• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Matheran

ମରଥୋନ୍ ରହଉଛିମହାୋଷ୍ଟ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ଭା ରେ ମୁମାବଇ ନିକଟରେ ଏକ ପାହାଡ ରେସନ | ଏହାେ େୀତଳ ଜଳବାୟୁପାଇଁଏହା ରଲାକପ୍ରିୟ, ଏବଂ ଏହିପାହାଡ ରେସନରେ ରମାଟେ ର୍ଯାନ ନିରଷଧ ରହାଇଥିବାେୁପ୍ରଦୂଷଣମକ୍ତୁ ବାୟୁ| ରର୍ଯରହତୁରଖ୍ଳନା ରେନ୍ ଦ୍ୱାୋ ରନୋଲେୁ ମାରଥୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ର୍ଯାତ୍ରା କୋର୍ଯାଏ, ରସହିସ୍ଥାନଟିଅରନକ ଚିତ୍ରକେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |

Districts/Region

ୋୟ ଡ ଜିଲ୍ଲା, ମହାୋଷ୍ଟ୍ର, ଭାେତ।

History

ମାରଥୋନ୍ ନବିଂେ େତାବ୍ଦୀେ ମଧ୍ୟଭା ରେ ଥାରନ ଅଞ୍ଚଳେ ଜିଲ୍ଲା କରଲକଟେ ହଗ୍ ପଏଣ୍ଟଜ୍ ମରଲଟ୍ ଦ୍ୱୋରୋ ମାରଥୋନ୍ ଆବିଷ୍କୃତ ରହାଇଥିରଲ। ଏହିଅବସ୍ଥାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବରମବେ ୋଜୟପାଳ ଲଡ୍ଏଲଫିରନ୍ଟାନଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସ୍ଥାପିତ ରହାଇଥିଲା, ର୍ଯାହାେ ନିରର୍ଦ୍ଦ୍େନାରେ ଏହିପାହାଡ ରେସନ ମରନାେଞ୍ଜନ ପାଇଁବିକେିତ ରହାଇଥିଲା | ବ୍ରିଟିେମାରନ ଗ୍ରୀଷମେ ପ୍ରବଳ ଉର୍ତ୍ାପକୁଦୂେ କେିବା ପାଇଁଏକ ରହାରଟଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଲାକ ସୃେିକେିଥିରଲ | ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରଖ୍ଳନା ରେନ୍ କିମବା ସଂକୀର୍ଣ୍୍ ର ଜ୍ ରେନ୍ 1907 ମସିହାରେ ଆଡାମଜୀ ରପେରବାଇ ଦ୍ୱାୋ ନିମିତ ରହାଇଥିଲା ର୍ଯାହାକିରନୋଲ୍ ଏବଂ ମାରଥୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥାନ ରଦଇଥାଏ |

Geography

ମାରଥୋନ୍ ରହଉଛିଭାେତେ ଏକ କ୍ଷଦ୍ରୁ କିନ୍ତୁଆକଷ୍ଣୀୟ ପାହାଡ ରେସନ୍ | ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପେିସେରେ ସମୁଦ୍ର ପର୍ତ୍ନ ଠାେୁପ୍ରାୟ 2,624 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ | ପାହାଡ ରେସନ ମୁମାବଇେ ପବୂ ୍ଏବଂ ପରୁଣେ ଉର୍ତ୍େ-ପଶ୍ଚିମ ଦି ରେ ଅବସ୍ଥିତ |

Weather/Climate

ଏହିଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରମଖ୍ୁ ପା ରହଉଛିବୃେିପାତ, ରକାଙ୍କଣ ରବଲଟରେ ଉଚ୍ଚ ବୃେିପାତ (ପ୍ରାୟ 2500 ମିଲିମିଟେେୁ4500 ମିଲିମିଟେ) େହିଥାଏ ଏବଂ ଜଳବାୟୁଆଦ୍ର୍ଏବଂ ଉଷମେହିଥାଏ | ଏହିଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ| ଗ୍ରୀଷମ େମ ଏବଂ ଆଦ୍ର୍, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସୟିସକୁସ୍ପେ୍କରେ | େୀତେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସାମାନୟ ଜଳବାୟୁ(ପ୍ରାୟ 28 ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ୍) ଥାଏ, ଏବଂ ପା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ େଖିୁ ଲା େହିଥାଏ |

Things to do

ମାରଥୋନ୍ ଏହାେ ପ୍ରାକୃତିକ ପେିରବେ ପାଇଁପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବଂ ଦୁୁଃ ୋହ କି ରପ୍ରମୀଙ୍କ ପାଇଁଏହା ଏକ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ | ରେକିଂ, ପଦର୍ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୋରପଲିଂ ବୟତୀତ ପଥେ ଚଢି ୋକୁମଧ୍ୟ ର୍ଯାଇପାେିରବ | ରର୍ଯରହତୁଏହା ଶକୌଣ ି ାଡିରଜାନ୍ ନୁରହଁ, ରତଣୁରଘାଡା ଚ ଚଢି ୋ ର ାଟିଏ ସ୍ଥାନେୁଅନୟ ସ୍ଥାନକୁର୍ଯାତ୍ରା କେିବାକୁପଡିବ | ପାହାଡ ରେସନ ଅରନକ ଦୃେୟ ପ୍ରଦାନ କେିଥାଏ ରର୍ଯପେିକିପାରନାୋମା ପଏଣ୍ଟ, ମାରଥୋନ୍ ଜଳପ୍ରପାତ, ାେରବଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଇତୟାଦି|

Nearest tourist places

● କନ୍ାଲା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାେଣୟ: ଏହିଅଭୟାେଣୟ ମାରଥୋନେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦି ରେ 64 କିମିଅବସ୍ଥିତ | ଏହିସ୍ଥାନଟି200 େୁଅଧିକ ପ୍ରଜାତିେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆରୟାଜନ କେିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବଜନ୍ତୁପାଇଁମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ | ର୍ଯଦିତୁରମ ପ୍ରକୃତିରପ୍ରମୀ ଏବଂ ତୁରମ ବୁଲିବାକୁପସନ୍ଦ କେ, ଏହା ତୁମ ପାଇଁସରବ୍ାର୍ତ୍ମ ସ୍ଥାନ |

 ● କଳ୍ପନା: ଏହା ଏକ ଥିମ୍ ପାକ୍ର୍ଯାହା ରଖ୍ାରପାଲିନିକଟ ମାରଥୋନେ ଦକ୍ଷିଣରେ 46.5 କିମିଅବସ୍ଥିତ | ଏହିସ୍ଥାନ ଜଳ ଚାଳନା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ୋଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ପାଇଁସରବ୍ାର୍ତ୍ମ ସ୍ଥାନ ମମୁ ାବଇ ଏବଂ ପରୁଣ ନିକଟରେ | ଏହା ଏକ ମରନାେଞ୍ଜନ ପାକ୍, ୱାଟେ ପାକ୍ଏବଂ ତୁଷାେ ପାକ୍େ ଏକ ମିଶ୍ରଣ |

● ରଲାନାଭାଲା: ପରୁଣ ଜିଲ୍ଲାେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାହାଡ ରେସନ ମଧ୍ୟେୁମାରଥୋନେ ଦକ୍ଷିଣରେ 60.3 କିମିଅବସ୍ଥିତ | ଏହିସ୍ଥାନ ରଦଖିବା ସହିତ ସାଇଟ୍ ସହିତ ମମବାଇ ୁ ଏବଂ ପରୁଣେୁପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁବହୁତ କିଛିପ୍ରଦାନ କରେ | ବଷ୍ା ଋତୁରେ ଏହା ଅଧିକ ଆକଷ୍ଣୀୟ ରହାଇର୍ଯାଏ କାେଣ ଏହିଋତୁରେ ଜଳପ୍ରପାତ ସଂଖ୍ୟା ଫୁଲିର୍ଯାଏ | ମୁମାବଇେ ପରୁଣ ଏବଂ ଏହାେ ଆଖ୍ପାଖ୍ ଅଞ୍ଚଳେ ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁଏହା ଏକ ରଲାକପ୍ରିୟ ସପ୍ତାହ ରେଷ ପଥ |

● ମମୁ ାବଇ: ୋଜଧାନୀ ମହାୋଷ୍ଟ୍ରଠାେୁ83 କିରଲାମିଟେ ଦୂେରେ ପାହାଡ ରେସନ ଅବସ୍ଥିତ | ମମୁ ବାଇ ଏହାେ ସମଦ୍ରୁ କୂଳ, ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧବିନାୟକ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲାଲବା ୋଜ ଇତୟାଦିଧାମିକ ସ୍ଥାନ ତଥା ରଣରୋତ୍ସବ ଏବଂ ର ାକୁଲାୋମିଭଳିପବ୍ ପାଇଁପ୍ରସିଦ୍ଧ | ସବୁଠାେୁ େୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍କଥା ରହଉଛିଏହା ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିତଥା ନୟାସନାଲ ପାକ୍ପାଇଁବିଖ୍ୟାତ | ସହେେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁଅରନକ କିଛିରଦବାକୁ ପଡିବ |

Special food speciality and hotel

ଏହିସ୍ଥାନଟିଏହାେ ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ପେିସେେ କବାବ ଏବଂ ୋକାହାେୀ ମହାୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୋରଷଇ ପାଇଁପ୍ରସିଦ୍ଧ | ଚିକି, ଜା େୀ ଏବଂ କଦଳୀ କିମବା ମାରଥୋେ ଅନୟ େୁଖିଲା ଫଳ ଦ୍ୱାୋ ନିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମିଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ |

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ମାରଥୋନରେ ବିଭିନ୍ନ େିସଟ୍ଏବଂ ରହାରଟଲ ଉପଲବ୍ଧ | ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମାରଥୋନ୍ ଠାେୁ31 କିମିଦୂେରେ | ଡାକଘେ ମଧ୍ୟ ମାରଥୋନ୍ ଠାେୁ0.5 କିମିଦୂେରେ | 0.9 କିମିଦୂେତାରେ ରପାଲିସ ରେସନ ଉପଲବ୍ଧ |

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ର୍ଯଦିଓ ମାରଥୋନରେ ବଷ୍ସାୋ ଏକ ମରନାେମ ଜଳବାୟୁେହିଥାଏ, ପେିଦେ୍ନ କେିବାେ ସରବ୍ାର୍ତ୍ମ ସମୟ ଅରକଟାବେେୁରମ ମଧ୍ୟରେ |

Language spoken in area 

ଇଂୋଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ମୋଠୀ |