• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Jayakwadi Dam

இந்தியாவின்
மகாராஷ்டிராவில்
அவுரங்காொத்
மாவட்டத்தின் செதன்
பதஹ்ைில் யகாதாவரி
ஆற்றில் உள்ள அசண
பஜயக்வாடி.

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில்
மிகப்பெரிய நீர்ப்ொை த்
திட்டம் இது.

இந்த அசண ெறசவ
ைரணாலயத்தால்
சூழப்ெட்டுள்ளது.

Districts/Region

அவுரங்காொத் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History

நீர்ப்ொை த் யதசவகசள
நிசறயவற்றும் வசகயில்
வறட்ைியா மராத்வாடா
ெகுதியில் அசண
கட்டப்ெட்டது.

பஜயக்வாடி கிராமத்திற்கு
அருகிலுள்ள ெீட்
மாவட்டத்தில் சேதராொத்
மாநிலத்தின் ஆட்ைிக்
காலத்தில் அைல் திட்டம்
வகுக்கப்ெட்டது.

இதற்கா திட்ட
முன்பமாழிவு 1964-ம்
ஆண்டு நிசறவசடந்தது.

இந்த அசணயின்
அடிக்கல்சல அப்யொசதய
இந்திய ெிரதமர் லால்
ெகதூர் ைாஸ்திரி 1965 
அக்யடாெர் 18 அன்று
நாட்டி ார், அசத 1976 
ெிப்ரவரி 24 அன்று
அப்யொசதய ெிரதமர்
இந்திரா காந்தி திறந்து
சவத்தார்.
 இது ஒரு ெல்யநாக்கு
திட்டம்.

ஆைியாவின் மிகப்பெரிய
மண் அசணகளில் ஒன்றாக
பஜயக்வாடி கருதப்ெடுகிறது.

இதன் உயரம் சுமார் 41.30 மீ
ஆகும், யமலும் இது 9.998 
கி.மீ(யதாராயமாக 10 கி. மீ) 
நீளம் பகாண்டது, பமாத்த
யைமிப்பு திறன் 2,909 எம். ைி. 
எம் (மில்லியன் க மீட்டர்).
 

Geography

பஜயக்வாடி மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அவுரங்காொத் மாவட்டத்தின் செதன் பதஹ்ைில், அவுரங்காொத்தின் பதற்கிலும், அகமத்நகரின் வடகிழக்கிலும் அசமந்துள்ளது.

Weather/Climate

இப்ெகுதியில் பவப்ெமா 
மற்றும் வறண்ட காலநிசல
உள்ளது.

குளிர்காலம் மற்றும்
ெருவமசழசய விட
யகாசட காலம் மிகவும்
தீவிரமா து, பவப்ெநிசல
40.5 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
இருக்கும்.

குளிர்காலம் யலைா து, 
மற்றும் ைராைரி பவப்ெநிசல
28-30 டிகிரி
பைல்ைியைிலிருந்து
மாறுெடும்.

ெருவமசழ தீவிர
ெருவகால மாறுொடுகசளக்
பகாண்டுள்ளது, யமலும்
வருடாந்திர மசழ சுமார் 726 
மி.மீ. ஆக இருக்கும்

Things to do

பஜயக்வாடி அசணயால்
உருவா ஏரியா நத்ைாகர்
நீர்த்யதக்கத்சத சுற்றுலா
ெயணிகள் ொர்சவயிடலாம்.

நீர்த்யதக்கத்தின் அருயக
சுமார் 37 வசகயா 
தாவரங்கள்
ெதிவாகியுள்ள .
 அருகாசமயில் வளர்ந்துள்ள

தின்யாய ஷ்வர்
உத்யாச க் காண
சுற்றுலாப் ெயணிகளும்
வருசக தரலாம்.

