• Screen Reader Access
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

Manikdoh Dam

ജ ന്നാെിനട ത്ത് ക ക്കാടി നദിയിൊണ് മണിക്ടനദാ അണലക്കട്ട്. ജെനസേനവ ും ജെപവദയ ത ഉൽപാദനവ ും െക്ഷയമിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്

Districts/Region

പൂലന ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ.

History

പ്ഗാവിറ്റി ഡാും വി ാഗത്തിൊണ് അണലക്കട്ട്. ദീർഘകാെസ്ഥാപിതമായ കാെഘട്ടും മ തൽ ഒര വയാപാര-രാപ്രീയ നകപ്ന്ദമായി പ്പവർത്തിച്ചിര ന്ന ജ ന്നെിന് േരിപ്തപരമായ പ്പാധാനയമ ണ്ട്. മൊത്ത സാപ്മാജയത്തിന്ലെസ്ഥാപകനായ മൊത്ത രാജാവായ ശിവാജിയ ലട ജന്മസ്ഥെമായിര ന്ന സമീപത്ത ള്ളശിവ്നനരി നകാട്ട. 2018 ജന വരി 9 ന് മഹാരാപ്ര സർക്കാർ പൂലന ജിെലയിലെ ആദയലത്ത ടൂെിസും താെൂക്കായി ജ ന്നാർ പ്പഖയാപിച്ചു.

Geography

ഈ പ്പനദശത്ത് അഞ്ച് അണലക്കട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച ക ക്കാടി പദ്ധതിയ ലട ാഗമാണ് നഗാഡ് തടത്തിൊണ് ഈ അണലക്കട്ട് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ൂമിശാസ്പ്തപരമായി ഇത് ലകാങ്കൺ പ്പനദശത്തിന്ലെ അരികിെ ള്ള സഹയാപ്ദി പർവതങ്ങളാൽ േ റ്റലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന

Weather/Climate

ഈ പ്പനദശത്ത് വർഷും മ ഴ വന ും േൂട ള്ള-അർദ്ധ വരണ്ട കാൊവസ്ഥയ ണ്ട്, ശരാശരി താപനിെ 19-33 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലരയാണ

ഏപ്പിൽ, ലമയ് മാസങ്ങളിൽ േൂട് 42 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര എത്ത നമ്പാൾ ഏറ്റവ ും േൂനടെിയ മാസങ്ങളാണ്

ശീതകാെും അതിരൂക്ഷമാണ്, രാപ്തിയിൽ താപനിെ 10 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര താഴ്ന്നന്നക്കാും, എന്നാൽ ശരാശരി പകൽ താപനിെ ഏകനദശും 26 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസാണ്.

ഈ പ്പനദശലത്ത വാർഷിക മഴ ഏകനദശും 763 മിെലിമീറ്റൊണ

 

Things to do

ക ട ുംബങ്ങളുലമാത്ത ള്ളഏകദിന പിക്ടനിക്കിന ും ലപ്ടക്കിുംഗിന ും പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന ും പറ്റിയ സ്ഥെമാണിത്. ഈപ്പനദശത്ത് അഞ്ച് അണലക്കട്ടുകൾ കൂടിയ ണ്ട്, േിെത് ജെ കായിക പ്പവർത്തനങ്ങളുും നടത്ത ന്ന .

