• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Dahanu

மகாராஷ்டிராவின் ொல்கர் மாவட்டத்தில் இந்தியாவின் மமற்கு கடற்கசரயில் தஹானு தாலுகாவில் அசமந்துள்ள ஒரு கடமலார நகரம் தஹானு ஆகும். இந்த இடம் அதன் நீண்ட கடற்கசரக்கு பெயர் பெற்றது. மும்செயிலிருந்து சுற்றுலாப் ெயணிகளுக்கு ஒரு ெிரெலமான வார இறுதி ெயணம்.

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

ொல்கர் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

வரலாறு

இது பெரும்ொலான சுற்றுலாப் ெயணிகளுக்குத் பதரியாததால், இந்த இடத்திற்கு எவரும் பைல்வதில்சல. வார நாட்களில் மிகச் ைில சுற்றுலாப் ெயணிகள் தஹானுவுக்கு வருசக தருகின்றனர்.  ெரெரப்ொன அட்டவசணயில் இருந்து அசமதி பெற, இது ொர்சவயிட ைிறந்த இடம்.  ஓய்பவடுப்ெதற்கான ைிறந்த இடம் மும்செசயச் சுற்றிமய உள்ளது.

புவியியல்

புவியியல் தஹானு என்ெது மகாராஷ்டிராவின் பகாங்கன் ெகுதியில் நீல அமரெிய கடலின் கடற்கசரயில் தஹானு ைிற்மறாசடயின் வடக்கில் அசமந்துள்ள ஒரு கடமலார இடமாகும்.இது மும்செயின் வடக்மக 143 கி.மீபதாசலவிலும், டாமனின் பதற்மக 120 கி. மீ பதாசலவிலும் அசமந்துள்ளது.

வானிசல / காலநிசல

இப்ெகுதியின் முக்கிய வானிசல மசழ, பகாங்கன் பெல்ட் அதிக மசழசய அனுெவிக்கிறது (சுமார் 2500 மிமீமுதல் 4500 மிமீவசர இருக்கும்), மற்றும் காலநிசல ஈரப்ெதமாகவும் சூடாகவும் இருக்கும்.  இந்தப் ெருவகாலத்தில் பவப்ெநிசல 30 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர அசடயும்.மகாசட காலம் பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும், மமலும் பவப்ெநிசல 40 டிகிரி பைல்ைியசைத் பதாடும். குளிர்காலம் ஒப்ெீட்டளவில் மலைான காலநிசல (சுமார் 28 டிகிரி பைல்ைியஸ்), மற்றும் வானிசல குளிர்ச்ைியாகவும் வறண்டதாகவும் உள்ளது

பைய்ய மவண்டியசவ

 கடற்கசரயின் அசமதி அதன் அழசக மைர்க்கிறது.  சூரிய அஸ்தமனங்களின் மொது கருப்பு மற்றும் பவள்சள மணலில் நடந்து பைல்வது ொர்சவயாளர்களுக்கு ஓர் அழகான அனுெவத்சத அளிக்கிறது.கடற்கசரயில் சும்மா உட்கார்ந்து கடற்கசரயின் அழசக ஒருவர் சூரிய ஒளியில் ரைிக்கலாம். நீச்ைல், ைன் ொத், ஒட்டக ைவாரி, குதிசர வண்டி ைவாரி, மமாட்டார் ைவாரி மொன்ற பையல்ொடுகள் கிசடக்கின்றன.

அருகிலுள்ள சுற்றுலா இடம்

தஹானுவுடன் ெின்வரும் சுற்றுலா இடங்கசள ொர்சவயிட ஒருவர் திட்டமிடலாம்

 மொர்டி கடற்கசர: தஹானு கடற்கசரயின் வடக்மக 14.7 கி.மீதூரத்தில் அசமந்துள்ளது.  ொல்கரில் உள்ள அசமதியான மற்றும் தூய்சமயான கடற்கசரகளில் ஒன்று.  இது தீவிலும் அசதச் சுற்றியும் டன் கணக்கான ஈர்ப்புகள் மற்றும் பொழுதுமொக்குகசளக் பகாண்டுள்ளது. அதன் ெண்சண மற்றும் உள்நாட்டு சுற்றுப்புறங்களுக்கு பெயர் பெற்றது, மமலும் இது ஆராய ெல மகாயில்கசளயும் குசககசளயும் பகாண்டுள்ளது, நீங்கள் அசமதியான மநரத்சதத் மதடுகிறீர்களானால் இங்கு பைல்லலாம்.

தஹானு மகாட்சட: தஹானு கடற்கசரயின் பதற்மக 2.1 கி.மீ பதாசலவில் அசமந்துள்ள இந்த மகாட்சட 16 ஆம் நூற்றாண்டில் மொர்த்துகீைியர்களால் கட்டப்ெட்டது, மமலும் இது ைத்ரெதி ைிவாஜி மகாராஜால் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது.

 மஹாலக்ஷ்மி மகாயில்: தஹானுவுக்கு கிழக்மக 5.6 கி.மீபதாசலவில் அசமந்துள்ள மகாலட்சுமி ெழங்குடியினரின் `குல்மதவி` (ஒரு இந்து வ ீட்டின் புரவலர் கடவுள்), எனமவ ெண்டிசக காலத்தில், ெழங்குடியினர் தங்கள் ொரம்ெரிய நடனமான "தர்ொ" ஐ தங்கள் பகாண்டாட்டத்திற்காக ஏற்ொடு பைய்கிறார்கள். ஒவ்பவாரு ஆண்டும் அனுமன் பஜயந்தி பதாடங்கி 15 நாட்கள் 'மகாலட்சுமி யாத்திசர' என்ற விழா நசடபெறுகிறது.

 அகர் கடற்கசர: தஹானு கடற்கசரயின் வடக்மக 1.1 கி.மீபதாசலவில் அசமந்துள்ளது, நசடப்ெயணத்சத அனுெவிக்க சுத்தமான மற்றும் அசமதியான கடற்கசர.

 ெஹ்மராட் குசககள்: தஹானு கடற்கசரயின் வடகிழக்கில் 30.1 கி.மீ தூரத்தில் அசமந்துள்ளது. ஈரான் ஷா அதாஷ் பெஹ்ராமுக்காக உயிர் தியாகம் பைய்த வ ீரர்களின் துணிச்ைசல இந்தக் குசககள் நிசலநிறுத்துகின்றன. குசககள் மகிழ்ச்ைிகரமானசவ மற்றும் ஈர்க்கக்கூடியசவ.

அஸ்வாலி அசண: தஹானுவிலிருந்து 21.8 கி.மீ பதாசலவில் அசமந்துள்ள இந்த அசண அதன் அழகிய சுற்றுப்புறங்களுக்கு நன்கு அறியப்ெட்டதாகும். ெருவமசழக் காலத்தில் அதன் அழகிய அழசகக் காண இந்த இடத்துக்கு ெலரும் வருசக தருகிறார்கள்.

 கல்மண்டவி நீர்வ ீழ்ச்ைி: கண்கவர் கல்மண்ட்வி நீர்வ ீழ்ச்ைி தஹானு கடற்கசரயிலிருந்து கிழக்மக 77.3 கி.மீ பதாசலவில் உள்ளது. இது அழகாக அடுக்கடுக்கான 100 மீட்டர் ஆழமான நீர்வ ீழ்ச்ைி.அதன் ொசற ெகுதி மசலமயற்றம், ொசற ஏறுதல் மற்றும் ராப்பெல்லிங் மொன்ற ைாகை விசளயாட்டுகளுக்கு ைரியான இடத்சத உருவாக்குகிறது.

 

ைிறப்பு உணவு மற்றும் மஹாட்டல்

மகாராஷ்டிராவின் கடமலாரப் ெகுதியில் இருப்ெதால், கடல் உணவு இங்மக ைிறப்பு வாய்ந்தது. இருப்ெினும், வார இறுதி நாட்களில் அதிகம் ொர்சவயிடப்ெட்ட சுற்றுலாத் தலங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும், மமலும் மும்செயுடன் இசணக்கப்ெடுவதால் இங்குள்ள உணவகங்கள் ெலவிதமான உணவு வசககசள வழங்குகின்றன

அருகிலுள்ள விடுதி வைதிகள் & மஹாட்டல் /மருத்துவமசன / அஞ்ைல்
அலுவலகம்/காவல்

தஹானுவில் ஏராளமான மஹாட்டல்களும் ரிைார்ட்டுகளும் கிசடக்கின்றன.சுற்றுலாப் ெயணிகள் காசல உணசவப் பெறக்கூடிய வ ீட்டில் தங்குவதற்கான விருப்ெங்களும் கிசடக்கின்றன.

தஹானுவில் ஏராளமான மருத்துவமசனகள் உள்ளன.

கடற்கசரயிலிருந்து 1.4 கி.மீ தூரத்தில் தொல் அலுவலகம் உள்ளது.

கடமலார காவல் நிசலயம் தஹானுவில் கடற்கசர அருகில் உள்ளது.

வருசக விதி மற்றும் மநரம், ொர்சவயிட ைிறந்த மாதம்

இந்த இடத்திற்கு ஆண்டு முழுவதும் பைன்று ொர்க்கலாம் மசழப்பொழிவு time to ஜூன் முதல் அக்மடாெர் வசர ஏராளமாக நீடிக்கும், மமலும் மகாசடக்காலம் பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும் என்ெதால் அக்மடாெர் முதல் மார்ச் வசரயிலான காலம் ொர்சவயிட. ைிறந்த காலம். Tourists should check the timings of high as well as சுற்றுலாப் ெயணிகள் கடலுக்குள் நுசழவதற்கு முன்பு lஅதிக மற்றும் குசறந்த அசலகளின் மநரத்சதச் ைரிொர்க்க மவண்டும். மசழக்காலத்தில் அதிக அசலகள் ஆெத்தானசவ hence should be avoided. எனமவ தவிர்க்கப்ெட மவண்டும்.

ெகுதியில் மெைப்  ெடும்  பமாழி

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.