• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

கடோத்கச்சா குகைகள்

காரடாட்காச்ைா குசககள்ஜன்ஜலா கிராமத்திற்குஅருகில் உள்ளை.
இந்தக் குசககளின் குழுமகாயாை பெௌத்தமதத்சதச் ரைர்ந்தது.

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

அவுரங்காொத் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா..

வரலாறு

இந்தப் புத்த குசககளின்குழு ஜன்ஜலா கிராமத்திற்குஅருகில் உள்ளது.இந்தக் குசக 3 குசககளின்ஒரு பகாத்து ஆகும், இதுெண்சடயகாலங்களிலிருந்துைிற்ெிகளின் அற்புதமாைரவசலசயச் ைித்தரிக்கிறது.காரடாட்காச்ைா குசகஅஜந்தா குசகக்கு
ைமகாலத்தில் உள்ளது.குசககளில் உள்ள 22 வரிகல்பவட்டுகளில் வகதகமன்ைர் ஹரிரைைாவின்மந்திரி வராஹரதவாவும், அஜந்தாவில் குசக எண் 16 க்கு நன்பகாசடஅளித்தவரும் இந்தக்குசகக்கு நிதியளித்தசதக்குறிப்ெிடுகின்றைர்.
குழுவில் உள்ள விஹாரா(மடாலயம்) பைவ்வகமாகஉள்ளது மற்றும் மூன்று
நுசழவாயில்கசளக்பகாண்டுள்ளது.குசகயின் உட்புறத்தில் 20 எண்ரகாண தூண்கள்
ஒன்றாக ஒரு ைதுரத்சதஉருவாக்கும் வசகயில்அசமக்கப்ெட்டுள்ளை. இந்தத் தூண்கள் குரல்ஸ்தூெிசய ைித்தரிக்கின்றை.விஹாராவின் கசடைிெின்புறம் பைல்லும்ரொது, மூன்று ைிவாலயங்கசளக்காண்கிரறாம்.மத்திய ஆலயம் மற்ற
இரண்டு ஆலயங்கசள விடஒப்ெீட்டளவில் பெரியது.மத்திய ைன்ைதி ெிரதாை
ைன்ைதி மற்றும் தர்மச்ைக்ரெிரவர்த்தை முத்ராவில்அமர்ந்திருக்கும் புத்தர்
ைிசலசய சவத்திருக்கிறது.மற்ற இரண்டுஆலயங்களும் அளவில்ைிறியசவ.
இந்த விஹாரா கம்ெீரமாைஅஜந்தா குசககசள விடைிறியதாக இருந்தாலும், 
அதன் முக்கியத்துவம்என்ைபவன்றால், இந்தக்குசக அரநகமாக ரமற்கு
மகாராஷ்டிராவில்கட்டப்ெட்ட முதல்மகாயாை குசக ஆகும்.பெௌத்த கருப்பொருள்கசளஅடிப்ெசடயாகக் பகாண்டஏராளமாை ைிற்ெங்கள்படக்கைின் கிளாைிக்கலகசலயின் ொர்சவகசளத்தருகின்றை.குசகயின் முற்றத்தில்
உள்ள நாகராஜ் அஜந்தாவில்உள்ள நாகராஜ ைிற்ெத்சதநமக்கு நிசைவூட்டுகிறது.
குசகயின் வராந்தாவில்ஸ்தூெியின் (புத்தரின்அசடயாள ெிரதிநிதித்துவம்) 
ஓர் அழகாை ைித்தரிப்புஉள்ளது.

புவியியல்

இந்தக் குசககள் கண்ரடஷிமசலகளுக்குள் ஆழமாகபைதுக்கப்ெட்டுள்ளது, 
இதசை அசடவதுஎளிதாைது அல்ல.இது ஜல்கான்நகரத்திலிருந்து 100 கி.மீ
பதாசலவில் உள்ளது.

வாைிசல / காலநிசல

அவுரங்காொத் ெகுதியில்பவப்ெமாை மற்றும்வறண்ட காலநிசலஉள்ளது.
குளிர்காலம் மற்றும்ெருவமசழசய விடரகாசட காலம் மிகவும்தீவிரமாைது, பவப்ெநிசல40.5 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசரஇருக்கும்.குளிர்காலம் ரலைாைது, 
மற்றும் ைராைரி பவப்ெநிசல28-30 டிகிரிபைல்ைியஸிலிருந்துமாறுெடும்.
ெருவமசழ தீவிரெருவகால மாறுொடுகசளக்பகாண்டுள்ளது, ரமலும்
அவுரங்காொத்தில் ஆண்டமசழ சுமார் 726 மி.மீ. ஆகஇருக்கும்.

பைய்ய ரவண்டியசவ

மசலரயற்றம் மற்றும்ைாகை ஆர்வலர்களுக்குஇந்தத் தளம் ஒரு நல்லரதர்வு.
குசககளில் ைிற்ெ மற்றும்கட்டடக்கசல ைிறப்ொைதுஅசைத்து முயற்ைிகசளயும்மதிப்புக்குரியதாகஆக்குகிறது.மசலயில் இருக்கும் தளம்
ரமலிருந்து ஓர் அழகியகாட்ைிசயத் தருகிறது

 ைிறப்பு உணவு மற்றும்ரஹாட்டல்

நான் காலியா (அசைவஉணவு)தால் ெட்டிைாட்ஸ்மிைல் ொவ்

விடுதி வைதிகள்அருகிலுள்ள & ரஹாட்டல் / மருத்துவமசை/தொல்
அலுவலகம்/காவல்நிசலயம்

தங்குவதற்கு ரஹாட்டல்கள், உணவகங்கள், ஆரம்ெavailable. சுகாதார நிசலயங்கள்
மற்றும் பொதுகழிப்ெசறகள் ரொன்றெல்ரவறு வைதிகள் உள்ளை.

வருசக விதி மற்றும்ரநரம், ொர்சவயிட ைிறந்தமாதம்

குளிர்காலம் மற்றும்மசழக்காலம் குசககசளப்ொர்சவயிட ைிறந்த ரநரம்.
குசககசள அசடவதுகடிைம் என்ெதால்ரகாசடகாலங்களில்குசககசளப்
ொர்சவயிடுவது நல்லதல்ல.

ெகுதியில் ரெைப்ெடும் பமாழி

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.