• Screen Reader Access
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

മഹാകാളി ഗുഹകൾ

മഹാകാളി ഗുഹകൾ, ടകാണ്ടിവിട ഗുഹകൾ എന്നും അറിയടെടുന്നു, ഇത് 19 പാറകൾ ടവട്ടിടയടുത്ത ഗുഹകളുടട ഒരു കൂട്ടമാണ്. മഹാരാത്രയിട മുംപബയുടട പടിൊറൻ ത്പാന്തത്പലദശമായ അലന്ധരിയി ാണ് ഇത്. പെതയ വിഹാരങ്ങളുള്ള ബുദ്ധ ഗുഹകളുടട ഒരു കൂട്ടമാണിത്. െി ഗുഹകളിൽ മലനാഹരമായ ശിൽപങ്ങളും ിഖിതങ്ങളുടട അവശിരങ്ങളും ഉണ്ട്.

Districts/Region

മുംപബ സബർബൻ, മഹാരാത്ര, ഇന്തയ

History

അലന്ധരിയിട ടവരാവ ിയിട ഒരു ടെറിയ കുന്നിൻ മുകളി ുള്ള മാലറാളിനടറ നഗര ഭൂത്പകൃതിടയ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന 19 ഗുഹകളുടട ഒരു കൂട്ടമാണിത്. CE ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയി ാണ് ഇവ ടകാത്തിടയടുത്തത്. ത്പധ്ാന പെതയയിട (ബുദ്ധമത ത്പാർത്ഥനാ ഹാൾ) െി ശിൽപ പാന ുകൾ CE ആറാം നൂറ്റാണ്ടില താണ്. പിന്നീടുള്ള കാ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥ ം നിഗൂഢ ബുദ്ധമതത്തിനടറ ഒരു ത്പധ്ാന ലകത്ന്ദമായിരുന്നു. കുന്നിൻ മുകളിൽ, ഗുഹകൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഇരിക സ്തൂപത്തിനടറ അവശിരങ്ങളും പസറ്റി ുണ്ട്. 1, 9 ഗുഹകൾ പസറ്റിട ത്പധ്ാനടെട്ട ഗുഹകളാണ്. അവ ബുദ്ധമത ത്പാർത്ഥനാ ഹാളുകളാണ്. നിരവധ്ി ബുദ്ധ, പശവ ആത്ശമങ്ങൾ ഈ ത്പലദശത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നി നിന്നിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള ലജാലഗശവരി ഗുഹ ഈ സഹവർത്തിതവത്തിനടറ ഉദാഹരണമാണ്. മഹാകാളി ഗുഹകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിഗൂഢ ബുദ്ധലദവനടറ ശില്പം ഉള്ള ഒരു അതു യമായ സ്തൂപം ഗുഹ നമ്പർ 11 ൽ നിന്ന് വീണു. 1 അടിവാരലത്തക്ക്. ഇലൊൾ അവടള ജുന മഹാകാളി മന്ദിർ (പഴയ മഹാകാളി ലക്ഷത്തം) എന്നറിയടെടുന്ന ലക്ഷത്തത്തിൽ മഹാകാളിയായി ആരാധ്ിക്കുന്നു. ഇവിടടയുള്ള പാറ അഗ്നിപർവ്വത ടത്ബസിയയാണ്, ഇത് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പാറയ ല. മുംപബ ദവീപിട ഏറ്റവും ഫ ഭൂയിഷ്‌ഠമായ ടബൽറ്റുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. മഹാകാളി ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന സ്ഥ ം അയൽ ത്ഗാമത്തിനടറ ലപരിൽ 'ലകാണ്ടിലവറ്റ്' എന്നും അറിയടെടുന്നു. മഹാകാളി ഗുഹകളിൽ നിന്ന് ഏതാനും കില ാമീറ്റർ അകട യാണ് പാസ്പൗ ി. പസ്പൗളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ മഹാകാളിയിൽ വിഹാരം നൽകിയതായി ിഖിതത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ബിസി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കുറെത് 12 ആം നൂറ്റാണ്ട് വടര സജീവമായ ആത്ശമമായിരുന്നു മഹാകാളി ഗുഹകൾ. ത്പാലദശിക സംഭാവനകളിൽ ഇത് നി നിൽക്കുകയും കാൻലഹരിയുമായി ബന്ധടെട്ട ആത്ശമമായി ത്പവർത്തിക്കുകയും ടെയ്തു.

