• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

മഹാബലേശ്വർ

ഴയ സ്റ്റ ാംല ഷ്ട്രസിെൻസിയുലട രഴയ സ്റ്റവനൽക്കാെ െെസ്ഥാനം എന്നാണ് മഹാ സ്റ്റെശവർ അറിയലപ്പടുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഈ ഹിൽസ്റ്റേഷൻ അെിന്ലറ മസ്റ്റനാഹരമായ രച്ചപ്പ്, രഴയ െരിഷ്ട്െ ൊൻഡ്മാർക്കുകൾലക്കാപ്പം രൂസ്റ്റന്ത്ാട്ടങ്ങൾ, ആശവാസകരമായ കാഴ്‌െകൾ എന്നിവയാൽ ആകർഷിക്കലപ്പടുന്നു

Districts/ Region

സൊര ജിെല, മഹാരാഷ്ട്രഇന്ത്യ.

History

മഹാ സ്റ്റെശവറിന്ലറ ആേയലത്ത െരിഷ്ട്െസ്റ്റരഖ 1215- ൽ േിസ്റ്റയാ ിയിലെ രാജാവായ സിം ൻ രഴയ മഹാ സ്റ്റെശവർ സരർശിച്ച സമയത്താണ്. കൃഷ്ണ നേിയുലട കിണറ്റിൽ ഒരു ലെറിയ സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െവും ജെസംഭരണിയും അസ്റ്റേഹം നിർമ്മിച്ചു. 1350-ൽ ഒരു ഷ്ട് ാഹ്മണ രാജവംശം ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശം ഭരിച്ചു. 1656-ൽ മറാത്താ സാഷ്ട്മാജയത്തിന്ലറ സ്ഥാരകൻ ഛഷ്ട്െരെി ശിവാജി മഹാരാജ് രാഷ്ട്രീയ സാഹെരയങ്ങൾ കാരണം അന്നലത്ത ജാവെി ൊഴ്‌വരയിലെ സ്റ്റനൊവായ െഷ്ട്രറാവു സ്റ്റമാലറലയ ലകാന്ന് ഹിരാകാശത്ത് രിടിച്ചു. ആ സമയത്താണ് ശിവാജി മഹാരാജ് മഹാ സ്റ്റെശവറിന് സമീരം "ഷ്ട്രൊര ഡ്" എന്ന സ്റ്റരരിൽ ഒരു സ്റ്റകാട്ട രണിെത്. ഈ സ്റ്റകാട്ട ഇസ്റ്റപ്പാഴും ശിവാജി മഹാരാജിന്ലറ രിൻ ാമികളുലട സകവശമാണ്. 1819-ൽ, മറാഠാ സാഷ്ട്മാജയത്തിന്ലറ രരാജയത്തിനുസ്റ്റശഷം, വിജയിച്ച ഷ്ട് ിട്ടീഷുകാർ മഹാ സ്റ്റെശവറിന് െുറ്റുമുള്ള കുന്നുകൾ സത്താറയുലട സാമന്ത് ഷ്ട്രസ്റ്റേശത്തിന് വിട്ടുലകാടുത്തു. 1828-ൽ ഷ്ട് ിട്ടീഷുകാർക്ക് മഹാ സ്റ്റെശവർ െഭിച്ചെിന് രകരമായി സത്താറയിലെ രാജാവിന് വയെയസ്െ രട്ടണങ്ങൾ അനുവേിച്ചു. രഴയ സ്റ്റരഖകളി ൽ വർണറുലട സ്റ്റരരിൽ മഹാ സ്റ്റെശവറിലന മാൽക്കം സ്റ്റരത്ത് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. ഷ്ട് ിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ൊൻഡ്സ്സ്റ്റകപ്പ് രുനർനിർമ്മിസ്റ്റക്കണ്ടെുണ്ട്, അത് മനസ്സിൽ ലവച്ചുലകാണ്ട്, യൂസ്റ്ററാരയൻ സസയജാെങ്ങൾ, ഉോഹരണത്തിന്, മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി അവെരിപ്പിക്കലപ്പട്ടു, സെഷ്ട് റികൾ, െിസ്റ്റയറ്ററുകൾ, സ്റ്റ ാട്ടിംഗ് െടാകങ്ങൾ, കായിക സമൊനങ്ങൾ െുടങ്ങിയ സൗകരയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു. രലത്താൻരൊം നൂറ്റാണ്ടിന്ലറ അവസാനത്തിനുമുമ്പ്, ഇത് സ്റ്റൊകഷ്ട്രശസ്െമായ ഒരു ഷ്ട്രശസ്െമായഹിൽ സ്റ്റേഷനായി മാറിയിരുന്നു. സെഷ്ട് റികൾ, െിസ്റ്റയറ്ററുകൾ, സ്റ്റ ാട്ടിംഗ് െടാകങ്ങൾ, കായിക സമൊനങ്ങൾ െുടങ്ങിയ സൗകരയങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചു. രലത്താൻരൊം നൂറ്റാണ്ടിന്ലറ അവസാനത്തിനുമുമ്പ്, ഇത് സ്റ്റൊകഷ്ട്രശസ്െമായ ഒരു ഷ്ട്രശസ്െമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനായി മാറിയിരുന്നു. സെഷ്ട് റികൾ, െിസ്റ്റയറ്ററുകൾ, സ്റ്റ ാട്ടിംഗ് െടാകങ്ങൾ, കായിക സമൊനങ്ങൾ െുടങ്ങിയ സൗകരയങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചു. രലത്താൻരൊം നൂറ്റാണ്ടിന്ലറ അവസാനത്തിനുമുമ്പ്, ഇത് സ്റ്റൊകഷ്ട്രശസ്െമായ ഒരു ഷ്ട്രശസ്െമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനായി മാറിയിരുന്നു