Nearest tourist places

பஜயக்வாடி ெறசவ
ைரணாலயம்: - பஜயக்வாடி
ெறசவ ைரணாலயம்
இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா
மாநிலத்தில் அவுரங்காொத்
மாவட்டத்தின் செதன்
தாலுகாவில் உள்ள
பஜயக்வாடி கிராமத்திற்கு
அருகில் அசமந்துள்ள
ெறசவ ைரணாலயம் ஆகும்.

இந்த ைரணாலயம் ெல்யவறு
அளவிலா தீவுகளில்
அசமந்துள்ளது.

இந்த அசணயில் ெல்யவறு
புலம்பெயர்ந்த ெறசவகளில்
வைிக்கிறது, இந்த
ெறசவகளில் ைில ைர்வயதை
புலம்பெயர்ந்தசவகளாக
கருதப்ெடுகின்ற .

ைந்த் ஞாய ஷ்வர் உத்யன்:-
சமசூர் ெிருந்தாவன்
யதாட்டத்சதப் யொலயவ
மகாராஷ்டிராவில் உள்ள
ஒரு யதாட்டம் ைாந்த்
ஞாய ஷ்வர் உத்யன்.

இது 1970 களில் மாநில
அரைால் கட்டப்ெட்டது, இது
நாத்ைாகசர ஒட்டியுள்ளது, 
இது பஜயக்வாடி
அசணயால்
உருவாக்கப்ெட்ட
நீர்த்யதக்கம் ஆகும்.

வண்ணமயமா மலர்
ெடுக்சககள், ெரந்த
புல்பவளிகள் மற்றும் இசை
நீரூற்றுகள் நிசறய
சுற்றுலாப் ெயணிகசள
ஈர்த்துள்ள .

இது குழந்சதகளுக்கா 
விசளயாட்டு ெகுதி, நீச்ைல்
குளம் மற்றும் ெடகு
ைவாரிகசளயும்
பகாண்டுள்ளது.

ெீெி கா மக்ெரா: - ெீெி கா
மக்ெரா ("பெண்ணின்
கல்லசற") என்ெது
இந்தியாவின் அவுரங்காொத்
மோராஷ்டிராவில் உள்ள
ஒரு கல்லசற ஆகும்.

இது 1660 ஆம் ஆண்டில்
முகலாய யெரரைர்
அவுரங்கைீப்ொல் அவரது
மச வி தில்ராஸ் ொனு
யெகத்தின் நிச வாக
நியமிக்கப்ெட்டது.

ொட்ஷாேி மசூதிக்கு
முன் தாக, ஔரங்கைீப்
கட்டியுள்ள இரண்டாவது
பெரிய கட்டசமப்ொக ெீெி
கா மக்ெரா நம்ெப்ெடுகிறது.

அஜந்தா குசககள்:-
அஜந்தாவில் உள்ள புத்த
குசககள் இந்தியாவில்
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின்
 அவுரங்காொத் மாவட்டத்தில்
2 ஆம் நூற்றாண்டு BCE 
முதல் கிெி 480 வசர சுமார்
30 ொசற பவட்டப்ெட்ட
புத்த குசக
நிச வுச்ைின் ங்கள் ஆகும்.

இந்த குசககளில் ொசற
பவட்டு ைிற்ெங்கள் மற்றும்
ஓவியங்கள் உள்ள , அசவ
ெண்சடய இந்திய
கசலயின் முதல்
ொதுகாக்கப்ெட்ட
எடுத்துக்காட்டுகளாகக்
கருதப்ெடுகின்ற , குறிப்ொக
ஒவ்பவாரு உணர்ச்ைிசயயும்
ைித்தரிக்கும் பவளிப்ொடுகள்
நிசறந்த ஓவியங்கள்
உள்ள .

எல்யலாரா குசககள்: -
எல்யலாரா என்ெது
இந்தியாவின்
மகாராஷ்டிராவின்
அவுரங்காொத் மாவட்டத்தில்
அசமந்துள்ள UNESCO உலக
ொரம்ெரிய தளமாகும்.

