• Screen Reader Access
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

கார்லே குகைகள்

கார்ரலயில் உள்ள குசக 15 ெண்சடய புத்த குசககளின்பகாத்து ஆகும்.
இது ரதாராயமாகரலாைாவாலாவிலிருந்து 11 கி.மீபதாசலவில் உள்ளது
மற்றும் ைாசல மூலம் மிகஎளிதாக அணுகலாம்.v

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

பூரை மாவட்டம்,மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

வரலாறு

கிெி 1 ஆம் நூற்றாண்டுமுதல் கிெி 6 ஆம்நூற்றாண்டு வசரகார்ரலயில் உள்ள 15 
குசககள் பைய்யப்ெட்டை.இந்தத் தளம் ரமற்குகடற்கசரயில் உள்ளதுசறமுக நகரங்கசளபடக்கன் ெீடபூமியில் உள்ளவணிக சமயங்களுடன்இசணக்கும் ஒரு ெண்சடயவர்த்தக ொசதயில் உள்ளது.சுற்றுலா ெயணிகளுக்குதைிப்ெட்ட ஈர்ப்ொை ஒருெலமாடி குசக உள்ளது.கார்ரலயில் உள்ள முக்கியசைத்யா குசக ஏராளமாைைிற்ெ ரெைல்களால்அலங்கரிக்கப்ெட்டுள்ளது.குசகயின் வராண்டாவில்உள்ள நன்பகாசடயாளர்தம்ெதிகளின் ரெைல்கள்பொதுவாை ைகாப்தத்தின்ஆரம்ெ ஆண்டுகளுக்குமுந்சதய ஆரம்ெகாலபடக்கன் கசலயின்
தசலைிறந்த ெசடப்புகள்.கிெி 1ஆம் நூற்றாண்சடச்ரைர்ந்த மரக் குசடயுடன்
கூடிய அழகிய ஒற்சறக்கல்ஸ்தூெி இந்தச் சைத்யாவில்உள்ளது.விலங்குகள் மற்றும்
விலங்கு சரடர்களால்அலங்கரிக்கப்ெட்டகுசககளில் உள்ள தூண்தசலநகரங்கள் காந்தாரகசலயின் பைல்வாக்சகக்காட்டுகின்றை.சைத்யா குசகயின்வராந்தாவில் பெௌத்தமூவரின் கிெி 6 ஆம்நூற்றாண்டுக்கு முந்சதயைிற்ெ ரெைல்கள் மற்றும்
புத்தர் நிகழ்த்தியஅற்புதங்கள் உள்ளை.சைத்ய மண்டெத்தில் உள்ளதூண்களில் உள்ளஓவியங்களின் ைிலதடயங்கள் உள்ளை.குசகயின் நுசழவாயிலில்
உள்ள ெிரமாண்டமாைஒற்சறக்கல் தூண் ஒரகட்டடக்கசல அற்புதம்.இந்த இடத்தில் ஏராளமாைகல்பவட்டுகள் துறவிகள், கன்ைியாஸ்திரிகள், வர்த்தகர்கள், மன்ைர்கள்மற்றும் அவர்களது குடும்ெஉறுப்ெிைர்கள் வழங்கிய
நன்பகாசடகசளப் ெற்றிரெசுகின்றைஒரு சுவாரஸ்யமாைகல்பவட்டு அருகிலுள்ள
கிராமத்திலிருந்து விவைாயநிலங்கசள நன்பகாசடயாகஅளித்தசதப் ெதிவு
பைய்கிறது.கார்ரலயில் உள்ள ெிரதாைசைத்யா குசகயின்நுசழவாயிலில்; மிகவும்
ெிரெலமாை நாட்டுப்புறபதய்வமாை எக்வ ீராவுக்குஅர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஓர்
இசடக்கால ைன்ைதியும்உள்ளது.இந்த இசடக்காலவளாகத்தில் எக்விரா ரதவி
மற்றும் நாகர்காைா (டிரம்ஹவுஸ்) ஆகிரயாருக்குஅர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஒரு
ரகாயில் உள்ளது.ொர்சவயாளர்களில்பெரும்ொரலார் முக்கியமாக
பதய்வத்திற்கு மரியாசதபைலுத்துவதற்காக அந்தஇடத்சதப்ொர்சவயிடுகிறார்கள்

புவியியல்

ரலாைாவாலாவின்மாவலில் உள்ள ைஹ்யாத்ரிமசலகளில் கார்ரலகுசககள் உள்ளை.குசககசள அசடய ஒருவர்சுமார் 500 ெடிகள் ஏறரவண்டும்.
இசவ மும்செ - பூரைபநடுஞ்ைாசலசய ஒட்டியும், சுமார் 100 கி.மீ. 
ரலாைாவாலாவிலிருந்து 10-11 கி.மீ., பூரைவிலிருந்து 58 கி. மீ., மும்செயிலிருந்து 94 
கி. மீ. பதாசலவிலும்உள்ளை.

வாைிசல / காலநிசல

பூரைவில் ஆண்டுமுழுவதும் பவப்ெமாைஅசர வறண்ட காலநிசலஉள்ளது, ைராைரிபவப்ெநிசல 19-33 டிகிரிபைல்ைியஸ் வசர இருக்கும்.ஏப்ரல் மற்றும் ரம
மாதங்கள் பூரைவில்பவப்ெநிசல 42 டிகிரிபைல்ைியஸ் வசர அசடயும்
பவப்ெமாை மாதங்கள்.குளிர்காலம் மிகவும்குளிராகவும், மற்றும்
பவப்ெநிசல இரவில் 10 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசரகுசறவாக பைல்லக்கூடும், 
ஆைால் ைராைரி ெகல்ரநரபவப்ெநிசல சுமார் 26 டிகிரிபைல்ைியஸ் ஆக இருக்கும்.பூரை ெகுதியில் ஆண்டுமசழப்பொழிவு சுமார் 763 மிமீஆகும்.

பைய்ய ரவண்டியசவ

 • கார்ரல குசககளில் உள்ளெல்ரவறு குசககசளப்ொர்சவயிடுவது ஒரு
  சுவாரஸ்யமாைஅனுெவமாகும்.ரமரல இருந்து ெசுசமமற்றும் அழகாை
  நிலப்ெரப்புகள் நிசறந்வழிசயக் காணவும்ரலாைாவாலா மற்றும்
  கண்டாலா ஆகியசவசுற்றுலாப் ெயணிகளிசடரயெிரெலமாை மசல
  நிசலயங்கள்.கார்ரல குசககளுக்குமுன்ைால் அசமந்துள்ளமிகவும் வழிெடப்ெட்டஎக்விரா ரதவிரகாயில்களில் ஒன்று.

 ைிறப்பு உணவு மற்றும்ரஹாட்டல்

ரமற்கு பதாடர்ச்ைி மச மற்றும் ரலாைாவாலாவில்அசமந்திருப்ெதால், ஒருவர்
ஆண்டு முழுவதும் ெலெருவகால ெழங்கசளருைிக்க முடியும்.இங்குள்ள உணவகங்கள்உள்ளூர் மகாராஷ்ட்ரியஉணவு வசககசளயும், ெலவசகயாை உணவு
வசககசளயும்வழங்குகின்றை.ரலாைாவாலா ெல்ரவறுவசகயாை ைிக்கிஸ் (இைிப்புதின்ெண்டங்கள்) மற்றும்ஃெட்ஜ்களுக்கு ெிரெலமாைது.

விடுதி வைதிகள்அருகிலுள்ள & ரஹாட்டல் / மருத்துவமசை/தொல்
அலுவலகம்/காவல்நிசலயம்

ெடுக்சக மற்றும் காசலஉணவு எதுவும்கிசடக்கவில்சல.ரலாைாவாலாவில்
ஏராளமாை ரஹாட்டல்கள்கிசடக்கின்றை.அருகிலுள்ள காவல்நிசலயம் நகர காவல்
நிசலயம், ரலாைாவாலா-12.2 கி. மீ.அருகிலுள்ளமருத்துவமசை ஆரம்ெ
சுகாதார சமயம், கார்லா -3.5 கி. மீ.அருகிலுள்ள தொல்அலுவலகம் தொல்
அலுவலகம் இந்தியாரொஸ்ட், ரலாைாவாலா-12.4 கி.மீ.

வருசக விதி மற்றும்ரநரம், ொர்சவயிட ைிறந்தமாதம்

குசககள் காசல 9:00 மணிக்கு திறந்து இரவு 7:00 மணிக்கு மூடப்ெடுகின்றை .
எைரவ அக்ரடாெர் முதல்ரம வசர இங்குொர்சவயிட ைிறந்தமாதங்கள்.

 ெகுதியில் ரெைப்ெடும் பமாழி

 ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.