Geography

ഇന്ത്യയുലട രടിഞ്ഞാറൻ െീരത്ത് വടക്ക് നിന്ന് ലെക്ക് ഒഴുകുന്ന രശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ രാറകൾ നിറഞ്ഞ സഹയാഷ്ട്േി മെനിരകളിൊണ് മഹാ സ്റ്റെശവർ സ്ഥിെി ലെയ്യുന്നത്. 150 വെിപ്പമുള്ള ഒരു വെിയ രീഠഭൂമിയാണ് മഹാ സ്റ്റെശവർലക.എം, എെലാ വശങ്ങളിെും ൊഴ്‌വരകളാൽ ന്ധിക്കലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സമുഷ്ട്േനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1,439 മീറ്റർ (4,721 അടി) ഉയരത്തിൊണ് ഇത് സ്ഥിെിലെയ്യുന്നത്, വിൽസൺ/സൺസറസ് സ്റ്റരായിന്് എന്നറിയലപ്പടുന്നു. ന രം ഏകസ്റ്റേശം 120 ആണ്ലക.എംരൂലനയുലട ലെക്കുരടിഞ്ഞാ്, 285ലക.എംമുംസ യിൽ നിന്ന്. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ലെെങ്കാന, ആഷ്ട്ന്ധാഷ്ട്രസ്റ്റേശ് എന്നിവിടങ്ങളിെൂലട ഒഴുകുന്ന കൃഷ്ണ നേിയുലട നീരുറവയാണ് മഹാ സ്റ്റെശവർ ഷ്ട്രസ്റ്റേശം. സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റിയുലട വികസനത്തിന് സ്ഥെത്തിന്ലറ രരിസ്ഥിെി അനുസ്റ്റയാജയമാണ്, മഹാ സ്റ്റെശവർ സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി രാജയലത്ത സമ്പൂർണ്ണ സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി ഉൽപ്പാേനത്തിന്ലറ 85% കൂട്ടുന്നു. ഇെിന് ഭൂമിശാസ്ഷ്ട്െരരമായ സൂെനയും െഭിച്ചു.

Weather/Climate

ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശത്ത് വർഷം മുഴുവനും െൂടുള്ള-അർദ്ധ വരണ്ടകാൊവസ്ഥയുണ്ട്, ശരാശരി ൊരനിെ 19-33 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലരയാണ്. ഏഷ്ട്രിൽ, ലമയ് മാസങ്ങളിൽ െൂട് 42 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര എത്തുസ്റ്റമ്പാൾ ഏറ്റവും െൂസ്റ്റടറിയ മാസങ്ങളാണ്. ശീെകാെം അെിരൂക്ഷമാണ്, രാഷ്ട്െിയിൽ ൊരനിെ 10 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലര ൊഴ്‌സ്റ്റന്നക്കാം, എന്നാൽ ശരാശരി രകൽ ൊരനിെ ഏകസ്റ്റേശം 26 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസാണ്. ഈ ഷ്ട്രസ്റ്റേശലത്ത വാർഷിക മഴ ഏകസ്റ്റേശം 763 മിെലിമീറ്ററാണ

Things to do

മഹാ സ്റ്റെശവർ സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െം: ശിവന്
സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്റ്റഹമദ്രന്ത്ി വാസ്െുവിേയാ
സശെിയുലട ഉത്തമ ഉോഹരണമായ
ഈ സ്റ്റക്ഷഷ്ട്െം
രെിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ െഷ്ട്ര റാവു സ്റ്റമാർ
രാജവംശത്തിന്ലറ കീഴിൊണ് നിർമ്മിച്ചത്. • എൽൈിൻേൺ സ്റ്റരായിന്്: 
മഹാ സ്റ്റെശവറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന
സ്റ്റരായിന്റുകളിൽ ഒന്ന്. 1830 
ൽ കലണ്ടത്തി
• ഷ്ട്രൊപ്റ് ഡ് സ്റ്റകാട്ട: 1658
-
ൽ ശിവജി
രണികഴിപ്പിച്ചത് െരിഷ്ട്െ ഷ്ട്രാധാനയമുള്ള ഒരു
സ്റ്റകാട്ടയാണ്.
• മാസ്റ്റഷ്ട്രാ ാർെൻ: സമൃദ്ധമായ സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഈ രൂസ്റ്റന്ത്ാട്ടം
ഷ്ട്രശസ്െമാണ്മഹാ സ്റ്റെശവറിന്ലറ ജനഷ്ട്രീെിക്ക്
അെിന്ലറ ഉത്രാേനം സ്റ്റഷ്ട്രാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നെിന്
െി. ഇത് വാർഷിക സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി ഉത്സ്വവും
നടത്തുന്നു.
• സ്റ്റ ാംല സ്റ്റരായിന്് (സൺലസറ്റ് സ്സ്റ്റരാട്ട്): 
അസ്െമയ സൂരയന്ലറ വയെയസ്െ നിറങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷയം വഹിക്കുക. ഈ സ്ഥെം മഹറിലെ
ഏറ്റവും രഴക്കം ലെന്ന സ്ഥെങ്ങളിൽ ഒന്നായി
കണക്കാക്കലപ്പടുന്നുഅസ്ഷ്ട്െ
സെനാമാൻ ലവള്ളച്ചാട്ടം: മഹാ സ്റ്റെശവറിലെ
ലകായ്ന ൊഴ്‌വരയുലട ലെക്ക് ഭാ ത്താണ്
സെനാമാൻ ലവള്ളച്ചാട്ടം.
• കസ്റ്റത്താെിക്കാ രള്ളി: മെനിരകളിലെ
രള്ളിലയന്ന നിെയിൽ ജനഷ്ട്രിയമാണ്. 18-ആം
നൂറ്റാണ്ടിൽ ഷ്ട് ിട്ടീഷ് രൗരോർ നിർമ്മിച്ചത്.
• െഷ്ട്കങ്ങളിൽ: en െിരയുന്ന ആളുകൾdless 
വിസ്റ്റനാേത്തിനും വിസ്റ്റനാേത്തിനും
സാഹസികെയ്ക്കും ഈ ഷ്ട്രശസ്െമായ
അമയൂസ്ലമന്് രാർക്കിസ്റ്റെക്ക് സ്റ്റരാകാം. മുടി
ഉയർത്തുന്ന സറെുകളും രസകരമായ
ല യിമുകളും ലകാണ്ട് നിറയുക.
• സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി രിക്കിംഗ്: സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി
സീസണിൽ രെ സവകാരയ ൈാമുകളും
രരിശീെിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ
ഷ്ട്രവർത്തനം.ൈാമിൽ നിന്ന് സ്റ്റനരിട്ട് അവരുലട
സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി എടുക്കാ0.
 

Nearest tourist place

സത്താറ (56.8ലക.എം) (1 മണിക്കൂർ 34 മിനിറ്റ്): കൃഷ്ണ, ലവണ്ണ നേികളുലട സം മസ്ഥാനത്തിന് സമീരം സമാധാനരരമായി ഷ്ട്രസം ിച്ച സത്താറ ന രം രെിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാരിക്കലപ്പട്ടു. സവപ്റ്നെുെയമായ നിരവധി െക്ഷയസ്ഥാനങ്ങളും െരിഷ്ട്ൊവശിരങ്ങളും സൊരയിെുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് വിസ്റ്റനാേസഞ്ചാരികലള സൊരയിസ്റ്റെക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഷ്ട്രശസ്െമായ ഷ്ട്രവർത്തനം "രൂക്കളുലട ൊഴ്‌വര" എന്നറിയലപ്പടുന്ന കാസ് രീഠഭൂമിയിസ്റ്റെക്കുള്ള ലഷ്ട്ടക്കിംഗ് ആണ്. • രഞ്ച ണി (19ലക.എം) (34 മിനിറ്റ്): അഞ്ച് മഹത്തായ കുന്നുകളുലട സ്റ്റരരിൊണ് രാഞ്ച ണി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഷ്ട്രശസ്െമായ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനായി മാറുന്നത്. െുറ്റും ഉയരത്തിൊണ്4,376 അടിസമുഷ്ട്േനിരപ്പിന് മുകളിൽ; ഉയർന്ന മെനിരകൾ, ശാന്ത്മായ ൊഴ്‌വരകൾ, ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ഇടെൂർന്ന വനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞൊണ് ഈ കുന്നിൻ ന രം. സിഡ്നി സ്റ്റരായിന്്, സ്റ്റട ിൾ ൊൻഡ്, രാജ്രുരി ുഹകൾ, സ്റ്റധാം അണലക്കട്ട് െുടങ്ങിയ ആകർഷകമായ ഷ്ട്രാസ്റ്റേശിക സ്ഥെങ്ങൾ രാഞ്ച ണിയുലട ഷ്ട്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. • രൂലന (117.3ലക.എം) (2 മണിക്കൂർ 35 മിനിറ്റ്): മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുെൽ നടക്കുന്നത് മുംസ യാലണങ്കിൽ, അെിന്ലറ അയൽവാസിയായ രൂലന സാംസ്കാരിക സ്റ്റകഷ്ട്രവും സംസ്ഥാനലത്ത ഏറ്റവും വെിയ ന രങ്ങളിലൊന്നാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഐടി സ്റ്റകഷ്ട്രവും ആകർഷകമായ ന രവുമായ രൂലനയിൽ ഇെുവലര ഇവിലട വന്നിട്ടുള്ളവസ്റ്റരാ ന രലത്തക്കുറിച്ച് സ്റ്റകട്ടിട്ടുള്ളവസ്റ്റരാ ആയ ഏലൊരാൾക്കും ൊൽപ്പരയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമിെല. സ്റ്റൊഹ ഢിസ്റ്റെക്കും രാജ്മാച്ചി സ്റ്റകാട്ടകളിസ്റ്റെക്കും, ലകാളാഡ് നേിയിലെ കസ്റ്റനായിംഗ്, സവറ്റ്-വാട്ടർ റാഫ്ററ്റിംഗ് സാഹസികെകൾ, ആകർഷകമായ സ്കൂ സെവിംഗ് അനുഭവം മുെൽ അന്ധർ നിലെ ലഷ്ട്ടക്കിം ിന്ലറ അെുെയമായ അനുഭവം വലര, ന രം ലെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ െിെ കാരയങ്ങൾക്ക് സമീരമാണ്. രൂലനയിെും സമീരത്തും. അെി ാഗ് (169.7ലക.എം) (4 മണിക്കൂർ 24 മിനിറ്റ്): മുംസ യുലട അെിർത്തിക്ക് ലൊട്ടുൊലഴയായി സ്ഥിെി ലെയ്യുന്ന അെി ാഗ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ലെറിയ െീരഷ്ട്രസ്റ്റേശമാണ്. കടൽത്തീരത്ത് സൗകരയഷ്ട്രേമായ സ്ഥാനം കാരണം, ഷ്ട് ിട്ടീഷ് ഭരണകാെത്ത് ഈ ന രം ഒരു ഷ്ട്രധാന െഷ്ട്ന്ത്ഷ്ട്രധാന െുറമുഖമായി കണക്കാക്കലപ്പട്ടിരുന്നു. ഒരു െീരസ്റ്റേശ ന രമായെിനാൽ, അെി ാ ിന്ലറ സൗരരയം ഷ്ട്രധാനമായും ഇവിലടയുള്ള വിവിധ ീച്ചുകളിൽ നിന്നാണ്. െിളങ്ങുന്ന സവർണ്ണ കറുത്ത മണെുകളും ലെളിഞ്ഞ നീെ െിരമാെകളും ഉള്ള രട്ടണത്തിലെ വൃത്തിയുള്ളെും െിളങ്ങുന്നെുമായ ീച്ചുകൾ ഒരു കാഴ്‌െയാണ്. • സ്റ്റകാൊഡ് (110.2ലക.എം) (2 മണിക്കൂർ 57 മിനിറ്റ്): മുംസ യിൽ നിന്ന് 110 കിസ്റ്റൊമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിെി ലെയ്യുന്ന സ്റ്റകാൊഡ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ് ഡ് ജിെലയിലെ ഒരു ലെറിയ കുഷ്ട് ാമമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഋഷിസ്റ്റകശ് എന്ന് രെസ്റ്റപ്പാഴും വിളിക്കലപ്പടുന്ന ഈ ഷ്ട് ാമം നിരവധി മസ്റ്റനാഹരമായ ൊഴ്‌വരകളാൽ ഷ്ട്രശംസനീയമാണ്, ഇത് െുറ്റുമുള്ള മൂടൽമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ കുന്നുകളുലടയും ഇടെൂർന്ന നിെയഹരിെ വനങ്ങളുലടയും അെിശയകരമായ കാഴ്‌െകൾ ഷ്ട്രോനം ലെയ്യുന്നു. രച്ചപ്പും ലെളിഞ്ഞ അരുവികളും ശാന്ത്മായ അന്ത്രീക്ഷവും ഈ കുഷ്ട് ാമത്തിന്ലറ ഭം ി കൂട്ടുന്നു.

