• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Pandav Kund

ପାଣ୍ଡବ କୁଣ୍ଡ ନା ିମୁମବାଇେ ଖ୍ାଗ୍େ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ୍ ରବାେିପାଣ୍ଡବକଡା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ଏହିଜଳପ୍ରପାତ୍ ମୁମବାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଉର୍ଚ୍ତ୍ମ (ପ୍ରାୟ 105 ମିଟେ) ଜଳପ୍ରପାତ୍ ମଧ୍ୟେୁରଗାଟିଏ ାବରେ ପେିଗଣିତ୍ ହୁଏ |

ଜିଲ୍ଲା/ ଅଞ୍ଚଳ

ୋୟଗଡ ଜିଲ୍ଲା, ମହାୋଷ୍ଟ୍ର, ାେତ୍।

ଇତିହାସ

ପାଣ୍ଡବ | ରପୌୋଣିକ ଚେିତ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କଠାେୁକଡା ଏହାେ ନାମ ପାଇୋ | କିମବଦନ୍ତୀ କରହ, ଏହିସ୍ଥାନକୁମହା ାେତ୍େୁପାଣ୍ଡବମାରନ ନିବ୍ାସିତ୍ ସମୟରେ ପେିଦଶ୍ନ କେିଥିରେ ଏବଂ ଏହିଜଳପ୍ରପାତ୍ ତ୍ରଳ ଅବସ୍ଥିତ୍ ଜଳ ଣ୍ଡାେରେ ସ୍ନାନ କେିଥିରେ | ଅଜ୍ଞାତ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼କିୁପାଣ୍ଡବ ନିବ୍ାସିତ୍ ସହିତ୍ ସଂରର୍ଯାଗ କେିବା ଏକ ସାଧାେଣ ଅ ୟାସ, ଏହା ରକବଳ ରୋକକର୍ା ରହାଇପାରେ | ମୁମବାଇ ଏବଂ ର୍ାନାେ ରୋକଙ୍କ ପାଇଁଏହା ଏକ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦେ ଏବଂ ସରତ୍ଜ ସ୍ଥାନ |

ଭୂ ଗ ାଳ

ଜଳପ୍ରପାତ୍ ଏକ ପର୍େ ଶିଖ୍େରେ ଅଛିର୍ଯାହା ପାନର େ କ୍ରିକେ ଉର୍ତ୍େରେ ଏବଂ ମହାୋଷ୍ଟ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ାଗରେ ାସାଇ କ୍ରିକ୍ େ ପବୂ ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ୍ | ଏହା ରମାଟା ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାୋ ରଘେିେହିଛ

ପାଣିପା /ଜଳବାୟ

ପ୍ରଚୁେ ବୃେିପାତ୍ ସହିତ୍ ଏହିସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁଗେମ ଏବଂ ଆଦ୍ର୍ ଅରଟ, ରକାଙ୍କଣ ରବେଟରେ ଉର୍ଚ୍ ବୃେିପାତ୍ ଅନୁ ୂତ୍ ହୁଏ ର୍ଯାହା ପ୍ରାୟ 2500 ମିେିମିଟେେୁ 4500 ମିେିମିଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େହିର୍ାଏ | ଏହିଋତ୍ୁରେ ତ୍ାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ରସେସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପହଞ୍ଚିର୍ାଏ |
ଗ୍ରୀଷମଗେମ ଏବଂ ଆଦ୍ର୍, ଏବଂ ତ୍ାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରସେସୟିସକୁସ୍ପଶ୍କରେ |
ଶୀତ୍େ ତ୍ୁଳନାତ୍ମକ ାବରେ ସାମାନୟ ଜଳବାୟୁ(ପ୍ରାୟ 28 ଡିଗ୍ରୀ ରସେସିୟସ୍) ର୍ାଏ, ଏବଂ ପାଗ ର୍ଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିୋ େହିର୍ାଏ |

