• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

கங்காபூர் அணை

இந்தியாவின் மகாராஷ்டிராவில் நாைிக் அருயக யகாதாவரி ஆற்றில் கங்காபூர் அசண உள்ளது. இந்த அசண மகாராஷ்டிராவின் ெழசமயா அசணகளில் ஒன்றாகும், இது நாைிக் நகரத்திற்கு குடிநீர் வழங்குகிறது. ெல புலம்பெயர்ந்த ெறசவகசள மாசலயில் காணலாம்.

Districts/ Region

நாைிக் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா

History

கிராமம் கங்காபூர், தாலுகா
மற்றும் நாைிக் மாவட்டம்
அருயக யகாதாவரி
நதிக்கசரயில் அசண
கட்டும் திட்டம் 1949-ம்
ஆண்டு ெம்ொய் அரைால்
அனுமதிக்கப்ெட்டது.
 அசணயின் பமாத்த
 யைமிப்பு பகாள்ளளவா 5.5 
டி.எம். ைி நீர் உள்ளது.

இது பூமி நிரப்பும் அசண
அதாவது மண்
அடுக்குகளால்
கட்டப்ெட்டுள்ளது.

அசணயின் உயரம் 36.59 மீ
மற்றும் அசணயின் நீளம்
சுமார் 3,902 மீ.

அசணக்கு அருகிலிருந்து
ைில வரலாற்றுக்கு
முந்சதய கல் கருவிகள்
ெதிவாகியுள்ள .

Geography

கங்காபூர் அசண மசலகள் மற்றும் அதன் அருகியலயய கவுதமி மற்றும் காஷ்யெி யொன்ற ெிற அசணகளால் சூழப்ெட்ட யகாதாவரி ஆற்றில் கட்டப்ெட்டுள்ளது.  நாைிக் நகரின் வடயமற்கில் 16 கி.மீபதாசலவில் இந்த அசண அசமந்துள்ளது.

Weather/Climate 

அதிகெட்ைம் 32° C மற்றும் 14° c குசறந்தெட்ை பவப்ெநிசலயுடன் வா ிசல பவப்ெமாகவும் வறண்டதாகவும் இருக்கும். 

ைராைரியாக இந்த இடம் ஆண்டுயதாறும் 1200-1500 மி. மீமசழசயப் பெறுகிறது.

Things to do

அசணக்கு அருகில் ஒரு
அழகா மற்றும்
கவர்ச்ைிகரமா யதாட்டம்
உள்ளது, அங்கு நீங்கள்
உங்கள் குடும்ெத்தி ருடன்
ஓய்வு யநரத்சத
பைலவிடலாம், ஆற்றின்
ஆ ந்தமா , அழகிய
காட்ைிகசள
அனுெவிக்கலாம்.

இந்த அசண எம்டிடிைி
நிர்வகிக்கும் ஒரு அழகா 
ெடகு கிளப் மற்றும் நீர்
விசளயாட்டு
நடவடிக்சககசள
வழங்குகிறது.

இந்த அசண
ஸ்டார்யகைிங்கிற்கு
அைாதாரண இடமாக
விளங்குகிறது, யமலும்
ஒருவர் மிக உயர்ந்த
இடத்தில் நிற்கும்யொது
மூன்சரசையும்
ொர்க்கலாம்.

அழகிய சூழல் ெிக் ிக் ெல
சுற்றுலாப் ெயணிகசளயும்
உள்ளூர் மக்கசளயும்
ஈர்க்கிறது.

நாைிக் அதன் ஷாப்ெிங்
வ ீதிகளுக்கு ெிரெலமா து
மற்றும் ஷாப்ெிங்
ஆர்வலர்களுக்கு இது ஒரு
ைிறந்த இடம்.

சகவிச ப்பொருட்கள், 

பவள்ளி பொருட்கள், 
நிச வுப் பொருட்கள்
முதல் ெண்சடய பைப்பு
எச்ைங்கள் மற்றும் ெித்தசள
ைிசலகள் வசர
ெலவிதமா பொருட்கசள
ஒருவர் காணலாம்.

Nearest tourist place

ொண்டவ் பல ி: கங்காபூர்
அசணயிலிருந்து ொண்டவ
பல ிக்கு ெயணிக்கும் தூரம்
சுமார் 19 கி.மீ. ஆகும். 
மகாராஷ்டிராவின் நாைிக்கில்
உள்ள அத்தசகய ஒரு
இடம் ொண்டவ் பல ி.

இது புத்த ைகாப்தத்தின் 24 
குசககளின் ைங்கிலி.

இது மிகவும்
கண்டுெிடிக்கப்ெடாத அழகு, 
இது வருசகக்கு
தகுதியா து.

அஞ்ைய ரி: கங்காபூர்
அசணயில் இருந்து
அஞ்ைய ரி பைல்லும் தூரம்
33.7 கி.மீ., சுமார் 47 நிமிட
ெயணமாகும்.

நாைிக் நகரத்திற்கு
அருகிலுள்ள யநர்த்தியா 
ஈர்ப்புகளில் அஞ்ைய ரி
ஒன்றாகும்.

இது அனும ின்
ெிறப்ெிடமாக
நம்ெப்ெடுகிறது.
 கிராமத்தின் ெிரமிக்கும்
ெய ாரமாசவ அனுெவிக்க
அஞ்ைய ரி மசலகள்
வழியாக மசலயயறலாம்.

இந்த மசலயயற்றத்துடன், 
அழகா பூக்களால்
மூடப்ெட்ட ஒரு பெரிய
புல்பவளிசயக் காணலாம்.

இந்த இடத்சதப்
ொர்சவயிட ைிறந்த யநரம்
குளிர்காலம் மற்றும்
மசழக்காலம்.

முக்தி தாம்: கங்காபூர்
அசணயிலிருந்து 23.9 கி.மீ
பதாசலவில்
அசமந்துள்ளது.


முக்தி தாம் இந்தியாவின்
முக்கியமா இந்து யாத்ரீக
சமயங்கசள ைித்தரிக்கும்
ஒரு த ித்துவமா 
யகாயில்.

ராஜஸ்தா ின்
மக்ரா ாவிலிருந்து தூய
ெளிங்கால் ஆ இந்த
யகாயில் நாைிக் நகரத்தின்
ெிரதா ஈர்ப்புகளில்
ஒன்றாகும்.

இந்த அற்புத ஆலயத்தின்
உள்யள, ென் ிரண்டு
யஜாதிர்லிங்கங்களின்
ெிரதிஷ்சடயுடன்
சுவர்களில் பைதுக்கப்ெட்ட
ெகவத் கீசத என்ற பு ித
நூலில் இருந்து ெதிப ட்டு
அத்யாயங்கசளயும்
(அத்தியாயங்கள்) நீங்கள்
காண்ெீர்கள்.

சூலா திராட்சைத்
யதாட்டங்கள்: திராட்சை
மற்றும் ஒயின்களின் பெரிய
அளவிலா உற்ெத்தி
காரணமாக நாைிக்
ெிரெலமாக 'இந்தியாவின்
ஒயின் யகெிடல் 'என்று
அசழக்கப்ெடுகிறது.

சூலா திராட்சைத்
யதாட்டங்களுக்கு ஒருவர்
வழிகாட்டப்ெட்ட
சுற்றுப்ெயணத்சத
யமற்பகாள்ளலாம், அங்கு
மதுவின் உற்ெத்தி
பையல்முசறசய ஒருவர்
காணலாம்.

ஒவ்பவாரு ஆண்டும்
ஜ வரி மாதத்தில், 
புகழ்பெற்ற ைர்வயதை இசை
இசைக்குழுக்கள் இந்த
இடத்தில் நிகழ்த்தும் இந்த
இடத்திற்கு சுலா ஃபெஸ்ட்
ஏற்ொடு பைய்யப்ெட்டுள்ளது
 

Special food speciality and hotel

நாைிக் அதன் ெல்யவறு
வசகயா பதரு
உணவுகளுக்கு
ெிரெலமா து.

ைிவாடா மற்றும் மிைல் ொவ்
ஆகியசவ நாைிக்கிலிருந்து
மிகவும் விரும்ெப்ெடும்
தின்ெண்டங்கள்.

ெலவிதமா உணவு
வசககளுக்கு யைசவ
பைய்யும் ெல உணவகங்கள்
மற்றும் பதரு
விற்ெச யாளர்கள்
உள்ள ர்.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

மருத்துவமச கள் குறுகிய தூரத்தில் கிசடக்கின்ற . 

அருகில் உள்ள தொல் நிசலயம் அசணயிலிருந்து 3 கி.மீ. பதாசலவில் உள்ளது. 

அருகில் உள்ள காவல் நிசலயம் 10.7 கி.மீ.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

அசணக்குள் நுசழய யமயரின் அனுமதி யதசவ. 

 ொர்க்க ைிறந்த யநரம் ெருவமசழ காலம

Language spoken in area

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.