• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Dr. Bhau Daji Lad Museum (Mumbai)

பெௌ தாெி லாட் மியூைியம்மும்செயில் உள்ளது.இது மும்செயின் இயற்சகமற்றும்கலாச்ைாரவரலாற்சறபவளிப்ெடுத்துவதற்காகஅறியப்ெடுகிறது.இது மும்செ நகரஅருங்காட்ைியகம் என்றும்
அசைக்கப்ெடுகிறது.

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

மும்செ, மகாராஷ்டிரா,இந்தியா.

வரலாறு

ெீர்மாதா ெிொொய் தொைதலஉத்யானின் (பொதுவாகசெகுல்லா
மிருகக்காட்ைிைாசல என்றுஅசைக்கப்ெடுகிறது)நுசைவாயிலில் ொவ் தாெி
லாட் அருங்காட்ைியகம்உள்ளது.இது முன்னர் விக்தடாரியா
மற்றும் ஆல்ெர்ட்அருங்காட்ைியகம், ெம்ொய்என்று அசைக்கப்ெட்டது.

இந்த அருங்காட்ைியகம்ைாமானிய மக்களுக்காக 1857ஆம் ஆண்டு
துவங்கப்ெட்டது.இது மும்செயில் உள்ளெைசமயானஅருங்காட்ைியகம் மற்றும்
மும்செ நகரத்தின்குறிப்ெிடத்தக்க வரலாற்றுதளமாக கருதப்ெடுகிறது.

அருங்காட்ைியகத்திற்காககட்டப்ெட்ட முதல்காலனித்துவ கட்டிடம்இதுவாகும்.

1851-ம் ஆண்டு லண்டனில்நசடபெறவுள்ள முதல்'அசனத்து நாடுகளின்
பதாைில் ெசடப்புகளின்மாபெரும் கண்காட்ைிசயத்'தயாரிக்கும் தொது,
மும்செயில் ஓர்அருங்காட்ைியகம்அசமக்கும் தயாைசனமுதன்முதலில் 1850-ம்
ஆண்டு ததான்றியது.

'அரசு மத்தியஅருங்காட்ைியகம்' என்றுஅசைக்கப்ெடும்தகாட்சடயில் உள்ள டவுன்
ொராக்ஸில் அசமக்கப்ெட்டபுதிய அருங்காட்ைியகத்சதஇந்தக் கண்காட்ைி
விசனயூக்கியது.சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்குப்ெிறகு, 1975 நவம்ெர் 1 ஆம்
தததி, இந்தஅருங்காட்ைியகத்சத நிறுவியதன் ெின்னணியில்உள்ள முக்கிய
பொருட்களாக ொர்சவயும்அர்ப்ெணிப்பும் இருந்த நெரின்நிசனவாக இந்த
அருங்காட்ைியகம் 'டாக்டர்ொவ் தாெி லாட் மியூைியம்'என்று மறுபெயரிடப்ெட்டது.மும்செயின் முதல் இந்தியபஷரிப் டாக்டர் ொவ் தாெி
லாட் ஆவார்.இந்த அருங்காட்ைியகம்நிறுவப்ெட்டதொது அவர்ஒரு ைிறந்த ெதராெகாரர், வரலாற்றாைிரியர்,மருத்துவர், அறுசவைிகிச்சை நிபுணர் மற்றும்
அருங்காட்ைியக குழுவின்பையலாளராக இருந்தார்.

1997 வசர, அருங்காட்ைியகம்ொைசடந்த நிசலயில்இருந்தது மற்றும் கிதரட்டர்
மும்செ மாநகராட்ைி (MCGM)மறுைீரசமப்பு ெணிகளுக்குINTACH ஐ அசைத்தது.MCGM, ெம்னலால் ெொஜ்அறக்கட்டசள மற்றும்INTACH ஆகியவற்றில், இந்தஅருங்காட்ைியகத்சதமீட்படடுக்க ெிப்ரவரி 2003இல் முத்தரப்பு ஒப்ெந்தம்
சகபயழுத்தானது.விரிவான ெணிகள்கிட்டத்தட்ட ஐந்துஆண்டுகளாக

 

புவியியல்

மும்செ நகரில் புகழ்பெற்றசெகுல்லா உயிரியல்பூங்காவின் நுசைவாயிலில்
இந்த அருங்காட்ைியகம்உள்ளது.

வானிசல / காலநிசல

இப்ெகுதியின் முக்கியவானிசல மசை, பகாங்கன்பெல்ட் அதிக மசைசயஅனுெவிக்கிறது (சுமார் 2500மிமீமுதல் 4500 மிமீவசரஇருக்கும்), மற்றும்காலநிசல ஈரப்ெதமாகவும்
சூடாகவும் இருக்கும்.இந்தப் ெருவகாலத்தில்பவப்ெநிசல 30 டிகிரிபைல்ைியஸ் வசர அசடயும்.தகாசட காலம்பவப்ெமாகவும்ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும்,தமலும் பவப்ெநிசல 40
டிகிரி பைல்ைியசஸத்பதாடும்.குளிர்காலம் ஒப்ெீட்டளவில்தலைான காலநிசல (சுமார்28 டிகிரி பைல்ைியஸ்),மற்றும்வானிசலகுளிர்ச்ைியாகவும்வறண்டதாகவும் உள்ளது.

பைய்ய தவண்டியசவ

அருங்காட்ைியகத்தில் உள்ள பவவ்தவறு தகலரிகசளப் ொர்சவயிடவும்:-
ல்தவறு தகலரிகசளப்ொர்சவயிடவும்அருங்காட்ைியகத்தின்அருகிதலதய உள்ள
ைிற்ெங்கசளப்ொர்சவயிடவும்

ைிறப்பு உணவு மற்றும் தஹாட்டல்

அசனத்து வசகயானஉணவு வசககசளயும்மும்செயில் காணலாம்,
இருப்ெினும் மும்செ வடாொவ் மற்றும் ொவ் ொெிதொன்ற பதரு
உணவுகளுக்கு ெிரெலமானது.

விடுதி வைதிகள் அருகிலுள்ள& தஹாட்டல் /மருத்துவமசன/தொல்
அலுவலகம்/காவல்நிசலயம்

அருங்காட்ைியகத்திற்குஅருகில் தங்குவதற்கு ெலதஹாட்டல்கள் உள்ளன.அருகில் உள்ளமருத்துவமசன ொரத ரத்னாடாக்டர் ொொைாதஹப்அம்தெத்கர் நிசனவுமருத்துவமசன (0.3 கி.மீ.)

வருசக விதி மற்றும் தநரம்,குசககளுக்குச் பைல்லைிறந்த மாதம்

அருங்காட்ைியகங்கள் காசல10:00 மணி முதல் மாசல5:00 மணி வசர, வியாைன்முதல் பைவ்வாய் வசரதிறக்கப்ெடுகின்றன.டிக்பகட் கவுண்டர் மாசல
4:30 மணிக்கு மூடப்ெடும்அருங்காட்ைியகம் புதன்மற்றும் ைில பொது
விடுமுசற நாட்களில்மூடப்ெடும்.

ெகுதியில் தெைப்ெடும் பமாைி

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.