• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Panshet Dam

മ ത നദിയ ലട പകവഴിയായ അുംബി നദിയിൊണ് പൻനഷത് അണലക്കട്ട് അലെലങ്കിൽ താനാജിസാഗർ അണലക്കട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്ക ന്നത്. അുംബി നദിയിലെ ജെും നനച്ച് കാർഷിക പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്പനയാജനലപ്പട ത്ത ക എന്നതായിര ന്ന ഈ അണലക്കട്ട് നിർമ്മിക്കാന ള്ള െക്ഷയും. പൂലന നഗരത്തിന്ലെ ആവശയങ്ങൾ നിെനവറ്റുന്നതിനായി ഈ അണലക്കട്ടിൽ നിന്ന ള്ള ലവള്ളവ ും വിതരണും ലേയ്യുന്ന .

Districts/Region

പൂലന ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ.

History

1950 കളുലടഅവസാനത്തിൽ ൂമി നിെയ്ക്ക ന്ന അണലക്കട്ടായാണ്ഈഅണലക്കട്ട് നിർമ്മിച്ചത്. പെൻനഫാഴ്ന്സ്ഡ് സിമന്് നകാൺപ്കീറ്റ് (ആർസിസി) ബെലപ്പട ത്തൽ യഥാർത്ഥ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപനയാഗിച്ചിര ന്നിെല. പകരും, ഉെപ്പിെലാത്തനകാൺപ്കീറ്റ് കട്ടകൾ ഉപനയാഗിച്ചു, 1961 ജൂപെ 12-ന് ലവള്ളും സും രിച്ചതിന്ലെആദയ വർഷത്തിൽ തലന്ന ഇത് ലപാട്ടിലത്തെിച്ചു. ഇത് പൂലനയിൽ വൻ ലവള്ളലപ്പാക്കത്തിന് കാരണമായി, 1,000-ത്തിെധികുംആളുകൾക്ക് നരും സും വിച്ചു. പിന്നീട് ലമച്ചലപ്പട്ട അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങനളാട ും മ ൻകര തെ കനളാട ും കൂടി ഇത് പ നർനിർമ്മിക്ക കയ ും 1972 ൽ വീണ്ട ും ത െക്ക കയ ും ലേയ്ത

Geography

പാൻനഷത് അണലക്കട്ട് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത് ഏകനദശും. 50ലക.എുംപൂലന നഗരത്തിന്ലെ ലതക്ക പടിഞ്ഞാ്. നൊഡ മാർഗ്ഗുംഈസ്ഥെനത്തക്ക് എത്തിനച്ചരാും. ഇതിന് 63.56 മീറ്റർ ഉയരവ ും 1,039 മീറ്റർ നീളവ മ ണ്ട്.

Weather/Climate

ഈ പ്പനദശത്ത് വർഷും മ ഴ വന ും േൂട ള്ള-അർദ്ധ വരണ്ട കാൊവസ്ഥയ ണ്ട്, ശരാശരി താപനിെ 19-33 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലരയാണ

ഏപ്പിൽ, ലമയ് മാസങ്ങളിൽ േൂട് 42 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലരഎത്ത നമ്പാൾ ഏറ്റവ ും േൂനടെിയ മാസങ്ങളാണ്

ശീതകാെും അതിരൂക്ഷമാണ്, രാപ്തിയിൽ താപനിെ 10 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര താഴ്ന്നന്നക്കാും, എന്നാൽ ശരാശരി പകൽ താപനിെ ഏകനദശും 26 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസാണ്.

Things to do

ൻനഷത് അണലക്കട്ട് പക തി ദിവസും േിെവഴിക്കാൻ പറ്റിയ മനനാഹരമായ ഒര സ്ഥെമാണ്. േിെ ജെ കായിക വിനനാദങ്ങൾ ലകാണ്ട് തടാകും മനനാഹരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാും: പാൻനഷത് തടാകും: പൂലനയിലെ പ്പശസ്തമായ പിക്ടനിക്ട സ്നപാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് പാൻനഷത്, മ ുംപബയിൽ നിന്ന ള്ളനിരവധി സന്ദർശകലര ആകർഷിക്ക ന്ന . പാൻനഷത് അണലക്കട്ടിൽ നിന്ന ള്ളകായൽ ജെുംഈതടാകും നശഖരിക്ക ന്ന . അണലക്കട്ടിന് പശ്ചാത്തെത്തിൽ സഹയാപ്ദി പർവതങ്ങളുണ്ട്, ഇത് വർഷും മ ഴ വന ും മനനാഹരമായ കാഴ്ന്േ നൽക ന്ന . പാൻനഷത് വാട്ടർ പാർക്ക്: പാൻനഷത് വാട്ടർ പാർക്ക് ഒര ജെ കായിക നകപ്ന്ദമാണ്.