Special food speciality and hotel

സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി, െിക്കി, കാരറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് സ്റ്റരരുസ്റ്റകട്ട മഹാ സ്റ്റെശവർ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ഈ ഹിൽസ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ത്യൻ, ആസ്റ്റ ാള രാെകരീെികൾ ഷ്ട്രൊരത്തിെുണ്ട്. നിരവധി ലറസ്റ്റോറന്റുകളും ലെരുവ് ഭക്ഷണ കച്ചവടക്കാരും മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ എെലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും വിളമ്പുന്നു.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ിവിധ സ്റ്റഹാട്ടെുകളും റിസ്റ്റസാർട്ടുകളും മഹാ സ്റ്റെശവറിൽ െഭയമാണ്. സർക്കാർ ആശുരഷ്ട്െികൾ 6.2 രരിധിയിൊണ്ലക.എംആരം. മഹാ സ്റ്റെശവർ സബ് സ്റ്റരാേ് ഓൈീസ് 1.1 അകലെയാണ്ലക.എം. മഹാ സ്റ്റെശവർ സ്റ്റരാെീസ് സ്റ്റേഷൻ 1.8 അകലെയാണ്ലക.എം

Visiting Rule and Time, Best month to visit

നവം ർ മുെൽ ലൈഷ്ട് ുവരി വലരയുള്ള സമയമാണ് മഹാ സ്റ്റെശവർ സരർശിക്കാൻ ഏറ്റവുംഅനുസ്റ്റയാജയം. ഈസമയലത്തൊരനിെ 10 മുെൽ 24 െിഷ്ട് ി ലസൽഷയസ് വലരയാണ്. മഹാ സ്റ്റെശവറിലെ സ്സ്റ്റഷ്ട്ടാല റി വളരുന്ന സീസൺ കൂടിയാണിത്. ജൂൊയ് മുെൽ ഓ േ് വലരയുള്ള മഴക്കാെത്താണ് മഹാ സ്റ്റെശവർ സരർശിക്കാനുള്ള മലറ്റാരു നെല സമയം, ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അെിമസ്റ്റനാഹരമായി രച്ചയായി മാറുന്നു. എങ്കിെും ഈ മാസങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധയെയുള്ള ഷ്ട്രസ്റ്റേശമാണ്.

Language spoken in area

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിരി, മറാത്തി.