କରିବାକୁଥ ିବା ଜିନିଷ ୁଡିକ

ପ୍ରାକୃତ୍ିକ ଦୃଶୟ ରସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଏବଂ ନିମ୍ଳ ବାୟୁଏହିସ୍ଥାନ ପାଇଁମୁଖ୍ୟ ଆକଷ୍ଣ | ର୍ଯଦି ରକହିବୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀେୁବିେତ୍ିରନବାକୁଚାହଁାନ୍ତିଏବଂ ପ୍ରାକୃତ୍ିକ ପେିରବଶରେ ଏକ ଆୋମଦାୟକ ସମୟ ବତ୍ିାଇବାକୁଚାହଁାନ୍ତି, ରତ୍ରବ ଏହା ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ | ଜଙ୍ଗେ ଏବଂ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାୋ ରଘେିେହିଥିବା ଏହିସ୍ଥାନ ମୁମବାଇ, ର୍ାରନ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରଦୂଷତ୍ି ସହେ ତ୍ୁଳନାରେ ଏକ ଶୀତ୍ଳ ପେିରବଶ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଫରଟାଗ୍ରାଫିପାଇଁଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳ କିଛିସୁନ୍ଦେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ର୍ଯଦିଓ ପହଁେିବା ନିରଷଧ |

ିକଟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ

● ମୁମବାଇ: ୋଜଧାନୀ ମହାୋଷ୍ଟ୍ରଠାେୁ29.5 କିରୋମିଟେ ଦୂେରେ ଏହି
ଜଳପ୍ରପାତ୍ ଅବସ୍ଥିତ୍ | ମୁମବାଇ ଏହାେ ରବଳା ୂମ, ିଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧବିନାୟକ,
ମହାେକ୍ଷ୍ମୀ, ୋେବାଗ ୋଜ ଇତ୍ୟାଦିଧାମିକ ସ୍ଥାନ ତ୍ର୍ା ଗରଣରଶାତ୍ସବ ତ୍ର୍ା
ରଗାକୁୋେମୀ ଳିପବ୍ପାଇଁପ୍ରସିଦ୍ଧ | ସବୁଠାେୁଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍କର୍ା ରହଉଛି
ଏହା ବେିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିତ୍ର୍ା ଜାତ୍ୀୟ ଉଦୟାନ ପାଇଁବିଖ୍ୟାତ୍ | ସହେ
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁଅରନକ କିଛିରଦଇପାେିରବ |
● ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତ୍ୀୟ ଉଦୟାନ: ପାଣ୍ଡବ କୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ୍ଠାେୁ୫୨
କିରୋମିଟେ ଦୂେରେ ଅବସ୍ଥିତ୍ | ଏହିପାକ୍ଏକ ସଂେକ୍ଷିତ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହା
ମୁମବାଇେ ହୃଦୟରେ ଏକ େ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଘଞ୍ଚ ଆଚ୍ଛାଦିତ୍
ଜଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହୟ ପେିରବଶ ତ୍ୁଳନାରେ କମ୍ ତ୍ାପମାତ୍ରା ଅଛି| ଏହି
ପାକ୍ରେ ବି ିନ୍ନ ପ୍ରଜାତ୍ିେ ଉଦ୍ଭିଦ ତ୍ର୍ା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ େହିର୍ାନ୍ତି|
● ଇମାଜିକା: ଏହା ରଖ୍ାରପାେିନିକଟରେ ପାଣ୍ଡବ କୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ୍େ ଦକ୍ଷିଣପୂବ୍ରେ 53 କିରୋମିଟେ ଦୂେରେ ଅବସ୍ଥିତ୍ ଏକ ଥିମ୍ ପାକ୍| ଏହିସ୍ଥାନ ଜଳ
ର୍ଯାତ୍ରା ସହିତ୍ ବି ିନ୍ନ ୋଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | ସପ୍ତାହରଶଷ ରଗଟରୱ ପାଇଁ
ସରବ୍ାର୍ତ୍ମ ସ୍ଥାନ ମୁମବାଇ ତ୍ର୍ା ପରୁଣ େ ଆଖ୍ପାଖ୍ରେ ଅଛି| ଏହା
ମରନାେଞ୍ଜନ ପାକ୍, ୱାଟେ ପାକ୍ଏବଂ ତ୍ୁଷାେ ପାକ୍େ ମିଶ୍ରଣ |
● ର୍ାରନ କ୍ରିକ୍: ଏହିସ୍ଥାନରେ ଏକ ରଫିମିରଙ୍ଗା ଅ ୟାେଣୟ ଅଛିଏବଂ ଏହା
ପାଣ୍ଡବ କୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ୍େ ଉର୍ତ୍େ-ପଶ୍ଚିମରେ ୨୭.୩ କିରୋମିଟେ ଦୂେରେ
ଅବସ୍ଥିତ୍ | ଏହିଖ୍ାେଟିଆମବଗଛ ଜଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାୋ ରଘେିେହିଛିଏବଂ ଏହା
ଜାନୁଆେୀେୁମାର୍ଚ୍୍ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ିବଷ୍ବି ିନ୍ନ ପେିବହନକାେୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁସ୍ୱାଗତ୍
କରେ | ରଫିମିରଙ୍ଗା ସରମତ୍ ଅରନକ କିସମ ରଦଖ୍ାର୍ଯାଇପାେିବ |
● ରୋନା ାୋ: ପାଣ୍ଡବ କୁଣ୍ଡେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂବ୍ରେ 72 କିରୋମିଟେ ଦକ୍ଷିଣ
ପୂବ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ୍ ପୁରଣ ଜିଲ୍ଲାେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାହାଡ ରେସନ ମଧ୍ୟେୁରଗାଟିଏ |
ସାଇଟ୍ ରଦଖିବା ସହିତ୍ ଏହିସ୍ଥାନ ମୁମବାଇ ତ୍ର୍ା ପୁରଣେୁପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ
ବହୁତ୍ କିଛିପ୍ରଦାନ କରେ | ରମୌସୁମୀ ଋତ୍ୁରେ ଏହିସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଆକଷ୍ଣୀୟ
ରହାଇର୍ଯାଏ କାେଣ ଏହିଋତ୍ୁରେ ଅରନକ ଜଳପ୍ରପାତ୍ ଫୁେିର୍ଯାଏ | ମୁମବାଇ
ତ୍ର୍ା ପୁରଣ ଏବଂ ଏହାେ ଆଖ୍ପାଖ୍ ଅଞ୍ଚଳେ ରୋକଙ୍କ ପାଇଁଏହା ଏକ
ରୋକପ୍ରିୟ ସପ୍ତାହରଶଷ ର୍ଯାତ୍ରା |

ବିରଶଷ ଖ୍ାଦୟ ଏବଂ ରହାରଟେ

ଖ୍ାେଘେ ରେଳ ରେସନେୁ ପାଣ୍ଡବ କୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୋସ୍ତାରେ କିଛିରଛାଟ ଫାେଫୁଡ୍ ର ାଜନାଳୟ ଅଛି| ମହାୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୋରଷଇ ରହଉଛିଏହିସ୍ଥାନେ ବିରଶଷତ୍ା
| ଖ୍ାେଘେରେ ଅନୟ ମେିଟକୁୟଜନ୍ି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ |

ିକଟରେ ଥିବା ଆବାସ ସୁବଧିା ଏବଂ ରହାରଟେ/ ଡାକ୍ତେଖ୍ାନା/ରପାେ ଅଫିସ୍ /ରପାେିସ୍ ରେସନ

ରର୍ଯରହତ୍ୁଏହିଜଳପ୍ରପାତ୍ ଜଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାୋ ରଘେିେହିଛି, ବସତ୍ିସ୍ଥାନ ଏବଂ ିର୍ତ୍ ିୂମି ଏଠାେୁଟିକିଏ ଦୂେରେ |
ଖ୍ାେଗଡ ରେଳ ରେସନ ନିକଟରେ ଅରନକ ରହାରଟେ ଅଛି|
ପାଖ୍ାପାଖି କିଛିଡାକ୍ତେଖ୍ାନା ରସଠାରେ ଅଛି| ପାଣ୍ଡବ କୁଣ୍ଡଠାେୁ8 େୁ10 ମିନିଟ୍ଦୂେରେ |
ରବୋପୁେ ସିବିଡିଟିରେ ନିକଟ ଡାକଘେ 6.5 କି.ମି. ରେ ଅଛି|
ରବୋପୁେ ସିବିଡିଟିରେ ନିକଟତ୍ମ ରପାେିସ ରେସନ 6.5 କି.ମି. ରେ ଅଛି|

ପରିଦର୍ଶନ ନିୟମ ଏବଂ ସମୟ ,ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସରବଶାତ୍ତମମାସ

ପାଣ୍ଡବ କୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ପାଇଁରମୌସମୁ ୀ ଏବଂ ଶୀତ୍ ରହଉଛିସରବ୍ାର୍ତ୍ମ ସମୟ | ତ୍ର୍ାପି, ସୁେକ୍ଷା ଦୃେିରକାଣେୁପ୍ରବଳ ବଷ୍ା ସମୟରେ ଏହାକୁଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ

ଅଞ୍ଚଳଗର କଥ ିତ ଭାଷା

ଇଂୋଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମୋଠୀ