• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Ganeshpuri Hot Water Spring

இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா
மாநிலத்தில் தாய 
மாவட்டத்தின் ெிவாண்டி
தாலுகாவில் கயணஷ்புரி
சுடு நீர் ஊற்று உள்ளது.

இந்த இடம் அதன் இயற்சக
பவப்ெ நீரூற்றுகளுக்கு
ெிரெலமா து.

இந்த நீரூற்றுகள் குண்டா
(டாங்கிகள்) எ 
உருவாக்கப்ெட்டுள்ள , 
யமலும் அசவ
இந்துக்களிசடயய மத
ொர்சவயில் இருந்து
முக்கியத்துவம்
பெறுகின்ற .

நீர் யதால் யநாய்கசளக்
குணப்ெடுத்துகிறது என்றும்
ொர்சவயாளர்கள் அதில்
குளிக்கிறார்கள் என்றும்
நம்ெப்ெடுகிறது.

Districts/Region

ெிவாண்டி தாலுகா, தாய மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா

History

1936 ஆம் ஆண்டு
வஜ்யரஷ்வரியிலிருந்து
இங்கு வந்தயொது சுவாமி
நித்யா ந்தா ொொவால்
இந்த பவப்ெ நீர் நீரூற்றுகள்
உருவாக்கப்ெட்ட என்று
நம்ெப்ெடுகிறது.

இந்த நீரூற்றுகசளயும்
அவற்றின் ெண்புகசளயும்
கண்டுெிடித்த ெிறகு
அவற்சற உருவாக்கி அது
குறித்தும் அதன் பு ிதம்
குறித்தும் கிராம
மக்களிசடயய
விழிப்புணர்சவ ெரப்ெி ார்.

இயற்சகயின் இந்த
மந்திரத்சத அனுெவிக்க
மாநிலத்தின் ெல்யவறு
ெகுதிகசளச் யைர்ந்தவர்கள்
இங்கு வருசக
தருகின்ற ர்.

Geography

இந்த சூடா நீரூற்று
டான்ைா நதியின்
ெடுக்சகயில்
அசமந்துள்ளது.

நீரின் பவப்ெநிசல 52 டிகிரி
பைல்ைியஸ் ஆகும்.

அங்குள்ள கருப்பு எரிமசலப்
ொசறயிலிருந்து உருகிய
யகாளத் துசளகளில் ைில
பவப்ெ நீரூற்றுகள்
குமிழ்கின்ற ; 
கயணஷ்புரியில் உள்ள
சூடா நீர் நீரூற்றுக்கு
இதுயவ காரணம்.

Weather/Climate

இப்ெகுதியின் முக்கிய  வா ிசல மசழ, பகாங்கன் பெல்ட் அதிக மசழசய அனுெவிக்கிறது (சுமார் 2500 மிமீமுதல் 4500 மிமீவசர இருக்கும்), மற்றும் காலநிசல ஈரப்ெதமாகவும் சூடாகவும் இருக்கும்.

 இந்தப் ெருவகாலத்தில் பவப்ெநிசல 30 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர அசடயும்.

யகாசட காலம் பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும், யமலும் பவப்ெநிசல 40 டிகிரி பைல்ைியசைத் பதாடும்.

குளிர்காலம் ஒப்ெீட்டளவில் யலைா காலநிசலசயக் பகாண்டுள்ளது (சுமார் 28 டிகிரி பைல்ைியஸ்), மற்றும் வா ிசல குளிர்ச்ைியாகவும் வறண்டதாகவும் உள்ளது.

Things to do

ஒருவர் வைந்த காலத்தில் சூடா குளியல் எடுக்கலாம். 

உள்ளூர் மக்கள் பைான் ெடி, ெல யநாய்கசளக் குணப்ெடுத்தும் ைக்திகளுடன் சுடு நீர் நீரூற்றுகள் இருப்ெதாகக் கூறப்ெடுகிறது.

இது ொர்சவயிட யவண்டிய இடம், குறிப்ொக ெருவமசழயின் யொது ஒன்று அல்லது இரண்டு நாள் சுற்றுலாவிற்கு ஏற்றது.

இந்த இடத்தில் ெல ஆைிரமங்கள் மற்றும் ெிற மத யகாயில்களும் உள்ள.

இது மதவாைிகள் வருசகத்தர ஏற்ற இடம்.

Nearest tourist places

வஜ்யரஷாவரி யகாயில்: 
கயணஷ்புரி ோட் ஸ்ெிரிங்
மற்றும் வஜ்யரஷாவரி
யகாயிலுக்கு இசடயிலா 
தூரம் 3.1 கி.மீ. ஸ்ரீ
வஜ்யரஷாவரி யயாகி ி
யதவி மந்திர் என்ெது
வஜ்யரஷாவரி யதவிக்கு
அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஒரு
இந்து யகாயில்.

இந்த யகாவில் அருகில்
உள்ள ெகுதிகளில் இருந்து
ெல சுற்றுலா ெயணிகசள
ஈர்த்துள்ளது.

ரிைார்ட்ஸ் மற்றும்
யகளிக்சக பூங்காக்கள்: 
அருகாசமயில், ெல
ரிைார்ட்ஸ் மற்றும்
யகளிக்சக பூங்காக்கள்
உள்ள , அசவ வார இறுதி
ெயணங்களுக்கு நன்றாக
இருக்கும்.

Special food speciality and hotel

கயணஷ்புரி பநடுஞ்ைாசலகள் வழியாக நன்கு இசணக்கப்ெட்டுள்ளது மற்றும் யவளாண், யகாலி, மற்றும் மகாராஷ்ட்ரியன் உள்ளிட்ட ெல்யவறு உணவு வசககசள வழங்கும் ெல உணவகங்கள் மற்றும் தாொக்கசளக் பகாண்டுள்ளது.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

கயணஷ்புரி அருயக
ெல்யவறு யோட்டல்களும்
ரிைார்ட்டுகளும்
கிசடக்கின்ற .

அருகிலுள்ள
மருத்துவமச 21 கி.மீ.

அருகில் உள்ள தொல்
நிசலயங்கள் 2.6 கி. மீ.


அருகிலுள்ள காவல்
நிசலயம் 180 மீட்டர்

Visiting Rule and Time, Best month to visit

கயணஷ்புரி ோட் வாட்டர் ஸ்ெிரிங்சைப் ொர்சவயிட ைிறந்த யநரம் ெருவமசழ மற்றும் குளிர்கால காலங்களில், அதாவது ஜூன் முதல் ெிப்ரவரி வசர.

Language spoken in area 

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.