• Screen Reader Access
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

Nandur Madhmeshwar

നാസിക്കിലെ നിഫാദ് താെൂക്കിലെ ഒര വെിയ ജെസും രണിയാണ് നന്ദൂർ മധ്നമശവര്. നഗാദാവരി, കഡവ നദികളുലട സുംഗമസ്ഥാനത്താണ് ഇത്. മഹാരാപ്രയിലെ രത്പൂർ എന്നെിയലപ്പട ന്ന പക്ഷിസനങ്കതവ ും ഇവിലടയ ണ്ട്.

Districts/Region

നാസിക്ട ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ.

History

നഗാദാവരി നദിയിലെ ഒര കൽലക്കട്ടാണ് നന്ദൂർ മധ്നമശവര്. തടാകത്തിൽ കഴിഞ്ഞലതാണ്ണൂ് വർഷമായി ലേളിയ ും പജവവസ്ത ക്കളുും അടിഞ്ഞ കൂട ന്നത ും ദവീപ കളുുംആഴും ക െഞ്ഞ ജൊശയങ്ങളുും േത പ്പുനിെങ്ങളുും സൃരിച്ചു. മഹാരാപ്രയിലെ ൊുംസർ പസറ്റുകളിൽ ഉൾലപ്പട ത്തിയആദയലത്തതണ്ണീർത്തടമാണിത്. ൂമിശാസ്പ്തപരമായസ്ഥാനവ ും സൗമയമായ കാൊവസ്ഥയ ും കാരണും ഇത് വർഷും മ ഴ വന ും പ്പാനദശിക, നദശാടന പക്ഷികലളആകർഷിക്ക ന്ന . പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന്ഏറ്റവ ും ഇരലപ്പട്ട സ്ഥെമായതിനാൽ ഇത് മഹാരാപ്രയിലെ രത്പൂർഎന്ന ും അെിയലപ്പട ന്ന

Geography

മഹാരാപ്രയിലെ നാസിക്ട ജിെലയിൽ നഗാദാവരി, കടവ നദികളുലട സുംഗമസ്ഥാനത്താണ് നന്ദൂർ മധ്നമശവര് തണ്ണീർത്തടും. ൂമിശാസ്പ്തപരമായ സ്ഥാനവ ും വെിയ സാഹേരയവ ും ഈ മന ഷയനിർമ്മിത ജെസും രണിലയ നലെലാര തണ്ണീർത്തടആവാസ വയവസ്ഥയിനെക്ക് മാറ്റി.

Weather/Climate

ശരാശരി വാർഷിക താപനിെ 24.1 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസാണ്.

ഈ പ്പനദശത്ത് ശീതകാെും അതിരൂക്ഷമാണ്, താപനിെ 6 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര ക െവാണ്

നവനൽക്കാെത്ത് സൂരയൻ വളലര കഠിനമാണ്. പശതയകാെനത്തക്കാൾ നവനൽക്കാെത്ത് കൂട തൽ മഴ െ ിക്ക ന്ന . നവനൽക്കാെത്ത് താപനിെ 30 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസിന മ കളിൊണ്

ശരാശരി വാർഷിക മഴ 1134 മിെലിമീറ്റൊണ 

Things to do

നന്ദൂർ മധ്നമശവര് പക്ഷി സനങ്കതത്തിന ുംഈ സ്ഥെും പ്പശസ്തമാണ്. പക്ഷി സ്നനഹികൾക്ക ും നിരീക്ഷകർക്ക ും ഒര പെ ദീസ. ഈപ്പനദശത്തിന് സമീപത്തായി നിരവധി നക്ഷപ്തങ്ങളുണ്ട്. െിസർനവായർ, അതിന്ലെ പൂർണ്ണ നശഷിയിൊയിരിക്ക നമ്പാൾ, േ റ്റുപാട കളുലടയ ും അതിന്ലെആകർഷകമായ ജന്ത് ജാെങ്ങളുലടയ ും വിശാെമായ കാഴ്ന്േ നൽക ന്ന .

