• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

ଲୋନାଭାଲା

ରଲାନାଭାଲା ରହଉଛିପଶ୍ଚିମ ଭାେତେ ସବୁଜ ଉପତୟକା ଦ୍ୱାୋ ରଘେିେହିଥିବା ଏକ ପାହାଡ ରେସନ | ଏହା "ସାହିଦ୍ରିପବ୍ତେ ଜୁଏଲ୍" ଏବଂ " ୁମ୍ଫା ସହେ" ଭାବରେ ଜଣାେଣୁ ା | ଏହା ହାଡ୍ ମିଠା ଚିକ୍କିଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅତିେିକ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାେୁଣା | ମମୁ ବାଇ ଏବଂ ପୁରଣକୁ ଇଣ୍ଟେରଫସ୍ କେୁଥିବା ରେଳ ମା ୍ ଲାଇନରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ୍ େପ୍ | ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଥିବା ବନ୍ଧ ୁଡିକ ଦ୍ୱାୋ ରଘେିେହିଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତିପ୍ରେଂସକଙ୍କ ପାଇଁଏକ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ |

ଜିଲ୍ଲା / ଅଞ୍ଚଳ

ରଲାନାଭାଲା, ପୁରଣ ଜିଲ୍ଲା, ମହାୋଷ୍ଟ୍ର, ଭାେତ।

ଇତିହାସ

ଖ୍ରୀେପୂବ୍ଦ୍ୱିତୀୟ େତାବ୍ଦୀରେ ରଲାନାଭାଲାେ ଆଖ୍ପାଖ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ଶ ୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁୋତନ ଶ ୌଦ୍ଧ ପଥେ କଟା ୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିେ ଏଠାରେ ରଦଖିବାକୁମିରଳ | 
ମୋଠା ସାମ୍ରାଜୟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଛତ୍ରପତିେିବାଜୀ ମହାୋଜ ଏହିଅଞ୍ଚଳକୁୋସନ କେିଥିରଲ।
ପରେ ଏହା ରପସୱା ୋସକମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଲା, ରର୍ଯଉଁମାରନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋଠା ସାମ୍ରାଜୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେିଥିରଲ | ରେଷରେ ବ୍ରିଟିେମାରନ ରର୍ଯରତରବରଳ ରପେୱା ସାମ୍ରାଜୟକୁଚୂର୍ଣ୍୍କରଲ ରସରତରବରଳ ଏହାକୁଗ୍ରହଣ କୋର୍ଯାଇଥିଲା |

ଭୂର ାଳ

ରଲାନାଭାଲା ଭାେତେ ମହାୋଷ୍ଟ୍ର ୋଜୟେ ପଶ୍ଚିମ ଭା ରେ ଅଛି| ଏହା ସାହିଦ୍ରିପବ୍ତମାଳାେ ସୋଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ରହାଇଛିଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପର୍ତ୍ନ ଠାେୁ 2,050 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ମମୁ ାବଇେ ଦକ୍ଷିଣ-ପବୂ ୍ରେ 106 KM ଅବସ୍ଥିତ |

ପାଣିପା / ଜଳବାୟୁ|

ଏହିଅଞ୍ଚଳରେ ହାୋହାେିତାପମାତ୍ରା 19-33 ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ ସହିତ ଏକ େମ-ଅଦ୍ଧ୍େୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁେହିଛି|
ଏପ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ରମ ରହଉଛିସବୁଠାେୁ େମ ମାସ ରର୍ଯରତରବରଳ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହରଞ୍ଚ |
େୀତ ଅତୟଧିକ, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ୋତିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ ରହାଇପାରେ,  କିନ୍ତୁଦିନେ ହାୋହାେିତାପମାତ୍ରା 26 ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ |
ଏହିଅଞ୍ଚଳରେ ବାଷିକ ବୃେିପାତ ପ୍ରାୟ 763 ମିଲିମିଟେ ଅରଟ |

କେବିାକୁଥିବା ଜନିଷି ୁଡକ

ବିରେଷକେିଶମୌ ମୁ ୀ ସମୟରେ ରଲାନାଭାଲା ପେିଦେ୍ନ କେିବା ପାଇଁସରବ୍ାର୍ତ୍ମ ସ୍ଥାନ | 
ସବୁଜ େଙ୍ଗେ ପ୍ରଚୁେ ପେିମାଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାରନ ସରତଜ ଅନୁଭବ କେିରବ | ପର୍ଯ୍ୟଟକମାରନ ପେିଦେ୍ନ କେିପାେିରବ ରକରତକ ସ୍ଥାନ ରହଉଛିମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ପୱାନା ହ୍ରଦ ଏବଂ ଟାଇ େ ପଏଣ୍ଟ | ଅନୟାନୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କାମରେଟରେ ପାୋ ୋଇଡିଂ, ୋଜମାଚିଦୁ କ୍ ୁ ରେକିଂ, ଜଙ୍ଗଲୀ ସାହିଦ୍ରିପାହାଡରେ ୋତ୍ରିେିବିେ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଦୁୁଃ ୋହ ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ତ | 
ଏହା ବୟତୀତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାରନ ରଲାନାଭାଲା ହ୍ରଦରେ ବୁଲିବା, ଭଜା ଏବଂ କଲ୍ା ମ୍ଫୁ ାରେ ବୁଲିବା, ଭୁସିଡୟାମରେ ପିକନିକ୍ କେିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁସପିଂ କେିବା ଭଳିଅଧିକ ୋନ୍ତପିୂର୍ଣ୍୍ ତଥା ଆୋମଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କେିବାରେ କିଛିସମୟ ବିତାଇ ପାେିରବ |

ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ |

ଇମୟୋଜିକୋ: ଇମୟୋଜିକୋ ଶହଉଛିନିଜର ଏକ ଦୁନଆି , ର୍ଯୋଦୁ ଏ ିଂ ମଜୋଶର ପରିପର୍ଣ୍୍ ୂ , ମଶନୋରଞ୍ଜନ, ମଜା, ଆୋମ, ରଭାଜନ, ସପିଂ ଏବଂ ର ାଟିଏ ସ୍ଥାନରେ େହିବା | ଏକ ବିଶ ସ୍ତେୀୟ ଥିମ୍ ପାକ୍, ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ମାନେ ୱାଟେ ପାକ୍| ଭାେତେ ସବୁଠୁବଡ ତୁଷାେ ପାକ୍ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥିମ୍ ପାକ୍ ରହାରଟଲ- ଇମା ିକା ରହଉଛିଭାେତେ ଏକ ପ୍ରିୟ ପେିବାେ ନ୍ତବୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ରଖ୍ାରପାଲିରେ କେିବା ପାଇଁସରବ୍ାର୍ତ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ | ଇମା ିକା କୟାପିଟାଲ ରେେୁୋଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ରଫେିଭାଲରେ ଇମା ିକାକୁଅନୁଭବ କେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରଦେେୁରକରତକ ମରନାେମ ରୋରଷଇକୁରଚୋ କେ |
ମାଭାଲ: ପରୁଣ ଜିଲ୍ଲାେ ଏକ ରଛାଟ ତହସିଲ, ମଭାଲ ସୂରର୍ଯ୍ୟାଦୟ, ରୋମାଞ୍ଚକେ ଜଳ କ୍ରୀଡା ଏବଂ େିବିେ ପାଇଁଜଣାେଣୁ ା | ପେିଦେ୍କମାରନ ମାଭାଲରେ ସ୍ୱାଦିେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖ୍ାଦୟ ସହିତ ୋଫିଟଙ୍ଗ୍, କାୟାକ୍, ପହଁେିବା, ଏବଂ ଅନୟାନୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପେ ପ୍ରସାେରେ ଲିପ୍ତ େହିପାେିରବ |  ଅଧିକନ୍ତୁ, ମାଭାଲେ ପେିଷ୍କାେ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ତ ପେିରବେ ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁକୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କେିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ୋତିବତିାଇବାକୁଅନୁମତିଦିଏ | (4.6 କିଶ ୋମିଟର)
ଆଲିବାଗ୍: ଏହାେ ରବଳାଭୂମିପାଇଁପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଲିବାଗ୍ ଜଳ ଏବଂ ଦୁୁଃ ୋହ କି କ୍ରୀଡା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଜଳ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରବଳାଭୂମିରହଉଛିମାଣ୍ଡୱା ରବଳାଭୂମି, ନା ାଓଁ ରବଳାଭୂମିଏବଂ ଆଲିବା ରବଳାଭୂମି| ଏହିରବଳାଭୂମି ୁଡକି ପାୋରସଲିଂ, ସମଦ୍ରୁ କାୟାକ୍, ରଜଟ୍ ସ୍କିଏବଂ ବାନା ଡଙ୍ଗା ର୍ଯାତ୍ରା ଭଳିକାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦାନ କେିଥାଏ | (81 କିଶ ୋମିଟର)
ରକାଣ୍ଡାନା ୁମ୍ଫା: 16 ଟିଶ ୌଦ୍ଧ ମ୍ଫୁ ାେ ଏକ ଦଳ ରକାଣ୍ଡାନା ମ୍ଫୁ ା, କେଞ୍ଜତେ ଏକ ରଛାଟ ଁା ରକାଣ୍ଡାନା ଅନ୍ତ ୍ତ ରଲାନାଭାଲାେ ଉର୍ତ୍େରେ 33 କିରଲାମିଟେ ଦୂେରେ ଅବସ୍ଥିତ | ଅରନକ ସ୍ତୁପ ଏବଂ ମର୍ତ୍ୂ ିସହିତ ଏହି ମ୍ଫୁ ା ୁଡକି ବ h ଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷମୁ ାନଙ୍କେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀ ନଶ ୈଳୀ ବିଷୟରେ ଝ କ ପ୍ରଦାନ କରେ | ମ୍ଫୁ ା ୁଡକି ରସମାନଙ୍କେ ଜଟିଳ ରଖ୍ାଦନ ପାଇଁପ୍ରସିଦ୍ଧ ର୍ଯାହାକିବ h ଦ୍ଧ ଧମ୍ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଖ୍ରୀେପୂବ୍ପ୍ରଥମ େତାବ୍ଦୀେୁଏହା କୁହାର୍ଯାଏ | ଏହି  ୁମ୍ଫା ୁଡକି ପଥେ କଟା ସଂେଚନାେ ଏକ ଉତ୍କୃେ ପ୍ରଦେ୍ନ ପ୍ରଦେ୍ନ କରେ ଏବଂ ର୍ଯଦିତୁରମ ଇତିହାସ ରପ୍ରମୀ ରତରବ ତୁମେ କ os ତୁହଳ ସୃେିକେିବ | ଶମୌ ୁମୀ ଋତୁଶର ର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କେ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦେ ଛୁଟଦିନିକୁ ପାଳନ କେିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳପ୍ରପାତକୁଏକ ମିଶ୍ରଣକୁରଦଖିବା |

ଦୂେତା ଏବଂ ଆବେୟକ ସମୟ ସହତି ରେଳ, ବାୟୁ, ସଡକ (ରେନ୍, ବିମାନ, ବସ୍) ଦ୍ୱାୋ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁକପିେି ର୍ଯାତ୍ରା କେିରବ |
ରଲାନାଭାଲାେ ପେିବହନ ସୁବଧିା ଅଛି| ମୁମାବଇେୁ ୋସ୍ତାଟିରହଉଛି83.1 କିଶ ୋମିଟର (1ଘେୋ 37 ମିନିଟ୍), ପୁରଣ 64.9 କିଶ ୋମିଟର (1 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ୍) ରଲାନାଭାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 
ମୁମାବଇେୁ ରେଳ ରେନ୍ 65 କିଶ ୋମିଟର (2 ଘେୋ 28 ମିନିଟ୍), ପୁରଣ 64 କିଶ ୋମିଟର (1ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ୍) େୁରଲାନାଭାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ବସ୍, ଟୟାକ୍ସିଏବଂ ଅରଟା - େିକ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ |
ନିକଟତମ ବିମାନବନ୍ଦେ: ପରୁଣ ବିମାନବନ୍ଦେ 74.3 କିଶ ୋମିଟର (1 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ୍) ଏବଂ ମୁମାବଇେ ଛତ୍ରପତିେିବାଜୀ ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦେ ( ିଏ ଆଇଏ) 86 କିଶ ୋମିଟର (1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍)

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖ୍ାଦୟ ବିରେଷତା ଏବଂ ରହାରଟଲ |

ପର୍ଯ୍ୟଟକମୋଶନ ଶ ୋନୋଭୋ ୋଶର ପ୍ରୋୟ ମସ୍ତ ପ୍ରକୋରର ଶରୋଶଷଇ ପୋଇପୋରିଶ ଶର୍ଯପରି ଗୁଜୁରୋଟୀ ଖୋଦୟଠୋରୁଆରମ୍ଭ କରିମ ୋର୍ଯକ୍ତୁ ପଦୁନିୋ ଭୋଡୋ ପୋଭ ଏ ିଂ ୁଠୋରୁଓଠ-ସ୍ମୋକିିଂ ଭଜୋ ମକୋ ିଶ ଷ କରିରୋସ୍ତୋର ହକରମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ିକ୍ରିଶହୋଇର୍ଯୋଏ | ଶ ୋନୋଭୋ ୋ
ଶରଷ୍ଟ୍ୁରୋେଗୁଡକି ଦକ୍ଷିଣ ଭୋରତୀୟ, କେିଶନେୋଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ପଞ୍ଜୋ ୀ ପରିଜଣୋ ଣୁ ୋ 
ଶରୋଶଷଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କରନ୍ତିଏ ିଂ ଆପଣ ଟୋଷ୍ଟ୍ିଅର୍ ନନ୍-ଶଭଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଇପୋରିଶ |

ନକିଟସ୍ଥ ଆବାସ ସୁବଧିା

ରଲାନାଭାଲା ରୋଡ୍, କଲ୍ା (7.3 କିଶ ୋମିଟର) ନିକଟରେ ଏମଟିଡି ିେିସଟ୍ଉପଲବ୍ଧ |

ନିୟମ ଏବଂ ସମୟ ପେିଦେ୍ନ, ପେିଦେ୍ନ ପାଇଁ ସରବ୍ାର୍ତ୍ମ ମାସ |

ରଲାନାଭାଲା ବଷ୍ସାୋ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଥାଏ | ପ୍ରରତୟକ ଋତୁରେ ରଲାନାଭାଲାେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଷ୍ଣ େହିଛି, ର୍ଯାହାକିଏହାକୁବଷ୍ସାୋ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପେିଣତ କରେ | 
ପ୍ରବଳ ବଷ୍ା ରହତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଶମୌ ମୁ ୀ ସମୟରେ ସତକ୍ତା ଅବଲମବନ କେିବାକୁ ପୋମେ୍ଦିଆର୍ଯାଇଛି|

ଭାଷାରେ କଥିତ | ରକ୍ଷତ

ଇଂୋଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମୋଠୀ |