്ത ള്ള ലെനോെന്െ കൾ അതിൽ നിന്ന ള്ള േിെ മികച്ച വി വങ്ങൾ വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ിൻഡ്സി തടാകത്തിന് േ റ്റുും വിവിധ നഹാട്ടെ കളുും നൊഡ്ജ കളുും െ യമാണ്. 3.4 കിനൊമീറ്റർ േ റ്റളവിൽ രാുംലടക്കിൽ ആശ പപ്തികൾ െ യമാണ് രാുംലടക്കിൽ 3.3 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാേ് ഓഫീസ്. രാുംലടക്കിൽ 3.2 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ഒക്ടനടാബർ മ തൽ മാർച്ച് വലരയ ള്ളസമയമാണ് നാഗ്പൂർ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയും. ഡിസുംബർ മ തൽ ജന വരി വലര നീണ്ട നിൽക്ക ന്ന പശതയകാെും ഏറ്റവ ും ക െഞ്ഞതാപനിെ 10 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസാണ്. നാഗ്പൂർ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയമാണിത്. മൺസൂൺ കാെും ജൂപെ മ തൽ ലസപ്‌റ്റുംബർ വലര നീളുന്ന , ഈ സീസണിൽ ഇടത്തരും മ തൽ കനത്തമഴ െ ിക്ക ും. ഇത്എെലാ ദിവസവ ും 10:00 AM മ തൽ 06:30 PM വലര ത െന്നിരിക്ക ും.

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി.