• Screen Reader Access
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

Pimpalgaon Joga Dam

പ ഷ്പാവതി നദിയിൊണ് പിുംപൽഗാവ് നജാഗ അണലക്കട്ട് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ജ ന്നാെിനട ത്ത ള്ള പ്പധാന വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പർണർ, ജ ന്നാർ, ഓടൂർ, നാരായൺഗാവ്, ആലെ ഫാറ്റ എന്നിവയ ൾലപ്പലടയ ള്ള മ ന്ത്ിരി വിളലവട പ്പ് പ്പനദശങ്ങളിനെക്ക് അണലക്കട്ട് ലവള്ളും നൽക ന്ന .

Districts/Region

പൂലന ജിെല, മഹാരാപ്ര, ഇന്ത്യ

History

ക ക്കാടി നദിയ ലട പകവഴികളിലൊന്നായ പ ഷ്പാവതി നദിയിൊണ് അണലക്കട്ട്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ഈനമഖെയിൽ അഞ്ച് അണലക്കട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച ക ക്കാടി പദ്ധതിയ ലട ാഗമാണ് നഗാഡ് തടത്തിൊണ് ഇത്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്. ലയദ്ഗാവ് അണലക്കട്ട്, മണിക്ടനദാ അണലക്കട്ട്, ഡിുംന ഡാും, വഡാജ് ഡാും എന്നിവയാണ്ഈപദ്ധതിയിലെ മറ്റ് അണലക്കട്ടുകൾ. 2010 ലെ കണക്കന സരിച്ച്, ഈ അണലക്കട്ടിന്ലെ വൃരിപ്പനദശത്ത് വാർഷിക ശരാശരി മഴ 900 മിെലിമീറ്റൊയിര ന്ന .

Geography

അണലക്കട്ടിന്ലെ ഏറ്റവ ും താഴ്ന്ന്ന അടിത്തെയിൽ നിന്ന് ഉയരും 28.6 മീറ്റർ (94 അടി) ആണ്, ഇതിന് 1,560 മീറ്റർ (5,120 അടി) നീളമ ണ്ട്. ലമാത്തും സും രണനശഷി 56,504.25 കയ . പമൽ നഘാഡ് തടത്തിൽ സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന അണലക്കട്ട് ക ക്കാടി പദ്ധതിയ ലട ാഗമാണ്. നാസിക്കിന് ലതക്ക ും പൂലനയ ലട വടക്ക മായാണ് അണലക്കട്ട് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്.

Weather/Climate

ഈ പ്പനദശത്ത് വർഷും മ ഴ വന ും േൂട ള്ള-അർദ്ധ വരണ്ട കാൊവസ്ഥയ ണ്ട്, ശരാശരി താപനിെ 19-33 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലരയാണ്.

ഏപ്പിൽ, ലമയ് മാസങ്ങളിൽ േൂട് 42 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലരഎത്ത നമ്പാൾ ഏറ്റവ ും േൂനടെിയ മാസങ്ങളാണ്.

ശീതകാെും അതിരൂക്ഷമാണ്, രാപ്തിയിൽ താപനിെ 10 ഡിപ്ഗി ലസൽഷയസ് വലര താഴ്ന്നന്നക്കാും, എന്നാൽ ശരാശരി പകൽ താപനിെ ഏകനദശും 26 ഡിപ്ഗി
ലസൽഷയസാണ്.

ഈ പ്പനദശലത്ത വാർഷിക മഴ ഏകനദശും 763 മിെലിമീറ്റൊണ്.

Things to do

മഹാരാപ്രയിലെ മാൽലഷജ് ഘട്ടിൊണ് പിുംപാൽഗാവ് നജാഗ അണലക്കട്ട്. ഏകനദശും 5 കിനൊമീറ്റർ നീളമ ള്ളഅണലക്കട്ടാണിത്. അണലക്കട്ടിന് മനനാഹരമായ േ റ്റുപാട കൾ ഉണ്ട്, അത് വിശാെമായ കാഴ്ന്േ നൽക ന്ന . ആൽപപൻ സവിഫ്ററ്റ്, വിെിുംഗ് പ്തഷ്, കാട, ഫ്ലമിുംനഗാസ് നപാെ ള്ളനദശാടന പക്ഷികൾ ത ടങ്ങിയ ധാരാളും പക്ഷി ഇനങ്ങലളഈസ്ഥെത്ത് കാണാൻ കഴിയ ും.

Nearest tourist places

 • മൽലഷജ് ഘട്ട്: (18.9 കി.മീ.) (35 മിനിറ്റ്) മൽലഷജ് ഘട്ട് നിരവധി തടാകങ്ങളുും ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുും സന്ദർശകലരആകർഷിക്ക ന്ന പർവതങ്ങളുും വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന . ലപ്ടക്കിുംഗ്, പക്ഷി നിരീക്ഷണും, ലവള്ളച്ചാട്ടും ൊപ്പെിുംഗ്, പ്പകൃതി പാതകൾ, കയാമ്പിുംഗ് ത ടങ്ങിയ സാഹസിക വിനനാദങ്ങൾക്ക് അന നയാജയമായ സ്ഥെമാണിത്.
 • മാൽലഷജ് തടാക കയാമ്പിുംഗ്: (13 കി.മീ) (30 മിനിറ്റ്) മെിനമായത ും ഉച്ചത്തിെ ള്ളത മായ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാെി, പച്ചപ്പിന്ലെയ ും മനനാഹരമായ പർവതങ്ങളുലടയ ും കൂട്ടത്തിൽ മനനാഹരവ ും ശാന്ത്വ മായ ഒര െക്ഷയസ്ഥാനും കലണ്ടത്താനാക ും. മ ുംപബ, പൂലന, നാസിക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിനച്ചരാവ ന്നസ്ഥെമാണിത്. ആകർഷകമായ പ്പകൃതിദൃശയങ്ങൾലക്കാപ്പും ശ ദ്ധീകരിച്ച വായ ശവസിക്കാന ള്ളമികച്ച സ്ഥെമാണിത്. നാനഗശവര നക്ഷപ്തും: (8.5 കി.മീ) (19 മിനിറ്റ്)
 • സുംസ്ഥാനആർക്കിനയാളജിക്കൽ സർനേ ഓഫ്റ ഇന്ത്യയ ലട കീഴിെ ള്ള700 വർഷും പഴക്കമ ള്ള നക്ഷപ്ത സമ ച്ചയമാണ് നാനഗശവര നക്ഷപ്തും. പ രാതന നക്ഷപ്തമായതിനാൽ ഇത് വളലര ജീർണാവസ്ഥയിൊയിര ന്ന . സമീപകാെത്ത് മ ഴ വൻസ്ഥാപനവ ും അവയ ലട യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിനെക്ക് പ നഃസ്ഥാപിക്കലപ്പട്ടു. മഹാരാപ്രയിലെ പൂലനയിലെ ഏറ്റവ ും പഴക്കും ലേന്ന നക്ഷപ്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണിലതന്ന് വിശവസിക്കലപ്പട ന്ന .
 • ജ ന്നാർ മ ന്ത്ിരി ഉത്സവും: (25 കി.മീ) (35 മിനിറ്റ്) മ ന്ത്ിരി അനപ്ഗാ ടൂെിസവ ും പവനെി ബിസിനസ ും നപ്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്നതിനായി MTDC െിനസാർട്ട് മൽലഷജ് ഘട്ടുും ജ ന്നെിലെ കർഷകര ും നേർന്ന് സുംഘടിപ്പിച്ച ജ ന്നാർ നപ്ഗപ്പ് ലഫേിവൽ. വിനനാദസഞ്ചാര നകപ്ന്ദങ്ങൾക്ക് നപര നകട്ടതാണ് ജ ന്നാർ താെൂക്ക്, നാനനഘട്ട്, അലനഘട്ട്, ദരയഘട്ട് ത ടങ്ങിയ നിരവധി പ്പകൃതിദത്തഘട്ടങ്ങളിനെക്ക് സഞ്ചാരികലളആകർഷിക്ക ന്ന
 • പൂലനയിൽ നിന്ന് 116 KM (3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്), മ ുംപബയിൽ നിന്ന് 145 KM (4 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്) അകലെയാണ് പിുംപാൽഗാവ് നജാഗ ഡാും സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത്.
 • എെലാ പ്പധാന നഗരങ്ങളുമായ ും നമാനട്ടാർ നൊഡ കളിെൂലട ഇത് നന്നായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന . ദിവസവ ും എുംഎസ്ആർടിസി ബസ കൾ ഈെൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്ത ന്ന ണ്ട്.
 • ഈ െക്ഷയസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 114 KM (3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്) അകലെയ ള്ള പൂലന ലെയിൽനവ നേഷൻ ആണ്ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ളലെയിൽനവ നേഷൻ. ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള വിമാനത്താവളും: പൂലന ഇന്െർനാഷണൽ എയർനപാർട്ട്: 110 KM (2 മണിക്കൂർ 52 മിനിറ്റ്)

Special food speciality and hotel

പൂലനയ്ക്കട ത്ത ള്ള ഒര ലേെിയ പട്ടണമാണ് പിുംപൽഗാവ്. ഇവിട ലത്ത ലെനോെന്െ കൾ ആധികാരികമായ മഹാരാപ്രൻ പാേകരീതികളുും േിെ ദക്ഷിനണന്ത്യൻ പാേകരീതികളുും വാഗ്ദാനും ലേയ്യുന്ന .

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

വിവിധ തടാകങ്ങളുലട കയാമ്പിുംഗ ും വളലര ക െച്ച് നഹാട്ടെ കളുും ഇവിലട െ യമാണ്.
അണലക്കട്ടിൽ നിന്ന് 15 കിനൊമീറ്റർ അകലെയാണ് ജനെൽആശ പപ്തി.
ഡിനങ്കാെിൽ 14 കിനൊമീറ്റർഅകലെയാണ്ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ളനപാേ് ഓഫീസ്.
21 കിനൊമീറ്റർ അകലെയ ള്ള ഓടൂരിൊണ് ഏറ്റവ ും അട ത്ത ള്ള നപാെീസ് നേഷൻ.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

മൺസൂൺ അവസാനിക്ക ന്ന സമയമാണ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവ ും അന നയാജയമായ സമയും. സന്ദർശന സമയും പരിനശാധിച്ച് പകൽ സമയത്ത് മാപ്തും സന്ദർശിക്കാൻ നിർനേശിക്കണും.

Language spoken in area 

ഇുംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മൊത്തി