• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Dr. Bhau Daji Lad Museum (Mumbai)

ରଭୌଉ ଦାଜୀ ଲାଡ୍ ମୁୟଜୟିମ୍ ମୁମବାଇରେ ଅଛି। ଏହା ମୁମବାଇେ
ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ପ୍ରଦର୍୍ନ ପାଇଁଜଣାର୍ୁଣା | ଏହା
ମୁମବାଇେ ସହେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାର୍ୁଣା |

Districts/Region

ମୁମୋଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ।

History

ରଭୌଉ ଦାଜୀ ଲାଡ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୀରମାତା ଜିଜାବାଇ ରଭାସାରଲ
ଉଡିଆନ୍ (ସାଧାରଣତଃ ବାଇକୁଲା ପ୍ରାଣୀ ଉଦୟାନ ଭାବରର
ଜଣାଶୁଣା) ର ପ୍ରରବଶ ଦ୍ୱାରରର ଅଛି| ଏହା ପୂବ୍ରୁଭିରକିାରିଆ ଏବଂ
ଆଲବଟ୍ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ବରମେଭାବରର ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା | ସାଧାରଣ
ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁସଂଗ୍ରହାଳୟ ୧୮୫୭ ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା | ଏହା
ମୁମୋଇର ସବ୍ପୁରାତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଏହାକୁମୁମୋଇ ସହରର
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଭାବରର ବିରବଚନା କରାୋଏ | 
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ନିମିତ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପନିରବଶବାଦୀ ରକାଠା
ଥିଲା | 
ମୁମୋଇରର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିମ୍ାଣ କରିବାର ଧାରଣା ପ୍ରଥରମ
1850 ମସିହାରର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ରେରତରବରଳ 1851 ରର
ଲଣ୍ଡନରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ 'ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିଳ୍ପ
କାେ୍ୟର ମହାନ ପ୍ରଦଶ୍ନୀ' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା | ଏହିପ୍ରଦଶ୍ନୀ
'ସରକାରୀ ରକନ୍ଦ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟ' ଭାବରର ଜଣାଶୁଣା ରଫାଟ୍ର ଟାଉନ୍
ବାରାକରର ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା | 
ଶରହ ବଷ୍ପରର, ନରଭମେର 1975 ରର, ଏହିସଂଗ୍ରହାଳୟକୁଏହି
ସଂଗ୍ରହାଳୟପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରର ମୁଖୟ ଉପାଦାନ ଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ
ସମ୍ମାନରର 'ଡକିର ରଭୌଉ ଦାଜୀ ଲାଡ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ' ଭାବରର ନାମିତ
କରାୋଇଥିଲା | ଡକିର ରଭୌଉ ଦାଜୀ ଲାଡ୍ ମୁମୋଇର ପ୍ରଥମ
ଭାରତୀୟ ରଶରିଫ୍ ଥିରଲ। ଏପରିକିଏହିସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହବା
ପରର ରସ ଜରଣ ମହାନ ସମାଜରସବୀ, ଐତିହାସିକ, ଚିକିତ୍ସକ, 
ସଜ୍ନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କମିଟିର ସଚିବ ଥିରଲ। ୧୯୯୭ ପେ୍ୟନ୍ତ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍୍ ଅବସ୍ଥାରର ଥିଲା ଏବଂ ରଗ୍ରଟର
ମୁମୋଇର ମୁୟନସିପି ାଲିଟିକରପ୍ାରରସନ୍ (ଏମସିଜିଏମ୍) ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କାେ୍ୟ ପାଇଁଆଇଏନଟଏିସଏିଚକୁଆହୋନ କରିଥିଲା । ଏମସିଜିଏମ, 
ଜାମନାଲାଲ ବଜାଜ ଫାଉରଣ୍ଡସନ ଏବଂ ଆଇଏନଟିଏସିଏଚ ମଧ୍ୟରର
ଏହିସଂଗ୍ରହାଳୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁରଫବୃଆରୀ 2003 ରର ଏକ
ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରହାଇଥିଲା । ଏହିବୟାପକ କାେ୍ୟ ପ୍ରାୟ
ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ଧରିକରାୋଇଥିଲା ଏବଂ ୪ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୮ ରର
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁସଂଗ୍ରହାଳୟ ପୁନଃ ରଖାଲାୋଇଥିଲା | 
ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହିଭିରକିାରିଆନ୍ ରକାଠାବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ପ୍ରଦଶ୍ନୀକୁରନଇ ଗଠିତ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ଗୟାରଲରୀ ରଦଖିପାରିବ | ରକରତକ ଗୟାରଲରୀମଧ୍ୟରର ଆଟ୍
ଗୟାରଲରୀ, କମଲନୟନ ବଜାଜ ମୁମୋଇ ଗୟାରଲରୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା
ଗୟାରଲରୀ, ଉନବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରପଣ୍ଟିଂ ଗୟାରଲରୀ, ମୁମୋଇ
ଗୟାରଲରୀର ଉତ୍ପର୍ତ୍ତିଏବଂ କମଲନୟନ ବଜାଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦଶ୍ନୀ
ଗୟାରଲରୀ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ତ ।
ଉନବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତିମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଅଛିୋହା
ସଂଗ୍ରହାଳୟରର ଏକ ରଖାଲା ସ୍ଥାନରର ରଖାୋଇଛି| ସଂଗ୍ରହାଳୟର
ପ୍ରରବଶ ଦ୍ୱାରରର, ଜରଣ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ବିସିଇ ର ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ରହାଇଥିବା ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତିରଦଖିପାରିବ | ଏହିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏଲିଫାଣ୍ଟା
ଦ୍ୱୀପରର ମିଳିଥିଲା ରେଉଁଥିପାଇଁଦ୍ୱୀପଟି'ଏଲିଫୟାଣ୍ଟା ଦ୍ୱୀପ' ଭାବରର
ନାମିତ ରହାଇଥିଲା | 
ଏହିସଂଗ୍ରହାଳୟରର ରଦଖାୋଉଥିବା ମାଟିମରଡଲ, ରୂପା ଏବଂ
କପରରୱୟାର ଏବଂ ରପାଷାକ ସହିତ ମୁମୋଇର ବହୁସଂଖୟକ
ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଫରଟାଗ୍ରାଫ୍
ଅଛି| ଏହିସଂଗ୍ରହାଳୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ସଂଗ୍ରହରର ସତୁରିତମ
ଶତାବ୍ଦୀର ହାଟିମ୍ ତାଇର ଏକ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ତ | ଏହା ବୟତୀତ, 
ଏକ େଣ୍ଟା ଟାୱାର ୋହା ରଡଭିଡ୍ ସାସନ୍ କଲକ୍ ଟାୱାର ଭାବରର
ଜଣାଶୁଣା, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁଆକଷିତ କରର |

Geography

ଏହିସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇକୁଲା ପ୍ରାଣୀ ଉଦୟାନର ପ୍ରରବଶ
ଦ୍ୱାରରର ମୁମୋଇ ସହରରର ଅଛି।

Weather/Climate

ଏହିଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ପାଗ ରହଉଛିବଷ୍ା, ରକାଙ୍କଣ ରବଲିରର ଅଧିକ
ବଷ୍ା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ (ପ୍ରାୟ 2500 ମିମିରୁ 4500 ମିମିପେ୍ୟନ୍ତ), 
ଏବଂ ଜଳବାୟୁଆଦ୍ର୍ଏବଂ ଉଷମରହିଥାଏ | ଏହିଋତୁରର ତାପମାତ୍ରା
୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ ପେ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ |
ଗ୍ରୀଷମଗରମ ଏବଂ ଆଦ୍ର୍, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ୍
ସ୍ପଶ୍କରର |
ଶୀତଦିରନ ଏକ ମଦୃ ୁଜଳବାୟୁ(ପ୍ରାୟ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ୍) ଅଛି, 
ଏବଂ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରହିଥାଏ |

Things to do

ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଗୟାରଲରୀ ପରିଦଶ୍ନ କରନ୍ତୁ:-
ବିଭିନ୍ନ ଗୟାରଲରୀ ପରିଦଶ୍ନ କରନ୍ତୁ
ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଆଖପାଖରର ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତଗିୁଡକି ପରିଦଶ୍ନ କରନ୍ତୁ
ରଡଭିଡ୍ ସାସୁନ୍ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ରଦଖିବା
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରକାଠାରର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରଦାକାନ ଏବଂ ଏକ
କାରଫ ମଧ୍ୟ ଅଛି|

Nearest tourist places

● ବୀର ମାତା ଜିଜାଭାଇ ରଭାସାରଲ ଉଡିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ
ଉଦୟାନ (0.1 କିରଲାମିଟର)
● ରନରହରୁବିଜ୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ର (4.1 କିରଲାମିଟର)
● ହାଜିଅଲିଦରୋ (4.7 କିରଲାମିଟର)
● ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ଗଣପତିମନ୍ଦିର (6.9 କିରଲାମିଟର)
● ୱଲିରଫାଟ୍(7.6 କିରଲାମିଟର)
● ମହିମ ଦୁଗ୍(8.8 କିରଲାମିଟର)

 

Special food speciality and hotel

ମୁମୋଇରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରରାରଷଇ ମିଳିପାରିବ, ତଥାପିମୁମୋଇ
ଏହାର ରାସ୍ତାର ଖାଦୟ ରେପରିକିଭାଡା ପାଭ ଏବଂ ପାଭ ଭାଜିପାଇଁ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ |

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିକଟରର ରହିବା ପାଇଁଅରନକ ରହାରଟଲ |
ନିକଟତମ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହଉଛିଭାରତ ରତ୍ନ ଡକିର ବାବାସାରହବ
ଆରମେଦକର ରମରମାରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ (0.3 କିରଲାମିଟର)।
ନିକଟତମ ରପାଲିସ ରଷ୍ଟସନ ରହଉଛିବାଇକୁଲା ରପାଲିସ ରଷ୍ଟସନ
(0.7 କିରଲାମିଟର)।
ନିକଟତମ ଡାକେର ରହଉଛିଭିରଜବିଉଦୟାନ ସବ୍-ରପାଷ୍ଟ ଅଫିସ୍
(0.4 କିରଲାମିଟର)।

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡକି 10:00 A.M ରୁ 5:00 P.M., ଗୁରୁବାରରୁ
ମଙ୍ଗଳବାର ପେ୍ୟନ୍ତ ରଖାଲା | ଟିରକଟ୍ କାଉଣ୍ଟର 4:30 P.M ରର
ବନ୍ଦ ହୁଏ | ବୁଧବାର ଏବଂ କିଛିସାବ୍ଜନୀନ ଛୁଟଦିନିରର ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁପ୍ରରବଶ ଶୁଳ୍କ
ବୟସ୍କ, 13 ଏବଂ ତା'ଠାରୁଅଧିକ – 10/-ଟଙ୍କା ।
ଛାତ୍ର, 13 ଏବଂ ତା'ଠାରୁଅଧିକ (ବିଦୟାଳୟ/କରଲଜ ରଗାଷ୍ଠୀ କିମୋ
ରବୈଧ ଆଇଡିସହିତ) – 5/- ଟଙ୍କା
ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁପ୍ରରବଶ ଶୁଳ୍କ
ବୟସ୍କ, 13 ଏବଂ ତା'ଠାରୁଅଧିକ - 100/- ଟଙ୍କା
ଶଶି, 6 ୁ ରୁ12 ବଷ୍- 50/- ଟଙ୍କା
ଛାତ୍ର (ରବୈଧ ଆଇଡି) – 30/- ଟଙ୍କା
2 ଚକିଆ ୋନ, କାର ଏବଂ ବସ୍ ପାଇଁକମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରର ରପ-ଆଣ୍ଡପାକ୍ସୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ |

Language spoken in area 

ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