Nearest tourist places

  • വരാസ്ഗാവ് അണലക്കട്ട്: ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാപ്രയിലെ പൂലന നഗരത്തിനെക്ക് ലവള്ളും എത്തിക്ക ന്ന നമാസ് നദിയിലെ ഒര അണലക്കട്ടാണ് വരസ്ഗാവ്. വീർ ബാജി പസൽക്കർ ഡാും എന്ന ും ഇത് അെിയലപ്പട ന്ന . വരാസ്ഗാവ് അണലക്കട്ടിനനാട് നേർന്നാണ് പാൻനഷത് അണലക്കട്ട്, ഇവ രണ്ട ും കൂടി നേർന്ന് ജനപ്പിയ പിക്ടനിക്ട നകപ്ന്ദങ്ങളായി മാെിയിരിക്ക ന്ന . മൺസൂൺ സമയനത്താ അലെലങ്കിൽ ജൂപെ മ തൽ ഡിസുംബർ വലരയ ള്ളമഴക്കാെത്തിന നശഷനമാ േ റ്റുപാട മ ള്ളക ന്ന കൾ ധാരാളും ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുള്ള പച്ചപ്പ് നിെഞ്ഞതായി കാണലപ്പട ന്ന . ജെ കായിക സൗകരയങ്ങളുും ഇവിലട െ യമാണ്.
  • നതാർണ നകാട്ട: ഇന്ത്യൻ സുംസ്ഥാനമായ മഹാരാപ്രയിലെ പൂലന ജിെലയിൽസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന ഒര വെിയ നകാട്ടയാണ് പ്പേണ്ഡഗഡ് എന്നെിയലപ്പട ന്ന നതാർണ നകാട്ട. 1646-ൽഛപ്തപതി ശിവാജി മഹാരാജ് 16-ആും വയസ്സിൽ പിടിച്ചടക്കിയആദയലത്ത നകാട്ടയായതിനാൽ ഇത് േരിപ്തപരമായി പ്പാധാനയമ ള്ളതാണ്.
  • പാൻനഷത് വാട്ടർ പാർക്ക് - പാൻനഷത് അണലക്കട്ടിന് സമീപത്തായിസ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന രണ്ടാമലത്തആകർഷകമായ വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദമാണിത്. എെലാ പ്പായത്തിെ മ ള്ളആളുകൾക്ക്ഈസ്ഥെും പവവിധയമാർന്ന വാട്ടർ പെഡ കൾ വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന .

Special food speciality and hotel

പാൻനഷത് പൂലനയിൊണ് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത് എന്നതിനാൽ മഹാരാപ്രയിലെ ക്ഷണരീതിയാണ് ഇതിന്ലെ പ്പനതയകത. മിസൽ പാവ ും ബക്കർവാഡിയ മാണ് പ്പശസ്തമായ വി വങ്ങളിൽ ഒന്ന്. മഹാരാപ്രയിലെ സ്പ്ടീറ്റ് വി വമായ വട പാവിന് സുംസ്ഥാനലത്ത എെലാവര ലടയ ും ഹൃദയത്തിൽ ഒര പ്പനതയക സ്ഥാനമ ണ്ട്.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

പാൻനഷത് അണലക്കട്ടിന് സമീപും വിവിധ നഹാട്ടെ കളുും െിനസാർട്ടുകളുും െ യമാണ്. 39.2 കിനൊമീറ്റർ (1 മണിക്കൂർ 29 മിനിറ്റ്) ദൂരത്തിൽ പാൻനഷത് അണലക്കട്ടിന് സമീപമാണ് ആശ പപ്തികൾ.

പാൻനഷത്അണലക്കട്ടിന്സമീപും 15.7 KM (11 മിനിറ്റ്) ആണ്ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ളനപാേ് ഓഫീസ്. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ 39 കിനൊമീറ്റർ (1 മണിക്കൂർ 3 മിനിറ്റ്) അകലെയാണ

Visiting Rule and Time, Best month to visit

സമയങ്ങൾ - നിങ്ങൾക്ക് എനപ്പാൾ നവണലമങ്കിെ ും 10:00 AM മ തൽ 06:00 PM വലര പാൻനഷത് ഡാും സന്ദർശിക്കാും

പാൻനഷത് അണലക്കട്ട് സന്ദർശിക്കാന ള്ളഏറ്റവ ും നെലകാെയളവ്: മൺസൂൺ സമയനത്താ പശതയകാെത്തിന്ലെ ത ടക്കത്തിനൊ പാൻനഷത് അണലക്കട്ടിനെക്ക ള്ള നിങ്ങളുലട സന്ദർശനും പ്ലാൻ ലേയ്യാും.

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി.