• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

பாண்டவ்லேனி

மகாராஷ்டிராவில் உள்ளொசற பவட்டு குசககள்ெல மகாொரதத்சதச் ரைர்ந்த
ொண்டவாவால்கட்டப்ெட்டதாகநம்ெப்ெடுகிறது, அசவொண்டவ்பலைி என்றுஅசழக்கப்ெடுகின்றை.

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

நாைிக் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா

வரலாறு

நாைிக் ரகாதாவரி ஆற்றின்கசரயில் உள்ள ஒருெழங்கால நகரம்.இது இந்துக்கள், ைமணர்கள்மற்றும் பெௌத்தர்களுக்காைபுகழ்பெற்ற யாத்ரீகஇடமாகும்; ரமலும் ஆண்டுமுழுவதும் மில்லியன்கணக்காை ெக்தர்களால்ொர்சவயிடப்ெடுகிறது.
இந்தக் குசககள் 2000 ஆண்டுகளுக்கும் ரமலாைவரலாற்சறக் பகாண்ட
பெௌத்த குசககள்.மாறிவரும் காலமும்நம்ெிக்சகயும்ெின்ெற்றப்ெடுவதால், இந்தகுசககள் தீர்த்தங்கர் பலைி, ொண்டவ் பலைி, ெஞ்ைொண்டவ் மற்றும் ைமணகுசககள் ரொன்ற ெலபெயர்களுடன்அறியப்ெடுகின்றை.குசககளில் உள்ளகல்பவட்டுகள் இசத'திரன்ஹு' அல்லது'திரிரஷ்மி' என்றுகுறிப்ெிடுகின்றை.
திரிம்ெரகஷ்வர், ரகாதாவரிநதியின் ரதாற்றம் இந்ததளத்திலிருந்து சுமார் 25 
கி.மீ. பதாசலவில் உள்ளது.ொண்டவ்ரலைி 27 கல்பவட்டுகசள வழங்கும்24 பெௌத்த குசகசளக்பகாண்ட ஒரு குழுசவக்பகாண்டுள்ளது.இந்தியாவின் பதால்பொருள்
ஆய்வு ரமற்கிலிருந்துகிழக்காக குசககசளஎண்ணியுள்ளது.குசககளில் உள்ள
ைான்றுகள் கிெி 1 ஆம்நூற்றாண்டில் இந்தப்ெிராந்தியத்தில் ஆட்ைிபைய்த ைதவாஹைத்திற்கும்ரமற்கு க்ஷத்ரொவிற்குமஇசடயிலாை காலத்சத
குசககள் கண்டுள்ளைஎன்ெசதக் குறிக்கிறது.இந்த அதிகாரப்ரொராட்டத்சதப் ெற்றியவிரிவாை ெதிவுகல்பவட்டுகளில்மட்டுமல்ல, அந்த இடத்தில்
உள்ள கசல மற்றும்கட்டிடக்கசலஆகியவற்றிலும்ெிரதிெலிக்கிறது.இத்தசகய கல்பவட்டுகள்ெண்சடய இந்தியாவில்இருந்த அரைியல், ைமூகபொருளாதார மற்றும் மதநிசலசமகசளப்புரிந்துபகாள்ளஆராய்ச்ைியாளர்களுக்குஉதவியுள்ளை.
* குசக எண் 19 மிகப்ெழசமயாைது மற்றும் 1 ஆம் நூற்றாண்டின் BCE இல்
ைதவாஹை ஆட்ைியாளராைகிருஷ்ணரின்நன்பகாசடயுடன்உருவாக்கப்ெட்டது.
* மிகவும் கவர்ச்ைிகரமாைகுசக எண் 18.இது ஒரு சைத்ய கிரிஹஅதாவது ஸ்தூெி பகாண்டெிரார்த்தசை மண்டெம்.ெிராகிருத பமாழிசயப்ெயன்ெடுத்தி ெிராமி
வரிவடிவத்தில் பைங்குத்தாகஎழுதப்ெட்ட கல்பவட்டுகள்உள்ளதால் உள்ரள உள்ள
தூண்கள்தைித்துவமாைசவ.
*இங்கு தண்ண ீர் ரதங்குவதுஒரு முக்கிய ெிரச்ைசையாகஇருப்ெதால், 
மசழக்காலத்தில் அதுரமாைமாகிறது.எைரவ ைில குசககள் நீர்த்ரதக்கங்களாக
மாற்றப்ெட்டை. குசக எண் 1 ஒருஉதாரணம்.
* கிெி 1-2ம் நூற்றாண்டில்குசக எண் 2 விஹாரமாக(வைிப்புப் ெகுதி) 
பைதுக்கப்ெட்டு, ெின்ைர், அதுபுத்தரின் உருவங்கசளக்பகாண்ட ஆலயமாக
மாற்றப்ெட்டது..
* குசக எண் 3 மிகவுமசுவாரஸ்யமாை ஒன்றாகும், இது விரிவாக
அலங்கரிக்கப்ெட்டுள்ளது.. ஆறு பெரிய துவாரங்கள்(கதவுகள்) உள்ளை.
* கிட்டத்தட்ட மீதமுள்ளகுசககள், 6,7,8,10,11,12,17,20,23 மற்றும் 24 ஆகிய
எண்ணிக்சகயில் உள்ளை. நன்பகாசடயாளர்களின்பெயர்கசளயும்
பதாழில்கசளயும் ெதிவுபைய்யும் ஒத்தகல்பவட்டுகள் உள்ளை.
* மற்ற குசககளில் ைில, குறிப்ொக, 2,15,16,20, மற்றும்23 ஆகியசவ ெல்ரவறு
பெௌத்தர்களின் உருவத்திலவரலாற்றாைிரியர்களுக்குஉதவும் முக்கியமாை
தளங்களாகும்.புத்தமதத்தின் வ ீழ்ச்ைிக்குப்ெிறகு ைமணர்களால்
இந்நகரம்ஆக்கிரமிக்கப்ெட்டது.ைமண மடங்கள்இசடக்காலத்தில் கூட
இங்கு பதாடர்ந்துஇருந்திருக்கலாம்.

புவியியல்

குசககளின் இருப்ெிடம் ஒருபுைித புத்த தளம்.இந்தக் குசக இந்தியாவின்
மகாராஷ்டிராவின் நாைிக்நகரின் ரமற்கில் சுமார் 8 கி.மீ. பதாசலவில் உள்ளது.
கடல் மட்டத்திலிருந்துசுமார் 3004 அடி உயரத்தில்திரிரைாமி மசலயில் இந்தக்
குசககள் கட்டப்ெட்டுள்ளை.இந்தப் ெிராந்தியத்தில்உள்ள புத்த குசககளின்
இருப்ெிடம் வட இந்தியாபைல்லும் பநடுஞ்ைாசலக்குஅருகில் உள்ளது.

வாைிசல / காலநிசல

நாைிக்கில் ைராைரி ஆண்டுபவப்ெநிசல 24.1 டிகிரிபைல்ைியஸ் ஆகும்.
இந்தப் ெிராந்தியத்தில்குளிர்காலம் தீவிரமாைது, ரமலும் பவப்ெநிசல 12 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசரகுசறவாக பைல்கிறது.ரகாசடகாலங்களில் சூரிய
பவப்ெம் மிகவும்கடுசமயாக இருக்கும்.குளிர்காலங்கசள விடரகாசடயில் நாைிக் அதிகமசழ பெய்யும்.ரகாசடயில் பவப்ெநிசல 30 டிகிரி பைல்ைியஸுக்கு ரமல்
பைல்கிறது.ைராைரி ஆண்டு மசழ சுமார்1134 மி.மீ. ஆக இருக்கும். 

பைய்ய ரவண்டியசவ

1. குசககசளப்ொர்சவயிடவும்
2. தாதாைாரஹப் ொல்ரகஸ்மராக் மற்றும்அருங்காட்ைியகத்சதப்ொர்சவயிடவும்
3. மசலயிலிருந்துஅழகிய காட்ைிசயஅனுெவிக்கவும்.

குசககசளப்ொர்சவயிடவும்

2. தாதாைாரஹப் ொல்ரகஸ்மராக் மற்றும்அருங்காட்ைியகத்சதப்ொர்சவயிடவும்
3. மசலயிலிருந்துஅழகிய காட்ைிசயஅனுெவிக்கவும்.திராட்சை, ரகாண்டாஜியின்
ைிவ்டா, மது மற்றும்மகாராஷ்ட்ரிய உணவுவசககள்.

விடுதி வைதிகள் மற்றும்ரஹாட்டல் / மருத்துவமசை / தொல்
அலுவலகம் / ரொலீஸ்

தங்குவதற்கு இந்தவட்டாரத்தின் அருகில்ஏராளமாை ரஹாட்டல்கள்உள்ளை, அத்துடன் ைிலஆைிரமங்களும்அசமந்துள்ளை.அருகிலுள்ள காவல்
நிசலயம் நகர காவல்நிசலயம், ரலாைாவாலா-12.2 கி. மீ.அருகிலுள்ளமருத்துவமசை
வக்ரதுண்டாமருத்துவமசை ெிசரரவட்லிமிபடட்-2 கி. மீ.

வருசக விதி மற்றும்ரநரம், ொர்சவயிட ைிறந்தமாதம்

குசக எண் 10 க்குமுன்ைால் டிக்பகட்வழங்கும் ைாளரம் இருக்கும், குசககளின் குழுவின்நுசழவாயிசல அசடயசுமார் 10 முதல் 12 நிமிடங்கள் ஆகும்.
பவள்ளிக்கிழசமகளில்அசைவருக்கும் நுசழவுஇலவைம்.

ெகுதியில் ரெைப்ெடும் பமாழி

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.