• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

ലോണാവാല

രടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹരിെ ൊഴ്‌വരകളാൽ െുറ്റലപ്പട്ട ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് സ്റ്റൊണാവാെ. "സഹയാഷ്ട്േി രർവെത്തിന്ലറ രത്നം" എന്നും " ുഹകളുലട ന രം" എന്നും ഇത് അറിയലപ്പടുന്നു. കടുപ്പമുള്ള രെഹാരങ്ങളായ െിക്കിയുലട നിർമ്മാണത്തിനും ഇത് അറിയലപ്പടുന്നു. മുംസ ലയയും രൂലനലയയും ന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലറയിൽ രാെയിലെ ഒരു ഷ്ട്രധാന സ്റ്റോപ്പാണിത്. ലകാടും കാടുകളാെും ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാെും െടാകങ്ങൾക്ക് സമീരമുള്ള അണലക്കട്ടുകളാെും െുറ്റലപ്പട്ട ഇത് ഷ്ട്രകൃെി ആരാധകർ െീർച്ചയായും സരർശിസ്റ്റക്കണ്ടസ്ഥെമാണ്.

Districts/Region

സ്റ്റൊണാവാെ, രൂലന ജിെല, മഹാരാഷ്ട്രഇന്ത്യ.

History

ിസി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്റ്റൊണാവാെയ്ക്ക് െുറ്റുമുള്ള ഷ്ട്രസ്റ്റേശം ഒരു ഷ്ട്രധാന ുദ്ധമെ സ്ഥെമായിരുന്നു, കൂടാലെ രുരാെന ുദ്ധ രാറകൾ ലവട്ടിയ ുഹാസ്റ്റക്ഷഷ്ട്െങ്ങൾ ഇവിലട കാണാം. മറാത്ത സാഷ്ട്മാജയത്തിന്ലറ സ്ഥാരകനായ ഛഷ്ട്െരെി ശിവജി മഹാരാജ് ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശം ഭരിച്ചു. രിന്നീട് അത് രണ്ടാം മറാത്ത സാഷ്ട്മാജയം സ്ഥാരിച്ച സ്റ്റരഷവാ ഭരണാധികാരികളുലട കീഴിൊയി. സ്റ്റരഷവാ സാഷ്ട്മാജയം െകർത്തസ്റ്റപ്പാൾ ഷ്ട് ിട്ടീഷുകാർ അത് ഏലറ്റടുത്തു.

Geography

ന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിന്ലറ രടിഞ്ഞാറൻ ഭാ ത്താണ് സ്റ്റൊണാവാെ. സഹയാഷ്ട്േി രർവെനിരകളുലട െരിവുകൾക്ക് ഇടയിൊണ് ഇത് സ്ഥാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, 106 ആണ്ലക.എംഉയരത്തിൽ മുംസ യുലട ലെക്കുകിഴക്ക്2,050 അടിസമുഷ്ട്േനിരപ്പിന് മുകളിൽ

Weather/Climate

ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശത്ത് വർഷം മുഴുവനും െൂടുള്ള-അർദ്ധ വരണ്ടകാൊവസ്ഥയുണ്ട്, ശരാശരി ൊരനിെ 19-33 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലരയാണ്. ഏഷ്ട്രിൽ, ലമയ് മാസങ്ങളിൽ െൂട് 42 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര എത്തുസ്റ്റമ്പാൾ ഏറ്റവും െൂസ്റ്റടറിയ മാസങ്ങളാണ്. ശീെകാെം അെിരൂക്ഷമാണ്, രാഷ്ട്െിയിൽ ൊരനിെ 10 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര ൊഴ്‌സ്റ്റന്നക്കാം, എന്നാൽ ശരാശരി രകൽ ൊരനിെ ഏകസ്റ്റേശം 26 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസാണ്. ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശലത്ത വാർഷിക മഴ ഏകസ്റ്റേശം 763 മിെലിമീറ്ററാണ്. 