Geography

പടിൊറൻ ഇന്തയയിട മുംപബ നഗരത്തിട അലന്ധരിയുടട പടിൊറൻ ത്പാന്തത്പലദശത്താണ് ഗുഹകൾ.

Weather/Climate

ടകാങ്കൺ ലമഖ യിട ത്പധ്ാന കാ ാവസ്ഥ മഴയാണ്, ടകാങ്കൺ ടബൽറ്റിൽ ഉയർന്ന മഴ ഭിക്കുന്നു (ഏകലദശം 2500 മി ലിമീറ്റർ മുതൽ 4500 മി ലിമീറ്റർ വടര), കാ ാവസ്ഥ ഈർെവും െൂടും തുടരുന്നു. ഈ സീസണിൽ താപനി 30 െിത്ഗി ടസൽഷയസ് വടര എത്തുന്നു. ലവനൽക്കാ ം െൂടുള്ളതും ഈർെമുള്ളതുമാണ്, താപനി 40 െിത്ഗി ടസൽഷയസിൽ എത്തുന്നു.ടകാങ്കണിട ശീതകാ ം താരതലമയന സൗമയമായ കാ ാവസ്ഥയാണ് (ഏകലദശം 28 െിത്ഗി ടസൽഷയസ്), കൂടാടത കാ ാവസ്ഥ തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി തുടരുന്നു.

Things to do

ടകാങ്കണിട ശീതകാ ം താരതലമയന സൗമയമായ കാ ാവസ്ഥയാണ് (ഏകലദശം 28 െിത്ഗി ടസൽഷയസ്), കൂടാടത കാ ാവസ്ഥ തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി തുടരുന്നു.

Nearest tourist places

മഹാകാളി ഗുഹകൾടക്കാെം ഇനിെറയുന്ന വിലനാദസഞ്ചാര ലകത്ന്ദങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പ്ലാൻ ടെയ്യാം.

 • ലജാലഗശവരി ഗുഹകൾ (2.8 കി.മീ.)
 • ടപാവായ് തടാകം (5.9 കി.മീ.)
 • ബാത്ന്ദ ലകാട്ട (14.2 കി.മീ.)
 • എ ിഫനറ ഗുഹകൾ(30.4 കി.മീ.)
 • മൗണ്ട് ലമരി െർച്ച് (13.7 കി.മീ.) ലവാർളി ലകാട്ട (21.6 കി.മീ.)

Special food speciality and hotel

മുംപബയി ായതിനാൽ ടറലസ്റ്റാറനറുകളിൽ പവവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ ഭിക്കും.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

 • ലടായ് റ്റുകൾ, വിവിധ് പാെകരീതികളും പായ്ക്ക് ടെയ്ത ടവള്ളവും നൽകുന്ന ഗുഹകൾക്ക് സമീപം കുറച്ച് ടെറിയ ഭക്ഷണശാ കൾ തുടങ്ങിയഅടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുണ്ട്.
 • ഗുഹയിൽ നിന്ന് 850 മീറ്റർ അകട യാണ് ലഹാളി സ്പിരിറ്റ് ആശുപത്തി. ത്പാഥമിക െികിത്സയ്ക്കായി ഗുഹയ്ക്ക് സമീപം കുറച്ച് േിനിക്കുകൾ മാത്തലമയുള്ളൂ. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലപാ ീസ് ലസ്റ്റഷൻ തക്ഷശി ലപാ ീസ് ലസ്റ്റഷൻആണ് (700 മീറ്റർ)

Visiting Rule and Time, Best month to visit

 • മഹാകാളി ഗുഹ രാവിട 9.00 മുതൽ പവകിട്ട് 6.00 വടര തുറന്നിരിക്കും
 • പസറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുലയാജയമായ സീസൺ പശതയകാ മാണ് (നവംബർ മുതൽ ടഫത്ബുവരി വടര)
 • വിലനാദസഞ്ചാരികൾ ത്പലവശന ടിക്കറ്റിന 20 രൂപ നൽകണം

Language spoken in area 

ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഹിന്ദി, മറാത്തി.