இது ஒரு ொசறயில்
பைதுக்கப்ெட்ட உலகின்
மிகப்பெரிய இந்து யகாயில்
குசக அசமப்ெில் ஒன்றாக
நம்ெப்ெடுகிறது, இது கிெி
600-1000 காலம் வசர
ெசழயது, இது கண்கவர்
யவசல பெரும்ொலும் இந்து
மதம் மற்றும் புத்த மற்றும்
ைமண நிச வுச்ைின் ங்கள்
ைில பகாண்டுள்ளது.

ஒரு மாபெரும் ொசறயில்
மிகப்பெரிய
அகழ்வாராய்ச்ைிசய குசக
எண் 16 இல் காணலாம், 
வடிவம் ைிவபெருமாச க்
குறிக்கிறது.

க்ரிஷ்யணஷ்வர் யகாயில்: -
க்ரிஷ்யணஷ்வர்
யஜாதிர்லிங்க யகாயில், ைில
யநரங்களில் குஷ்யமஷ்வர்
யகாயில் என்றும்
குறிப்ெிடப்ெடுகிறது, இது
ைிவபெருமானுக்கு
அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட பு ித
இடங்களில் ஒன்றாகும், 
அதன் குறிப்புகசள ைிவ
புராணம் யொன்ற
புராணங்களில் காணலாம்.

க்ருஷ்யணஷ்வர் என்ற
பைால்லுக்கு 'இரக்க
இசறவன்' என்று பொருள்.

எல்யலாரா குசககளுக்கு
அருகில் இந்த யகாயில்
அசமந்துள்ளது.

பதௌலதாொத் யகாட்சட: -
யதவகிரி அல்லது தியயாகிரி
என்றும் அசழக்கப்ெடும்
தியயாகிரி யகாட்சட, 
இந்தியாவின்
மகாராஷ்டிராவின்
அவுரங்காொத்திற்கு
அருகிலுள்ள பதௌலதாொத்
(யதவகிரி) கிராமத்தில்
அசமந்துள்ள ஒரு
வரலாற்று வலுவூட்டப்ெட்ட
யகாட்சடயாகும்.

அழகா கட்டிடக்கசல 12 
ஆம் நூற்றாண்டில்
கட்டப்ெட்டது.

இது யாதவ வம்ைத்தின் (கிெி
9 ஆம் நூற்றாண்டு-14 ஆம்
நூற்றாண்டு) தசலநகராக
விளங்கியது, இது
மகாராஷ்டிராவின் ஏழு
அதிையங்களில் ஒன்றாகவும்
ெிரெலமாக அறியப்ெடுகிறது.

இந்த யகாட்சட சுமார் 200 
மீட்டர் உயரம் பகாண்ட
கூம்பு மசலயில் நிற்கிறது.

Special food speciality and hotel

அவுரங்கொடி உணவு

அதன் மணம் புலாவ்
மற்றும் ெிரியாணி உணவு
வசககள் முகலி அல்லது
சேதராொத் யொலயவ
உள்ளது.

நகரம் மட்டுயம பைாந்தமாக
அசழக்கும் ெிரத்யயக
அசைவ உணவு நான்-
காலியா அல்லது (நான்-
குவாலியா).

இது மட்டன் மற்றும்
ெலவசகயா மைாலாப்
பொருட்களின்
கலசவயாகும்.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

பஜயக்வாடி அசண அருயக
ெல்யவறு யோட்டல்கள்
கிசடக்கின்ற .

பஜயக்வாடி அசண அருயக
 சுமார் 1.5 கி.மீபதாசலவில்
ஏராளமா 
மருத்துவமச கள்
கிசடக்கின்ற .

பஜயக்வாடி அசண அருயக
உள்ள தொல் நிசலயம் 3.2 
கி.மீ.

பஜயக்வாடி அசண அருயக
கிசடக்கும் காவல்
நிசலயம் 2.8 கி.மீ.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

இந்த இடத்சதப் ொர்சவயிட ஏற்ற யநரம் அக்யடாெர் மற்றும் மார்ச் மாதங்கள்.

Language spoken in area 

தமிழ், இந்தி மற்றும் மராத்தி