Things to do

സ്റ്റൊണാവാെ സരർശിക്കാൻ രറ്റിയ സ്ഥെങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, ഷ്ട്രസ്റ്റെയകിച്ച് മഴക്കാെത്ത്. വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾ രച്ചപ്പിന്ലറ സമൃദ്ധിയിൽ ഉസ്റ്റേഷം അനുഭവിക്കും. വാക്സ് മയൂസിയം, രവന െടാകം , സട ർ സ്റ്റരായിന്് എന്നിവയാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് സരർശിക്കാവുന്ന െിെ സ്ഥെങ്ങൾ. കാംസ്റ്റഷട്ടിലെ രാരാസഗ്ലെിംഗ്, രാജ്മാച്ചി സ്റ്റകാട്ടയിസ്റ്റെക്കുള്ള ലഷ്ട്ടക്കിംഗ്, വനം നിറഞ്ഞസഹയാഷ്ട്േി മെനിരകളിൽ രാഷ്ട്െി കയാമ്പിംഗ് എന്നിവയും മറ്റ് നിരവധി സാഹസിക വിസ്റ്റനാേങ്ങളും ഉൾലപ്പടുന്നു. ഇവ കൂടാലെ, സ്റ്റൊണാവാെ െടാകത്തിൽ നടക്കുക, ഭജ, കാർെ ുഹകൾ രരയസ്റ്റവക്ഷണം ലെയ്യുക, ഭൂഷി അണലക്കട്ടിൽ ഒരു രിക്നിക് നടത്തുക, ഷ്ട്രാസ്റ്റേശിക സാധനങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുമായി സ്റ്റഷാപ്പിം ിന് സ്റ്റരാകുക െുടങ്ങിയ കൂടുെൽ സമാധാനരരവും വിഷ്ട്ശമിക്കുന്നെുമായ ഷ്ട്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിസ്റ്റനാേ സഞ്ചാരികൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ലെെവഴിക്കാം

Nearest tourist places

ഇമാജിക്ക അെിന്സ്റ്ററൊയ ഒരു സ്റ്റൊകമാണ്, 
മാഷ്ട്ന്ത്ികവും രസവും നിറഞ്ഞൊണ്, വിസ്റ്റനാേം, 
വിസ്റ്റനാേം, വിഷ്ട്ശമം, സെനിംഗ്, സ്റ്റഷാപ്പിംഗ്, ൊമസം
എന്നിവ ഒലരാറ്റ സ്ഥെത്ത് നൽകുന്നു. സ്റ്റൊസ്റ്റകാത്തര
െീം രാർക്ക്, അന്ത്ാരാഷ്ട്ര നിെവാരത്തിെുള്ള
വാട്ടർ രാർക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വെിയ
സ്സ്റ്റനാ രാർക്ക് & ൈേ് െീം രാർക്ക് സ്റ്റഹാട്ടൽ-
ഇമാജിക്ക ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഷ്ട്രിയലപ്പട്ട കുടും 
സ്റ്റകഷ്ട്രമാണ്, സ്റ്റഖാസ്റ്റരാളിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച
കാരയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇമാജിക്ക കയാരിറ്റൽ
ലറസ്റ്റോറന്റിലെ ഷ്ട് ാൻഡ് ഇന്ത്യൻ ൈുഡ്
ലൈേിവെിൽ ഇമാജിക്ക അനുഭവിച്ചറിയുക, 
രാജയത്തുടനീളമുള്ള ഏറ്റവും ആഹ്ലാേകരമായ
െിെ രാെകരീെികൾ രരീക്ഷിക്കുക.
മാവൽ: രൂലന ജിെലയിലെ ഒരു ലെറിയ െഹസിൽ, 
മാവൽ സൂരയാസ്െമയം, ആസ്റ്റവശകരമായ ജെ
കായിക വിസ്റ്റനാേങ്ങൾ, കയാമ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക്
സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ടൊണ്. സരർശകർക്ക് മാവെിൽ
രുെികരമായ ഷ്ട്രാസ്റ്റേശിക ഭക്ഷണസ്റ്റത്താലടാപ്പം
റാഫ്ററ്റിംഗ്, കയാക്കിംഗ്, നീന്ത്ൽ െുടങ്ങിയ
ഷ്ട്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർലപ്പടാം. കൂടാലെ, 
മാവെിലെ വൃത്തിയുള്ളെും വിശാെവുമായ
അന്ത്രീക്ഷം യാഷ്ട്െക്കാർക്ക് കയാമ്പ് ലെയ്യാനും ഒരു
രാഷ്ട്െി ലെെവഴിക്കാനും അനുവേിക്കുന്നു.(4.6 
കി.മീ.)
അെി ാഗ്: ീച്ചുകൾക്ക് സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട അെി ാഗ്
ജെ, സാഹസിക കായിക വിസ്റ്റനാേങ്ങളും
വാഗ്ോനം ലെയ്യുന്നു. മണ്ഡവ ീച്ച്, നാസ്റ്റ ാൺ
 ീച്ച്, അെി ാഗ് ീച്ച്എന്നിവയാണ്ജെ കായിക
വിസ്റ്റനാേങ്ങളുലട ഷ്ട്രധാന ീച്ചുകൾ. ഈ ീച്ചുകൾ
രാരാലസയിെിംഗ്, സീ കയാക്കിംഗ്, ലജറ്റ് സ്കീ, 
 നാന സ്റ്റ ാട്ട് സവാരി െുടങ്ങിയ ഷ്ട്രവർത്തനങ്ങൾ
വാഗ്ോനം ലെയ്യുന്നു.(81 കി.മീ.)
ലകാണ്ടാന ുഹകൾ: 16 ുദ്ധ ുഹകളുലട
കൂട്ടമായ ലകാണ്ടാന ുഹകൾ 33 
ആണ്.ലക.എംസ്റ്റൊണാവാെയുലട വടക്ക്, 
കർജാത്തിലെ ലകാണ്ടാന എന്ന ലെറിയ ഷ്ട് ാമത്തിൽ. 
നിരവധി സ്െൂരങ്ങളും ശിൽരങ്ങളുമുള്ള ഈ
 ുഹകൾ ുദ്ധ സനയാസിമാരുലട ഷ്ട്രാെീന
ജീവിെസശെിയിസ്റ്റെക്ക് ഒരു സ്റ്റനർക്കാഴ്‌െ
നൽകുന്നു. ുദ്ധമെവുമായി ന്ധലപ്പട്ട
ലകാത്തുരണികൾക്ക് സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട ുഹകൾ ിസി
ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിസ്റ്റെൊണ്. ഈ ുഹകൾ
കെലുലകാണ്ട് മുറിച്ച ഘടനകളുലട മികച്ച ഷ്ട്രേർശനം
ഷ്ട്രേർശിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഒരു െരിഷ്ട്െ
സ്റ്റഷ്ട്രമിയാലണങ്കിൽ നിങ്ങളുലട ജിജ്ഞാസ
ഉണർത്തുകയും ലെയ്യും. മൺസൂൺ കാെത്ത്
വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾക്ക് അവരുലട മഹത്തായ
ആകർഷണം കാണാനും മസ്റ്റനാഹരമായ ഒരു
അവധിക്കാെലത്ത വിെമെിക്കാൻ അടുത്തുള്ള
ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സരർശിക്കാനും നിർ ന്ധമായും
സരർശിസ്റ്റക്കണ്ടൊണ്.

Special food speciality and hotel

വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾക്ക് സ്റ്റൊണാവാെയിൽ ുജറാത്തി ഭക്ഷണം മുെൽ മസാെകൾ നിറഞ്ഞ രുെിന വട രാവ് വലര എെലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും െഭിക്കും, ഷ്ട്രസ്റ്റെയകിച്ച് ലെരുവ് കച്ചവടക്കാർ വിറ്റഴിക്കുന്ന െുണ്ടിൽ െെിക്കുന്ന വറുത്തസ്റ്റൊളം. സ്റ്റൊണാവാെ ലറസ്റ്റോറന്റുകൾ േക്ഷിസ്റ്റണന്ത്യൻ, സ്റ്റകാണ്ടിലനന്റൽ, ഇന്ത്യൻ, രഞ്ചാ ി െുടങ്ങിയ അറിയലപ്പടുന്ന രാെകരീെികളും വാഗ്ോനം ലെയ്യുന്നു കൂടാലെ നിങ്ങൾക്ക് രുെികരമായ സ്റ്റനാൺ ലവജ് െഭിക്കും.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

വിവിധ സ്റ്റഹാട്ടെുകൾ, റിസ്റ്റസാർട്ടുകൾ, സ്റ്റൊഡ്ജുകൾ, സ്റ്റഹാംസ്റ്റേകൾ എന്നിവ സ്റ്റൊണാവാെയിൽ െഭയമാണ്. സ്റ്റൊണാവാെയ്ക്ക് െുറ്റുമുള്ള ഷ്ട്രസ്റ്റേശങ്ങളിൽ ആശുരഷ്ട്െികൾ, സ്റ്റരാേ് ഓൈീസുകൾ, സ്റ്റരാെീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയുലട നന്നായി വികസിപ്പിച്ച ശൃംഖെയുണ്ട്.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ർഷം മുഴുവനും സ്റ്റൊണാവാെയിസ്റ്റെക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിസ്റ്റച്ചരാം. സ്റ്റൊണാവാെയ്ക്ക് ഓസ്റ്റരാ സീസണിെും വയെയസ്െ ആകർഷണങ്ങളുണ്ട്, അത് വർഷം മുഴുവനും ഒരു വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാര സ്റ്റകഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നു. മൺസൂൺ കാെത്ത് കനത്ത മഴയുള്ളെിനാൽ വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികൾ മുൻകരുെൽ എടുക്കാൻ നിർസ്റ്റേശിക്കുന്നു

Language spoken in area 

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിരി, മറാത്തി