Nearest tourist places

 • മാൽലഷജ് ഘട്ട്: മൽലഷജ് ഘട്ട് നിരവധി തടാകങ്ങളുും ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുും സന്ദർശകലര ആകർഷിക്ക ന്ന പർവതങ്ങളുും വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന . ലപ്ടക്കിുംഗ്, പക്ഷി നിരീക്ഷണും, ലവള്ളച്ചാട്ടും ൊപ്പെിുംഗ്, പ്പകൃതി പാതകൾ, കയാമ്പിുംഗ് ത ടങ്ങിയ സാഹസിക വിനനാദങ്ങൾക്ക് അന നയാജയമായ സ്ഥെമാണിത് . 
 • പിുംപൽഗാവ് നജാഗ: ജ ന്നാെിനട ത്ത ള്ള ക ക്കാടി നദിയ ലട പകവഴിയായ പ ഷ്പവതി നദിയിലെ ൂമി നിെയ്ക്ക ന്ന അണലക്കട്ടാണ് പിുംപൽഗാവ് നജാലഗ അണലക്കട്ട്. മാൽലഷജ് ഘട്ടിന് സമീപമാണ് ഇത്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ത്. ഈമനനാഹരമായ സ്ഥെും വിവിധ സീസണ കളിൽ വയതയസ്ത രൂപും നൽക ന്ന . പിങ്ക് ഫ്ലമിുംനഗാകൾ, ആൽപപൻ സവിഫ്ററ്റ് ത ടങ്ങിയ നദശാടന പക്ഷികളുലട രണ്ടാമലത്തആവാസ നകപ്ന്ദമായ ും ഈഅണലക്കട്ട് പ്പവർത്തിക്ക ന്ന .
 • ശിവനനരി നകാട്ട: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവ ും ശക്തമായ നകാട്ടകളിൽ ഒന്നാണിത്. 17 -ാാാും നൂറ്റാണ്ടിൽ ജ ന്നാെിനട ത്ത്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന പസനിക നകാട്ടയാണ് ശിവനനരി നകാട്ട. േപ്കവർത്തിയ ും മൊത്തസാപ്മാജയത്തിന്ലെ സ്ഥാപകന മായഛപ്തപതി ശിവജി മഹാരാജിന്ലെ ജന്മസ്ഥെമാണിത്.
 • ഹരിശ്ചപ്ന്ദഗഡ്: സമ പ്ദനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1,424 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നആൊും നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒര സ്മാരകമാണ് ഹരിശ്ചപ്ന്ദഗഡ് നകാട്ട. ധാരാളും ലപ്ടക്കിുംഗ് നപ്പമികളുും തീർത്ഥാടകര ുംഈസ്ഥെും സന്ദർശിക്കാെ ണ്ട്
 • നാനനഘട്ട്: ലകാങ്കൺ തീരത്തിന ും ലഡക്കാൻ പീഠ ൂമിയിലെ പ രാതന പട്ടണമായ ജ ന്നാെിന ും ഇടയിെ ള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഒര പർവതനിരയാണ് നാനാഘട്ട് അലെലങ്കിൽ നാനാഘട്ട് എന്ന ും അെിയലപ്പട ന്ന . ലപ്ടക്കിുംഗ് നപ്പമികളുലട പ്പധാനആകർഷണും.
 • ജിവ്ധൻ നകാട്ട: ജ ന്നാർ താെൂക്കിലെ ഘട്ഘെിനട ത്ത് 1 കിനൊമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ഒര ക ന്നിൻ നകാട്ടയാണ് ജിവ്ധൻ. സഹയാപ്ദി പർവതനിരയിൊണ് നകാട്ട.
 • ലെനയാപ്ദി ബ ദ്ധ ഗ ഹകൾ: ലെനയാപ്ദി, േിെനപ്പാൾ ഗനണശ ലെന, ഗനണശ പഹാർ ഗ ഹകൾ, മണിക്ടനദാ അണലക്കട്ടിന് കിഴക്ക് 18.7 കിനൊമീറ്റർ അകലെയ ള്ള പാെയിൽ ലകാത്തിലയട ത്ത30 ഓളും ബ ദ്ധ ഗ ഹകളുലട ഒര പരമ്പരയാണ്.
 • പ ള്ളിപ്പുെി രക്ഷാനകപ്ന്ദും മണിക്ടനദാ: 30- െധികും പ ള്ളിപ്പുെികൾ വസിക്ക ന്നഈ നകപ്ന്ദത്തിൽ പ്ഗാമവാസികൾ പരിനക്കൽക്ക കനയാ സുംഘർഷസാഹേരയങ്ങളിൽ ക ട ങ്ങിനപ്പാക കനയാ ലേയ്യുന്ന പ ള്ളിപ്പുെികൾക്ക് താത്കാെികനമാ ആജീവനാന്ത് പരിേരണനമാ നൽക ന്ന

Special food speciality and hotel

വിശാെമായ നവർതിരിവ കളിൽ ഒന്ന് വിളമ്പ ന്ന പാേകരീതിയാണ്, ഉത്തനരന്ത്യൻ, ദക്ഷിനണന്ത്യൻ വി വങ്ങൾ പ്പശസ്തമാണ്, എന്നിര ന്നാെ ും, തിരലഞ്ഞട ക്കാൻ കൂട തൽ പ്പാനദശിക ക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, അരിയ ും മത്സയവ ും ലമന വിൽ സവയും കലണ്ടത്ത ന്ന പ്പധാന നേര വകളാണ്

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നഹാട്ടെ കളുും താമസ സൗകരയങ്ങളുും ജ ന്നാെിൽ െ യമാണ്. െൂെൽ നഹാസ്പിറ്റെിന് 14.2 കിനൊമീറ്റർ ദൂരമ ണ്ട് ജ ന്നാെിൽ. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാേ് ഓഫീസ് 13.8 കിനൊമീറ്റർ അകലെ ജ ന്നാെിൊണ്.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

വർഷും മ ഴ വന ും എത്തിനച്ചരാവ ന്ന സ്ഥെമാലണങ്കിെ ും , േ റ്റലപ്പട്ടതിനാൽ മൺസൂൺ സമയത്താണ് മികച്ച സമയും സഹയാപ്ദിയിലെ പ്പകൃതി ദൃ

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി.