• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

ലിംഗ്മല

ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനലത്ത മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ സരർശിക്കുന്ന ലവള്ളച്ചാട്ടമാണ് െിം മെ ലവള്ളച്ചാട്ടം. ശാന്ത്മായ െുറ്റുരാടുകൾക്കും മസ്റ്റനാഹരമായ െുറ്റുരാടിനും സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട
ലവള്ളച്ചാട്ടം 600-ഓലട ആരംഭിക്കുന്നുഅടിഒരു രാറലക്കട്ടിന് മുകളിെൂലട സമ്പന്നമായ രച്ചപ്പ്.

Districts / Region     
സൊര ജിെല,മഹാരാഷ്ട്ര, ഇന്ത്യ.
 
History  

 രെിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു യാേവ ഭരണാധികാരി കൃഷ്ണ നേിയുലട കിണറ്റിൽ ഒരു ലെറിയ സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െവും വാട്ടർ ടാങ്കും നിർമ്മിച്ചു. ീജാപ്പൂരിലെ ആേിൽഷാഹി സുൽത്താസ്റ്റനറ്റിന്ലറ സാമന്ത്ോരായിരുന്ന സ്റ്റമാർ ലാന്ലറ ഭരണത്തിൻ കീഴിൊയിരുന്നു ജവാെി എന്ന മഹാ സ്റ്റെശവറിന് െുറ്റുമുള്ള ഷ്ട്രസ്റ്റേശം. 1656- ൽ മറാത്താ സാഷ്ട്മാജയത്തിന്ലറ സ്ഥാരകനായ ഛഷ്ട്െരെി ശിവാജി മഹാരാജ് രാഷ്ട്രീയ സാഹെരയങ്ങളാൽ അന്നലത്ത ജാവെി ൊഴ്‌വരയുലട സ്റ്റനൊവ് െഷ്ട്രറാവു സ്റ്റമാലറലയ ലകാന്ന് ആ ഷ്ട്രസ്റ്റേശം രിടിലച്ചടുത്തു. ആ സമയത്താണ് ശിവാജി മഹാരാജ് മഹാ സ്റ്റെശവറിന് സമീരം ഷ്ട്രൊപ്റ് ഡ് എന്ന സ്റ്റരരിൽ ഒരു സ്റ്റകാട്ട നിർമ്മിച്ചത്. ഈ സ്റ്റകാട്ട ഇസ്റ്റപ്പാഴും ശിവാജി മഹാരാജിന്ലറ രിൻ ാമികളുലട സകവശമാണ്. മഹാ സ്റ്റെശവറിന് സമീരമാണ് ലവള്ളച്ചാട്ടം


Geography   

 7.3 അകലെയാണ് െിം മെ ലവള്ളച്ചാട്ടംലക.എംസഹയാഷ്ട്േി രർവെനിരകളിൽ മഹാ സ്റ്റെശവറിന് കിഴക്ക്. െിം മെയിലെ സ്റ്റൈാറേ് ംഗ്ലാവ് ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീരമാണ് സ്ഥിെി ലെയ്യുന്നത്. ഏകസ്റ്റേശം 600 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുലത്ത ലവള്ളം ൊസ്റ്റഴക്ക് രെിക്കുന്നത്.

Weather / Climate   

 ഈഷ്ട്രസ്റ്റേശത്ത് വർഷം മുഴുവനും െൂടുള്ള-അർദ്ധ വരണ്ട കാൊവസ്ഥയുണ്ട്, ശരാശരി ൊരനിെ 19- 33 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലരയാണ്. ഏഷ്ട്രിൽ, ലമയ് മാസങ്ങളാണ് രൂലനയിലെ ഏറ്റവും െൂസ്റ്റടറിയ മാസങ്ങൾ, ൊരനിെ 42 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര എത്തുന്നു. ശീെകാെംഅെിരൂക്ഷമാണ്, രാഷ്ട്െിയിൽ ൊരനിെ 10 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര ൊഴ്‌സ്റ്റന്നക്കാം, എന്നാൽ ശരാശരി രകൽ ൊരനിെ ഏകസ്റ്റേശം 26 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസാണ്. ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശലത്ത വാർഷിക മഴ ഏകസ്റ്റേശം 763 മിെലിമീറ്ററാണ

Things to do  

   ഓസ്റ്റരാ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾ െിം മെ ലവള്ളച്ചാട്ടം സരർശിക്കുന്നു. വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾ ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന്ലറ ഭം ി ആസവേിക്കുന്നു. െിം മെ ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീരമാണ് സ്റ്റധാ ി ലവള്ളച്ചാട്ടവും സെനാമാൻ ലവള്ളച്ചാട്ടവും. ഷ്ട്രകൃെിരമണീയമായ ലവള്ളച്ചാട്ടവും രച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ െുറ്റുരാടുകളും അെിലന ഒരു ഷ്ട്രകൃെിേത്ത കൊസൃരിയാക്കുന്നു. ഷ്ട്രകൃെി സ്സ്റ്റനഹികൾക്കും സ്റ്റൈാസ്റ്റട്ടാഷ്ട് ാൈർമാർക്കും െീർച്ചയായും സരർശിസ്റ്റക്കണ്ട സ്ഥെമായി ഇത് കണക്കാക്കലപ്പടുന്നു. ഷ്ട്രകൃെിസൗരരയവും ഉസ്റ്റേഷോയകമായ ലൊസ്റ്റക്കഷനും കാരണം സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടും ാം ങ്ങളുമായും ഒരു രിക്നിക്കിന് അനുസ്റ്റയാജയമായ സ്ഥെമായി ഇത് ഷ്ട്രവർത്തിക്കുന്നു.

Nearest tourist place     
 

െസ്റ്റരാള: മഹാ സ്റ്റെശവറിന് ലെക്ക്, ലകായ്ന ൊഴ്‌വരയിലെ െസ്റ്റരാള ഘട്ട്, ലകായ്ന, സ്റ്റസാൾഷി, കാന്ധാരി നേി എന്നിവയുലട ഷ്ട്െിസ്റ്റവണി സം മത്തിന്ലറ അസ്റ്റങ്ങയറ്റം കായെിലെ ഒരു ലെറിയ രട്ടണമാണ്. മൂന്ന് വശത്തുനിന്നും സഹയാഷ്ട്േിയാൽ െുറ്റലപ്പട്ട ശിവസാ ർ െടാകത്തിന്ലറ ശാന്ത്െയും സൗരരയവും കാരണം മിനി കാശ്മീർ എന്ന് അറിയലപ്പടുന്നത് മികച്ച സ്റ്റ ാട്ടിം ും രിക്നിക്സ്ഥെവുമാണ്.(34 കി.മീ.) മാസ്റ്റഷ്ട്രാ ാർെൻസ്: സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി ഉൽപ്പാേനത്തിന് സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട മഹാ സ്റ്റെശവറിന് സമീരമുള്ള രഞ്ച് നി ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ഉേയാന രാർക്കാണിത്. ുസ്റ്റരഘർ ഷ്ട് ാമത്തിെുള്ള ഇത് മാസ്റ്റഷ്ട്രാ എന്നറിയലപ്പടുന്ന ഒരു ഭക്ഷയ സംസ്കരണ കമ്പനിയാണ് വികസിപ്പിച്ച് രരിരാെിക്കുന്നത്.(5.1 കി.മീ.) കൃഷ്ണഭായി സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െം: രഴയ മഹാ സ്റ്റെശവറിലെ രഞ്ച ം സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െത്തിൽ നിന്ന് ഏൊനും മീറ്റർ അകലെ സ്ഥിെി ലെയ്യുന്ന ഒരു രഴയ സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െമാണ് കൃഷ്ണഭായി സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െം. കൃഷ്ണ ൊഴ്‌വരയുലടയും െുറ്റുമുള്ള ഷ്ട് ാമഷ്ട്രസ്റ്റേശങ്ങളുലടയും ആകർഷകമായ കാഴ്‌െകളുംഈസ്റ്റക്ഷഷ്ട്െം ഷ്ട്രോനം ലെയ്യുന്നു.(7.5 കി.മീ.) രാജരുരി ുഹകൾ: രാജരുരി ുഹകൾ ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശലത്ത ഏറ്റവും രഴക്കസ്റ്റമറിയെും ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ സരർശിക്കുന്നെുമായ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കാർത്തിക് ുഹകൾ എന്നും അറിയലപ്പടുന്നഈ ുഹകളിൽ ശിവന്ലറ മൂത്ത രുഷ്ട്െനായ കാർത്തിസ്റ്റകയന്ലറ മസ്റ്റനാഹരമായ സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െമുണ്ട്. മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ സരർശിക്കുന്ന സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. മെരരമായ ഷ്ട്രാധാനയം കാരണം രാജയത്തിന്ലറ വിവിധ ഭാ ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾ ുഹകൾ സരർശിക്കുന്നു.(19 കി.മീ.) രഞ്ച ണി: സ്ഥിെി ലെയ്യുന്നത് 12ലക.എംെിം മെ ലവള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കിഴക്ക് സഹയാഷ്ട്േി രർവെനിരകളിലെ മലറ്റാരു മസ്റ്റനാഹരമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ്. ഷ്ട്രകൃെി സൗരരയത്തിന് സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട ഇത് സ്റ്റൊകത്തിലെ ഏറ്റവും വെിയ സ്റ്റമശപ്പുറത്തുകളിലൊന്നാണ്. രാരാലസയിെിം ും മറ്റ് സാഹസിക വിസ്റ്റനാേങ്ങളും രാഞ്ച് ണിയിൽ െഭയമാണ

How to travel to tourist place by Rail, Air, Road (train, flight, bus) with distance and required time     

രഞ്ച ണി മഹാ സ്റ്റെശവർ സ്റ്ററാെിൽ സ്ഥിെി ലെയ്യുന്നെിനാൽ െിംഗ്മെയ്ക്ക് എത്തിസ്റ്റച്ചരാവുന്ന ൊ െ സൗകരയമുണ്ട്. മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ നിന്ന് കയാ ുകൾ െഭയമാണ് 7.3ലക.എം(15 മിനിറ്റ്) അെുസ്റ്റരാലെ രഞ്ച ണി 12.2ലക.എം(25 മിനിറ്റ്) ഈ ലവള്ളച്ചാട്ടം സരർശിക്കാൻ. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലറയിൽസ്റ്റവ സ്റ്റേഷൻ: സത്താറ ലറയിൽസ്റ്റവ സ്റ്റേഷൻ 64ലക.എം(1 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ്) ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം: രൂലന ഇന്റർനാഷണൽ എയർസ്റ്റരാർട്ട് 123ലക.എം(3 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്).

Special food speciality and hotel     

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും വെിയ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകൾക്കടുത്തായെിനാൽ മിക്കവാറും എെലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും െഭിക്കും. ലറസ്റ്റോറന്റുകൾ, കസ്റ്റൈകൾ എന്നിവ കൂടാലെ, നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ വഴിസ്റ്റയാര കടകൾ, ൈുഡ് സ്റ്റജായിന്റുകൾ, ധാ കൾ എന്നിവയും രരീക്ഷിക്കാം. സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഐസ്ഷ്ട്കീമുകളും മിൽക്ക് ലഷയ്ക്കുകളും ഇവിടലത്ത ഷ്ട്രസ്റ്റെയകെയാണ്.

Accommodation facilities nearby Hotel/ Hospital/Post Office/Police station     

ിവിധ സ്റ്റഹാട്ടെുകൾ, റിസ്റ്റസാർട്ടുകൾ, സ്റ്റൊഡ്ജുകൾ, സ്റ്റഹാംസ്റ്റേകൾ എന്നിവ മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ െഭയമാണ്. ഷ്ട് ാമീണ ആശുരഷ്ട്െി മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ 6.5 അകലെയാണ്ലക.എം. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റരാേ് ഓൈീസ് 6.2 ആണ്ലക.എംമഹാ സ്റ്റെശവറിൽ. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റരാെീസ് സ്റ്റേഷൻ 6.7 ആണ്ലക.എംമഹാ സ്റ്റെശവറിൽ.

MTDC Resort nearby details     

മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ MTDC റിസ്റ്റസാർട്ട് െഭയമാണ്.(7.9 കി.മീ.)

Visiting Rule and Time 

െിം മെ ലവള്ളച്ചാട്ടം വർഷം മുഴുവനും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിസ്റ്റച്ചരാം. െിം മെ ലവള്ളച്ചാട്ടം സരർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുസ്റ്റയാജയമായ സീസൺ ജൂസെ മുെൽ െിസം ർ വലരയാണ്. ഈ സ്ഥെസ്റ്റത്തക്ക് സ്റ്റരാകുന്നത് അരകടകരമാകുലമന്നെിനാൽ മഴക്കാെം ഒഴിവാക്കുക. ലവള്ളച്ചാട്ടം സരർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുസ്റ്റയാജയമായ സമയം 8 മണിക്കാണ്എ.എം05:30 വലരരി.എം.

Language spoken in area  

    ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിരി, മറാത്തി.