• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Guhagar

மகாராஷ்டிராவின் ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் இந்தியாவின் மமற்கு கடற்கசரயில் குஹாகர் உள்ளது.இது பகாங்கன் ெிராந்தியத்தில் உள்ள ொதுகாப்ொன மற்றும் தூய்சமயான கடற்கசரகளில் ஒன்றாகும். இந்த இடம் பவல்மனஷ்வர் கடற்கசரக்கு அருகாசமயில் அசமந்துள்ளது.

Districts/ Region :

ரத்னகிரி மாவட்டம்,மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History :

மகாராஷ்டிராவின் பகாங்கன் ெகுதியில் உள்ள ரத்னகிரி மாவட்டத்தின் பதஹ்ைில் குஹாகர் உள்ளது. The place is famous for its clean and sandy beaches. இந்த இடம் சுத்தமான மற்றும் மணல் கடற்கசரகளுக்கு ெிரெலமானது. Sடமொல் ெவர் நிறுவனத்தின் அறிமுகத்துடன் 1990 களில் முதிர்ச்ைியசடந்த பொருளாதாரம் இது வசர ெலருக்குத் பதரியாததால், இந்தக் கடற்கசர இன்னும் அதன் அசமதிசயப் ொதுகாக்கிறது. எனமவ, இது முழு பகாங்கனிலும் தூய்சமயான கடற்கசர. குஹாகர் என்ற பெயருக்கு குசககளின் வ ீடு என்று பொருள் பகாண்டிருப்ெதால், சுற்றியுள்ள ெகுதிகளில் ெல குசககசள ஒருவர் காணலாம்.

Geography :

குஹாகர் என்ெது மகாராஷ்டிராவின் பகாங்கன் ெகுதியில் உள்ள வஷிஷ்டி நதிக்கும் பஜய்காட் ைிற்மறாசடக்கும் இசடயில் அசமந்துள்ள ஒரு கடமலார இடமாகும்.  இது ஒரு ெக்கத்தில் ைஹ்யாத்ரி மசலகசளயும் மறுபுறம் அமரெிய கடசலயும் பகாண்டுள்ளது. இது ைிப்லூனின் மமற்கில் 44 கி.மீபதாசலவிலும், ரத்னகிரியிலிருந்து 89 கி. மீ பதாசலவிலும், மும்செயிலிருந்து 257 கி. மீ பதாசலவிலும் அசமந்துள்ளது.

Weather/Climate :

இப்ெகுதியின் முக்கிய வானிசல மசழ, பகாங்கன் பெல்ட் அதிக மசழசய அனுெவிக்கிறது (சுமார் 2500 மிமீமுதல் 4500 மிமீவசர இருக்கும்), மற்றும் காலநிசல ஈரப்ெதமாகவும் சூடாகவும் இருக்கும். இந்தப் ெருவகாலத்தில் பவப்ெநிசல 30 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர அசடயும்.  மகாசட காலம் பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும், மமலும் பவப்ெநிசல 40 டிகிரி பைல்ைியசைத் பதாடும். குளிர்காலம் ஒப்ெீட்டளவில் மலைான காலநிசலசயக் பகாண்டுள்ளது (சுமார் 28 டிகிரி பைல்ைியஸ்), மற்றும் வானிசல குளிர்ச்ைியாகவும் வறண்டதாகவும் உள்ளத

Things to do :

குஹாகர் பதன்சன மரங்கள், பவற்றிசல நட்டு மற்றும் மா மரங்களால் மூடப்ெட்ட தீண்டப்ெடாத கடற்கசரகளுக்கு ெிரெலமானது.  கடற்கசரகள் மிக நீளமானசவ, அகலமானசவ மற்றும் அசமதியானசவ.  ெரெரப்ொன வாழ்க்சகயிலிருந்து ஓய்பவடுக்கவும் ஓய்வு எடுக்கவும் இது ைிறந்த இடம்.  இந்தக் கடற்கசர தீண்டப்ெடாதது, எனமவ பகாங்கனில் உள்ள மற்ற கடற்கசரகளில் காணப்ெடும் ெிற நடவடிக்சககள் இதில் இல்சல.

Nearest tourist place :

ஒருவர் குஹாகருடன் மைர்ந்து ெின்வரும் சுற்றுலா இடங்களுக்குச் பைல்ல திட்டமிடலாம்.

சவமதஷ்வர் மகாயில்: ைிவபெருமானின் புராதன மகாயிலில் கருங்கல்லில் அழகிய ைிவலிங்கங்கள் பைதுக்கப்ெட்டுள்ளன.

 ொல்பஷட்: குஹகருக்கு பதற்மக 13 கி.மீ பதாசலவில் அசமந்துள்ள சுஸ்மராண்டியின் கற்காலத்திற்கு முந்சதய குசகக்கு இந்த இடம் ெிரெலமானது.

 மகாொல்காட் மகாட்சட: அழகான கலங்கசர விளக்கம் பகாண்ட மகாட்சட குஹகருக்கு வடக்மக 12 கி.மீ பதாசலவில் அசமந்துள்ளது.

மவலமனஷ்வர்: குஹாகர் கடற்கசரக்கு பதற்மக 25 கி.மீபதாசலவில் அசமந்துள்ளது. இந்த இடம் ைிவபெருமானுக்கும், காலசெரவர் மகாவிலுக்கும் பெயர் பெற்றது.  இது அழகான கடற்கசரக்கும் ெிரெலமானது.

பஹட்வி: இந்த இடம் தஷ்புஜ கணெதி மகாவிலுக்கு புகழ் பெற்றதாகவும், 'ஜிமயா'என்ற அற்புதமான புவியியல் அம்ைம் பகாண்டதாகவும் உள்ளது. இந்த அம்ைம் அதிக அசலகளின் மொது கட்டாயம் ொர்க்க மவண்டியது.

Special food speciality and hotel :

மகாராஷ்டிராவின் கடமலாரப் ெகுதியில் இருப்ெதால், கடல் உணவு இங்மக ைிறப்பு வாய்ந்தது.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station :

 மஹாட்டல்கள் மற்றும் வ ீடு தங்குவதற்கான வடிவத்தில் ஏராளமான தங்குமிட விருப்ெங்கள் கிசடக்கின்றன.

 மருத்துவமசனகள் கடற்கசரயிலிருந்து 1.5 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளன.

 தொல் அலுவலகம் கிராமத்தில் உள்ளது.

 குஹகர் காவல் நிசலயம் கடற்கசரயிலிருந்து 0.6 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது.

Visiting Rule and Time, Best month to visit :

இந்த இடத்திற்கு ஆண்டு முழுவதும் பைன்று ொர்க்கலாம்.ஜூன் முதல் அக்மடாெர் வசர ஏராளமாக நீடிக்கும், மமலும் மகாசடக்காலம் பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும் என்ெதால்  அக்மடாெர் முதல் மார்ச் வசரயிலான காலம் ொர்சவயிட ைிறந்த காலம்.  சுற்றுலாப் ெயணிகள் கடலுக்குள் நுசழவதற்கு முன்பு. அதிக மற்றும் குசறந்த அசலகளின் மநரத்சதச் ைரிொர்க்க மவண்டும். மசழக்காலத்தில் அதிக அசலகள் ஆெத்தானசவ  எனமவ தவிர்க்கப்ெட மவண்டும்.

Language spoken in area :

தமிழ், இந்தி, மராத்தி,பகாங்கனி