Nearest tourist places

 • ദൂദ്സാഗർ ലവള്ളച്ചാട്ടും: - നസാനമശവര് ലവള്ളച്ചാട്ടും എന്ന ും അെിയലപ്പട ന്ന ദ ദ്സാഗർ ലവള്ളച്ചാട്ടും നാസിക്കിലെ ഏറ്റവ ുംആകർഷകമായ വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ദ ദ്സാഗർ ലവള്ളച്ചാട്ടും സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയും മൺസൂൺ സമയത്താണ്, ഈസ്ഥെത്തിന് േ റ്റുമ ള്ളലതെലാും കൂട തൽ ആകർഷകമാക ും. ജൂപെ മ തൽ ലസപ്‌തുംബർ വലരയ ള്ളമാസങ്ങളിലെ പ്പശസ്തമായ വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദമാണ് ദ ദ്സാഗർ ലവള്ളച്ചാട്ടു
 • സപ്‌തശൃുംഗി: - നാസിക്കിൽ നിന്ന് 60 കിനൊമീറ്റർ അകലെ കൽവൻ തഹസിൽ സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന പ്ശീ സപ്‌തശൃുംഗി ഗഡ്. സമ പ്ദനിരപ്പിൽ നിന്ന് 4659 അടി ഉയരത്തിൽ ഏഴ്ന് ലകാട മ ടികളാൽ േ റ്റലപ്പട്ട ഒര ക ന്നിൻ മ കളിൊണ് നക്ഷപ്തും സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. മഹാരാപ്രയിലെ സാഡ്-ടീൻ (മൂന്നര) ശക്തിപീഠങ്ങളിൽ ഇത് അർദ്ധ (പക തി) ശക്തിപീഠമായാണ് കണക്കാക്കലപ്പട ന്നത്. പ്പകൃതിദത്തമായ പാെയിൽ ലകാത്തിലയട ത്ത നദവിയ ലട പ്പതിമയ്ക്ക് എട്ടടിനയാളും ഉയരമ ണ്ട്. അവൾക്ക് പതിലനട്ട് പകകളുണ്ട്, ഓനരാ വശത്ത ും ഒമ്പത്, ഓനരാ പകയ ും വയതയസ്തആയ ധങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്ക ന്ന
 • പ്തയുംബനകശവര നക്ഷപ്തും: - മഹാരാപ്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്ന് ഏകനദശും 28 കിനൊമീറ്റർ അകലെ നഗാദാവരി നദി ഒഴ ക ന്ന പ്ബഹ്മഗിരി എന്ന പർവതത്തിനട ത്താണ് പ്ശീ പ്തയുംബനകശവര നക്ഷപ്തുംസ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. മൂന്നാമലത്ത നപഷവ ബാൊജി ബാജിൊവ (1740-1760) ഒര പഴയ നക്ഷപ്തത്തിന്ലെസ്ഥാനത്ത് ഇത് നിർമ്മിച്ചു. പപ്ന്ത്ണ്ട് നജയാതിർെിുംഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉള്ളഒര മതനകപ്ന്ദമാണ് പ്തയുംബനകശവര നക്ഷപ്തും.
 • പാണ്ഡനവലനി ഗ ഹകൾ:-മഹാരാപ്രയിലെ നാസിക്കിൽ പതിക്ക ന്ന ഒര സ്ഥെമാണ് പാണ്ഡവ്നെനി. ബ ദ്ധ കാെഘട്ടത്തിലെ 24 ഗ ഹകളുലട ഒര ശൃുംഖെയാണിത്. ഒര സന്ദർശനും അർഹിക്ക ന്ന വളലര അജ്ഞാതമായ ഒര സൗന്ദരയമാണിത്. ലപ്ടക്കിുംഗ് നടത്ത ന്നവർക്കിടയിൽ ഇത് ജനപ്പിയമാണ്. േ റ്റുമ ള്ളപ്പനദശങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ളനിരവധി വിനനാദസഞ്ചാരികലളയ ും പ്പകൃതിലയയ ും സമാധാനനപ്പമികലളയ ുംആകർഷിക്ക ന്ന
 • അഞ്ജനനരി ഹിൽസ്: - അഞ്ജന നദവിയിൽ നിന്നാണ് അഞ്ജനനരി ക ന്ന കൾക്ക്ഈനപര് െ ിച്ചത്, കാരണും ഈക ന്നിൻ മ കളിൽസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ഗ ഹയിൽ അഞ്ജന നദവിഹന മാന് ജന്മും നൽകി എന്ന് വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന . നാസിക്ക്. നാസിക്കിലെ വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദങ്ങളിൽഅഞ്ജനനരി മെ കയെ ക എന്നത് വളലര ബ ദ്ധിമ ട്ടുള്ളകാരയമാണ്
 • ഗുംഗാപൂർഅണലക്കട്ട്: - നാസിക്കിലെ സന്ദർശിനക്കണ്ടഎെലാസ്ഥെങ്ങളിെ ും ഗുംഗാപൂർ ഡാും നിർബന്ധമാണ്. നന്ദൂർ മധ്നമശവരിൽ നിന്ന് ഏകനദശും 63 കിനൊമീറ്റർ അകലെസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ഗുംഗാപൂർഅണലക്കട്ട് വളലര ആകർഷകമായ വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദമാണ്. പവിപ്തമായ നഗാദാവരി നദിയ ലട തീരത്താണ് ഇത്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. അണലക്കട്ട് ജെ കായിക പ്പവർത്തനങ്ങളുും നൽക ന്ന , കൂടാലത MTDC യ ലട നബാട്ട് േബ്ുും പ്പവർത്തിക്ക ന്ന .
 • ദ ഗർവാഡി ലവള്ളച്ചാട്ടും: - നാസിക്കിലെ ഏറ്റവ ുംആകർഷകമായസ്ഥെങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദ ഗർവാഡി ലവള്ളച്ചാട്ടും. നന്ദൂർ മധ്നമശവരിൽ നിന്ന് 81 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് മനനാഹരമായ ലവള്ളച്ചാട്ടും. നാസിക്കിന്ലെ പ്ഗാമീണ േ റ്റുപാട കളുലട യഥാർത്ഥസൗന്ദരയും കാണണലമങ്കിൽ മഴക്കാെത്ത് തീർച്ചയായ ും സന്ദർശിനക്കണ്ട സ്ഥെമാണിത

Special food speciality and hotel

ലവജിനറ്റെിയൻ, നനാൺ ലവജിനറ്റെിയൻ വി വങ്ങൾ ഉൾലപ്പലടയ ള്ള മഹാരാപ്രൻ പാേകരീതിയാണ് ഇവിട ലത്തപ്പനതയകത

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

നന്ദൂർ മധ്നമശവെിൽ നിന്ന് 12 കിനൊമീറ്റർ അകലെയ ള്ള നിഫാദിൽ വിവിധ നഹാട്ടെ കൾ െ യമാണ്. നിഫാദിൽ 12 കിനൊമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ആശ പപ്തികൾ െ യമാണ്. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാേ് ഓഫീസ് 10.5 കിനൊമീറ്റർ അകലെ പനറ്റാലെയിൽ െ യമാണ്. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ 11.7 കിനൊമീറ്റർ അകലെ നിഫാദിൊണ്.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ഒക്ടനടാബർ, നവുംബർ, ഡിസുംബർ, ലഫപ്ബ വരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളാണ് നന്ദൂർ മദ്നമശവര് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ മാസങ്ങൾ. ജൂൺ മാസങ്ങളിൽഈപ്പനദശത്ത് കനത്തമഴ െ ിക്ക ന്ന , ലസപ്‌റ്റുംബർ വലര നീണ്ട നിൽക്ക ും.

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി.