• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

கந்தர்பலே குகைகள்

காந்தர்ரெல் குசககள்மஹத் அருரக உள்ள ஒருபுத்த குசக வளாகமாகும், 
இது ொண்டாவ்பலைி என்றுெிரெலமாக அறியப்ெடுகிறது. இது பெௌத்த வளர்ச்ைியின்ெல்ரவறு கட்டங்கசளக்குறிக்கும் ஒருதைித்துவமாை தளமாகும்.

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

ராய்காட் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

 வரலாறு

மும்செ ரகாவாபநடுஞ்ைாசலயில் உள்ளவரலாற்று ைிறப்புமிக்கநகரமாை மஹத்தின்புறநகரில் இந்தத் தளம்அசமந்துள்ளது.எரிமசலப் ொசறயின்
மூன்று பவவ்ரவறுஅடுக்குகளில் 30 குசககள்பைதுக்கப்ெட்டுள்ளை.இந்தக் கட்டசமப்புகளில்சைத்யாக்கள் (பெௌத்தெிரார்த்தசை அரங்குகள்) மற்றும் விஹாராக்கள்(ைட்டைசெ அரங்குகள்) ஆகியசவ ொசறயில்
பைதுக்கப்ெட்டுள்ளை.இந்தக் குசககளில் ெலபொதுவாை ைகாப்தத்தின்
ஆரம்ெ நூற்றாண்டுகளுக்குமுந்சதயசவ.கிெி 7-8 ஆம் நூற்றாண்டுவசர பெௌத்த துறவிகள்இத்தலத்தில் வாழ்ந்ததாகபதால்பொருள் ைான்றுகள்பதரிவிக்கின்றை.
எந்தபவாரு பெௌத்த குசகத்தளத்திற்கும் பொதுவாக,மசழநீசர ரைமிக்க
ொசறயில் ரதாண்டப்ெட்டஏராளமாை நீர் ரகாட்சடகள்உள்ளை.இங்குள்ள குசகயில் உள்ளஒரு கல்பவட்டு ெிராந்தியஇளவரைர்விஷ்ணுொலிதாவின்
பெயசர பகாசடயாளிஎன்று குறிப்ெிடுகிறது.மற்ற குசககளில்பெரும்ொலாைசவ
வணிகர்களின்நன்பகாசடகளில்வழங்கப்ெடுகின்றை.வரலாற்று நகரமாை
மஹத்தின் கடரலாரதுசறமுகங்கசள (இதுரிவரின் ரொர்ட் என்றும்
அசழக்கப்ெட்டது) படக்கான்ெீடபூமியில் உள்ள வணிகசமயங்களுடன்
இசணக்கும் வர்த்தகொசதயில் இந்தத் தளம்அசமந்துள்ளது.குசககளுக்கு அருகிரலரய, மசலயின் அடிவாரத்தில், ஒரு ெண்சடய பெௌத்தமடாலயத்தின் எச்ைங்கசளஒருவர் அவதாைிக்கலாம்.ெல ைான்றுகள் இந்தத் தளம்
ரதரவாத (ஹிைாயைா), மகாயாைா மற்றும்எரஸாபதரிக் பெௌத்தம்ரொன்ற பெௌத்த மதத்தின்வளர்ச்ைியில் அசைத்துக்கட்டங்கசளயும் கண்டிருக்க
ரவண்டும் என்ெசதக்குறிக்கிறது.

புவியியல்

காந்தர்ரெல் குசககள்மஹத் அருரக காந்தர்ரெல்கிராமத்தில் அசமந்துள்ளை, 
மும்செ-ரகாவாபநடுஞ்ைாசலயில்மும்செக்கு பதற்ரக சுமார்105 கி.மீ. பதாசலவில்
உள்ளை.குசககள்பநடுஞ்ைாசலயிலிருந்துஎளிதில் அணுகக்கூடியசவ.

வாைிசல / காலநிசல

பகாங்கன் ெிராந்தியத்தில்முக்கிய வாைிசல மசழ, பகாங்கன் பெல்ட் அதிக
மசழசய அனுெவிக்கிறது(சுமார் 2500 மிமீமுதல் 4500 மிமீவசர இருக்கும்), 
மற்றும் காலநிசலஈரப்ெதமாகவும் சூடாகவும்உள்ளது.இந்தப் ெருவகாலத்தில்
பவப்ெநிசல 30 டிகிரிபைல்ைியஸ் வசரஅசடயும்.ரகாசட காலம்பவப்ெமாகவும்
ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும், ரமலும் பவப்ெநிசல 40 டிகிரி பைல்ைியசஸத்
பதாடும்.

பைய்ய ரவண்டியசவ

அந்த இடத்தில் உள்ளஅசைத்துக் குசககசளயும்ொர்சவயிட 2-3 மணி ரநரம்
ரதசவப்ெடுகிறது.ஒருவர் நீண்ட தூரம் நடந்துபைன்று குசககளின்
caves. ைிற்ெங்கசளயும்கல்பவட்டுகசளயும் ொர்த்துரைிக்கலாம்.கல்லில் பைதுக்கப்ெட்டெடிக்கட்டு மசலயின்உச்ைிக்கு பைல்கிறது.ெதிசைந்து நிமிடங்களில்விசரவாக ஏறுவது ஒருஅழகாை ெரந்த காட்ைிசயஅளிக்கிறது.
இந்தக் குசககளின்சுற்றுப்புறம் இைிசமயாைது, குறிப்ொக மசழயில், முழு
மசலயுச்ைியும் ஒரு ெச்சைரொர்சவயால்ரொர்த்தப்ெட்டு ெலஓசடகள் மற்றும் நீர்அடுக்குகளால்அலங்கரிக்கப்ெடுகிறது.

 ைிறப்பு உணவு மற்றும்ரஹாட்டல்

ெல்ரவறு வசகயாை மீன்ஏற்ொடுகள் அசைவ உணவுஉண்ெவர்களுக்கு உள்ளூர்
ைிறப்பு உணவாகும்.மகாராஷ்ட்ரிய உணவுஇங்கு கிசடக்கிறது.

விடுதி வைதிகள்அருகிலுள்ள & ரஹாட்டல் / மருத்துவமசை/தொல்அலுவலகம்/காவல்நிசலயம்

மஹத் வளர்ந்து வரும்நகரம், மற்றும் ெலரஹாட்டல்கள், ஆரம்ெசுகாதார நிசலயங்கள், தொல் அலுவலகம் மற்றும்காவல் நிசலயம்ஆகியசவ மஹத் நகரில்
அசமந்துள்ளை.

வருசக விதி மற்றும்ரநரம், ொர்சவயிட ைிறந்தமாதம்

குசககள் சூரிய உதயம்முதல் சூரிய அஸ்தமைம்வசர திறந்திருக்கும்.

 ெகுதியில் ரெைப்ெடும் பமாழி

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.