• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Bhushi Dam

 பூஷி அசண இந்தியாவின்
மகாராஷ்டிராவின்
யலா ாவாலாவில் உள்ள
இந்திரயா ி ஆற்றில் உள்ள
ஒரு பகாத்து அசணயாகும்.

புய மற்றும் மும்செசயச்
யைர்ந்த சுற்றுலாப்
ெயணிகளுக்கும், உள்ளூர்
மக்களுக்கும் ைிறந்த வார
இறுதி ெயணமாக புஷி
அசண உள்ளது.

பூஷி அசண நீர், 
ெருவமசழ காலங்களில்
ெடிகளில் நிரம்ெி வழியும்
காட்ைி கவசலக்கிடமாக
உள்ளது.

Districts/ Region

ூய மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History

பூஷி அசண 19 வது நூற்றாண்டில் கியரட் இந்திய தீெகற்ெ ரயில்யவயால் தங்கள் நீராவி இயந்திரங்கள் தண்ண ீர் யதசவசய நிசறயவற்ற கட்டப்ெட்டது.

ஆம் ஆண்டு நிலவரப்ெடி, இது இந்திய ரயில்யவயின் மத்திய ரயில்யவ மண்டலத்திற்கு பைாந்தமா து.

நகராட்ைி ஆசணயத்தின் நிதியுதவியுடன் இந்த அசண கட்டப்ெட்டதால், ெின் ர் ரயில்யவ நிறுவ ம் யலா ாவாலா நகருக்கு தண்ண ீசர வழங்க ஒப்புக்பகாண்டது. 

ெின் ர் 1.5 கி.மீதூரத்தில் அசணயின் யமற்கில் அசமந்துள்ள இந்திய கடற்ெசட நிசலயமா ைிவாஜியில் த து ெயிற்ைி நடவடிக்சககளின் யநாக்கத்திற்காக பூஷி அசண மற்றும் புகான் ஏரிசயப் பெற இந்திய கடற்ெசட முன்ய றியது.

Geography

பூஷி அசண மும்செயின்
பதன்கிழக்கில்
யலா ாவாலா என்ற
மசலக்யகாட்சடயிலும், 
புய வுக்கு வடயமற்கில்
ைஹ்யாத்ரி மசலகளிலும்
அசமந்துள்ளது.
 புய சவச் சுற்றி அதிகம்
 ொர்சவயிடப்ெட்ட மசல
நிசலயங்களில் ஒன்று.

Weather/Climate

இப்ெகுதி ஆண்டு முழுவதும்
பவப்ெமா ொதி வறண்ட
காலநிசலயாக இருக்கிறது, 
ைராைரி பவப்ெநிசல 19-33 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
இருக்கும்.

ஏப்ரல் மற்றும் யம
மாதங்கள் பவப்ெமா 
மாதங்கள், பவப்ெநிசல 42 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
அசடயும்.

குளிர்காலம் மிகவும்
குளிராகவும், மற்றும்
பவப்ெநிசல இரவில் 10 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
குசறவாக பைல்லக்கூடும், 
ஆ ால் ைராைரி ெகல்யநர
பவப்ெநிசல சுமார் 26 டிகிரி
பைல்ைியஸ் ஆக இருக்கும்.

இப்ெகுதியில் வருடாந்திர
மசழ சுமார் 4200 மி.மீ.

Things to do

யலா ாவாலாவில் உள்ள
பூஷி அசண புய மற்றும்
அருகிலுள்ள ெிற
நகரங்களில் உள்ள
மக்களுக்கு ெிரெலமா வார
இறுதி ெயணமாகும்.

ெசுசமயா மசலகள், 
ஆடம்ெரமா நீரின் ஒலி, 

ெறசவகளின் கிண்டல்
மற்றும் வழக்கமா 
யவடிக்சகயா வா ிசல
ஆகியசவ
யலா ாவாலாவில், 
குறிப்ொக ெருவமசழயின்
யொது கட்டாயம் ொர்க்க
யவண்டிய சுற்றுலா இடமாக
அசமகிறது.

நிசலயற்ற ொய்ச்ைல்கள்
காரணமாக அதிகாரிகள்
இந்த அசணயில் நீந்த
அனுமதிக்கவில்சல
என்றாலும், சுற்றுலாப்
ெயணிகள் இங்கு
பைய்யக்கூடிய நிசறய
விஷயங்கள் இன்னும்
உள்ள .

Nearest tourist places

▪ ஆம்ெி ெள்ளத்தாக்கு: 
சுமார் 24 கி. மீபதாசலவில்
உள்ள ஒரு டவுன்ஷிப்
ஆகும்

யலா ாவாலா, இந்தியாவின்
மகாராஷ்டிராவில் புய 
மாவட்டத்தில் உள்ளது.
It அது

ைோரா இந்தியா
ெரிவாரால்
உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது.

யதாராயமா 10,000 ஏக்கர்
மசலப்ொங்கா நிலப்ெரப்பு
சுற்றுச்சூழல் ொர்சவயில்
இருந்து பொருத்தமா 
வடிவசமப்புகள் மூலம்
ஈர்க்கக்கூடிய ெரப்ொக
மாற்றப்ெட்டுள்ளது.

இந்த இடத்தில் ெகட்டா 
நகர்ப்புற உள்கட்டசமப்பு, 
அசமதியா சூழ்நிசல
மற்றும் ெிரத்யயக
த ிச்ைிறப்புகள் உலகம்
முழுவதிலுமிருந்து
ொர்சவயாளர்கசள
ஈர்த்துள்ள .

▪ யலா ாவாலா ஏரி: இது
யலா ாவாலாவின்
புறநகரில் அசமந்துள்ளது, 
இது இந்திரயா ி நதியால்
வடிகட்டப்ெடுகிறது.


இந்த ஏரி ெருவமசழகளின்
யொது பவள்ளத்தில் மூழ்கி
குளிர்காலத்தில் வறண்டு
யொகிறது, இது ெருவகால
ஏரி என்று ெிரெலமாக
அறியப்ெடுகிறது.

இது ஒரு ெிரெலமா 
சுற்றுலா இடமாகும், இது
ெறசவ ொர்ப்ெது மற்றும்
நீச்ைல் யொன்ற
பையல்ொடுகசள
வழங்குகிறது.

▪ கார்லா குசககள்: கார்லா
குசககள் ெண்சடய புத்த
ொசற பவட்டப்ெட்ட
குசககள் மற்றும்
யலா ாவாலாவுக்கு
அருகில் அசமந்துள்ள ஒரு
ெிரெலமா சுற்றுலா
தலமாகும்.

இது இந்தியாவில் உள்ள
ெண்சடய புத்த குசக
ஆலயங்களில் ஒன்றாகும்.

இந்த குசககள்

இந்தியாவில் மிகப்பெரிய
சைத்யாக்களில் (ஒரு
ஸ்தூெியுடன் ெிரார்த்தச 
அரங்குகள்) ஒன்றாகும்.

உள்யள அசமந்துள்ள
ஏக்விரா யதவியின்
யகாவிலுக்கு கார்லா
குசககள் ெிரெலமாக
உள்ள .

வரலாற்றுக்கு முந்சதய
காலங்களில் யவலூரகா
என்றும் அசழக்கப்ெடும்
கார்லா குசககள் எக்விரா
யதவிக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட
ஒரு யகாயிலுடன் ஒரு
ெிரம்மாண்டமா 15 மீட்டர்
உயரமா தூசணக்
பகாண்டுள்ள .

▪ புலியின் ொய்ச்ைல்: 
புலியின் ொய்ச்ைல்
கண்யணாட்டம்
யலா ாவலாவிலிருந்து
சுமார் 8 கி.மீபதாசலவில்
அசமந்துள்ளது மற்றும்
இந்த இடத்தின் முக்கிய
சுற்றுலா அம்ைமாகும்.

இது ஒரு குன்றின்
உச்ைியில் 650 மீட்டருக்கும்
அதிகமா சுத்த துளியுடன்
அசமந்துள்ளது, இது
மசலகள் மற்றும் யமற்கு
பதாடர்ச்ைி மசலகளின்
ெறசவயின் கண் காட்ைிசய
வழங்குகிறது.

யமகமூட்டமா 
நிசலசமகள் இல்லாத
நிசலயில், சூரிய உதயம்
மற்றும் சூரிய
அஸ்தம த்தின் யொது இது
வழங்கும் அற்புதமா 
ொர்சவக்கு இது
ெிரெலமா து.

ெள்ளத்தாக்கில் ஒரு புலி
ஒரு ொய்ச்ைசல எடுக்கும்
வடிவத்தின் ஒற்றுசமயின்
காரணமாக இந்த இடத்திற்கு
புலியின் ொய்ச்ைல் என்று
பெயர் கிசடத்துள்ளது.

புலி ொய்ச்ைலில் எதிபராலி
புள்ளியும் நிசறய சுற்றுலாப்
ெயணிகசள ஈர்த்துள்ளது.


Special food speciality and hotel

யலா ாவாலாவின்
சுற்றுப்ெயணத்தின் யொது
முயற்ைிக்க யவண்டிய
ெிரெலமா உணவுகள்
மற்றும் ைிற்றுண்டிகளில்
ைில யைாலா ெட்டுராஸ், 
பவண்பணய் யகாழி மற்றும்
ைாக்யலட் ஃெட்ஜ்.

யமலும், முசலகட்டிய
ெயிறுகள் மற்றும் ெீன்ஸ்
ஆகியவற்றால் ஆ 
மோராஷ்ட்ரிய மிைசல
முயற்ைிக்கவும்.

ஒரு ைரியா சைவ
அனுெவத்திற்கு, ொரம்ெரிய
மகாராஷ்ட்ரிய தாலிசய
முயற்ைிக்கவும்.

இது ைிக்கிக்கு ெிரெலமா து
(பவல்லத்துடன் ெட்டாணி
பகாட்சடகள் அல்லது
உலர்ந்த ெழங்களின்
கலசவ).

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

யலா ாவாலாவின் புஷி அசண அருயக ெல்யவறு யோட்டல்களும் ரிைார்ட்டுகளும் கிசடக்கின்ற .

பூஷி அசணக்கு அருயக 5.5 கி.மீ. பதாசலவில் மருத்துவமச கள் உள்ள .

அருகில் உள்ள தொல் நிசலயம் சுமார் 4.2 கி.மீ. பதாசலவில் உள்ளது.

அருகில் உள்ள காவல் நிசலயம் மால்வா ில் 4.3 கி.மீதூரத்தில் உள்ளது.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

பூஷி அசணயின் அழசக
ரைிக்க, ஜூன் முதல்
பைப்டம்ெர் வசரயிலா 
ெருவமசழ காலத்தில், 
அசண தண்ண ீரில்
துள்ளியமாக மாறும் யொது, 
பூஷி அசணக்கு பைல்ல
ைிறந்த யநரம்.

மசழயின் யொது பூஷி
அசண நிரம்ெி வழிகிறது.

ைில யநரங்களில் நீரின்
யவகம் ஆெத்தா 
யவகமாகிறது, யமலும்
ெடிகளும் வழுக்கும்.

க மசழயில் சுற்றுலா
ெயணிகள் பைல்வசத
தவிர்க்குமாறு
ெரிந்துசரக்கப்ெட்டுள்ளது.

Language spoken in area 

தமிழ், இந்தி மற்றும் மராத்தி